X
Menu

Bilimsel Araştırmanın Amacı

Bilimsel Araştırmanın Amacı

Bilimsel Araştırmanın Amacı

Pek çok bilim insanı tarafından tanımlaması yapılan bilimsel araştırma; var olan problemlerin çözümünü güvenilir şekilde bulmak amacıyla, verilerin planlı ve sistemli biçimde toplandığı, çözümlemesinin yapıldığı, yorumlandığı ve nihayetinde rapor haline getirilerek kamuoyunun kullanımına sunulduğu çalışmalardır.
Bir başka tanıma göre;
“Bilimsel faaliyetin amacı incelenen konudaki olguları tanımlamak, olgular arasında nedensellik ilişkisi kurmak ve bunları genelleştirip kuramlar içinde toplayarak kanunlara ulaşmaktır. ”
Bilim insanı sadece bilgi toplamayı amaçlamaz. Sorunları tespit etmek ve nasıl çözülebileceğini bulmak da temel görevleri arasındadır. Bilinenlerin yardımıyla bilinmeyeni bulmak, bilinen konunun ise daha iyi anlaşılmasını sağlamak için yepyeni bilgilere ihtiyaç vardır. Çünkü bilim soru sorar ve sorgular. Bu konuda yapılan bir başka tanıma göre;
“Bilimsel araştırma, insan dahil doğal fenomenler arasındaki var olduğu varsayılan önermelerin sistemli, kontrollü, ampirik ve eleştirel soruşturulmasıdır. Araştırmayla, bilimin genel amacı olan ‘fenomendeki düzeni’ bulmaya katkı amaçlanır. ”
Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalar, çoğunlukla 4 ana başlık altında toplanır. Bunlardan biri, daha önce üzerinde yeteri kadar durulmamış olan konular hakkındaki temel gerçekleri tespit etmeye yönelik ve “Ne?” sorusunun cevabını arayan Keşif Amaçlı Araştırma’dır. Daha çok nitel araştırma yöntemini kullanır. Genellikle “Nasıl?” sorusunun üzerinde durarak, nicel yöntemlerle veri toplayan ve verileri istatistiksel analizlere tabi tutan Tanımlayıcı Araştırma, çalışılan olgunun detaylarına inmeye odaklanır. Sebep ve sonuç arasındaki ilişkiyi anlamlandırmayı amaçlayan Açıklayıcı Araştırma, ortaya çıkan davranış ve olaylar karşısında “Niçin?” sorusunun cevabını bulmaya çalışır. Değerlendirme Amaçlı Araştırma ise bir problemle ilgili çalışmanın geçmişini, şu anki durumunu ve geleceğe yönelik önermelerini objektif biçimde değerlendirmeyi amaçlar.
Sosyal bilimler araştırmalarında önemli olan nokta, araştırmacının ortaya koyduğu bilimsel gerçekliğin “ne derecede geçerli” olduğudur. Çünkü bilimsel araştırmalar; insanların mutlu olacakları sonuçlar elde etmeyi değil, bilimsel anlamda “en geçerli” gerçeklere, yine bilimsel yöntemlerle ulaşmayı amaçlar. “Geçerlilik” kavramının ise bilimsel araştırmalar için son derecede önemli 3 yönü vardır.
Ölçüm Geçerliliği: Ölçme aracının, ölçmek istenen kavramı ne derecede doğru ölçtüğü olarak tanımlanır. Ölçüm ancak, ölçmesi gereken şeyi ölçmesi neticesinde geçerli olur.
Genellenebilirlik: Çalışma grubundan elde edilen sonuçların, çalışma evrenine genellenebilmesidir.
Iç Geçerlilik: Bağımsız değişkenden başka herhangi bir etkenin/değişkenin, ulaşılan sonucu etkilememiş olmasıdır.

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.