X
Menu

Avrupa Birliği Tez Konuları

Avrupa Birliği Tez Konuları

Avrupa’da islamofobi üzerine tartışmalar ve Polonya örneği
Discussions about islamophobia at Europe and example of Poland
Avrupa Birliği müktesebatı ve Türk Hukuku’nda şirketler topluluğu
Regulations on corporate groups in European Union acquis and Turkish legislation
Avrupa Birliği’nde yasadışı göçün önlenmesi ve ülke uygulamaları
The prevention of illegal migration in the European Union and country applications
Avrupa Birliği kamu alımlarında sözleşme sonrası ihtilafların çözüm yolları ve Türkiye uygulaması
The remedies of post-contract disputes in European Union’s public procurements and Turkey application
Avrupa Merkez Bankası’nın para piyasaları üzerindeki etkisi
The Europian Central Bank’s effect on money markets
Avrupa Birliği çok dillilik politikası’nın Avrupa Yükseköğretim Alanı’ndaki geçerliliği, uluslararasılaşma ve Maastricht Üniversitesi örneği
The availability of the multilingualism policy of the European Union in the European higher education area,internationalization and the example of Maastricht University
AB’ye üyelik sürecinde AKP hükümetlerinin Alevi sorununa yönelik politikaları
AKP government’s policies towards the Alawite problem during Turkey’s EU accession process
Avrupa komşuluk politikası ekseninde Avrupa Birliği’nin Doğu komşularına yönelik politikaları
European Union’s policies towards its Eastern neighbours within the context of European neighbourhood policy
Ukrayna’daki kriz ve AB-Rusya ilişkileri
The Ukraine crisis and EU-Russia relations
İktisadi büyümede enerjinin rolü: Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler için ampirik bir uygulama
The role of energy in economic growth: Empirical evidence from Turkey and European Union countries
AB – ABD siyasal ve ekonomi ilişkileri çerçevesinde Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
Transatlantic Trade and Investment Partnership within the context of the EU-USA political and economic relations
Arap Baharı sonrasında Avrupa Birliği’nin Akdeniz politikası
Mediterranean policy of the European Union after Arab Spring
AB 2020 stratejisi ve 2050 vizyonu bağlamında belirlenen yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşılabilirliğin mali açıdan analiz edilmesi
The fiscal analysis of feasebility of the goals relating renewable energy sources in EU’s 2020 strategy and 2050 vision
Avrupa Birliği ulusüstü devlet inşa sürecinde ortak tarih yazımına ilişkin çalışmalar ve içerik analizi
An analysis of the initiatives on common history writing in the European Union
İnsan hakları bağlamında Avrupa’da Romanlar
Roma people in Europe on human rights perspective
Genişletilmiş Karadeniz bölgesinde Avrupa Birliği’nin dış ve güvenlik politikasının oluşturulmasında güvenliksizleştirme süreci
The desecuritizing process in formulating European Union’s foreign and security policy in wider Black Sea region
Avrupa birliğinin temelindeki insan anlayışı:Modern dayanışma kavramını yeniden okumak
The human image in european union: The modern solidarity revisited
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Euroseptisizm: Siyasi partiler düzeyinde bir inceleme
Euroscepticism in the European Union and Turkey: An examination at level of political parties
Avrupa Birliği rekabet ve fikri mülkiyet kuralları çerçevesinde hakim durumun kötüye kullanılmasının bir sonucu olarak zorunlu lisanslama
Compulsory licensing as a result of abuse of dominant position in the framework of the European Union competition and intellectual property
Türkiye’nin dâhil olduğu 2014 – 2020 AB Programları kapsamında Muğla ili proje potansiyelinin değerlendirilmesi
Evaluation of mugla province project potential in scope of EU 2014 – 2020 Programmes including Turkey
Türkiye’de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çabalar: Avrupa Birliği ve Türkiye karşılaştırması
Attempts to increase the women’s employment in turkey: A comperative study of European Union and Turkey
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine, askeri darbelerin etkileri: 27 Nisan 2007 e-muhtırası
Effect of the military coups on the membership process of Turkey into European Union: E-memorandum on april 27, 2007
Türk bankacılığının Basel II kriterlerine uyum sürecinin KOBİ’ler üzerindeki etkileri
The impacts on SMEs of Turkish banking Basel II compliance process
Türkiye’nin 1999 AB adaylığı sonrasında yerel seçimler, siyasal propaganda ve AB teması: Sinop örneği
