X
Menu

2016 Yılında Yayınlanan Tez Konuları

2016 Yılında Yayınlanan Tez Konuları
Dengesiz veri setlerinde trafik işaretlerini tanıma
Traffic sign recognition system for imbalanced dataset
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Granüler zeminlerin yığılma ve kayma mukavemeti açılarının deneysel olarak araştırılması
Experimental investigation of internal friction angle and angle of repose of granular soils
İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
İflas öngörüsünde değişken seçimi: Borsa İstanbul örneği
Feature selection in bankruptcy prediction: The case of Borsa iİstanbul
İşletme = Business Administration
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası çerçevesinde yerel yönetimlerde mali örgütlenme
Financial organization in local administration under 5018 law Numbered Public Administration and Control Law
Kamu Yönetimi = Public Administration ; Maliye = Finance
Yargı kararları ışığında idari vesayet yetkisinin incelenmesi
A study on administrative tutelage in terms of judicial verdicts
Kamu Yönetimi = Public Administration
Bilgisayar oyun grafiği eğitim programlarının incelenmesi (Bir program önerisi)
Analyzing education programs of computer game graphics ( A program overture)
Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dünyadaki Medikal İllüstrasyon Eğitimi müfredatlarının incelenmesi ve bir program önerisi
Examination of Medical Illustration Education curriculums in the world and a suggestion of education curriculum
Güzel Sanatlar = Fine Arts
Heron üçgenleri
Heron triangles
Matematik = Mathematics
Nar atıklarının antioksidan ve antimikrobiyel etkilerinin araştırılması
Analysis of antioxidant and antimicrobial effects of pomagranate peel
Gıda Mühendisliği = Food Engineering
A weakly supervised clustering method for cancer subgroup identification
Kanser alt gruplarının keşfi için zayıf gözetimli bir kümeleme metodu
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Görsel iletişim tasarımında dijital yayıncılık
Digital publishing in visual communication design
Güzel Sanatlar = Fine Arts
Picoa lefebvrei (Pat.) maire’nin bazı ekolojik, morfolojik özellikleri ve besinsel içeriğinin belirlenmesi
Determination of some ecological, morphological feature and nutritive contents of Picoa lefebvrei (Pat.) maire
Biyoloji = Biology
Bazı monomer ve polimerlerin yoğunluk fonksiyonel teorisi ile kuantum kimyasal hesaplamaları
Quantum chemical calculations with density funtional theory of some monomers and polymers
Kimya = Chemistry
Matte Painting tekniğinde uygulama sorunlarının incelenmesi ve çözüm önerisi
Analyzing practice stages of Matte Painting technique and solving of implementation problems
Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Fabrication and characterization of nanostructured Pt and Pt-Ag alloys, and investigation of their hydrogen gas sensing properties
Nanoyapılı Pt ve Pt-Ag alaşımlarının üretimi, karakterizasyonu ve hidrojen gaz algılama özelliklerinin incelenmesi
Bilim ve Teknoloji = Science and Technology
İki boyutlu Riemann problemi için üç parçalı başlangıç fonksiyonlu Cauchy probleminin sayısal çözümü
The numerical solution of the Cauchy problem for two-dimensional Riemann problem with three-piece initial function
Matematik = Mathematics
BeO OSL dosimeter: Its synthesis and luminescence mechanisms
BeO OSL dozimetresi: Sentezlenmesi ve lüminesans mekanizmaları
Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Türkiye’deki seçmen eğilimlerinin veri madenciliği yöntemleri ile belirlenmesi ve bir uygulama
Determination of voting tendencies in Turkey through data mining methods and an application
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Siyasal Bilimler = Political Science
Özel hastane hizmetlerinde asimetrik bilgi ile ahlaki tehlike ilişkisi
Relationship between asymetric information and moral hazard in private hospital services
Maliye = Finance
Ahmed Sûzî ve Sülûk-Nâme’si
Ahmed sûzî and hi̇s Sülûk-Nâme’s
Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Bazı Schiff baz bileşiklerinin elektronik ve fotofiziksel özellikleri üzerine incelelemeler
Study on some properties of Schiff bases electronic and photophysical compounds
Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Pıhtıya çiğ ve haşlanmış kişniş (Coriandrum sativum L.) katılarak üretilen beyaz peynirin kalitesi
The quality of beyaz cheese produced by adding raw and boiled coriander (Coriandrum sativum L.) mixed in cheese
Gıda Mühendisliği = Food Engineering
Latency-centric models and methods for scaling sparse operations
