X
Menu

Beslenme Ve Diyetetik Tez Konuları

Beslenme Ve Diyetetik Tez Konuları
Yetişkin kadınlarda vücut kitle indeksi ile gece beslenmesi ve uyku düzeni arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
The evaluation of the relationship between BMI with night eating and sleeping pattern in adult women
Üniversite öğrencilerinin depresyon düzeyi üzerinde bazı B grubu vitaminleri ile D vitamininin etkisinin incelenmesi
Investigation of effect of some of group B vitamins and vitamin D on depression level of university students
İnsülin direnci olan bireylerin tiroid fonksiyonları ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of insulin resistance and nutrition situation with individuals thyroi̇d functi̇on
Farelerde resveratrol ile beslenmenin myogenin ve mTOR düzeyleri üzerinde etkisi
The effect of feeding with resveratrol on the myogenin and mTOR levels, in mice
Kolorektal kanserli hastalarda serum d vitamini düzeyi ile D vitamini reseptör polimorfizmi ilişkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between serum vitamin D levels, vitamin D receptor polymorphisms and colorectal cancer
19-64 yaş arası kadınlarda zayıflama amaçlı bitkisel destek ve besin desteği kullanımı
Herbal and food supplement use for weight loss among women aged between 19 and 64 years
Geriatri polikliniği’ne başvuran yaşlıların beslenme durumunun değerlendirilmesi
Assessment of nutiritional status for elderly patients of geriatric clinic
20-45 yaş arası kadınlarda menstrüal siklusun her üç döneminde (menstrüal dönem öncesi, menstrüal dönem ve menstrüal dönem sonrası) beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi
Determination of nutritional habits of women aged 20-45 in all three menstrual cycle periods, pre-menstrual, menstrual and post menstrual period. medical sciences of baskent university institute of nutrition and dietetics
Okul öncesi çağ çocuklar için aile katılımlı beslenme eğitim modelinin geliştirilmesi ve çocukların beslenme bilgi ve davranışları üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Development of family participated nutrition education model for preschool aged children and evaluation of children nutritional knowledge and behaviour
Tinnituslu hastaların düzenli ruşeym tüketiminin tinnitus derecesi ve biyokimyasal parametreleri üzerine etkisi
Effect of regular wheat germ consumption on severity of tinnitus and biochemical parameters in tinnitus patients
Tip 2 diyabet hastalarında beslenme durumu ve duygusal stres arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assesment of relation the nutritional status and emotional distress of patients with TYPE 2 diabetes
Sağlık çalışanlarında besin tüketimi ve besin çeşitliliği durumunun saptanması
The determınatıon of food consumptıon and dıetary dıversıty ın healthcare staff
Hastanede yatan 1-18 yaş çocuklarda iki farklı tarama aracı ile malnütrisyon riskinin belirlenmesi
Determination of malnutrition risk with two different tool in hospitalized children aged 1-18 years
Adolesan bireylerde diyet kalitesinin sağlıklı yeme indeksi ile değerlendirilmesi
Assessment of adolescent individuals’ dietary quality with healthy eating index
Türkiye’de 18-64 yaş bireylerde plazma amino asit ve yağ asidi düzeyleri ile beslenme durumu arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir araştırma
A study of plasma amino acid and fatty acid levels in adults aged 18-64 years in Turkey and the relationship with nutrition status
Migren hastalarında insülin direnci ve beslenme durumunun saptanması
Determining the insulin resistance and nutritional status in patients with migraine
Postmenopoz dönemindeki kadınların kemik mineral yoğunluğu, beslenme durumunun değerlendirilmesi ve osteoporoz ile ilgili bilgilerinin belirlenmesi
Bone mineral density, nutriitional status evaluation and determination of osteoporosis related information in the postmenapousal period
Koroner anjiyografi uygulanacak hastalarda beslenmeyle ilişkili kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Review of nutrition related cardiyovascular risk factors in patients to whom coronary angiography will be performed
Obez bireylerde ağırlık kaybı ile antropometrik ölçümler, bazı biyokimyasal bulgular ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Determining the relationship between weight loss with anthropometric measurements, quality of life and some biochemical parameters in obese individuals
Toplu beslenme hizmetleri çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile beslenme durumunun değerlendirilmesi
Evaluation of occupational health and safety risks and nutrition status on institutional food service workers
Farklı sosyo ekonomik düzeydeki 10-14 yaş grubu çocuklarda sebze-meyve tüketim alışkanlığının incelenmesi
Examining fruit and vegetable consumption behavior of childrens i̇n 10-14 age group on different socio-economic status
Karaman il merkezi lise öğrencilerinin beden algısı ve yemetutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation on the Body Perception and Eating Attitudes of HighSchool Students in Karaman City Center.