Local election, political publicity and EU theme after Turkey’s EU candidacy in 1999
Türk Hukukunda ve Avrupa Birliği müktesebatındamesleki sorumluluk sigortaları
Professional liability insurance in Turkish law and legal regulations of European Union
Dünya ticaretinde artan küresel rekabetin Avrupa Birliği’nin dış ticaret politikasına etkisi
The effect of increasingly global competition in the world trade on external trade policy of European Union
2008 krizi sonrası sosyal güvenlik harcamaları bağlamında Avrupa refah devleti
After 2008 crisis, European welfare state in the context of social security spendings
Kıbrıs sorununda Avrupa Birliği’nin rolü (1990-2004)
The role of the European Union in Cyprus conflict (1990-2004)
Avrupa Birliği’nin İran nükleer krizine yaklaşımı: Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırmalı bir analiz
European Union’s approach to Iran nuclear crisis: A comparati̇ve analysi̇s with Uni̇ted States of Ameri̇ca
Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki mali protokoller ve yardımlar
Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde para ve maliye politikalarının uyumlaştırılması
Harmonization of monetary and fiscal policies in the process of accession to the European Union
Avrupa Birliği istihdam politikaları ve niteliksiz işgücü göçü
European Union employment policy and migration of unskilled labor force
Avrupa Birliği’nin bölgesel politikası kapsamında adalar ve ada bölgelerine yönelik politikaları ve Türkiye’nin aday ülke ve muhtemel tam üyelik statüleri doğrultusunda Gökçeada örneğinin incelenmesi
Islands and island regions within the scope of the regional policy of the European Union and a case from cadidate country Turkey: Gökçeada
Uluslararası güvenlik anlayışında gıda güvenliği sorunsalı: Avrupa Birliği-Türkiye karşılaştırmalı analizi
Food security from an international securiy perspective: A comparative analyses of EU-Turkey
Avrupa Birliği sürecinde ordunun Türk dış politikası üzerindeki etkisi: Devamlılık ve değişim
The impact of military on Turkish foreign policy during the European Union accession process: Continuity and change
Soğuk savaş sonrası NATO-AGSP/OGSP işbirliğinin analizi – Afganistan örneği
The analysis of post-cold War Cooperation Between ESDP/CSDP – the Afghanistan case
Avrupa’da çokkültürcülük tartışması: Fransa ve Almanya üzerinden bir değerlendirme
Debates on multiculturalism within europe; An assesment through France and Germany examples
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi ve bir araştırma
Turkish social security system during the eu member ship process and a research
Göçün yeniliğe katkısı: Almanya’daki Türkler üzerine bir değerlendirme
Immigration and its contribution to innovation: A case of Turkish immigrants in Germany
Avrupa Birliği Mülteci Hukukunda üye devletlerin iltica başvurusunu değerlendirme yetkisinin çerçevesi
The framework of the jurisdiction of member states on the examination of asylum applications in the European Union Refugee Law
Avrupa Birliği’nin normatif bir güç olarak Afrika’ya yönelik politikaları
European Union’s policies towards Africa as a normative power
Güvenlik topluluğu kavramı üzerine bir analiz: Karadağ’ın Avrupa Birliği üyelik süreci örneği
The analysis of the security community concept: The example of the integration process of Montenegro and European Union
Avrupalı kimliğinin oluşumunda sosyal sermayenin etkisi
The effect of social capital on the formation of European identity
AB’de ve Türkiye’de gençlik politikaları uygulamaları
Youth policies in the EU and in Turkey
Türkiye-Avrupa Birliği müzakere süreci
Negotiation proccess of Turkey European Union: 2005-2011
Avrupa Birliği ve Türkiye’de demografik yapı, gelişim ve izlenen politikalar
The demographic structure, development and the followed policies in the Uropean Union and Turkey
Türkiye’de sivil toplum, Avrupalılaşma ve demokrasinin güçlenmesi: MÜSİAD’ın değişen rolü
Civil society, Europeanization and democratic consolidation: Changing role of MUSIAD
Avrupa Birliği’nde ekonomik çıkarların temsili ve meşruiyet ilişkisi: Sosyal taraflar açısından bir değerlendirme
Economic interest representation and legitimacy relation in the European Union: An assessment based on the social partners
Avrupa Birliği’nin beşinci genişlemesiyle belirginleşen ikilem: Sosyal Avrupa’ya karşı neoliberalizm
European Union’s dilemma crystallized with fifth enlargement: Social Europe versus neoliberalizm
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde kolektif özgürlükler perspektifinden Türkiye’de Alevilerin durumu
