X
Menu

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bilimsel araştırmayı diğer bilgi edinme ve sorun çözme yöntemlerinden ayıran özelliklerinden biri de kullandığı sistematik araştırma yöntemi olduğu yukarıda ifade edilmiştir. araştırmalarda yaygın olarak kullanılan araştırma aşamaları ya da süreci şu şekilde sıralanabilir.

  1. Araştırma sorunsalının ve konusunun tespit edilmesi
  2. Eleştirel yazın taraması yapılması
  3. Araştırma modelinin ve hipotezlerinin geliştirilmesi.
  4. Araştırma tasarımının ve yönteminin belirlenmesi.
  5. Ömeklerinin tespit edilmesi
  6. Veri toplama araçlarının belirlenmesi ve veri toplama
  7. Verilerin analiz edilmesi
  8. Araştırma bulgularının raporlanması

Araştırma sorunsalının ve konusunun tespit edilmesi

Bilimsel araştırma sürecinin ilk adımı araştırma sorusunun oluşturulmasıdır. Araştırma sorusu, araştırılmak istenen alandaki herhangi bir durumla ilgili problemin ifadesidir. Araştırmada konu, çözümlenmeye çalışılan problemdir. Bu nedenle, araştırmacı bu ilgili konular üzerine odaklanır. Kısaca, araştırma sorusu değişkenler arasındaki beklenen ilişkiler konusunda oluşturulmuş bir soru cümlesi olup, bu ilişkilerin görgül (ampirik) olarak sınanma olasılığını vurgulamaktadır. Araştırma sorunsalını ve araştırma konusu belirlemek için araştırmacının konuyla ilgili ön bir kaynak incelemesi yapması, bu alanda çalışan akademisyenlerin deneyimlerinden istifade etmesi faydalı olacaktır. Burada amaç, çalışmayı düşündüğümüz konu hakkında daha önce çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek ve çalışacağı konuya dair bir bilgi tabanı hazırlamaktır. Yine araştırmacının sevdiği ve ilgi duyduğu bir konunun tercih edilmesi, seçilen konunun kuramsal açıdan ve/veya uygulama açısından önemli olması, alana bir yenilik getirmesi (en azından farklı bir bakış sağlamalıdır) ve seçilecek konunun daha önce fazla çalışılmamış bir konu olması konu ve araştırma sorunsalının tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır.

Görgül araştırma, doğrudan veya dolaylı yoldan elde edilen verilerle araştırma sorusunun cevaplanmasını ve böylelikle bilgiye ulaşmasını içeren bir süreçtir 18. Araştırmacı, birincil kaynaktan (doğrudan araştırmacının topladığı) veya dokümantasyon gibi ikincil kaynaktan elde ettiği verileri kullanarak görgül araştırmayı gerçekleştirir. Ne şekilde elde ederse etsin, araştırmacı soruya cevap bulmak amacıyla verileri analiz eder. Araştırma sorusu oluşturmak için şöyle bir soru başlangıç olabilir: “İş tatminini ne etkiler?” Bu soru çok geniş kapsamlıdır ve değiştirmekte yarar vardır. “İş tatminini etkileyen bireysel ve örgütsel unsurlar nelerdir?” Araştırmacı, cevap bulmaya çalıştığı problemle ilişkili belirli konu veya konular üzerine odaklanarak araştırma sorusunu yeniden şekillendirebilir. “Yönetim tarzı iş tatminini etkiler mi?” Kapsamlı bir alanyazın çalışması sonunda, neyin, nasıl ve neden araştırılacağına cevap bulunur ve araştırma sorusunun oluşturulmasına yön verilir.

Araştırma sorusuna bağlı olarak, araştırmacı, çalışmanın keşifsel, betimleyici veya hipotez test etmeye yönelik olmasına karar verir. Keşifsel (exploratory) çalışma, problem sahasıyla ilgili az bilginin olduğu veya benzer araştırma sorularının nasıl araştırıldığıyla ilgili bilginin bulunmadığı durumlarda uygulanır. Bu nedenle, araştırma sorusunun daha anlaşılır hale gelmesi için başlangıçta birtakım çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin, yönetim tarzları bilinmiyorsa, yönetsel işlerin yerine getirilmesinde yöneticilerin ne tür davranışlar sergiledikleri konusunda öncü çalışmaların yapılması gibi. Betimleyici (descriptive) çalışmalar, herhangi bir problem sahasındaki değişkenlerin niteliklerini tanımlamak üzere gerçekleştirilir. Örneğin, işe devamsızlık yapan çalışanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu bireylerin özelliklerini tanımlamak üzere bir betimleyici araştırma yapılabilir. Hipotez test etmeye yönelik çalışmalar ise, değişkenler arasındaki ilişkileri açıklamaya veya gruplararası farklılıkları ortaya koymaya çalışmaktadır. Hipotez test etme, değişkenleri tanımlamaktan farklı olarak değişkenler arasındaki ilişkileri anlamaya yöneliktir.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.