X
Menu

Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Tez Konuları

Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Tez Konuları
Islam in the United States after 9 / 11: A Foucauldian reading of the lives of the Muslims in the United States, in Dearborn, Michigan
11 Eylül saldırıları sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde İslam:Amerika Birleşik Devletlerinde, Dearborn, Michigan’da yaşayan Müslümanların Foucauldian bir okuması
By women, for women, about women: Social novels of the progressive era, 1900 – 1920
Progresif dönem Amerikan kadın yazarları ve kadınlara yönelik toplumsal roman
A portrayal of the south in F. Scott Fitzgerald’s short stories: From nostalgic idealism to critical skepticism
F.Scott Fitzgerald’ın kısa hikâyelerinde güneyin temsili: Nostaljik idealizmden eleştirel şüpheciliğe
The search for identity and individuation process: The female hero’s quest in Ursula K. Le Guin’s The Tombs of Atuan and Tehanu
Benlik arayışı ve birey olma süreci: Ursula K. Le Guin’in Atuan Mezarları ve Tehanu eserlerinde kadın kahramanın arayış yolculuğu
Gerçekçi yazar Kate Chopin’in kısa hikâyelerindeki kadın karakterler ve toplumsal cinsiyet rollerinin temsili
Women characters in realist writer Kate Chopin’s short stories and representation of gender roles
Jewish American graphic narratives: Landscapes, stereotypes and transformation in Will Eisner, Ben Katchor, Joe Kubert and Harvey Pekar
Yahudi Amerikalı yazarların grafik anlatıları: Will Eisner, Ben Katchor, Joe Kubert ve Harvey Pekar’ın eserlerinde mekan, basmakalıp karakterler ve dönüşüm
Tying the knot: A comparison of marriage shows in two cultures
Bağlayıcı düğümler: Evlilik programlarının iki kültür üzerinden karşılaştırması
The Local food movement in the works of three American nature writers: Wendell Berry, Gary Paul Nabhan, and Barbara Kingsolver
Amerikalı üç doğa yazarı Wendell Berry, Gary Paul Nabhan ve Barbara Kingsolver’ıneserlerinde yerel beslenme hareketi.
Linguistically constructed worlds: A comparative analysis
Dil aracılığı ile inşa edilen dünyalar: Karşılaştırmalı analiz
Desiring machines/bodies without organs: The concept of body in Chuck Palahniuk’s Fight Club, İnvisible Monsters and Choke
Arzulayan makineler/organsız bedenler: Chuck Palahnıuk’un Dövüş Kulubü, Görünmez Canavarlar ve Tıkanma eserlerinde beden kavramı
Acting out black ‘Mask-ulinity’: Male struggles for identity in three plays by August Wilson
Siyah erkekliği oynamak: August Wilson’ın üç oyununda eril kimlik sorunsalı
American prime-time monsters: An analysis of the gothic other in True Detective, American Horror Story: Coven and True Blood’
Prime-time Amerikan canavarları: True Detective, American Horror Story: Coven ve True Blood dizilerindeki gotik öteki kavramının incelenmesi
Quest for identity in the contemporary American bildungsroman: Sue Monk Kidd’s The Secret Life of Bees, Alice Sebold’s The Lovely Bones, and Jonathan Safran Foer’s Extremely Loud&Incredibly Close
Çağdaş Amerikan oluşum romanında kimlik arayışı: Sue Monk Kidd’in The Secret Life of Bees, Alice Sebold’un The Lovely Bones, ve Jonathan Safran Foer’in Extremely Loud and Incredibly Close başlıklı romanları
Turkish women, education and missionary practices in the works of Hester Donaldson Jenkins
Hester donaldson jenkins’in eserlerinde Türk kadını, eğitim ve misyonerlik faaliyetleri
The ‘I’ in Istanbul: Reflections of American expatriate women on the city and on their conflicts of identity
İstanbul’daki ‘ben’: Amerikalı kadınların şehir ve kimlik çatışmalarıyla ilgili izlenimleri
Technology, body and gender: The representations of new reproductive technologies in the twenty-first century independent science fiction cinema
Teknoloji, beden ve toplumsal cinsiyet: Yeni doğum teknolojilerinin 21. yüzyıl bağımsız bilimkurgu sinemasında temsilleri