Prolaktinomalı bireylerde zayıflama diyetlerinin bazı biyokimyasal parametrelere ve antropometrik ölçümlere etkisi
Effect of weight loss diets on some biochemical parameters and anthropometric measurements in prolactinomas patients
Özel bir zayıflama merkezine devam eden yetişkin kadınlarda sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ağırlık kaybına yansımasının değerlendirilmesi
The evaluation of healthy life behaviours’ effect on weight loss for the adult females attending a private weight loss consultancy center
Ratlarda maternal düşük kaliteli protein diyetinin doğum sonrası büyüme ve gelişme üzerine etkisi
The effects of maternal low quality protein diet on postnatal development and growth in rats
Hastanede yatan çocuklarda strongkids tarama aracı ile malnütrisyon riskinin belirlenmesi
Determining the ri̇sk of malnutrition among hospi̇li̇tali̇zed chi̇ldren by the strongkids screening tool
Hafif şişman ve şişman kadınlarda diyet tedavisinin vücut kompozisyonu, benlik algısı ve umutsuzluk düzeyine etkisi
The effects of diet therapy to body composition, self-perception and hopelessness level on overweight and obese women
Malatya’da özel bir kliniğe başvuran menopoza girmiş bireylerin genel beslenme durumlarının belirlenmesi
To determine the general diet status of menopause experiencing i̇ndividuals who consulted a private clinic in Malatya
Kronik böbrek yetmezlikli hepatiti olan ve olmayan diyaliz hastalarının beslenme durumlarının, bazı biyokimyasal bulgularının, iştah ve yaşam kalite düzeylerinin belirlenmesi
Determination of chronic renal failure dialysis patients with dialysis nutritional status, some biochemical parameters, appetite and quality of life
Online diyet alan yetişkin bireylerde ortoreksiya nervoza ve ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi
Identification of orthorexia nervosa in adults applying for online diet and determing the correlation with other parameters
Kadınların duygu durumu, menstrual döngü ve menopoz dönemlerinde yeme eğilimlerinin değerlendirilmesi
The evaluation of eating tendencies and food preferences among normal weighted, overweighted and obese woman while in different emotional states, menstrual cycle and menopause
Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki obez olan ve olmayan bireylerin beslenme durumlarının değerlendirilmesi
The evaluation of nutritional status obese and non obese individuals in different socioeconomic leves
Online diyet alan yetişkin bireylerin obezite, yeme tutum ve depresyon ilişkilerinin değerlendirilmesi
Identifying eating attitudes and behaviours and determining the correlation with their wieght in adults applying for a online diet plan
Bariatrik cerrahi sonrası hastaların beslenme kalitelerinin uzun dönemde klinik ve antropometrik ölçümlere etkisi
The effect of patients nutritional quality long term clinical and antropometric measurements after bariatric surgery
Lise öğrencilerinin fast food tüketim durumlarının ve alışkanlıklarının saptanması
Determination of fast food consumption and habits among high school students
Bariatrik cerrahi hastalarında tat alma ve besin tüketimindeki değişikliklerin vücut ağırlığına etkisi
Effect of body wei̇ght of changes i̇n taste and food consumpti̇on of bari̇atri̇c surgery pati̇ents
Hipertiroidili ve hipotiroidili kadınlarda metabolik sendrom belirteçleri üzerine tıbbi beslenme tedavisinin etkilerinin değerlendirilmesi
The effect of nutrition theraphy on the precursors of metabolic syndrome in hyperthryroidic and hypothyroidic patients
Karbonhidrat sayımı yöntemi uygulanan Tip 1 diyabetli çocuk ve adölesanlarda diyete uyumdaki engeller ve metabolik etkileri
Barriers to dietary adherence and metabolic effects of adherence in carbohydrate counter children and adolescents with TYPE 1 diabetes
İdiyopatik santral erken puberteli ergenlerin beslenme durumları, antropometrik ölçümleri ve bazı biyokimyasal bulgularının değerlendirilmesi
To evaluate the nutritional status of idiopathic central pubertas preacox adolescant with some biochemical parameters and anthropometric measurements
Özel bir spor merkezine devam eden 18-30 yaş arası bireylerin beslenme durumlarının ve beden algılarının değerlendirilmesi
Evaluation on nutritional status and body image of individuals between 18 and 30 years attended a private sport center
Yetişkin bireylerde kendine saygı ve duygu durumunun antropometrik ölçümler ve beslenme durumu ile ilişkisi