The situation of Alevis in Turkey from the perspective of collective freedom, in the European Union accession process
İnsani yardım ve Avrupa Birliği boyutu
Humanitarian aid and it’s European Union dimension
Avrupa Birliğinin Rusya ile ilişkilerinin doğrudan yabancı yatırımlar açısından değerlendirilmesi
The evaluation of the foreign direct investment in terms of relations between European union and Russia
Bosna Hersek Ceza Hukukunda ve Türk Ceza Hukukunda soykırım suçu
Genocide crime in The Criminal Law of Bosnia and Herzegovina and The Turkish Criminal Law
2008 küresel krizi sonrasına Avrupa’da yükselen popülist hareketler
Rising populist movements in Europe in the wake of the 2008 global crisis
21. yüzyılda Avrasya’daki oluşumlar ve Türkiye’nin AB alternatifleri bağlamında Türk Birliğininin olabilirliği
The formations in Eurasia in 21 century & the EU alternatives of Turkey and within this context the possibility of Turkic Union
Avrupa’da radikal sağ partiler ve göç karşıtlığı: Güvenlik temaları ekseninde göç karşıtı söylemin inşası
Radical right parties in Europe and anti-immigration: The construction of anti-immigration discourse in the context of security themes
Avrupa Birliği’nde rüzgar enerjisi: İspanya ve Türkiye
Wind energy in European Union and Turkey: Spain and Turkey cases
Çocuk istismarı ve ihmali açısından sokakta çalışan çocuklar ve Avrupa Birliği uygulamaları
In terms of child abuse and neglect for children working on the streets, and the European Union applications
Avrupa Birliği’nde bölgesel politika ve bölgelerarası dengesizlik: Belçika örneği
The regional policy in the European Union and inter-regional disparities: The case of Belgium
Avrupa Birliği komşuluk politikası: Azerbaycan örneği
European Union neighborhood policy: Azerbaijan case
Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği politikaları ve Türkiye’nin bu politikalara uyumu
European Union climate change policies and Turkey?s adaptation to these policies
Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri çerçevesinde Türkiye uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektörünün rekabet gücü analizi
Analysis of competiveness of Turkish road freight transport sector within the framework of European Union-Turkey relations
Soğuk savaş sonrası değişen konjonktürde Rusya Federasyonu – Avrupa Birliği ilişkileri ve Türkiye’ye yansımaları
Relations between Russian Federation and European Union, and reflections on Turkey in the changing context after the cold war
Tony Blair döneminde İngiltere’nin transatlantik ilişkilerinin Avrupa Birliği bütünleşme sürecine etkisi
Britain’s transatlantic relations effect on European Union integration in Tony Blair’s term
Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukukunda hâkim durumun fiyat uygulamaları ile kötüye kullanılması
Abuse of a dominant position by use of price practices in the light of EC and Turkish Competition Law
Kosova’nın AB’ye üyelik sürecinde uyum politikaları
Kosovo?s harmonization policies during the EU membership process
Avrupa Birliği göç politikası kapsamında Fransa’nın göç politikası
France’s migration policy within the European Union’s migration policy
Avrupa Birliği göç politikaları: Almanya’daki Türk işçileri
European Union migration policy: Turkish workers in Germany
Avrupa Birliği ülkelerinde tarımsal turizm uygulamaları ve Türkiye’de gelişme potansiyeli: Yeşilköy örneği
Agrotourism applications in European Union countries and Turkey’s growth potential: The case of Yeşilköy
Sırbistan’ın Avrupa’ya dönüşü: Nedenler, engeller, beklentiler ve AB faktörü
Serbia’s return to Europe: Reasons, obstacles, exptectations and the EU factor
Avrupa Birliği’ nin azınlık yaklaşımı ve Romanlar
The approach of the european union to minority and the Roma
Avrupa Birliği iletişim stratejisinin Türkiye’nin üyeliği açısından incelenmesi
The analysis of European Union communication strategy in terms of Turkey?s full membership
Avrupa Birliği kültür politikaları ve Türkiye’ye etkileri
The cultural politics of European Union and its effect on Turkey
Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım kavramı ve özellikle kişilerin serbest dolaşımı
The free movement in European Union and especially the free movement of persons
Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’na Türk KOBİ’lerinin uyumu: İzmir örneği
Harmonization of Turkish SME’s to Small Business Act for Europe: Izmir sample
