X
Menu

Adli Tıp Tez Konuları

Adli Tıp Tez Konuları
GC/FID cihazı ile kantitatif mdma analizi metot validasyonu
Quantitative analysis of mdma with GC/FID method validation
Pratisyen hekim ve adli tıp uzmanlarının yaptıkları adli ölü muayenelerinin karşılaştırılması
Comparison of forensic examination of deceased made by practitioner and forensic medicine specialist
Ölüm zamanı tayininde yeni biyolojik belirteçlerin tespiti
Role of new biological markers for determination of postmortem interval
Wındows 7 ve 8 işletim sistemlerinde faronıcs deepfreeze standard programı kurululu sabit disklerin adli olarak incelenmesi
Forensic examinations of faronics deepfreeze programs on the windows 7 and 8 operation systems
Üniversite öğrencilerinde travmatik yaşantılar, travma sonrası stres belirtileri, yasal yollara başvuru tercihleri ve adil dünya inancı arasındaki ilişki
The relation between traumatic experiences, traumatic stress symptoms, taking legal actions and belief in a just world at university students.
Ölüm zamanı tayininde ADAMTS’in rolü
Role of ADAMTS for determination of post mortem interval
Ankara barosuna bağlı olarak çalışan avukatlar ve stajyer avukatların genel özyeterliliklerinin, iş ve yaşam doyumları üzerindeki etkisinin hukuk psikolojisi kapsamında değerlendirilmesi: adil dünya inancının aracı rolü
In the scope with legal psychology, the assessment of the impact of general self-efficacy on life and job satisfaction among lawyers who work as attorney in Ankara bar association and trainee lawyers: the mediational role of belief in justice world
Ankara ağır ceza mahkemelerinde davaları karara bağlanmış olan öldürmeye teşebbüs ve cinayet orijinindeki femisit olguların değerlendirilmesi
Evaluation of femicide phenomenon in settled cases about homicidal attempts and murders at Ankara heavy penal courts
Denetimli serbestlik uygulamalarından yararlanan bireylerin psikososyal özelliklerinin intihar davranışına etkileri
The influences of psychosocial characteristics of individuals who benefit from probation service on suicide behaviours
İdrarda UR-144 ve metabolitlerinin LC-MS/MS ile tayinleri
Determination of UR-144 and metabolites in urine with LC-MS/MS
Tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencileri ve uzmanlık eğitimi alan doktorların adli raporlar konusundaki bilgi, tutum ve düşüncelerinin değerlendirilmesi
Evalution of sixth grade medical students’ and residents’ knowledges, attitudes and thoughts regarding judical reports
Acil serviste ölüm haberi verme sırasında hasta yakınlarının tepkilerini etkileyen faktörlerin saptanması
Evaluating the factors that affect the reaction of patient’s relatives while giving the death new in emergency department
Doğu Anadolu bölgesi popülasyonunun 15 otozomal STR lokus verilerinin değerlendirilmesi
Populati̇on geneti̇c data for 15 autosomal str markers i̇n Eastern Turkey
Avuç izinden kimlik tespiti için gerekli karakteristik özelliklerin incelenmesi
Characteristic features of palmprint for identification
Adli otopsilerde hipokampüs doku örneklerinde skleroz ve demir birikiminin değerlendirilmesi
Evaluation of the hippocampal sclerosis and iron accumulation in forensic autopsies
İnce kesitli bilgisayarlı tomografide sakral vertebralar arası füzyon derecesine bakılarak yaş tayini değerlendirilmesi
Age estimation BY examining sacral vertebral corpus fusion at thin slice computed tomography
Adli DNA analizlerinde kullanılmak üzere multipleks STR kiti oluşturulması
Design of multiplex kit for using in forensic DNA analysis
İzmir acil sağlık ambulans hizmetleri çalışanlarının intihar olgularına yaklaşımları
The approaches of prehospital emergency care professionals to suicide cases in İzmir
Kriz yönetiminde liderliğin önemi ve kriz liderliği
The i̇mportance of leadershi̇p on cri̇si̇s management and cri̇si̇s leadershi̇p
SlC6A4, TPH-1, TPH-2 genlerine ait polimorfik varyantların tamamlanmış intihar olgularında araştırılması
Investigation of polymorphic variants of SLC6A4, TPH-1, TPH-2 genes in completed suicide
Arseniğe maruz kalan bireylerde lenfosit dna hasarının EPHX1 gen polimorfizmi ile ilişkisi
The association of lymphocyte dna damage with EPHX1 gene polymorphism in individuals exposed to arsenic
Psikolojik otopsi: Adli alanda çalışanlar bu kavramı biliyorlar mı?