The relationship of self esteem and mood state with anthropometric measurements and nutritional status in adult individuals
Farklı eğitim düzeylerindeki obez olan ve olmayan bireylerin fonksiyonel besinleri kullanma durumlarının belirlenmesi
To determine the functional food use of obese and non-obese individuals from different levels of educational backgrounds
Diyabetli hastalarda beslenme durumu ve allostatik yük ilişkisinin değerlendirilmesi
Assesment of the relationship between nutritional status and allostatic load in patients with diabetes
Tip 2 diabetes mellitus tanısı alan yetişkin bireylerin beslenme durumları ile HBA1C düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması
The determination of the relationship between nutritional status and HBA1C levels of adult patients with a diagnosis of diabetes mellitus type 2
Streptozotosin ile oluşturulmuş Tip I diyabetli βeta hücrelerinde çinko takviyesinin apoptozis ve insülin salgısına olan etkisi
The effects of zinc supplementation on antiapoptotic and insulin secretion in β-cell with TYPE-I diabetes mellitus-induced by streptozotocin
Sağlıklı ve gestasyonel diyabetli gebe kadınların serum D Vitamini düzeyleri ile beslenme durumlarının karşılaştırılması
Comparison of the serum Vitamin D levels and nutritional status of healthy pregnants and women with gestational diabetes mellitus
Glutaminle zenginleştirilmiş total parenteral nütrisyon desteğinin serebrovasküler olay tanısı almış hastaların klinik seyrine etkisi
The effect of total parenteral nutrition support enriched with glutamine on clinical outcome with cerebrovascular accident patients
Jüvenil idyopatik artritli çocuklarda (2–18 yaş) B12 vitamini eksikliği ve oksidatif stres ile ilişkisi
Relationship between vitamin B12 deficiency and oxidative stress in children (2-18 years) with juvenile idiopathic arthritis
Morbid obez hastaların bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası diyet alımlarının klinik sonuçlara ve antropometrik ölçümlere etkisi
The effect of antropometri̇c measurements and cli̇ni̇cal results for morbi̇d obesi̇ty pati̇ents consumpti̇on of food before and after bari̇atri̇c surgery
KKTC Güzelyurt bölgesinde üretilen zeytinyağı ile olası ağır metal alımı arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir çalışma
Study intended to examine the possible heavy metal intake from olive oils produced in Guzelyurt area
Çocukluk çağı travmalarının erişkin dönem obezitesi ile ilişkisinin belirlenmesi
Assesment of the relationships between childhood traumas and adult obesity
15-18 yaş arası balerinlerin yeme davranışları ve beslenme durumlarının saptanması
Between the ages of 15-18 ballerina eating behavior and determination of nutritional status
Adölesanların yeme tutumları, sınav kaygısı ve depresyon yönünden incelenmesi
Investigation on adolescents in relation to eating attitudes, exam anxiety and depression
Toplu beslenme hizmeti verilen merkezlerde kullanilan el kurutma makinalarinin el hijyeni üzerine etkisinin i̇ncelenmesi
Assessment of the hand hygiene efficacy of the hand dryers used in the food service system centers
Periton diyalizi hastalarının beslenme durumlarının belirlenmesi
Determination of nutritional status of peritoneal dialysis patients
Metotreksat ile indüklenmiş deneysel intestinal mukozit modelinde arjinin, omega 3 yağ asitleri ve nükleotitlerle zenginleştirilmiş oral formülün etkileri
The effects of oral nutritional formula enriched with arginin, omega 3 fatty acids and nucleotides on methotrexate-induced experimental intestinal mucositis
Karbonhidrat sayımı yapan Tip 1 diyabetik yetişkin bireylerin sağlıklı yeme takıntısı ve yeme davranış bozukluğunun biyokimyasal ve antropometrik ölçümlerle ilişkisinin belirlenmesi
A determination of the relations between orthorexia nervosa, abnormal eating attitudes and biochemical, anthropometric measurements in Type 1 diabetic adult patients on carbohydrate counting therapy
İstanbul ilinde bir ilkokulda obez olan ve olmayan 5-7 yaş arası okul çağı çocuklarında besin alımını etkileyen faktörler
The factors which affect aged 5-7 obese and not obese school aged kids’s food intake in A primary school in İstanbul
Hafif şişman ve şişman kadınlarda akdeniz diyet skoru ile antropometrik ölçümler ve biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Determination of relationship between mediterranean diet score with anthropometric calculations and biochemical parameters on overweight and obese women
