X
Menu

Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır

Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır

Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır

Bilim insanının kim olduğu, bilim felsefesiyle ilgilenen araştırmacıların pek çoğu tarafından farklı şekilde tanımlanmıştır. Tek bir bilimci tipi olmadığını vurgulayan Sir Peter Medewar’a göre:
“Bilimciler çeşitli işleri çok çeşitli şekillerde yapan ve birbirlerine benzemeyen yaradılışlarda kişilerdir. Aralarında koleksiyoncular, sınıflandırıcılar, düzenleyiciler de bulunur. Çoğu doğuştan dedektiftir; birçoğu da yeni şeyler keşfetme eğilimindedir; bazıları sanatkâr, bazıları da zanaat sahibidir. Şair-bilimciler, filozof- bilimciler, hatta az da olsa mistik-bilimciler vardır. Bütün bu insanların ne tür bir ortak kafa yapısına veya mizaca sahip olmaları beklenebilir? Zorunlu olarak bilimci olan kişiler pek nadirdir; bilimci olan birçok kişi gerçekte, kolaylıkla başka bir şey de olabilirdi.”
Sistematik hale getirilmiş pozitif bilgiler, bilim olarak tanımlanmaktadır. Bu eylemin tüm aşamalarında en önemli rol ise bilim insanına düşmektedir. Çünkü bilim insanı, bilen, sınıflayan, biriktiren, her şeyden önce de yorumlayan kişidir. Öte yandan, bilgiye erişmiş, hatta sınıflamış ve biriktirmiş herkes bilim insanı olamaz. Kişiyi bilim insanı yapan, yorumlama sürecidir. Bilim insanının olguları ve olayları yorumlama süreci ve kullandığı yöntem, onun nesnelliğinin ölçüsünü gösterir.
Nesnellik ve yorumlama arasındaki doğrusal ilişki, bir bilim insanında aranması gereken temel nitelik olmalıdır.
İngiliz felsefeci, mantıkçı ve sosyolog Karl Raimund Popper, “Bilimsel Araştırmanın Mantığı” isimli kitabına, öncelikle bilim insanını tanımlayarak başlamıştır. Popper’a göre,

“ancak deneyim, gözlem, içgüdü ve sezgileriyle güdülenen bir araştırmacı, önyargılardan ve dogmalardan arınmış olarak evreni sorgulayabilir. ”

Eserinde, bu özelliklere sahip bilim insanının izleyeceği yolları tartışan Popper’a göre, bir bilim insanında bulunması gereken asıl özellik, entelektüel alçakgönüllülüktür. Ancak kendini uzman veya yetkin görmeyen bir araştırmacının bilinmezi merak edeceğini, bulduğunu sorgulayarak yanlış olabilirliğini düşünebileceğini belirtir. Bu özellikleri kendi çalışmalarında da sergileyen bilim insanı, düştüğü yanılgıları yeri geldikçe kitaplarında belirtmekten kaçınmamıştır.

Bir başka tanımlamaya göre; bilim insanı evrendeki olay ve olguları inceler, onun altında yatan gizemi sorgular ve nedenlerini anlar, en önemlisi, anladığını basitleştirip kitlelerin anlayabileceği bir şekilde duyurur. Bilim insanı evrenselleşmiştir, herkesten fazla toplumsal sorumluluk taşır, yeryüzünün dört bir köşesinde meydana gelen olaylarla ilgilenir, dili ve dini evrenselliktir. Hipotezini kurarken veya sonuçlarını açıklarken kendi dünya görüşüne göre hareket etmez, bulguları bilimsel gerçeklere dayanır. Yargılamalarında tutarlı ve tedbirli olur, genelleme yapmaz ve dogmatik inançlara sapmaz. Ahlaki değerleri yüksektir, bilimsel çalışmalarında maddi kazanç gözetmez ve çıkar peşinde değildir. Entelektüeldir, yanlışlıklar karşısında dimdik durur, egemen gücün değil toplumunun yanında yer alır.
:

1. Bilim insanı, teknolojik değişmenin hızlandırılmasına çalışırken bu teknolojinin içinde yaşanılan doğayı ve öteki insanları tahrip edecek biçimde kullanılmasına karşı çıkmalıdır.
2. Bilim insanı, her ideolojinin somut amacının insanın mutluluğu olduğunu aklından çıkarmaksızın, soyut amaçlar uğruna insanların birbirine baskı yapmasına ve yok etmesine karşı çıkmalıdır.
3. Bilim insanı, insanın ve doğanın güzelliklerini yansıtan bütün sanat ve edebiyat etkinliklerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına doğrudan destek vermelidir.

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.