X
Menu

Bankacılık ve Finans Tez Konuları

Bankacılık ve Finans Tez Konuları

·       Bistech geçi̇şi̇ni̇n varantlara geti̇rdi̇ği̇ yeni̇li̇kler ve varant yatirimcilarinin deneyi̇mleri̇ni̇n karşilaştirilmasi

Bistech geçişinin varantlara getirdiği yenilikler ve varant yatırımcılarının deneyimlerinin karşılaştırılması

·       Finansal küreselleşmenin sermaye piyasaları üzerine etkileri

The investigation of financial globalization impacts on capital markets

·       Erişim imkanı sınırlı hanehalklarının barınma amaçlı konut edinmesine yönelik finansal model önerisi

A financial model proposal for low income households

·       Türkiye’de Kobi’lerin işletme sermayesi gereksinimi ve banka kredilerine erişimi

The working capital requirements of smes and their access to bank loans in Turkey

·       Bankacılık sektörünün karşılaştıkları riskler, kredi risk ölçüm yöntemleri ve Azerbaycan bankacılık sektörü üzerine bir uygulama

Risks facing the banking, credit risk measurement methods and an application to the Azerbaijan banking sector

·       Örgütlerde işgücü çeşitliliği ve nedensellikleri: Yabancı sermayeli bir bankada araştırma

Workforce diversity and causality in organizations:Research of a foreign funded bank

·       Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde CDS primleri ile borsa kapanış endeksleri arasındaki etkileşimin incelenmesi

·       Küçük işletmelerin finansmana erişimi ve teminat sicil sistemleri

Small enterprises’ access to finance and collateral registries

·       Para politikası şoklarının hâsıla ve fiyat düzeyi üzerindeki asimetrik etkileri: Orta Asya ve Balkan ülkeleri uygulaması

Monetary policy shocks’ asymmetric effects on output and price: Central Asia and Balkan States application

·       Ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve mali analizi: Uygulama örneği

Credit demand evaluation and financial analysis of the SMEs operating in trade sector: Case study

·       KOBİ kredileri

SMEs loads

·       Ürün senedinin tarım sektörünün finansmanındaki rolü

The role of product receipt in financing of the agricultural sector

·       Basel II ve III kriterlerinin KOBİ’lerin finansman ve sermaye yapılarına etkileri

Effect of Base lII and III criterias on SME’s financing and capital structures

·       Alternatif finansman kaynağı olarak hibelerin KOBİ’lere etkisi: Karacadağ Kalkınma Ajansından hibe alan KOBİ’ler üzerine bir uygulama

Alternative finans sources as a grant of effect for SMEs: SMEs receive grants from Karacadağ Development Agency an application on

·       Türkiye’de yabancı sermayeli bankların gelişimi ve yabancı sermayeli altı bankanın özsermayeye serbest nakit akımları yöntemi ile değerlemesi

·       Türev araçlar ve Türk bankacılık sektöründeki uygulamaları

Derivative instruments and applications in the Turkish banking sector

·       Hisse senetleri getirilerinin lojistik regresyon ve doğrusal regresyon modelleri ile bir analizi

An analysis of stock returns by logistic regression and linear regression models

·       Katılım bankacılığının sektördeki yeri ve finansal istikrara katkısı

Contribution of participation banking and financial stability in the sector

·       1999,2000, 2001 ve 2008 kriz dönemlerinde Türk ticari bankalarının karlılıklarının lojistik regresyon analizi ile incelenmesi

·       1999,2000, 2001 ve 2008 kriz dönemlerinde Türk ticari bankalarının karlılıklarının lojistik regresyon analizi ile incelenmesi

·       2001 krizi:Türk bankacılık sektörü üzerine etkileri

Crisis of 2001:e Effects on the Turkish banking sector

·       Türk bankacılık sektörünün kar kaynaklarının 2001 öncesi ve sonrası karşılaştırılması

·       Bankacılıkta şubeler cari sistemi ve uygulaması

The system and the application of the pool rate system in banking

·       Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikalarının banka bilançolarına etkisi

The effects of the monetary policies of Central Bank of Turkey, on balance sheets of the bank’s

·       Kara sınırı komşuları ile ticaretin Türkiye’nin kalkınmasına etkisi: Çekim modeli yaklaşımı

Turkey’s foreign trade with neighboring countries and its effects on economic development: A gravity model approach

·       Havayolu taşımacılığında maliyetlerin düşürülmesinde ulaştırma modelleri tekniklerinin kullanımı ve analizi

The analyze and the usage of the transportation models technics for making costs reduction in air transport.

·       Ulusal ve uluslararası finansman aracı olarak barter ve Türkiye örneği

Barter as a national and international financial instrument and Turkey sample

·       Finansal varlıkları fiyatlandırma modelinin ve modele göre portföy oluşturulmasının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda uygulanması (1991-1996)

 

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.