Üniversite öğrencilerinin ekmek tüketim, tutum davranışları ve obezite ile ilişkilendirilmesi
Bread consumption, attitudes and behaviours of university students and its relation with obesity
Yetişkin obez kadınların kalsiyum tüketiminin ağırlık kontrolü üzerine etkisinin incelenmesi
Evaluation of obese adult women’s calcium intake effects on weight control
Kanser hastalarının beslenmesinde poliamin düzeylerinin belirlenmesi
Determination of polyamine levels in cancer patient’s diet
Sağlık çalışanlarının beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi
Examining of food habits and nutrition knowledge levels of healthcare staff
Balda genetiği değiştirilmiş organizma varlığının araştırılması
A research on the presence of genetically modified organisms in honey
Biyolojik ritimde uyku alışkanlıkları ile beslenme durumları ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Determi̇nati̇on of the associ̇ati̇on between the bi̇ologi̇cal rhythms i̇n sleep quali̇ty and anthropometri̇c easurements and nutri̇ti̇onal status
Egzersiz yapan bireylerde beslenme durumu ve supleman kullanımının araştırılması
Research of supplement using and nutritional habits who makes exercise
Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde çalışan 20-64 yaş arası yetişkin bireylerde şekerli ve tatlandırıcılı içecek tüketiminin enerji alımı ve obezite üzerine etkisi
Investigation of relationship between energy intake with consumption of sugary and sweetened beverages and obesity in individuals aged 20-64 years working in Başkent University İstanbul Hospital.
Hastane mutfaklarından alınan yüzey örneklerinde hijyenik durumun ve çalışan personelde hijyen farkındalığının belirlenmesi
Determination of the hygienic condition of samples taken from hospital kitchen surfaces and hygienic awareness of staff
Sigara içen bireylerde insülin direnci ve beslenme durumunun saptanması
The assessment of nutritional status and insulin resistance in cigarette smokers
Obez bireylerde bifudobakterium laktis ve hindiba inülini içeren prebiyotik takviyesinin vücut kompozisyonu üzerine
Effect of probiotic/prebiotic supplements containing bifidobacterium lactis and chicory inulin to the body composition in obese individuals
Tip 2 diyabetik bireylerde beslenme eğitiminin diyabet durumu ve beslenme alışkanlıklarına etkisi
Effects of nutrition education on diabetes management and nutrition habits in type 2 diabetes
65 yaş üstü bireylerin beslenme durumlarının yaşam kalitesi üzerine etkisi
Impact of nutritional status on quality of life of individuals over the age of 65
İrratabl barsak sendromlu hastaların beslenme düzeylerinin değerlendirilmesi
Irritable bowel syndrome patients’ detection of nutrition condition
Obez kişilerde kilo kaybıyla birlikte beden imajı algılarındaki değişimin belirlenmesi
Determination of the change in body image perception with weight loss in obese people
Bir hastane mutfağında oluşan katı atık çeşit ve miktarlarının saptanıp değerlendirilmesi
The evaluation and assessment of the kind and amount of solid waste produced in A hospital kitchen
Pediyatrik yoğun bakımda yatan nörolojik hastalarda enteral yolla farklı beslenme türlerinin gastrointestinal sistem ve hastanede kalış süresine etkisi
Effect of different enteral feeding methods on gastrointestinal system and hospitalization duration in neurologic patients in pediatric intensive care unit
Kanserli hastalarda hidroksi metil bütirat (HMB), glutamin ve arjinin kombinasyonu ile oral glutamin desteğinin beslenme durumu üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of effects of hydroxy methyl butyrate (HMB), glutamine and arginine combinations and oral glutamine support on nutrition
Sağlıklı yetişkinlerde plazma K vitamini ve osteokalsin düzeylerinin insülin direnci üzerine etkisinin incelenmesi
Investigation the effect of plasma vitamin K and osteocalcin levels on insulin resistance in healthy adults
Onkoloji hastalarına uygulanan farklı tıbbi tedavi yöntemlerinin beslenme durumu ve kaygı düzeyi üzerine etkisi
Various medical treatments’ that applied to oncology patients effects on nutritional status and anxiety levels
Obez bireylerin beslenme bilgi düzeyleri ve yeniden ağırlık kazanımına yol açan faktörler
Nutritional knowledge levels of obese individuals and the factors causing weight regain
Tip 2 diyabetik bireylerde diyet magnezyum alımı ve serum magnezyum düzeyi ile metabolik kontrol parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılması
Examination of the relationship between dietary magnesium intake, serum magnesium level and metabolic control parametres among Type 2 diabetic adults
Vardiyalı çalışan sağlık personelinde metabolik sendrom sıklığının değerlendirilmesi üzerine bir araştırma
A study on the assessment of the prevalence of metabolic syndrome among healthcare shift workers
Karaciğer transplantasyonu olan hastaların preop ve postop dönemdeki beslenme durumlarının, biyokimyasal bulgularının ve yaşam kalite düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of preop and postop period nutritional status, biochemical findings and life quality levels of patients having undergoing liver transplantation
Kadınlarda diyette farklı miktarlarda kalsiyum tüketiminin ağırlık kaybı ve bazı antropometrik ölçümler üzerine etkisi
The effect of various amounts of calcium consumption on weight loss and certain anthropometric measurements in women’s diet
Yetişkin bireylerin probiyotik besinler hakkında bilgi düzeyi ve tüketim durumlarının belirlenmesi
Determination of knowledge and consumption level of probiotic nutrient on adult individuals
Farklı beslenme tarama testleri kullanılarak ameliyat öncesi gastrointestinal sistem kanserli hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesi
Evaluation of nutritional status in pre-operative patients with gastrointestinal system cancer with different nutrition screening tools
Diyabetli bireylerde fruktoz alımının vücut ağırlığı ve bazı biyokimyasal parametrelerle ilişkisi
The relation of fructose intake between body weight and some biochemical parameters in diabetic patients
Polikistik over sendromlu kadınlara uygulanan beslenme programının etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of Effectiveness of the Dietary Plan for Women With Polycystic Ovary Syndrome
14-18 yaş grubu metabolik sendromlu çocuklarda beslenme alışkanlığının risk faktörleri üzerine etkisi
The effects on risk factors of eating habits in metabolic syndrome children in 14-18 years group
Tip 2 diyabette obezitenin metabolik kontrole etkisi
The effect of obesity on metabolic control in type 2 diabetes
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan malnütrisyonlu hastalarda enteral beslenme desteğinin kas fonksiyon kapasitesi ve solunum fonksiyonları üzerine etkisi
The effect of enteral nutrition support on muscle function capacity and pulmonary function parameter in malnourished patients with chronic obstructive pulmonary disease
Kalsiyum mineralinin hiperlipidemi üzerine etkisi
Hyperlipidemia effects on calcium mineral levels.
Diyalize giren kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda diyete uyum ile biyokimyasal parametreler ve antropometrik ölçümler arasındaki ilşkinin belirlenmesi
Determination of the relationship between biochemical and anthropometric measurements with compliance to the diet i̇n patients with chronic renal failure on dialysis
Basit karbonhidrat içeriği yüksek diyetle beslenen sıçanlarda yeşil çayın antioksidan etkisinin incelenmesi
Investigation of simple carbohydrates diet fed rats a high content of antioxidant effects of green tea
Gestasyonel diyabetli bireylerin diyete uyumu ve bazı biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi
Dietary adherence to medical nutrition therapy and assessment of some biochemical parameters of women with gestational diabetes mellitus
Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin fonksiyonel besinlere yönelik farkındalığı, bilgi düzeyleri ve tüketim sıklıklarının değerlendirilmesi
Nutrition and dietetics department students’ awareness towards functional food, their knowledge level and consumption frequency
Metabolik sendrom gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin değerlendirilmesi
The assessment of the environmental and the geetical factors, in the development of the metabolic syndrom
Kronik periodontitisli hastalarda obezite ve inflamasyon ilişkisi
The relationship between obesity and inflammation in patients with chronic periodontitis
Fonksiyonel konstipasyonu olan yetişkin bireylerin beslenme durumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the nutritional status of adult individuals with diagnosed functional constipation
Yetişkin kadınlarda uyku kalitesi, beslenme durumu ve kan lipit profili ilişkisi
Assessing realitonship between sleep quality, nutritional status and blood lipid profile in women

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.