X
Menu

Beden Eğitimi Öğretmenliği Tez Konuları

Beden Eğitimi Öğretmenliği Tez Konuları
Devlet ve Özel okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin obezite, fiziksel aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılması
The comparison of obesity, physical activity levels and nutrition habits of private and public secondary school children
Spor ve sağlık alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin algılanmış stres seviyeleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi (Kahramanmaraş ili örneği)
An analysis of perceived stress level (PSL) and healty life style behaviours of the university students studying sports and health
Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sporla sosyalleşme düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi
Searching the students’ socialized level with sports according to different factors in physical education and sport teaching academy
Kar ve buz sporlarında milli olmuş sporcuların bu sporları tercih etmesinde rol oynayan motivasyönel faktörlerin incelenmesi
Exami̇nati̇on of moti̇vati̇onal factors that play role in choosing snow and ice sportsof national athletes
Milli tenisçiler ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi tenis oyuncularının müsabaka öncesi durumluk kaygı düzeylerinin karşılaştırılması
Okul öncesi 60-72 aylık çocukların temel motor beceri gelişiminde eğitsel oyunların etkisi
The effect of educational games on the development of basic motor skills of 60-72 months pre-school children
Elit futbolcularda vücut kompozisyonu ve izokinetik diz kuvvetinin çabukluk ve çeviklik üzerine etkisi
The effects of body composition and isokinetic knee strength on the promptness and agility of elite footballers
Ortaöğretim kurumlarında spor yapan ve yapmayan öğrencilerin saldırganlık tutumlarının araştırılması (Samsun ili örneği).
Investigating the aggressive behavior of highschool students that are playing sports and that are not playing sports (the case of Samsun)
Elit orta ve uzun mesafe koşucuların fizyolojik belirleyicilerinin araştırılması: Bir diskriminant analizi uygulaması
Elite middle and long distance runners to investigate the physiological determinants: A discriminant analysis application
Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı, obezite prevelansı ve fiziksel aktivite katılım düzeylerinin incelenmesi
The investigation of internet addiction, obesity prevalence, physical activity participation levels of secondary school children
Çağdaş liderlik yaklaşımları ve çalışan motivasyonu ilişkisi: Bir ilaç firması örneği
Modern leadership approaches and relationship with employee motivation: A pharmaceutical company sample
Spor lisesi ve Anadolu lisesi öğrencilerinde okula aidiyet duygusu ve okul yaşam kalitesinin incelenmesi: Güneydoğu Anadolu bölgesi örneği
Examination of sense of school belonging and quality of school life in the students at sports and Anatolia high schools southeastern Anatolia region sample
Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin problem çözme becerileri, karar verme stilleri ve öfke tarzları
A study about problem solving skills, styles of making decisions and anger types of physical education and sports teachers
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncularında fiziksel uygunluğundeğerlendirilmesi
The assesment of physical fitness in wheelchair basketballplayers
Yoğun egzersizlerin dayanıklılık, oksidatif stres, immün sistem ve enerji metabolizmasındaki genlerin ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması
Investigation of the effects intensive exercise on endurance, oxidative stress, immun system and energy metabolism gene expression
Lise öğrencilerinin beden eğitim ve spor dersi alma düzeylerine göre zorba davranışları ile temel değer düzeylerinin incelenmesi
Investgation of the bullying tendencies and value preferences of hing school students according to level of taking physical education and sports course
Serbest ve grekoromen stil güreşçilerin hedef yönelimi ve yaşam doyumu ilişkisi
The relationshi̇p of goal orientation and life satisfaction offreestyle and greco-romen style wrestlers
Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri
Attitudes and self-efficacy of middle school students toward physical education class
Elit güreşçilerde dehidrasyonun iskelet kası hasarı ve inflamasyon üzerine etkisi
The effect of the dehydration on the skeletal muscle damage and inflammation on the elite wrestlers
Elit serbest güreşçilerde denge ölçümlerinin sikletlere göre karşılaştırılması
The comparison by accordi̇ng to weight categories balance of measurements at elite freestyle wrestlers
Farklı liglerde oynayan kadın futbol takımı oyuncularının başarı motivasyon düzeylerinin karşılaştırılması
A comparative analysis of motivation levels for success among female football team players in different leagues
Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyinin pedometre ile belirlenmesi
Examination of physical activity level of Kirikkale University students pedometer
Adölesan Voleybolculara uygulanan yapılandırılmış grup müdahalesinin yeme tutumu, depresyon düzeyi, beden algısı ve benlik saygısı üzerine etkisi
The effect of structured group therapy on eating behavior, level of depression, body image and self-esteem in adolescent Volleyball players
