X
Menu

Aile Hekimliği Tez Konuları

Aile Hekimliği Tez Konuları
Alkol bağımlılığının eşler üzerindeki etkileri
Kayseri’de yaşayan altmış beş yaş ve üzeri bireylerde beslenme ile günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assessment of relationship between nutrition and activities of daily living in individuals living in Kayseri of ages sixty five and over
Hemodiyaliz programında bulunan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda serum kurşun düzeylerinin incelenmesi
Blood lead levels in patients with chronic renal failure treated by hemodialysis
Denizli İl merkezindeki aile sağlığı merkezlerinde görev yapan ebe ve hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki deneyimleri, bilgi ve farkındalık düzeyleri
Experiences, information and awareness levels of midwives and nurses working at family health centers in city center of Denizli about child abuse and neglect
Esansiyel hipertansiyonlu hastaların ruhsal yönden değerlendirilmeleri
The Assessment of mental disorders in hypertensive patients
Perianal fistüllerin cerrahi tedavisi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi aile hekimliği ve fizik tedavi-rehabilitasyon polikliniklerine başvuran 18–49 yaş arası kadınlarda giyim tarzı ve d vitamini düzeylerinin araştırılması
Investigation of vitamin d levels and dressing styles in women aged 18–49 who attended to family medicine and physical therapy and rehabilitation outpatient clinics of Ankara University School of Medicine
Kalp sağlığı taraması için hastane kardiyoloji polikliniğine başvuran kişilerin Tip 2 Diabetes Mellitus sıklığı ve risk faktörleri yönünden değerlendirilmesi
The assessment of people who attended the cardiology outpatient clinic department for cardiocascular screening in the aspects of type 2 Diabetes Mellitus and risk factors
Kayseri İl Merkezi’ndeki tıp öğrencileri ve hekimlerin sigara içme konusundaki düşünceleri, davranışları ve nikotin bağımlılık durumları
Smoking prevalance, attitudes and nicotine addiction rates among the physicans and medical students in the centrum of Kayseri
Hastaneye tarama amacı ile gönüllü olarak başvuran kişilerin hipertansiyon ve risk faktörleri yönünden değerlendirilmesi
The evaluation of the volunteers who attended to a hospital for screening of hypertension and risk factors
Adana il merkezi lise öğrencilerinde beslenme durumu ve beden ağırlığı değiştirme plan ve girişimleri
The Nutritional condition and the plan and attempt to the change of body weight between the high school students in the centroom of Adana
Bilgisayarla çalışanlarda sağlık sorunlarının değerlendirilmesi
Edirne şehir merkezinde halkın sağlık hizmeti tercihlerine etki eden faktörler ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımı
Factors influencing the health service selection of the public, and the utilization degree of individualized preventive health care in Edirne -a family practice approach-
Aile hekimliği ile psikiyatri uzman ve uzmanlık öğrencilerinin biyopsikososyal yaklaşımlarının değerlendirilmesi
Evaluation of biopsychosocial approaches of the family medi̇ci̇ne, psychiatry speci̇ali̇sts and their resi̇dents
Trazodon’un fonksiyonel dispepsi semptomlarına etkisi
The effect of trazodone on functional dyspepsia symptoms
Çok ilaca dirençli tüberküloz gelişimine ilişkin faktörlerin incelenmesi
Birinci basamakta elektronik hasta kayıtları ve sağlık hizmet profili
Electronic patient records and health care service in primary care
Lenfomalı hastaların yaşam kalitelerinin prospektif olarak değerlendirilmesi
The prospective assessment of lymphoma patients quality of life
Birinci basamakta tıbbi kayıtlar ve sağlık hizmet profili
Medical records and health care service profile in primary care
Kalp sağlığı taraması için başvuran erişkinlerin fiziksel aktivite durumlarının saptanması ve bunun sosyodemografik özellikler, alışkanlıklar ve hastalıklar ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Assessment of physical activity status in adults admitted for heart disease check-up and the relationship between their physical activity status and sociodemographic features, habits and illnesses
Adolesanların sık karşılaştığı kasıtsız ve kasıtlı yaralanmalara yönelik riskli davranışların Adana il merkezindeki lise öğrencileri arasındaki yaygınlığı
Prevalence of risky behaviours related to unintentional and intentional injuries of which adolescents are most frequently exposed among high school students in Adana
Adana il merkezinde bulunan liselerde okuyan öğrencilerde alkol ve uyuşturucu yatkınlığının araştırılması
Familiarity to alcohol and drug between the high school students in the centroom of Adana
Edirne’de hipertansiyon prevalansı ve etyopatolojik risk faktörleri
Prevalence of hypertension and accompanying etiopathologic risk factors in Edirne
Edirne’de hiperkolesterolemi prevalansı ve kardiyovasküler risklerin değerlendirilmesi
Prevalence of hypercholesterolemia and assessment of cardiovascular risk factors in Edirne
Huzurevinde kalan yaşlılarda antihipertansifler ile analjezik ve nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların kullanımı