Beyond irony: The cult of sophistication in contemporary American literature
İroniden öte: Çağdaş Amerikan edebiyatında sofistikasyon kültü
1990’larda Çinli Amerikalı olmak: Gish Jen ve Frank Chin’in romanlarındaki kimlik arayışı
Being Chinese American in 1990’s: The quest for identity in Gish Jen and Frank Chin’s novels
Rereading James Baldwin: Struggle for identity
James Baldwin’i yeniden okumak: Kimlik mücadelesi
A journey into the depths: The new mestiza consciousness in the life writings of Cherríe Moraga and Gloria Anzaldúa
Derinliğe yolculuk: Cherríe Moraga ve Gloria Anzaldua’nın yaşam yazınlarında yeni mestiza bilinci
Fact, fiction, fact-in-fiction: Gore Vidal’s historiographic metafictions in the narratives of empire
Olgu, kurgu, kurguda olgu: Gore Vidal’in gayri resmi Amerikan tarihi serisindeki tarihyazımcı üstkurmaca romanlar
Shattered Glass: Salinger’s Postwar family saga
Parçalanmış Cam: Salinger’ın savaş sonrası aile destan
A journey to the terrible enlightenment in Suzan-Lori Parks’ ‘in The blood’ and The fucking a’
Suzan-Lori Parks’ın ‘In The Blood’ ve ‘The Fucking a’ adlı oyunlarında dehşet verici bir aydınlanmaya yolculuk
Mametian paradoxes in ‘American Buffalo’ and ‘Glengarry Glen Ross’
Mamet’in ‘American Buffalo’ ve ‘Glengarry Glen Ross’ oyunlarında paradoksları
Escape from existence: The existential philosophy in selected plays of Edward Albee
Varliktan kaçış: Edward Albee’nin seçilen oyunlarında varoluşçu felsefe
Representation of America and American identity in the 21st century through political, social and cultural issues as reflected in South Park
21. yüzyılda Amerika ve Amerikan kimliğinin politik, sosyal ve kültürel açıdan South Park çizgi dizisindeki temsili
The role of gender differences in understanding of the east and eastern women: The portrayal of Turkish women by American male and female writers in 19th century
Representation of cultural space and identity in Sandra Cisneros’ fiction
Sandra Cisneros’un anlatılarında kültürel alan ve kimliğin temsili
Hamburger and hand-holding: McDonald’s in Turkey
Hamburger ve hızlı yeme: Türkiye’de McDonald’s
How to define Theodore Roethke’s poetry: Confessional, romantic and metaphysical aspects of Theodore Roethke’s poetry
Theodore Roethke’nin şiir sanatını nasıl tanımlamalı: Theodore Roethke şiirlerinin romantik, itirafçı ve metafizik yönleri
Görünmez Adamın Portresi: Paul Auster öykülerinde post-modern temalar, otobiyografik açılımlar ve kelime oyunları
Portrait of Invisible Man: Post-modern themes, autobiographic approaches and word plays in Paul Auster?s stories
Search for roots in contemporary Armenian-American literature
Çağdaş Ermeni-Amerikan edebiyatında köken arayışı
Amerikan filmlerinde siyasi hicvin temsili ve 1960’lı yıllardaki yansımaları
Representation of political satire in american films and its reflections in 1960s
Women writers and madness in contemporary American literature
Çağdaş Amerikan edebiyatında kadın yazar ve delilik
The integration of Turks into American culture
Türklerin Amerikan kültürüne entegre olması
The stages/spaces of apocalypse: The representations of ‘the end’ in the contemporary American drama
Kıyamet sahneleri/mekanları: Çağdaş Amerikan tiyatrosunda ‘son’un temsil edilişi
A study of cultural differences in the memoirs of Iranian-American writer Firoozeh Dumas
İran-Amerikanlı yazar Firoozeh Dumas’ın anı yazılarındaki kültürel farklılıkları üzerine bir çalışma
Hybridization of American Cosmo business women’s image in the Turkish version of Cosmopolitan and Elele magazines for 2009
Cosmopolitan dergisinin 2009 Türk versiyonunda ve Elele dergisinde Amerikan Cosmo iş kadınının melezleşmiş imajı
Post-World War II American novel: The end of innocence
İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan romanı: Masumiyetın sonu
Gelenek dışı edebiyatı kuramsallaştırmak: Bir postmodern roman formu ve geç kapitalist kültürün bir yansıması olarak kült edebiyat
Theorizing non-canonical literature: Cult literature as a postmodern genre and a reflection of late capitalist culture
Colonialism, globalization and resistance in Jean Rhys’ Wide Sargasso Sea, Arundhati Roy’s The God of Small Things and John Updike’s Terrorist
Jean Rhys’ın Wide Sargasso Sea (Geniş Geniş Deniz), Arundhati Roy’ un The God of Small Things (Küçük Şeylerin Tanrısı) ve John Updike’ın Terrorist (Terörist) isimli romanlarında sömürgecilik, küreselleşme ve direniş
Charles Bukowski and His Women and analysis of the two translations of the novel through euphemism and dysphemism
Charles Bukowski ve Kadınlar’ı ve eserin iki çevirisinin örtmece (evfemizm) ve kötü adlandırma (disfemizm) bakımından analizi
Kurgu yazarı olarak gazeteci veya gazeteci olarak kurgu yazarı: Değişen Amerika’da gerçek-kurgu ilişkisi (1865-1920)
Journalist as the writer of fiction or fiction writer as the journalist: The interaction between fact and fiction in changing America (1865-1920)
Wallace Stevens: The modernist as traditional
Wallace Stevens: Geleneksel modernist
Rewriting utopias: A feminist analysis of Ursula K. Le Guin’s the Dispossessed, Joanna Russ’s The Female Man, and Sally Miller Gearhart’s The Wanderground
Ütopyaları yeniden yazmak: Ursula Le Guin?nin The Dispossessed, Johanna Russ?un The Female Man ve Gearhart?ın The Wanderground?nın feminist bir analizi
In the borderline of orientalism: The representation of Turkey and Turks in Herman Melville’s journals and Ernest Hemingway’s dispatches
Oryantalizmin sınırında: Herman Melville?in günlüklerinde ve Ernest Hemingway?in gazete yazılarında Türkler ve Türkiye?nin temsili
Woman’s voice against patriarchy in ”Their Eyes Were Watching God” by Zora Neale Hurston and in ”Sinekli Bakkal” by Halide Edip Adıvar
Zora Neale Hurston’ın ”Their Eyes Were Watching God” ve Halide Edip Adıvar’ın ”Sinekli Bakkal” adlı eserlerinde Kadının Ataerkil Topluma Karşı Sesi
Individual freedom and the position of the supernatural in Ancient Greek and modern American tragedy
Antik Yunan ve modern Amerikan trajedisinde kişisel özgürlük ve doğaüstü güçlerin yeri
Master and slave dialectic in Emily Dickinson’s poetry
Emily Dickinson?ın şiirinde köle efendi diyalektiği
Suç ve Ceza: Yirminci Yüzyıl Amerikan tiyatrosunda kamusal şiddetin birey üzerindeki yansıması
Crime and Punishment: The reflection of public violence on individuals in the Twentieth Century American drama
11 Eylül sonrası Amerikan filmlerinde Ortadoğulu kimliklerin temsili
Representations of Middle Eastern identities in American films after September Eleven
Economic independence of women in Charlotte Perkins Gilman’s works
Charlotte Perkins Gilman’ın eserlerinde kadının ekonomik özgürlüğü
Kendiliğin anlatıları: Çağdaş Amerikan edebiyatında otobiyografi
Narratives of self: Autobiography in contemporary American literature
Yirminci yüzyıl sonu Amerikan romanında apokalips kavramı, çöküşün estetiği ve korkunun kimliği
The concept of apocalypse, aesthetics of decadence and identity of fear in the late twentieth century American fiction
Amerikan siyasi yapısı ve kadının temsili
American democracy and the representation of women
Gertrude Stein’s cognitive poetics: The deconstruction of self and time
Gertrude Stein’ın bilişsel poetikası: Kendilik ve zamanın yapıbozumu
Women writers of the Beat generation
Beat kuşağı kadın yazarları
Poetry in paint and painting in words: Analogy between Wallace Stevens’s and Joan Miró’s surrealist creativity yielding cosmic imagescape
Boya ile yazılan şiir ve sözcüklerle yapılan resim: Wallace Stevens ve Joan Miró?nun gerçeküstücü yaratıcı süreci ve kozmik imge evreni arasındaki benzerlik