Dalış sporu yapan yerli ve yabancı turistlerin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlerle değerlendirilmesi
Evaluation with some variables of anxiety levels of domestic and foreign tourists practicing diving sports
Adölesanlarda sporu bırakma nedenlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Kahramanmaraş ili örneği)
Investigation of different variables causes adolescents dropping sports (Kahramanmaras province instance)
Durgunsu sprint kayak tekniğinin 3 boyutlu kinematik analizi
Three- dimensional kinematic analysis of flat-water sprint kayaking
Öğretmen ve yöneticilere göre liselerde çalışan kadın öğretmenlerin okul yöneticiliği taleplerini etkileyen faktörler
The factors that affect the school management demands of female teachers working in high school according to the teachers and managers
Beden eğitimi spor yüksek okulunda okuyan öğrencilerin proaktif kişilik özellikleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Physical education and sports examine the relationships between different variables proactive personality characteristics of students studying at the high school
Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan akademik personelin mobbinge maruz kalma durumlarının incelenmesi
Investigation of physical education and sports academic staff working i̇n the mobbi̇ng of exposure
Spor liseleri yöneticilerinin çatışmaları yönetme becerileri üzerine bir araştırma
Research on high school sports directors’ conflict management skills
Gençlik ve Spor Bakanlığında algılanan liderlik tarzları ve örgütsel alt kültürlerin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkileri
Effects of percieved leadership styles and organizational subcultures on organizational citizenship behaviour at Ministry of Youth and Sports
12 haftalık yüzme egzersizinin zihinsel engelli bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerine etkisinin incelenmesi
Analysis of the influence of A twelve-month swimming exercise on mentally disabled individuals’ physical fitness level
Elit hentbolcülerde genel ve özel hazırlık dönemi aerobik ve anaerobik güç testleri ile laktik asit düzeyleri arasındaki ilişki
Corelation between blood lactic acid levels with aerobic and anaerobic strenght in general and specific preparation training period of elite handball players
Türk futbolunda şikenin toplumsal algısı
Social perception of match fixing incidents in Turkish Football
Kamu ve özel spor merkezlerine devam eden üyelerin hizmet kalitesine yönelik algı ve beklenti düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of the perception of service quality levels, who ongoing members of the public and private fitness center
Süper ligde oynayan buz hokeycilere uygulanan pliometrik antrenmanların çabuk kuvvet ve maksimal kuvvetlerine etkisinin incelenmesi
The analyzing of the plyometric training effect of super league ice hokey players over ouick power and maximal power
14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na katılanların organizasyon memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi
14 World Athletics Championnships Determine the level of satisfaction of participants in the organization
Termal turizm işletmelerinde müşterilerin rekreasyon talebi: Balıkesir ili örneği
Recrational demand of customers who lodge in thermal tourism facilities: A case study of Balıkesir provience
Havalı tabanca atıcılarında atış performansı sırasında spektral EEG (Elektroensefalografi) analizi
Spectral EEG analysis during shooting performance in air pistol shooters
Scuba dalışı yapan amatör sporcuların bu faaliyetlere katılmaya teşvik eden motivasyonel faktörlerin belirlenmesi
The amateur athletes who do scuba diving, this determines of the motivational consediration of what makes them encourage this activity
12-14 yaş grubu performans sporuna aday erkek çocukların antropometrik ve motorik özelliklerinin belirlenmesi
Determination of the specifitation of the antropometric and motoric characteristics of the boys to take part i̇n the 12-14 age group performance sport
Yıldız erkek grekoromen ve serbest güreşçilerin kaygı düzeylerinin karşılaştırılması
The comparing of state anxiety levels of cadet wrestlers in greco-romen style and free style
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yöneticilerinin karar verme stillerinin karşılaştırılması
The comparison of decision making styles of managers at Youth and Sports Ministry and Education Ministry
Okul öncesi dönemde oyunun önemi ve çocukların motor gelişimi üzerine etkileri
The importance of games and their influence on motor development of children in the preschool period
Ankara’da performans sporu yapan yüzme sporcularının yüzmeye başlama nedenleri ve beklentilerinin belirlenmesi
The reasons of begining swimming and expectations of swimmers who do the performance sport in ankara
Kütahya’da anaokuluna giden 3-5 yaş grubu çocukların temel motor beceri düzeylerinin araştırılması
Research for the level of motor skills of 3-5 years old kindergartners
Sekiz haftalık spor kaya tırmanışı antrenmanının kalp ve seçilmiş fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi
The effect of eight weeks sport rock climbing training on heart and selected physical and physiological parameters
Tekerlekli sandalye kullanan bireylerde yaşam kalitesinietkileyen çevresel faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of environmental factors affecting the quality of life of wheelchair users