Antihypertensives and analgesics and nonsteroidal anti-inflammatory drugs use in elderly hosted by residential homes
Huzurevinde kalan yaşlılarda düşme sıklığı ve buna etki eden faktörler
Çocukluk çağındaki üriner sistem enfeksiyonlarında risk faktörlerinin incelenmesi
Van yöresinde kadın ve çocuğa yönelik aile içi şiddet
Pendik ilçesinde 3-4 yaş arası çocuklarda konuşma ve dil gecikmesi prevalansı ve olası risk faktörleri
Speech and language delay prevalance and risk factors in 3-4 years old children in Pendik district of Istanbul province
Erken gebelik döneminde folik asit+B12 vitamini, ferritin, hemoglobin, magnezyum, çinko değerleri ve obstetrik sonuçları
Early pregnancy levels of folic acid, vitamin B12, ferritin, hemoglobin, magnesium, zinc and obstetric outcomes
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servislerine başvuran ev kazası olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of home accident cases whom applied to emergency services of Dicle University Medical Faculty
Sigara içim profilinin nikotin replasman tedavisi üzerine etkisinin değerlendirilmesi
The effect of smokers profile on nicotine replacement therapy
Adana il merkezinde yaşayan 25-64 yaş arası erişkinlerin şişmanlık prevalansı ve şişmanlığı etkileyen faktörler
Prevalence of obesity among adults between 25 and 64 year-old living in the centroom of Adana and the factors that affect obesity
Meme kanserli hastaların psikososyal durum değerlendirmesi
Psychosocial assessment of patients with breast cancer
Dispeptik yakınmaları olan hastalarda helicobacter pylori enfeksiyonunun helicobacter pylori stool antigen ile saptanması ve tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Detection of helicobacter pylori infection by helicobacter pylori stool antigen test and evaluation of treatment effectively in dyspeptic patients
1999 yılında ruhsal belirti taraması yapılan Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin 2001 yılındaki takipleri
2001 year follow up study of the students who were screened for psychiatric symptoms in 1999 in Çukurova University
Birinci basamakta akut solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım ve antibiyotik kullanımı
Management of acute respiratory tract infections and antibiotic prescription in primary care
Enürezis; okul, aile ve sağlık hizmetleri
Annelerin gebelikte sigara içme davranışları, sigara konusundaki görevleri ve bağımlılık düzeyleriyle bırakmaya ilişkin tutumları
Smoking behaviours of mothers during pregnancy, opinions on smoking, and addiction levels and attitudes a cessation
Cumhuriyet Üniversitesi 35 yaş üstü akademik personelinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) prevalansı ve sigara-KOAH ilişkisi kesitsel araştırması
The prevalance of chronic obstructive lung disease and tobacco use among academic personnel in the Cumhuriyet University
Gebelerde son trimesterde rekto-vajinal grup B streptokok kolonizasyonu sıklığı ve etkileyen faktörler
The recto-vaginal group B streptococcus prevelance in pregnants in the last trimester and the related factors
Birinci basamakta periferik arter hastalığının ankle brakiyal indeks yöntemi ile taranmasında klasik dopler yöntemi ile osilometrik ölçümün karşılaştırılması
The comparison of classical doppler method and oscillometric measurement of ankle brachial index for screening of peripheral artery disease in primary care
Anne sütü ile beslenme durumu ve bu durumu etkileyen faktörler
Ani bebek ölümü sendromu risk faktörleri konusunda birinci basamak birinci basamak sağlık faktörleri ve annelerin bilgi ve tutumları
Malignite teşhisi konulmuş hematoloji ünitesinde tedavileri devam eden çocukların aile öyküsü, sosyodemografik özellikleri ve anne babalarında kaygı düzeylerinin incelenmesi
İnfertil çiftlerde aile işlevlerinin değerlendirilmesi
The assessment of family functioning in infertile couples
Üsküdar ilçesinde yaşayan 15-49 yaş arası kadınların üreme sağlığı konularında birinci basamak sağlık kurumlarından yararlanma durumları
The rate of reproducti̇ve health i̇ssues related referrals to pri̇mary care faci̇li̇ti̇es of woman aged 15-49 resi̇di̇ng i̇n the di̇stri̇ct of Üskudar
Kauçuk fabrikası işçilerinde solunum sistemi bulguları, akciğer fonksiyon testleri ve mesleksel astım sıklığı
Türk kadınlarında üst kol çevresi ölçümünün fazla kilo ve obezite ile ilişkisi
The relationship upper arm circumference measurement of Turkish women with obesity and overwight
Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi tutum ve davranışları
Knowledge, behavior, and attitudes of adolescents at the age of lisence education on sexuality
Cumhuriyet Üniversitesi 35 yaş üstü personelinde hipertansiyon prevalansı ve etki eden faktörler
Aile hekimliğinde hasta memnuniyeti
Patient satisfaction in family practice
Annelerin 6 ay-6 yaş arası çocukta ateş bilgi tutum ve davranışları
Birinci basamak sağlık kurumunda 45 yaş ve üzerindeki kadınlarda sunulan sağlık hizmetinin retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of health care in a primary care center for women aged 45 and over