Seyrek işlemlerin ölçeklenebilmesi için gecikim-merkezli model ve yöntemler
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Yonga levhalarda parafin kullanım miktarının optimizasyonu üzerine araştırmalar
Studies on optimization of paraffin using amount in particle boards
Ağaç İşleri = Wood Products
The effect of design constituting sustainability consciousness in indergarten
Anaokullarında sürdürülebilirlik bilincinin sağlanmasında tasarımın etkisi
İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration
Meme kanserli hastalarda kemoterapi sürecinin postural denge üzerine etkisinin incelenmesi
Effects of chemotherapy process to postural balance on patients with breast cancer
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon = Physiotherapy and Rehabilitation ; Onkoloji = Oncology
Knidos sikkeleri: Bölge müzelerine (Bodrum ve Marmaris) intikal etmiş olan ve Knidos kazılarından ele geçen sikkeler
Coins of Cnidus: cCins in the museums of the region (Bodrum and Marmaris) and coins uncoverd from the cnidus excavations
Arkeoloji = Archeology
İki genelleştirilmiş kuadratik matristen türetilen bazı matrislerin spektrumları
On the spectra of some matrices derived from two generalized quadratic matrices
Matematik = Mathematics
Alteration of self-assembled patterns by microorganisms in evaporating droplets
Buharlaşan damlalarda kendiliğinden oluşan desenlerin mikroorganizmalar tarafından değiştirilmesi
Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Yenilikçi bir metot ile boyanan denim kumaşın renk analizinin ve renk haslığı özelliklerinin araştırılması
An investigation on colour analysis and fastness properties of the denim fabric dyed with an innovative method
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği = Textile and Textile Engineering
Investigation of deep learning approaches for biomedical data classification
Biyomedikal veri sınıflandırmasında derin öğrenme yaklaşımlarının araştırılması
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Çukurova koşullarında yetiştirilen bazı atdişi mısır (Zea mays indentata Sturt.) çeşitlerinin önemli bitkisel karakterler, verim komponentleri ve dane verimi yönünden değerlendirilmesi
Evaluation of dent corn varieties (Zea mays indentata Sturt.) for major plant traits, yield componenets and grain yield grown in Cukurova conditions
Ziraat = Agriculture
Functional effects of ATAD2 gene expression in breast cancer
ATAD2 gen ifadesinin meme kanserinde işlevsel etkileri
Biyoloji = Biology ; Genetik = Genetics
Capacitated assortment optimization and pricing problems under mixed multinomial logit model
Karışık multinom logit model altında kapasite kısıtlı çeşit optimizasyonu ve fiyatlandırma problemleri
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Otomotiv endüstrisinde karbon ayakizi
Carbon footprint in automotive industry
Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
Hareket eden ince film denkleminin fiziksel parametrelere göre ayrıklaştırılması ve sayısal çözümü
Splitting over physical parameters of the driven thin film equation and its numerical solution
Matematik = Mathematics
Nano TiO2 dolgulu polimer esaslı kaplamanın yüzey özelliklerinin incelenmesi
Investigation the surface properties of nano TiO2 filled polymer based coating
Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering
Üç geçişli bir kanalda ısı transferinin deneysel araştırılması
Experimental investigation of heat transfer on three pass a channel
Enerji = Energy ; Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Türkiye’de devlet teşviklerinin yenilenebilir enerji sektörüne yansımaları
The reflections of government grants on renewable energy sector in Turkey
Maliye = Finance
İztuzu plajı (Dalyan, Muğla)’nda yaşayan hayalet yengeç Ocypode cursor (Linnaeus, 1758)’un bazı bölgesel ekolojik özellikleri ile turizm baskısı ve deniz kaplumbağası caretta caretta (Linnaeus, 1758) ile ilişkilerinin araştırılması
Some local ecological properties of ghost crab Ocypode cursor (Linnaeus, 1758) living on Iztuzu beach (Dalyan, Mugla), and investigation of its relations with tourism pressure and sea turtle caretta caretta (Linnaeus, 1758)
Biyoloji = Biology
Vehicle and crew scheduling problem in public bus transportation
Toplu taşımada araç ve sürücü çizelgeleme problemleri
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
CTP kesme atıkları kullanılarak PVC matrisli kompozit malzeme üretimi ve özellikleri
Production of PVC matrix composites by using GRP cutting wastes and their properties
Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering
Alüminyum yüzeyine polimer kaplamaların uygulanması ve özelliklerinin incelenmesi
Application of the polymer coating on the aluminium surface and investigation of the properties
Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology
Çukurova bölgesinde kafeslerde Asya kedi balığının (Pangasianadon hypophthalmus Sauvage, 1878) farklı yem kaynağı ve döngülü açlık ile beslemenin büyüme ve yem alımı üzerine etkileri
Different feed source and starvation and re-feeding cycles effects on growth performance and food intake of asian catfish (Pangasianadon hypophthalmus Sauvage, 1878) under cage culture conditions in Cukurova region
Su Ürünleri = Aquatic Products
Grip (influenza)-üst solunum yolu enfeksiyonlarının ve antimikrobiyal kullanımının değerlendirilmesi
Evalution of FLU (influenza)- upper respiratory tract infections and antimikrobial USE
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları = Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Yonga geometrisi ve taslak rutubet değişimlerinin yonga levha özelliklerine etkisi
The effect of chip geometry and change of draft humid on the feature of particle board
Ağaç İşleri = Wood Products
Dönüştürülen tarihi yapilarda iç mimari müdahalelerin bina kimliği üzerindeki rolü
The role interior architectural interventions on the identy of renovated historic buildings
Mimarlık = Architecture ; İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration
CMS detektörünün HF kalorimetresinde yenilenen FÇT’lerin performans analizi
Performance analysis of the new PMT’s of HF calorimeter of the CMS detector
Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Aydınlanmanın niceliği–niteliği üzerine: Bilişim çağında yeni çalışma mekanları haline gelen kafelerde aydınlatma kalitesi
The qualification–quantity of lighting: Quality of lighting that is getting new working areas in information age
Mimarlık = Architecture
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında anonim ortaklıklarda kar payı dağıtımı
Benefit share of corporative companies in reference to Turkish Commercial Law: 6102
Hukuk = Law
Simulating gaze behavior of virtual crowds by predicting interest points
İlgi noktalarını tahmin ederek sanal kalabalıklar için bakış davranışı simülasyonu
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Control of M/Coxian-2/s make-to-stock production systems
M/Coxian-2/s stoğa-üretim sistemlerinin kontrolü
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Demokrasi, ekonomik özgürlük ve ekonomik büyüme ilişkisi
Democracy,economic freedom and economic growth relationship
Ekonomi = Economics
Konut tasarımı sürecinde kullanıcı katılımı: Adana kenti bağlamında bir okuma (1960-1980)
User participation in the process of house design: A reading within the context of the city of Adana (1960-1980)
Mimarlık = Architecture
Organik ahududu fidanı yetiştiriciliği üzerine araştırmalar
Studies on organic raspberry plant production
Ziraat = Agriculture
Utilization of reducible mixed metal oxides as promoters for the enhancement of sulfur regeneration in NSR catalysts
İndirgenebilir karışık metal oksitlerin kullanımı ile NDİ katalizörlerinin kükürt direncinin artırılması
Kimya = Chemistry
Seçilmiş çözgülü örme kumaşlarda bazı ısıl konfor özelliklerinin araştırılması
Investigation of some thermal properties of selected warp knitting fabrics
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği = Textile and Textile Engineering
Inventory management problem for two substitutable products: A Bayesian approach
İkame edilebilir iki ürünlü bir envanter probleminin Bayes yaklaşımı ile yönetimi
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Havlu kumaşlarda özlü iplik (core-spun) kullanımının ürün performans özelliklerine etkilerinin incelenmesi
Investigating the effect of core-spun yarn on towel performance properties
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği = Textile and Textile Engineering
Tunable graphene plasmonic structures with different gating schemes
Farklı geçitleme yöntemleri ile rezonansı akort edilebilir grafen plazmonik yapılar
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
A digitally controlled class-E amplifier for MRI
MRG cihazları için tasarlanmış sayısal kontrollü güç yükselteci
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Yeraltı su seviyesi yüksek olan zeminlerde iksa sistemleri analizi
Analysis of the shoring systems for the soils with high level of underground water
İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Soğuk ve sıcak işleme yöntemi ile elde edilen domates salçalarının aroma ve aroma-aktif bileşenlerinin belirlenmesi
Investigation of aroma and aroma-active compounds in tomato pastes obtained from hot break and cold break processes
Gıda Mühendisliği = Food Engineering
Basamaklı yüzeylerin dengeye ulaşması ve büyütülmesinin kinetik Monte Carlo yöntemi ile bir boyutta incelenmesi
Investigation of equilibration and growth of stepped surfaces by kinetic Monte Carlo method in one dimenson
Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
İşgörenlerin rol çatışması ve rol belirsizliği algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: Adana ilindeki bir sağlık kurumu çalışanları üzerine bir araştırma
The effect of role conflict and role ambiguity on organizational citizenship behavior: An examination of a healthcare organization employees in Adana
İşletme = Business Administration
Trefoil faktör ailesi peptidlerinin sinonazal inflamasyonla ilişkisinin bir hayvan modeli kullanılarak araştırılması
Investigation of the relationship between trefoil factor family peptides and sinonasal inflammation in an animal model
Kulak Burun ve Boğaz = Otorhinolaryngology (Ear-Nose-Throat)
Sendromik olmayan anorektal malformasyonlu olgularda array cgh sonuçlarının analizi
Array cgh analysis of the cases with nonsyndromic anorectal malformations
Genetik = Genetics ; Çocuk Cerrahisi = Pediatric Surgery
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Konya’da eğitim yapıları (1839-1939)
Education buildings in Konya from the Tanzi̇mat to Republic (1839-1939)
Sanat Tarihi = Art History
Sinop ili toprak ve su örneklerinden izole edilen Bacillus türlerinin moleküler karakterizasyonu ve bazı enzim aktivitelerinin belirlenmesi
Determination of some enzymes activities and molecular characterization of Bacillus species isolated from soil and water samples in Sinop region
Biyoloji = Biology ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Mikrobiyoloji = Microbiology
Türkiye’de kamusal harcamaların mali ve hukuki değerlendirilmesi
The fiscal and judicial assesment of public spendings in Turkey
Maliye = Finance
Farklı uzunluk ve yönlerdeki bazlarda bilimsel ve ticari GNSS değerlendirme yazılımlarının karşılaştırılması
Comparison of scientific and commercial GNSS processing softwares for different baseline lengths and direction
Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry
Psoriasis hastalarında serum oksitosin düzeyleri ve psikometrik değişkenlerin değerlendirilmesi
Evaluati̇on of serum oxytoci̇n levels and psychometri̇c vari̇ables in pati̇ents wi̇th psori̇asi̇s
Dermatoloji = Dermatology
DDoS attack detection by using packet features
Paket karakterleri ile DDoS atak tespiti
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Tedarikçi bölgelerinde kümelenme ve otomotiv sektöründen uygulamalar
Clustering in supplier parks and analyzes in automoti̇v sector
İşletme = Business Administration
Mv-cebirlerinde türevler
Mv-algebra derivatives
Matematik = Mathematics
Elit hentbolcularda sürat, çeviklik ve kuvvet parametrelerinin pozisyonlara göre incelenmesi
Speed, agility and strenght of elite handball players and study of parameters in accordance with positions
Spor = Sports
Ekvator yerli hareketi: Buen vivir ve ekolojik mücadele
Indigenous movements of Ecuador: Buen vivir and ecological struggle
Uluslararası İlişkiler = International Relations
Adana ilinde iklim değişikliği etkileri değerlendirmesi
Assessment of climate change impacts on Adana
Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
İçsel pazarlamanın, örgütsel bağlılık ve iş ahlakı üzerine etkisi
The effect of the internal marketing on organizational commitment and work ethic
İşletme = Business Administration
Das frauenbild in den Deutschen und Türkischen redewendungen und sprichwörtern
Alman ve Türk deyim ve atasözlerinde kadın imgesi
Alman Dili ve Edebiyatı = German Linguistics and Literature ; Batı Dilleri ve Edebiyatı = Western Linguistics and Literature ; Dilbilim = Linguistics
Ekoköy akımı: Tarihi gelişimi ve kent ölçeğinde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma
Ecovillage movement: Aresearch on history, evolution and the applicability of a city scale
Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture
İlerleyici keratokonus hastalarında korneal kollajen çapraz bağlama tedavisi sonrası korneal aberasyon sonuçları
Corneal aberrations after corneal collagen crosslinking treatment in patients with progressive keratoconus