Avrupa Birliği’nin bilim-teknoloji politikaları ile güç kazanma stratejisinin karşılaştırmalı analizi ve Türkiye’nin yeri
Comparative analysis of European Union?s power gaining strategy with its science-technology policies and the position of Turkey
Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları
Foreign direct investment in the European Union and Turkey
Kamusal alanda Avrupa Birliği tartışmaları: Haber medyası incelemesi
European Union debates in the public sphere: The case of news media
Avrupa Birliği’nin insan hakları politikasının felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi
The philosophical foundations and the historical development of the European Union?s human rights policy
Avrupa Birliği’nde yoksullukla mücadele ve Türkiye’nin uyum sürecindeki yeni uygulamalar
Combating against poverty in the European Union and Turkey’s new practices in the cohesion process
Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve NATO ile ilişkileri
European Union’s European Security and Defense Policy and relationships with NATO
Avrupa komşuluk politikasının ülkeler bazında değerlendirilmesi
Evaluation of the European Neighbourhood Policy on the basis of the ENP countries
Coğrafi işaretlerin korunması: Avrupa Birliği’ndeki hukuki çerçeve ve Türkiye uygulaması
Protection of geographical indications: The legal framework in European Union and practice in Turkey
Avrupa Birliği’nin Balkan ülkelerindeki idari ve mali reforma etki ve katkıları
European Union?s effects and contributions of managerial and fiscal reforms in Balkans
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde dolaysız yabancı sermaye yatırımları’nın etkinliği
The effectiveness of foreign direct investment in Turkey?s accession process to the European Union
Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye’de özel güvenlik hizmetleri ve uyum sorunları
During the accession period to European Union memberhship the context and problems of Turkish private security services
Bir insan hakkı olarak kadının siyasal hayata katılımı: Avrupa Birliği ülkelerindeki durum ve Türkiye
Women?s political participation as a human right: The Situation in the Countries of the EU and Turkey
Avrupa Birliği’nin su kaynakları ve yönetimi; bütünleşik su kaynakları yönetimi
Water resourses water resources management across european union; integrated water resources management
Maastricht Antlaşması’ndan günümüze Avrupa Birliği politik kimliği
The concept of european political identity within the context of the European Union since the Treaty of Maastricht
Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye ihracatının çekim modeli uygulaması
In the scope of the customs union between European Union and Turkey an application of the gravity model to the Turkish exports
Türk rekabet otoritesi ile Avrupa Birliği rekabet otoritesinin ekonomik kolluk yetkisi
Turkish and European Union competition authority’s powers as economical police organizations
Avrupa Birliği rekabet politikası ışığında Türkiye’de özelleştirmelerin rekabet denetimi
Competition review of privatizations in Turkey under the light of European Union competition policy
Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de bilişim suçlarının ceza hukukundaki uygulamaları
Information crimes practices in criminal law of European Union and Turkey
Avrupa’da işsizlik: Teori ve bulguların değerlendirilmesi
Unemployment in Europe: Assessment of theories and facts
Küresel iklim değişikliği :AB ve Türk tarımı
Global climate change: European Union and Turkish agriculture
Avrupalılaşma sürecinde siyasi koşulluluk ve elitler: Türkiye örneği
Political conditionality and elites in the Europeanisation process: The case of Turkey
Avrupa Birliği göç politikasının güvenlikleştirilmesi ve dışsallaştırılması: Türkiye’ye yansımaları
Securitisation and externalisation of European Union migration policy: Repercussions on Turkey
Azınlık hakları ve Avrupa Birliği kapsamında Batı Trakya Türklerinin sorunları
Issues faced by Western Thracean Turks within the the European Union context
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Rum azınlıklar
Greek minorities in the context of Turkish – European Union relations
Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki azınlıklar konusuna yaklaşımının Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine etkileri
The influences of Turkey?s minority policies on its relations with the European Union
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.