Arm-wrestling a super power: American representations in Turkish comedies
Süper güç ile bilek güreşi: Türk komedi filmlerinde Amerikan temsilleri
Multicultural dilemma and the Jewish identity crisis: Jewish-American novels of the 1950s
Çokkültürlü ikilem ve Yahudi kimlik sorunu: 1950ler?deki Yahudi-Amerikan romanı
A Freudian study of depression in post World War II American theatre
2. Dünya Savaşı sonrası Amerikan tiyatrosunda depresyona Freudçu yaklaşım
?Finding out for yourself,? or Poets re-writing history: A selection of essays from the post-world War II American poetry
Tarihi yeniden yazan şairler: 2. Dünya Savaşı sonrası Amerikan şairlerinin denemelerinden seçmeler
Loss of cultural identity in Anne Tyler’s digging to America
Anne Tyler’ın Digging to America romanında kültürel kimlik kaybı
A discourse analysis of the abortion debate in Turkey and the United States
Türkiye ve Amerika’da kürtaj tartışmasının söylem analizi
Reification in the works of east european jewish american authors: Abraham Cahan, Anzia Yezierska, and Eva Hoffman
Doğu Avrupalı Amerikalı yazarların eserlerinde şeyleşme: Abraham Cahan, Anzia Yezierska ve Eva Hoffman
Are the chinese a ?model minority?? or is this just a myth? why is this important for diversity and multiculturalism in the usa and a postethnic America?
Çinliler örnek azınlık mıdır yoksa bu bir hayal ürünü müdür? bunun Amerika´daki çesitlilik, çok kültürlülük ve etnik kültür olgusunu aşmış bir Amerika için önemi nedir?
The presentation of women in blues and arabesk song lyrics
Blues ve arabesk şarkı sözlerindeki kadın figürü
Trauma revisited: World trade center and the guys as empowering representations of the collective trauma of 9/11
11 Eylül?e Geri Dönmek: World trade center ve the guys filmlerinin kolektif travmayı onarmaya yönelik yaklaşımlarının incelenmesi
The need for victimization and the search for purification in Philip Roth’s American trilogy
Phılıp Roth’un Amerikan üçlemesinde kurban seçme ve arınma arayışı ihtiyacı
A comparative study of Turkish and American activist theatre in the 20th century
20. yüzyıl Türk ve Amerikan aktivist tiyatrolarının karşılaştırılması
A feminist approach to the role of the savior in the changing world and the American culture
Değişen dünyada ve Amerikan kültüründe kurtarıcı rolüne feminist bir yaklaşım
Defining the black mother in Maya Angelou’s autobiographical works i know why the caged bird sings and the heart of a woman?
Maya Angelou?nun Kuşların Neden Şarkı Söyledigini Biliyorum ve Kadın Kalbi otobiografilerinde siyahi anne tanımlaması
The use of humor, dream visions and personal recollections as survival strategies in Sherman Alexie’s ‘Reservation blues’ and ‘The lone ranger and tonto fistfight in heaven’
Sherman Alexie’nin ‘Reservation blues’ ve ‘The lone ranger and tonto fistfight in heaven’ eserlerinde mizah, düş görüleri ve kişisel anıların hayatta kalma stratejisi olarak kullanılması
All the women are white, all the blacks are men: A typology of black women’s images in the literary tradition of African American women writers
Bütün kadınlar beyaz, bütün siyahlar erkek: Amerikalı siyah kadın yazarların edebiyat geleneğinde siyah kadın imgelerinin tipolojisi
Kıtlık kuşağı İrlandalı-Amerikan hikayeleri (1845-1875)
Famine generation İrish-American tales (1845-1875)
American newsmedia and American politics in Michael Moore’s Fahrenheit 9/11
Michael Moore?un Fahrenheit 9/11 filminde Amerikan medyası ve Amerikan politikası
From the way to wealth to the gospel of wealth: The transformation in the concept of success in american literatuer
Ahlaki zenginlikten maddi zenginliğe: Amerikan edebiyatında başarı kavramının değişimi
Kurt Cobain: A Messiah for the Rock generation?
Kurt Cobain: Rock jenerasyonu için bir Mesih mi?