Nokturnal enürezis sıklığı ve eşlik eden faktörler
Prevalance of nocturnal enuresis and accompanying factors
İç hastalıkları acil birimine başvuran yaşlı hastaların özellikleri ve mortalite göstergeleri
Sigara kullanım durumlarının uzun vadede kişilerin beden kitle indeksi üzerine etkileri
Birinci basamak sağlık kurumunda ilk 3 aylık yaş diliminde başvuran bebeklerin bir yaşına kadar izleminin retrospektif olarak değerlendirilmesi
The retrospective assesment of health care service of children till one year old who applied at the first three months of their life
SDÜ aile hekimliği ve check-up polikliniğine başvuran olgularda kardiyovaskuler risk faktörlerinin araştırılması
Investigation of cardiovascular risk factors of the patient admitted to SDÜ medical faculty family practice outpatient day clinic
Edirne ili kentsel alanında yaşayan erişkinlerde beslenme durum değerlendirilmesi
Evaluation of the nutritional status of adults in Edirne
Birinci basamakta posteroanterior akciğer grafisi okuma becerilerini arttırma kursu ve etkinliği
The effectiveness of A course for chest x-ray interpretation skill for primary care physicians
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde hepatit B aşısı ile sağlanan serokonversiyon düzeyleri ve immün yanıtsızlıkla ilişkilendirilen parametrelerin değerlendirilmesi
Evaluation of parameters related with immun nonresponsiveness and seroconversion rates supplied by hepatitis B vaccine in students of Erciyes University Medical Faculty
Çocuklarda parasomni yaygınlığı ve etki eden faktörler: Edirne İl merkezi ilköğretim okullarında tanımlayıcı analitik bir çalışma
Prevalence of parasomnias in school children and the effecting factors: A descriptive and analytic study at the primary schools in Edirne
Otopsi salonu solunum havasında bulunan patojenlerin mikrobiyolojik yöntemler ile saptanması
Determination of pathogens existed in respiration air of autopsy room by microbiological methods
Prediyabetik bireylerde tip 2 diyabet gelişiminin engellenmesi için verilen yaşam tarzı değişikliklerine hasta uyumunu etkileyen faktörlerin saptanması
Factors that effects the adherence to the lifestyle changes which prevents type 2 diabetes progression in prediabetic patients
Modern eğitim teknikleri kullanılarak verilen antenatal kontraseptif danışmanlık hizmetlerinin postpartum kontraseptif yöntem kullanımına etkisinin araştırılması
Searching the affects of antenatal contraceptive counseling care, given by using modern educational techniques, to the postpartum contraceptive method use
Diyarbakır merkez ilköğretim okulları öğrencilerinin beslenme davranışlarının incelenmesi
The investigation of nutritional behavior of the primary school children in the centre of the diyarbakir city
Adana ili yüreğir ilçesinde davranışsal risk faktörlerinin belirlenmesi
Determination of behavioral risk factors in yuregir district of Adana city
Adana ili seyhan ilçesinde davranışsal risk faktörlerinin belirlenmesi
Determination of behavioral risk factors in seyhan district of Adana city
Konya ilinde postpartum depresyon sıklığı ve ilişkili sosyodemografik etmenler
Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin sigara içme ve bırakma davranışlarının değerlendirilmesi
Evaluation of smoking status and smoking cessation behaviours of the students in Adnan Menderes Universty
Diyabetik olan ve diyabetik olmayan erkeklerde erektil disfonksiyon olgu kontrol çalışması
Araştırma görevlilerinin preanalitik faktörlerin laboratuvar test sonuçlarına etkisi konusundaki bilgi ve tutumları
The knowledge and attitude of residents about the effect of preanalytical factors on laboratory test results
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesı ATO-Yalım Erez Aile Hekimliği Polikliniği’nin 1999 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi
A retrospective study about patient records of ATO-Yalım Erez Family Medicine Outpatient Clinic of Çukurova University
Orhangazi ve Fethiye aile hekimliği merkezlerine başvuran yaşlılarda depresyon sıklığının ve risk etkenlerinin araştırılması
An investigation on frequency of depression and risk factors of the aged who apply to Orhangazi and Fethiye family medicine centers
Edirne kentsel kesimde yaşlılarda sağlıkla ilintili yaşam kalitesi
Health related quality of life among elderly people living in edirne
Edirne şehir merkezindeki lise öğrencilerinde riskli sağlık davranışlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the health risk behaviors of high school students in Edirne
Riskli gebeliklerde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Evaluating of depression and quality of life in high-risk pregnancies
Edirne il merkezindeki 40-59 yaş arası kadınların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin dğerlendirilmesi
Evaluation of health related quality of life among woman aged 40-59 years living in Edirne city
Isparta ili 7-17 yaş arası okul çocuklarında hipertansiyon prevalansı ve ilişkili faktörlerin araştırılması
Investigation of hypertension prevalance and related factors in school children between 7-17 age in isparta.