Psychological autopsy: Do the forensic professionals know?
Metamfetamin ve mdma (EKSTAZİ)’nın idrar ve saçta kromatografik yöntemlerle tayini
Detection of methamphetamine and mdma (ECSTASY) in urine and hair samples by chromatographic methods
Yasadışı madde tarama ve idrar bütünlüğü testlerine hile katma yöntemlerinin etkisinin incelenmesi
Investigation of adulteration methods for drug abuse analysis and urine integrity tests
Genç nüfusta kullanımı yaygın olan amfetamin türevlerinin (ekstazi) idrarda GC/MS ile tayini
Determination of amphetamine derivatives (ecstasy) in urine which is commonly used among young population by GC/MS
Antalya’da bisiklet ve motosiklet kazalarında meydana gelen ölümlerin adli tıp açısından incelenmesi
Investigation of deaths in term of forensic medicine that occured in bicycle and motorcycle accidents in Antalya
Mesleki olarak arseniğe maruz kalan bireylerdeki glut1 gen polimorfizminin idrar arsenik düzeylerine etkisi
Effect of glut1 gene polymorphism on urine arsenic levels of individuals occupationally exposed to arsenic
Olay yerinde elde edilen delillerin hukuki değeri
Event location law value of evidence obtained by event
JWH-073 metabolitlerinin LC-MS/MS ile kan ve idrarda tayinleri
Determination of JWH-073 and metabolites in blood and urine with LC-MS/MS
Aksaray ilinin güneyinde adli öneme sahip sucul böceklerin araştırılması
Researching aquatic insects having forensic importance in the south part of Aksaray
Bir sentetik kannabinoid olan XLR-11 metabolitlerinin idrarda miktar tayini ve validasonu
Determination and validation of A synthetic cannabinoid XLR-11 metabolites in urine
İnce kesitli bilgisayarlı tomografide medial klavikular kemikleşmeye bakılarak adli tıpta yaş tayini değerlendirilmesi
Evaluation of age estimation in forensic medicine by examined medial clavicular ossification at thin slice computed tomography
Adli bilimler laboratuvarlarında kullanılan ölçüm cihazlarınınkalibrasyon parametrelerinin belirlenmesi ve kalibrasyonprosedürlerinin oluşturulması
Determining the calibration parameters and to set up the calibration procedures of measuring devices used in forensic science laboratories
Türkiye’de gerçekleşmiş dalış kazaları analizi
Analysis of diving accidents in Turkey
Moleküler otopsi: Ani beklenmedik ölüm olgularının postmortem KCNQ1 genetik varyasyonu açısından değerlendirilmesi
Molecular autopsy: Evaluation of sudden unexpected death cases in terms of KCNQ1 genetic variation
Parmak izi tespitinde karbon nanopartiküllerin kullanımı ve temel bileşen analiz yönteminin uygulanması
Fingerprint identification using carbon nanoparticles and applying the principle component analysis method
Kurusıkı silahların hedefe 0-5 CM mesafeden yaralama potansiyelinin incelenmesi
The investigation of the injuring potential of blank cartridge guns at A range of 0-5 centimeters
Lezbiyen gey biseksüel trans (LGBT) bireyler ve hasta hakları
Lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT)individuals and patient rights
Karışmış örneklerde STR analizinin LR (Likelihood ratio) kullanılarak yorumlanması
Bilirkişilerin, bilirkişilik sistemi hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi
The expert witnesses’ opinions which is about the system of expert witness, evalvation
Kriminal amaçlı olarak araba boyalarının pigment analizi
Pigment analysis of car paints for criminal purposes
Diyabet oluşturulmuş tavşan modellerinde postmortem vitröz sıvı ve kan düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of post-mortem vitreous fluid and blood levels in diabetes-induced rabbit models
Çeşitli kozmetik ürünlerindeki ağır metal düzeylerinin araştırılarak toksikolojik açıdan değerlendirmesi
Research on heavy metal levels in various cosmetics and evaluation of toxicological aspects
Türkiye’deki hukuk profesyonellerinin ötanaziye bakış açısı
Klavikula medial epifizi tomografi görüntülerinin yaş tayini açısından kullanılabilirliğinin geriye yönelik olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of medial clavicular epiphysis computed tomography images in terms of employability in age assessment
Akut ağır metal (Pb ve Cd) zehirlenmesine maruz kalmış ratların, toprak üzerinde çürümesi aşamasında toksik materyal ile toprağın etkileşim mekanizması
During the decay on the grounda of rats exposed to acute heavy metals (Pb and Cd) poisoning mechanism of the interation of soil with toxic materials
Diyarbakır bölgesinde yapılan otopsilerde alınan karaciğer ve böbrek örneklerinde kurşun düzeylerinin tespiti