Üst ekstremite ve bel ağrı tanısı konulmuş sedanter kadınlarda kalistenik egzersizlerin ağrı eşiği üzerine etkisi
The effect of callisthenic exercises on pain threshold on sedentary women diagnosed with upper extremity and low back pain
İşitme engelli judocularda sekiz haftalık denge ve koordinasyon antrenmanlarının performans üzerine etkileri
The impact of 8-week balance and coordination training to the performance of deaf judokas
Türkiye’deki devlet üniversitelerinin sağlık, kültür ve spor dairesi başkanlıklarının stratejik planlama sürecinin değerlendirilmesi
Evaluation of the strategic planning process of the health, culture and sports departments of the state universities in Turkey
Türkiye’deki spor örgüt yöneticileri üzerinde duygusal zeka ve liderlik davranışları ilişkisinin incelenmesi
The relationship between emotional intelligence and leadership behaviour characteristics among the directors of sport organizations in Turkey
Spor yapan ve yapmayan Üniversite öğrencilerinde uyku ve yaşam kalitesinin incelenmesi
Investigation of sleep quality and quality of life in University students who make sports and who do not
Spor yapan ve yapmayan 14-15 yaş arası öğrencilerin postür ilişkilerinin incelenmesi
Evaluation the posture relationships of both students engaged in sport and not engaged in sport at the age of 14-15
Trabzon ilindeki amatör ve profesyonel futbol kalecilerinin antropometrik ve somatotip özelliklerinin karşılaştırılması
Amateur and professional football goalkeeper of the province of trabzon in features comparison of anthropometric and somatotype
Antioksidan kullanımının ve farklı sürelerde yüzme egzersizinın kas dokusu üzerine etkisinin incelenmesi
Swimming exercise and antioxidant use in different duration of effect on rat muscle tissue
Stadyum pazarlaması ve stadyumlarda müşteri memnuniyeti
Stadium’s marketing and customer satisfaction in stadiums
Sedanter kadınlarda farklı egzersiz türlerinin ekokardiyografi ve bazı kan parametreleri üzerine etkisinin araştırılması
A research into the effect of different exercise types on echocardiography and some blood parameters in sedentary women
Beden eğitimi öğretmenlerinin zaman yönetimi becerilerinin incelenmesi
Investigation of physical education teachers’ time management skills
Okul yöneticilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi
A examination of school administrators attitudes towards to physcial education according to certain variables
Futbolcularda l-arjinin suplemantasyonunun anaerobik performans ve toparlanma üzerine etkisi
The effect of l-arginine supplementation on the footballer’s anaerobic performance and recovery
Spor eğitimcilerinin bilgisayar destekli eğitim algılarının öğrenmeye ilişkin tutumları açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the sport educators computer-assisted education perceptions towards learning attitudes
Ampute futbolcularda hazırlık dönemi çalışmalarının fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkileri
The effects of preseason training program on physical and physiological parameters on amputee football players
Kadın voleybol ve futbolcularda iletişim becerileri ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi
Investigation of aggression level and communication skills of female volleyball and football players
Profesyonel futbolcuların empatik beceri düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
A research to determine the level of emphatic skills of professional football players
Güreş eğitim merkezlerindeki güreşçilerin depresyon, kaygı ve stres düzeylerinin incelenmesi
Wrestling wrestlers education centers study of depression, anxiety and stress levels
Spor yapan ve yapmayan ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması
The compari̇si̇on of socai̇l abi̇li̇ty level grade students who do sports and who dont’t do sports
Rekreasyonel vücut geliştirmecilerin fiziksel fıtness düzeylerinin amerikan spor hekimliği kolejinin sağlıkla ilgili bildirileri doğrultusunda değerlendirilmesi
Assessing physical fitness levels of recreational bodybuilders in accordance with american college of sports and medicine’s health related announcements
Karate’ de iki farklı yan tekmenin üç boyutlu kinematik analizi
3d kinematic analysis of two different side kick in elite karate players
Yüzme dersi eklenen beden eğitimi dersinin performans parametreleri üzerine etkisi
The effect of performance parameters oh physical education classes which are added to swimming classes
11-12 yaş çocuklarda pliometrik antrenmanın denge ve futbola özgü beceriler üzerine etkileri
The effect of plyometric taraining on balance and soccer-specific of aged 11-12 children
Takım sporlarıyla uğraşan elit genç sporcularda boyun eğici davranışların bazı değişkenler açısından incelenmesi
Investigation with respect to some variables of submissive behavior of elite young athletes participated in team sports
Farklı ortam sıcaklıklarının motorik özellikler üzerine etkisi
Sporcularda ve sedanterlerde luteal fazda progesteron seviyesinin incelenmesi
Investigation of progesterone levels during luteal phase in athletes and sedantaries
Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme yeterliliklerine ilişkin algıları(Muğla ili örneği)
Research of measurement evaluation competence perceptions of physical education teachers (Example of the province of Muğla)
