X
Menu

Bilgi Teknolojileri Tez Konuları

Bilgi Teknolojileri Tez Konuları
 • Yoğun yükte çalışan sistemlerde yazılımsal olarak davranış farklılıklarının analiz edilmesi

Analysis of software behavioral differences on systems running at peak load

 • Dinamik veri ambarı tasarımı ve bir uygulama örneği

Dynamic data warehouse design and sample application

 • Java Card yazılımlarının otomatik üretilmesi için bir yöntem

A methodology for the automatic generation of Java Card software

 • Metin madenciliği yöntemleri ile sosyal medyadan toplanan fotoğraflı paylaşımların, metin-fotoğraf eşleşmesinin incelenmesi

Text fotograph match analysis with text data mining technics for compiled posts which include fotograph through social media

 • Rest mvc uygulayarak şehir nesnelerinin webgl ile görselleştirilmesi

A restish implementation for visualising city objects using webgl

 • Türkiye GSM sektöründe veri madenciliği yöntemi ile sahtekarlık tespiti ve bir uygulama

Fraud detection and an application in Turkey GSM sector with data mining

 • Okul öncesi eğitimine yönelik bilgisayar destekli öğretim tasarımı

The design of computer aided training for pre-school education

 • Emniyetli bir ulusal ağ yapısı model önerisi ve ağ altyapı sistemlerinin birleştirilmesi

A proposal for a secure national network model and the integration of these network infrastructure systems

 • Okul öncesi öğrencilerine renk kavramını kazandırmada eğitsel yazılım geliştirme ve geçerliğini ölçme çalışması

The study of developing and assessing a valid and efficient educational software in acquiring concept of color for pre-school students

 • APEX teknolojisi yardımıyla bir elektronik seçim uygulaması gerçeklenmesi

Implementing an electronic voting system by using APEX software tool

 • Mesleki eğitimde öğrenci altyapısının öğrenci eğitim başarısına etkisinin veri madenciliği yöntemleriyle ortaya çıkarılması

Discovery of the effect of student backgrounds on student success in vocational education by data mining techniques

 • Hastaların yapısal mrı görüntülerinin mnı görüntü uzayına kayıtlanması

Registration of the structural mri images of the patients to mni image space

 • Elektrik-elektronik ölçme dersinde bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi

The effect of academic achievement and retention of using the computer based activities in teaching of the electrics-electronics evaluation course

 • Web tabanlı ölçme değerlendirme uygulamalarının başarı analizi

Success analysis web based survey assesment and evaluation

 • Sivil toplum kuruluşlarında bilişim sistemleri yönetiminin analizi ve model bir yapının oluşturulması

The analysis of managing it systems for non-governmental organizations and building a model structure

 • Elektrikli taşıtlar için kimlik bilgili şarj sistemi

ID aware charging system of electrical vehicles

 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında işletmede beceri eğitimi uygulamalarının internet tabanlı yürütülmesi amaçlı yazılım geliştirilmesi

Development of software aimed at developing internet based continuation of management skill training applications in vocational and technical secondary education institutions

 • Bilgisayar destekli analiz yardımıyla çağrı merkezlerinde ses kayıt değerlendirme önerisi

A proposal for the voice record evaluation of call centers by means of computer-assisted analysis

 • Mobil cihazlar üzerinde 3-boyutlu arttırılmış gerçeklik arayüz yazılımı geliştirme

Development of 3-d augmented reality software interface on mobile devices

 • Sılverlıght tabanlı bir internet banka şubesi uygulaması

An example of developed internet banking application by using silverlight

 • Bilişim teknolojileri altyapı kütüphaneleri ile bilişim projeleri süreçleri ve bir uygulama çalışması

It project processes with information technologies infrastructure library and a case study

 • Orman koruma ve kontrolünde bilişim temelli çözümler

Informatics based solutions for forest protection and control

 • 3B YEE modelinin MATLAB ile gerçeklenmesi

Simulating 3D YEE model with MATLAB

 • Restful web servisleri ile ontoloji sorgulama

Querying ontologies using restful web services

 • Otistik öğrencilere yönelik veri tabanı oluşturulması ve takip uygulaması

Creating a data base and follow-up application for autistic pupils

 • Lojistik sektöründe bilişim teknolojileri ve bir uygulama

Information technology in logistics

 • Çoklu kanal kullanımlı kablosuz ağ standardı 802.11n’nin özellikleri ve performans analizleri

Performance analysis and properties of wireless network standard 802.11n which used multi channel

 • Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait okulların elektrik, su ve doğalgaz faturalarının incelenmesi

Investigation of electricity, water and natural gas consumption within selected schools in Malatya municipality

 • Hiyerarşik düzende dinamik programlama ve örnek özürlü takip uygulaması

Dynamic programming in hieararchical order and a sample software for disabled tracking system

 • Güncel teknolojilerle geliştirilmiş web tabanlı uzaktan eğitim sisteminin örnek uygulama üzerinden değerlendirilmesi

Evaluation of web-based distance education system developed with current technologies using a sample application

 

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.