Determination of lead levels from liver and kidney autopsy samples performed in diyarbakir region
Aynı cins mavi mürekkepli kalem kullanılarak farklı tarihlerde düzenlenmiş belgelerin absorbsiyon spektrumu ile incelenmesi
Examination of documents with the absorbsion spectrum that repair different date and with same blue inks
Türkiye’deki adli delil yönetiminin kurumsal yapı ve işleyişinin uluslararası alanla karşılaştırmalı analizi
A comparative analysis of institutional structure and process of juridical evidence administration in Turkey with international field
Adli tıp polikliniği’ne başvuran darp olgularınındemografik incelenmesi
Demographical study of trauma cases at forensic medicine clinic
Adli otopsilerde kesici delici alet yaralanmaları
Stab wounds in forensic autopsy
Vücut sıvılarının tanımlanmasında spesifik MRNA belirteçlerinin kullanılabilirliğinin araştırılması
Researchi̇ng the avai̇labi̇li̇ty of the speci̇fi̇c MRNA markers for body flui̇d i̇denti̇fi̇cati̇on
Adana İlinde denetimli serbestliğe tabi olan çocukların aile değerlendirmesi
Family assesment of children subject to probation in Adana
İlaç uygulanan domuzların postmortem organ ve kemiklerinde ilaç dağılımının belirlenmesi
Determination of drug distribution in postmortem tissues and bones of pigs administered drugs
Adli otopsilerde ölüm sebebinin değerlendirilmesinde histopatolojinin rolü ve önemi
The importance and role of histopathologic examination to determine cause of death in forensic autopsies
2001-2011 yılları arasında ESOGÜ Tıp fakültesi adli tıp anabilim dalı tarafından otopsisi yapılan intihar vakalarının araştırılması
Evaluation of suicide cases performed by ESOGU Medical faculty forensic medicine department between the years 2001-2011 in eskişehir
Siirt ilinde kadın intiharları
Suicides of women in Siirt
Fentanil kullanılan kişilerde CYP3A4*2, *3, *10,*17alellerinin tek nükleotit polimorfizmi
Single nucleotide polymorphisms of CYP3A4*2, *3, *10,*17 alleles in fentanyl users
Suçların aydınlatılmasında paydaşlar üzerindeki CSI etkisi
The CSİ effect on crime clarification among collaborators
Belgeden mavi renkli tükenmez kalem mürekkeplerinin yapı ve yaş tayini
Developments and validation of HPLC‐uv and TD-GC/MS methods for the identification of ballpoint pen ink components: study of their decomposition on aging
Çocuk yargılamasında koruma tedbirlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of security measures in Turkish juvenile law
Suça sürüklenen çocuklarda mükerrerliğin irdelenmesi
Analyzing of recidivism in delinquent juveniles
Adli bilimlerde diş örneklerinde DNA teknolojisinin kullanımı
DNA technology in forensic science in the use of dental representative
İnsan ısırık izinin kimliklendirmede kullanımı
The use of human bite mark in identification
Göçmenlerin ayrımcılık ve kimlik algılarının nefret suçları kapsamında incelenmesi
Investigating the immigrants’ perception of identity and discrimination within the context of hate crimes
30 insersiyon/delesyon (INDEL) lokusunun Türkiye’deki polimorfizmi
Polymorphisms of 30 indels loci in Turkey
Şiddet içeren suçlardan kayıtları olan bireylerin bağlanma stilleri, sürekli öfke ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Research of relationship attachment styles with permanent anger and anger explanation among males who had violence crime record
Öldürme suçu işlemiş kadın ve erkek hükümlülerde suç motivasyonu ve suça etki eden faktörler
The crime motivation of men and women prisoners who commited homicide and the factors affected the crime
Türk Ceza Hukuku reformu bağlamında bilirkişilik
Expert witnesses in regards with Turkish Criminal Law reform
Kardiyovasküler hastalıklar ile ilgili kusurlu tıbbi uygulamalar
Medical malpractice cases related to cardiovascular disaeses
Çocuk görgü tanıklığının güvenilirliğinin incelenmesi
Investigation of the reliability of children’s eyewitness testimony
Adli olguların canlıda yaş tayini açısından incelenmesi
Study of forensic cases with regards to age determination
Evlilikte kadına yönelik şiddet: Tutum, yaşantı ve yasal farkındalık açısından cinsiyetler arası karşılaştırma
Violence against women in marriage: Comparison of attitudes, experiences and legal awareness between genders
Akıl hastalığı olmayan, suça sürüklenmiş ve sürüklenmemiş oniki – ondört yaş grubu çocukların ‘suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme ve davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin gelişip gelişmediği’ yönünden karşılaştırılması: olgu – kontrol çalışması