Göz Hastalıkları = Eye Diseases
SILAR yöntemi ile farklı bakır tuz kaynakları kullanılarak yarı iletken Cu2O ince filmlerin depolanması ve karakterizasyonu
Deposition and characterization of Cu2O semiconductor thin films by SILAR method using different copper salt resources
Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Risk-averse optimization for managing inventory in closed-loop supply chains
Kapalı devre tedarik zincirlerinde riskten kaçınan envanter yönetimi optimizasyonu
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Iğdır ekolojik koşullarında farklı kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşit ve populasyonlarının tohum verimi ve bazı özelliklerinin belirlenmesi
Determination of seed yield and some characteristics of different quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) variety and populations in Igdir ecological conditions
Ziraat = Agriculture
Brıtısh Library or 4129 numaralı yazma şiir mecmuası (İnceleme-metin)
British Library or number 4129 poetry mecmua (analysis-text)
Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Ketamin ve tiyopental sodyum anestezisinin sıçanlarda yara iyileşmesi ile ilişkilendirilmiş genlerin mrna profilleri üzerindeki rolünün değerlendirilmesi
Evaluation of the role of ketamine and thiopental sodium anesthesia on the MRNA profiles of genes related to wound healing in rats
Tıbbi Biyoloji = Medical Biology
Design and optimization of compact microstrip patch antennas having broken loop for UHF RFID reader application
UHF RFID okuyucu uygulamaları için kompakt kırık halka içeren mikroşerit antenlerin tasarımı ve optimizasyonu
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Soğuk ve immobilize stres modelinin sıçan dokusu radikal metabolizmasına etkisi ve hippophae rhamnoides’in koruyucu rolünün incelenmesi
The effect of rat tissue radical metabolism and the protective role of hippophae rhamnoides on cold and immobilization stress model
Biyokimya = Biochemistry
Havacılık işletmelerinde yer hizmetleri alanında muhasebe ve vergi uygulamaları
Accounting and tax practices of ground services i̇n aviation enterprises
Sivil Havacılık = Civil Aviation
Ortaokul 6, 7, 8. sınıflarda Türkçe dil bilgisi öğretiminde sözcükte yapı konusunun öğretimi üzerine bir araştırma
A study on teaching of word structure in Turkish grammar teaching at middle school grades 6, 7, and 8
Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Çeşitli abiyotik stres faktörleri uygulanmış ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.)’da yeni nesil dizileme teknolojisi ile transkriptom analizi
Transcriptome analysis in bread wheat (Triticum aestivum L.) exposed to some abiotic stress factors using next generation sequencing technology
Biyoloji = Biology ; Biyoteknoloji = Biotechnology ; Genetik = Genetics
Hastanelerde örgüt iklimi ve örgütsel güven arasındaki ilişki
The relationship between organizational climate and organizational trust in healtcare institutions
Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
Sera yetiştiriciliğinde sorun olan zararlıların örneklenmesi ve mücadelesinde ışık destekli (LED) renkli yapışkan tuzakların kullanım olanakları
Usage possibilities of colourful sticky traps equipped with light emitting diode to sample and control of greenhouse pests
Ziraat = Agriculture
Sağlık hizmetlerinin kullanımı açısından bireylerin ihtiyaç tespiti ve talebini etkileyen faktörler: Bir alan uygulaması
Needs assessment of individuals for the use of health services and factors affecting demand: An application areas
Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
İnsan göbek kordonundan mezenkimal kök hücre izolasyonu ve karakterizasyonu
Isolation and characterization of human umbilical cord mesenchymal stem cells
Histoloji ve Embriyoloji = Histology and Embryology
Mezenkimal kök hücre kaynağı göbek kordonunun kriyoprezervasyonu
Cryopreservation of umbilical cord tissue as A source of mesenchymal stem cell
Histoloji ve Embriyoloji = Histology and Embryology
Akdeniz midyesi (Mytilus galloprovincialis)’nin parazit varlığı yönünden incelenmesi
Investigation for the presence of parasite in Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis)
Su Ürünleri = Aquatic Products
Lupaş operatörlerinin bazı özellikleri
Some properties of Lupaş operators
Matematik = Mathematics
Pozitif lineer operatörler ile Korovkin-tipli yaklaşım
Korovkin-type approximation by positive linear operators
Matematik = Mathematics
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.