X
Menu

Araştırma Yöntemi

Araştırma Yöntemi

Araştırma Yöntemi

Araştırmalar; olguyu açıklamada benimsenen yöntem, verileri toplama yöntemleri, incelenen süre ve araştırmanın amacına göre sınıflandırılır.

 Araştırmanın Türleri

Benimsenen Yönteme Göre Pozitivist Yaklaşım Yorumlayıcı Yaklaşım Karma Yaklaşım
Veri Toplama Yöntemine Göre Deneysel Araştırmalar Anket Araştırmaları Örnek Olay Çalışması
Kapsadığı Süreye Göre Anlık Araştırmalar Süreli Araştırmalar
Amaçlarına Göre Keşfedici Araştırmalar Tanımlayıcı Araştırmalar Açıklayıcı Araştırmalar

“Benimsenen Yönteme Göre” sınıflandırmalardan “Pozitivist Yaklaşım”, sübjektif değerlendirmelerden ve bireysel yorumlardan arındırılmış araştırmalar aracılığıyla, toplumsal ve insani olguların açıklanması esasına dayanır. “Yorumlayıcı Yaklaşım”, insanların olguları, yaşadıkları ortamı ve çevreyi dikkate alarak açıklama yaklaşımını benimsemesidir. Aynı araştırma projesinde iki yaklaşımın da kullanılmasına “Karma Yaklaşım” adı verilir.

“Veri Edinme Yöntemine Göre” sınıflandırma kapsamındaki “Deneysel Araştırma”; araştırmacının en az bir bağımsız değişkeni manipüle ederek, bunun bir veya daha çok bağımlı değişken üzerindeki etkilerini incelemesidir, sıklıkla psikolojik araştırmalarda tercih edilir. “Anket Araştırması”, işletme, iktisat ve sosyal bilimlerde yaygın kullanılır. Elde edilen verilerin standardize edilmesini,

analizlerinin kolay yapılmasını sağlar, araştırmacıyı da araştırma sürecine dahil eder. “Örnek Olay Çalışması”, birbiriyle ilgili bir ya da birkaç denek üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmadır. Yapılan derinlemesine sorgulamayla, kişi, grup veya kurum hakkında detaylı bilgiler elde edilir.

“Kapsadığı Süreye Göre” sınıflandırma kapsamındaki “Anlık Araştırma”, araştırılan olgunun belli bir andaki durumunu ortaya koyar. Zaman sınırlaması olan bu araştırmalarda, genellikle anket yöntemi kullanılır. “Süreli Araştırma” ise araştırılan olguya ilişkin değişme ve gelişmeleri tespit eden, düzenli aralıklarla yapılan araştırmalardır.

“Amaçlarına Göre” sınıflandırmada üç tür araştırma vardır. “Keşfedici Araştırma”, “Ne oluyor?” sorusuna cevap arar. Araştırmacının konu hakkındaki bilgisini derinleştirir, farklı boyutlarıyla ele almasını sağlar. “Tanımlayıcı Araştırma”, bir kişi, grup, örgüt, durum veya olgunun düzgün bir portresini çizmeyi; derinlemesine tahlil yapmayı, elde edilen bulgulardan belli sonuçlara ulaşmayı hedefler. “Açıklayıcı Araştırma” ise araştırmaya konu olan değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisine odaklanır.

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.