Two feminist utopias: Herland and Woman on the Edge of Time
İki feminist ütopya: Herland ve Woman on the Edge of Time
Historiographic Metadrama: Tony Kushner’s A Bright Room Called Day and Angels in America
Tarihyazımcı Üsttiyatro: Tony Kushner?ın A Bright Room Called Day ve Angels in America oyunlarının incelemesi
Collective memory and social identity in contemporary fiction by ethnic women writers: Louise Erdrich’s tracks, toni morrison’s beloved, and Sandra Cisneros’s caramelo
Etnik kadın yazarlarda tolumsal bellek ve sosyal kimlik: Louise Erdrich?in tracks, Toni Morrison?ın beloved (sevilen), ve Sandra Cisneros?un caramelo adlı romanları
Sexuality on the covers of Cosmopolitan magazine in the Turkish and American versions for 2006
2006 yılında Türk ve Amerikan Cosmopolitan dergi kapaklarındaki cinsellik
Transgressions: Feminist science fiction by American women writers
Sınırları aşan alternatif dünyalar: Çağdaş Amerikalı kadın yazarların bilimkurgu eserleri
Cultural hybridity in Maxine Hong kingston’s the Woman Warrior, China Men and Tripmaster Monkey: His Fake Book
Maxine Hong Kingston’un the Woman Warrior, China Men ve Tripmaster Monkey: His Fake Book isimli eserlerinde kültürel melezlik
Performance and performativity: De/re-constructing black identity in ntozake shange’s ‘for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf’ and ‘spell’
The issue of working women’s representation: The social and cultural representation of working women in American art and fiction
Çalışan kadının temsil sorunu: Amerikan sanatı ve edebiyatında çalışan kadının toplumsal ve kültürel sunumu
Paul Auster’in postmodern pikaroları
Paul Auster’s postmodern picaros
word senders: American Indian poets re-locating Indian ıdentity
Söz gönderenler: Kızılderili kimliğinin Amerikalı kızılderili şairler tarafından yeniden konumlandırılması
The woman identity in the poems of Sylvia Plath, Anne Sexton and Adrienne Rich
Sylvia Plath, Anne Sexton ve Adrienne Rich’in şiirlerinde kadın kimliği
İyi kızlar/kötü kızlar: Günümüz Amerikan kadın romanında cinsel, etnik ve sınıf kimlikleri
Good girls/bad girls: Sexual ethnic and class identities in contemporary women’s bildungsromane
Double repression of black women in the Bluest Eye and Color Purple
The Bluest Eye ve Color Purple romanlarındaki siyahi kadınların üzerindeki çifte baskı
Blues and arabes:a comparative study
Blues ve arabesk:karşılaştırmalı bir inceleme
Mary Lee Settle’s Blood Tie as a cultural encounter
Kültürel bir karşılaşma olarak Mary Lee Settle’ın blood tie romanı
The USE of action movies in media imperialism: A case study on the production of the turkish image
Medya emperyalizminde aksiyon filmlerinin kullanımı: Türkiye’nin imajının yaratılması üzerine bir çalışma
Racism against gypsies in Turkish and American films
Türk ve Amerikan sinemasında karşılaştırmalı olarak çingene bazında ırkçılık
Türk-Anglo-Amerikan Postası: Türkiye’de Amerikan imajının pazarlanması
Turkish-Anglo-American Post: The advertisement of American image in Turkey
Woman’s voice and identity in ‘Their eyes were watching God’ by Zora Neale Hurston with reference to race, class and gender
Zora Neale Hurston’in ‘Tanrıya Bakıyorlardı’ adlı romanında ırk, cinsiyet ve sınıf farklılıklarının kadın sesi ve kimliği oluşumundaki etkileri
Paradoxical nature of American art during the great depression: Realist visions as the antidote to mythmaking
Büyük Buhran dönemindeki Amerikan sanatının çelişik doğası: Mitleştirmeye karşı gelişen gerçekçi bakış
Black and white, guns and fear: Gun ownership in the USA
Siyah ve beyaz, silahlar ve korku: ABD’ de bireysel silahlanma
Rape, comparative study on feminist perspectives, privileged feminists, black feminists and Turkish feminists
Tecavüz, ayrıcalıklı feministler, siyah feministler ve Türk feministlerin bakış açılarının karşılaştırmalı incelenmesi

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.