The comparison of ‘ability to perceive of the legal meaning and consequences of the crime and the ability of routing behaviors has developed or not’ between the groups of dragged and not dragged into crime at 12-14 age children who have not got any mental disorder; a case – control study
Çok kesitli bilgisayarlı tomogrofi ile 4. kostanın morfolojik ve morfometrik özelliklerinden yaş ve cinsiyet tayini
The evaluation of morphologic and morphometriic characteristics of fourth costae along with age and gender-related changes by the help of multislice computed tomography
Karbondioksit ve karbonmonoksite maruz bırakılan sıçanlarda biyokimyasal ve moleküler genetik parametrelerin değişimi
Variation of biochemical and molecular genetic parameters in rats exposed to carbon monoxide and carbon dioxide
Madde kullanım suçlarında denetimli serbestlik tedbiri uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effectiveness of probation on drug abuse crimes
Şiddete maruz kalmış bireylerde travmatik stres, bağlanma stilleri ve somatizasyon arasındaki ilişki
The relationship between traumatic stress, attachment styles and somatization among people who were exposed to violence
X-ray analizörlü enerji dağılımlı taramalı elektron mikroskobu (SEM/EDS) ile ENFSI/GSR (Europan Network Forensic Science Institue/ gun shot residue proficiency test) numunesindeelementel atış artıklarının analizi ve optimizasyonu
Standart enfsi-gsr samples with X-RAY energy dispersive/scanning electron microscopy of gunshot residue analysis and optimization
Adli olgu yönetiminde erkek hemşirenin rolü
The role of male nurse in forensic management
Potasyum klorür ile sakrifiye edilen tavşan modelinde kan ve göz içi sıvısının tanısal amaçlı biyokimyasal araştırılması
Postmortem diagnostic investigation in vitreous humor of rabbits model killed by overdose of potassium and on the biochemi̇cal changes in the blood
1992-2012 yılları arasında ESOGÜ Tıp Fakültesi beyin cerrahisi kliniğinde izlenen servikal vertebra kırıklı adli vakalarda mortalitenin araştırılması
Research on mortality in cervical vertebral fractural judicial cases which were monitored in ESOGU Medical Faculty brain surgery clinic between the years 1992 and 2012
El parmaklarının antropometrik ölçümleriyle boy ve cinsiyet tahmini
Estimation of stature and sex from anthropometric measurements of fingers
3.-4. servikal vertbera ve 2. molar dişten 12-15 yaş arası çocuklarda mukayeseli yaş tayini
Comparative age estimation of 12-15 years old children using 3.-4. cervical vertebrae and 2. molar tooth
Epileptik psiko-sendromlu yetişkinlerde bilişsel süreçler, afektif süreçler ve sosyal çevreyle ilişkilerin yönetici işlev becerilerine göre incelenmesi
The examination of cognitive functions, affective processes and social contact concerning executive functions in adults with epileptic psycho-syndrome
Kafatası bimastoid çapının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesinin cinsiyet tayininde kullanılabilirliği
Evaluation of bimastoid diameter of the skull with computed tomography availability for gender determination
Anal yoldan cinsel istismar/saldırı iddiası olan olgularda bulguların zamana karşı değerlendirilmesi
Anal sexual abuse/assault claims with cases evaluation of findings by time
Diyarbakır’da 2009–2014 yılları arasında meydana gelen ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümlerin adli irdelenmesi
Investigation of deaths due to firearm injuries between 2009-2014 in Diyarbakir
Diyarbakır’da 2007-2014 yılları arasında otopsisi yapılmış elektrik akımına bağlı ölüm olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of the deaths due to electrical currents which performed autopsies between 2007-2014 years in Diyarbakir
İş kazası nedeniyle acil servise başvuran olguların adli tıp açısından değerlendirilmesi
The medico-legal evaluation of cases who admitted to the emergency department due to occupational injuries
Erişkinlere yönelik cinsel saldırılarda ruh sağlığının bozulup bozulmadığının değerlendirilmesinde Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı deneyimi
Ataturk University School of Medicine Department of Forensic Experience on assessing whether mental health deteriorates in sexual assaults on adults
Adli tıp uygulamalarında 3D (üç boyutlu) teknolojinin kullanımı
The use of 3D (three dimensional) tecnology i̇n forensic science applications
Trafik kazalarında araç içi pozisyonun morbidite ve mortalite üzerine etkisi
Effect on morbidity and mortality in position inside the vehicle in traffic accidents
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.