Örgütsel adalet ve örgütsel güven ilişkisi
Organizational justice and relationship of organizational trust
Suda boğulmanın önlenmesi için çocuklara su güvenliği eğitimi verilmesi üzerine bir araştırma
A study on water safety education for children for drowning prevention
Paul Pons’un ‘La Lutte'(Güreş) İsimli Eserinin Çevirisi ve Kritiği
Paul Pons’s ‘La Lutte’ (Wrestling) of the Translation and Critical
Spor hizmetleri konusunda İran halkının belediyelerden beklentileri
Demostrated that reveal expecttations of public of Iran about the sport services from municipality
Öğretmen adaylarının fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi ve yeni bazal metabolik hız denkleminin geliştirilmesi
The examination of teacher candidates’ physical activity levels and development of a new basal metabolic rate equation
Özerklik sonrası 3289 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin spor federasyonlarının yapılanmasına etkisi
Made revisions in the Law no 3289 after autonomy the effect to restructuring of sport federation
Okul yöneticileri güdüleme stratejilerinin beden eğitimi öğretmenleri açısından incelenmesi (Kahramanmaraş ili örneği )
Research of school managers motivation strategies from the point of physical education teachers
Ankara’daki özel spor merkezlerine devam eden bireylerin spor ekonomisine katkısı
Contribution of the ongoing individuals to private sport centers in Ankara to the sport economy
Ortaöğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ve bazı branş öğretmenlerinin duygusal taciz (mobbing)’e ilişkin algı düzeylerinin karşılaştırılması (Kütahya İli örneği)
Working at secondary school physical education teacher of teachers and some sectors emotional abuse (mobbing) to level comparison of perceptions of (Kütahya province case).
14-18 yaş lise öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve vücut kompozisyonlarının araştırılması
Examining the physical activity levels and body compositions of high school students aged 14-18
Yaz spor okullarının 10 – 12 yaş grubu çocukların fiziksel gelişimleri üzerine etkileri ve beslenme bilgi düzeyleri
The influences of summer sports school on physical developments of the children in 10-12 age group and their nutrition knowledge level
Hafif derecede zihinsel engelli çocuklarda beden eğitimi etkinliklerinin motor, sosyal beceriler ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Examination on effects of physical education activities on motor skills, social skills and quality of life on mild intellectual disabled children
Ortaokul öğrencilerinin duruş bozuklukları ve utangaçlık ilişkisinin incelenmesi
The relationship between secondary school students posture disorders and shyness
Erkek futbolcularda ön çapraz bağ yaralanmalarını önleyici egzersiz porgramının bu yaralanmaların sıklığını azaltmaya olan etkisinin incelenmesi
The effect of anterior cruciate ligament injury prevention training programme on decrease of the incidence of these injuries in male footballers
Beden eğitimi öğretmeni adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri, akademik öz-yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
Metacognitive learning strategies, academic self-efficacy and attitudes toward teaching profession of physical education pre-service teachers
Algılanan taraftar odaklılık ve ilişki kalitesinin taraftar tüketim davranışı üzerine etkisinin incelenmesi
Examining the effects of perceived fan orientation and relationship quality on fan consumption behavior
Türk sporunun başarı düzeyinin belirlenmesinde bazı spor elemanlarının görüşlerinin tespiti
Determination of the opinions of some sports members on defining the success level of Turkish sports
İran ve Türk sporcular arasındaki kültürel bakış açılarının karşılaştırılması
Comparing the cultural attitudes of iran and Turkiy athlete
Farklı ısınma yöntemlerinin esnekliğe, sıçramaya ve dengeye etkisi
Effect of different warm-up methods on flexibility jumping and balance
Erzrum’da farklı branşlarla ilgilenen sporcular ile spor yapmayan bireylerin kişilik ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi
An analysis of personality and agression levels of the sportsmen interested in different sport branches and non-athletes
10-12 yaş grubu çocukların fiziksel aktivite düzeylerinin araştırılması (Antalya İli örneği)
Research of 10-12 year old children’s physical activity levels (Sample of Antalya)
8-10 yaş çocuklarda doğum ağırlığının bazı fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisi
The effect of birth weight on some physical fitness parameters of 8-to10- year- old children
8-12 yaş grubu ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin performansla ilgili fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesi
The evoluation of physical fitness related to performance of primary and secondary school students in the age group 8-12
Tekvandocuların psikolojik sağlamlık ve öz-anlayış düzeylerinin takım sporcularıyla karşılaştırılması
Comparison of psychological resilience and self-compassion levels of taekwondoers with team athletes
12 haftalık Latin dans eğitiminin üniversite öğrencilerinin öz güven düzeylerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the impact of the 12 weeks Latin dance training course on self confidence of university students

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.