Kronik viral hepatit b olgularında yaşam kalitesi ve depresyon
The quality of life and depression in chronic viral hepatitis b cases
Hepatit b yüzey antijeni (hbs ag) pozitif olgularda aile içi bulaşın incelenmesi
Investigation of intrafamilial transmission in hepatitis b surface antigen (hbs ag)positive cases
Premenopoz ve postmenopozda total antioksidan apasitesinin karşılaştırılması
To compare total antioxidant capacity levels of pre and postmenopausal women
2001-2006 yılları arasında Şanlıurfa merkez verem savaş dispanserinde takip edilen tüberküloz olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of the tuberculosis cases who followed ud at Şanliurfa central tuberculosis control dispensary between 2001-2006 years
Polikistik over sendromlu hastalarda vücut kompozisyon karekteristiklerinin metabolik paremetreler ile ilişkisinin incelenmesi
Evaluation of the relation between body composition characteristics and metabolic parameters in patients with polycystic ovary syndrome
İntraabdominal sepsis modelinde steroid lavajın sağkalım ve sitokin düzeylerine etkisi
The effects of steroid lavage on survive and cytokine levels in intraabdominal sepsis model
Harran üniversitesi tıp fakültesi kardiyoloji polikliniğine başvuran hipertansiyon hastalarının demografik özellikleri, ilaç kullanımı, uç organ hasarı ve eşlik eden hastalıklar yönünden değerlendirilmesi
Evaluation of the hypertensive patients those admitting to harran university faculty of medicine hospital in terms of demographic features, antihypertensive drug usage, target organ damage and accompanying diseases
Kadınlarda subklinik tiroid disfonksiyonu ile kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki
The relationship between subclinical thyroid dysfunction and bone mineral density in women
Tip 2 diyabetli hastaların serum visfatin seviyeleri ve karotis intima media kalınlıkları ölçümü
Association of visfatin levels and carotid artery intima-media thicness in the patients whith diabetes mellitus
Kronik pelvik ağrı sendromlu hastaların psikiyatrik hastalıklar açısından değerlendirilmesi.
Evaluation of psychiatric disorders in chronic pelvic pain syndrome patients
Osteoporozlu hastalarda yaşam kalitesi ve etkileyen faktörler
Quality of life and affecting factors in osteoporotic patients
Ağrı Yakınması olan Hastalarda Yaşam Kalitesi, Başa Çıkma Tutumları ve Depresif Belirtilerin Ağrı Algısı ile İlişkisi
The Relationship Between quality of life, coping strategies, Depressive Symptoms and Pain Perception in Patients with Pain Complaint
Turgut özal tıp merkezi erişkin acil servisine 2007 yılında başvuran hastaların epidemiyolojik özellikleri
The epidemiological characteristics of patients applied to turgut ozal medical center in 2007
Sivas il merkezindeki sağlık ocaklarına müracaat eden tip 2 diyabet hastalarının diyabetik bakım kalitesini etkileyen önemli muayene ve tetkikler konusundaki bilgi ve uygulamaları
Knowledge and practices about important examination and studies affecting quality of diabetic care of patients with type II diabetes applying to health centers in Sivas
Anakara tıp fakültesi hastaneleri polikliniklerine başvuran 50 yaş ve üstü bireylerde üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler
The incidence and associated factors urinary incontinence in patients 50 or older ages admitted outpatient departments at medical faculty of Ankara
Akut komplike olmayan alt üriner sistem enfeksiyonlarında ampirik antibiyoterapi uygulaması
Empiric antibiotic therapy in acut uncomplicated urinary tract infections
Cumhuriyet Üniversitesi’nin medikosoyal sağlık merkezine başvuran öğrencilerde depresyon ve sigara ilişkisi
Edirne’de öğretmenlerin sigara içme ile bırakma davranışları ve etkileyen faktörler
Smoking and quitting behaviors of teachers in Edirne and effecting factors
Onkoloji polikliniğine başvuran kanser hastalarının evde bakım ihtiyacı ve bakım veren kişilerin yaşam kalitesi
Hipertansif hastalarda ilaç uyumu ve hastanın yaşamına etkileri
The compliance of hypertensive patients to medication and it’s effects on patients lives

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.