X
Menu

Çalışma Ekonomisi Tez Konuları

Çalışma Ekonomisi Tez Konuları
Türkiye’de kamu çalışma ilişkilerinde güvencesizlik: Uyum ve direniş örüntüleri
Insecurity in public labour relations in Turkey: Patterns of adaptation and resistance
İnsanı yaratan emekten sermaye için üreten emeğe
From the labour creati̇ng humani̇ty to the labour produci̇ng for capi̇tal
KDV tevkifatı ve inşaat işleri uygulaması örneği
Withholding mechanism in Value Added Tax and an example of witholding in construction applications
KOBİ’lerde kümelenme, girişimcilik ve istihdam : Bayrampaşa trikotaj sektöründe bir araştırma
Kariyer bağlılığı, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi ilişkisi: Akademisyenler üzerine bir uygulama
The relationship between career commitment, organizatonal commitment and intention to leave: A study on academic staff
Türkiye’ de toplumsal yapının dönüşümü ve boşanmaların kadın emeğine etkisi
The transformation of the social structure and the effects of divorces on women’s labor i̇n Turkey
Evden çalışmanın iş-yaşam dengesine etkisi: Çevirmenler üzerinde bir araştırma
The effect of work at home on work-life balance: A research on translators
Türk sosyal güvenlik sisteminin mali krizi ve çözüm önerileri
Financial crysis and solution strategies in the Turkish social security system
Proje finansmanı
Project finance
Türkiye’de refah rejiminin cinsiyeti: Feminist eleştirel bir bakış
Gender of Turkey’s welfare regime:A feminist critical look
Türkiye’ de sosyal politika ve sosyal konut politikası
Social policy in Turkey and social housing policy
İnsan kaynakları yönetiminin görünen yüzü: Fortune 500 İşletmeleri web içerik analizi
Facade of human resources management: Content analysis for Fortune 500 Companies’ websites
Türkiye’de turizm sektöründe istihdam politikalarının insan onuruna yakışır iş kavramı bakımından incelenmesi
Analysis of employment policies in Turkish tourism industry under the terms of decent work concept
Yerel yönetimler bağlamında sosyal politika: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi örneği
Social policy in the context of local authorities: Eskişehir Metropolitan Municipality example
Modern Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin kuruluşu: Askeri Tekaüt Sandığı (1866)
Foundation of Modern Turkish Social Security : Military Retirement Fund (1866)
Enflasyon hedeflemesi ve Türkiye açısından değerlendirilmesi
Inflation targeting and evaluation of Turkey
Küreselleşmenin Türkiye’de sendikacılığa etkileri
Effects of globalization to unionism in Turkey
Türkiye’de iktisadi krizler ve sosyal politika(2001 ve 2008 krizlerinin karşılaştırmalı bir analizi)
Economic crisis and social policy in Turkey(A comparative analysis of 2001 and 2008 crisis)
İş güvencesizliği algısı, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişki: Bankacılık sektöründe bir uygulama
Relationship between perception of job insecurity, organizational commitment and intention to quit the job: A practice in banking sector
Doğum sırası ve başarı arasındaki ilişki:Bir alan araştırması
Relationship between birth order and achievement:A field study
Türk sosyal güvenlik sisteminde (5510 sayılı Kanun) kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar
Contributions from short term insurance branches in Turkish social security system (Law no 5510)
Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri yapılanmasında ıslah organize sanayi bölgeleri ve Tekirdağ örneği
Organized industrial zone in Turkey breeding organized industrial zones in structuring and Tekirdag case
Yoksulluk ve sosyal dışlanma kapsamında Çanakkale’deki sosyal politika uygulamaları
Poverty and social exclusion of social policy implications under in Çanakkale
Makedonya’dan Türkiye’ye beyin göçü
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının istihdam üzerindeki etkileri
The impact of foreign direct investments on employment in Turkey
Türkiye’de sendikaların değişen örgütlenme strateji ve politikaları
Changing organizing strategy and policies of trade unions in Turkey
Türk İş Hukukuna göre yabancı uyruklu işçi çalıştırılması
The employment of foreigners according to Turkish Labour Law
Türkiye’de ve dünyada ev eksenli çalışanlar ve örgütlenmeleri
Homebased workers and organizations in Turkey and around the world
Kamu yönetimi reformunun belediyelerde çalışanlar tarafından algılanması: Armutlu Belediyesi örneği
The effect of public administration reform to municipality labour relationship: Example of the Municipality of Armutlu
1961 Anayasası ve sendikal yasaların oluşumunda işçi hareketi ve sendikaların rolü
Labour movement and the role of trade unions in the occurrence of 1961 Constitution and trade union laws
Latin Amerika’da şartlı nakit transferleri yolu ile yoksullukla mücadele; Brezilya ve Meksika örnekleri
Fighting against poverty in Latin America through conditional cash transfers; cases of Brasil and Mexico
Yıldırma davranışlarının belediye çalışanları tarafından değerlendirilmesi: Bir büyükşehir belediyesinde araştırma
Evaluation of mobbing behaviour by municipal employees: A research on metropolitan municipality employees
Sosyal politikada dönüşüm ve sosyal yardımlar: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu örneği
Shift in social policy and social assistance systems: Case of Social Aid and Solidarity Promotion Fund
Toplum destekli polisliğin güvenlik hizmetlerine etkisinin Emniyet Teşkilatı’nın işleyişi açısından incelenmesi
An examination of the influence of the community policing in the Turkish National Police Organization, in terms of the organization?s functionality
Geleneksel Türk ailesindeki dönüşümün sosyal politikaya etkisi
The effect of transformation on traditional Turkish family to the social policy
Kadının yoksullukla mücadelede belirlediği bir strateji olarak ev hizmetinde çalışma
Women’s strategy for fight against the poverty: Working in house service
Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık açısından eğitim sektöründe Yalova ilinde karşılaştırmalı bir araştırma
In the view of organizational culture and organizational commitment a comparative research at educational sector in Yalova
Turizm sektöründe istihdam imkanlarının göç üzerindeki etkileri: Fethiye örneği
Effects of possibilities of tourism sector employment on migration: sample of Fethiye
Servetin oluşumunda ve yaygınlaştırılmasında menkul kıymetler borsası
Stock exchange markets in formation and distribution of wealth
Kriz dönemlerinde iş sözleşmesinin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedeniyle feshi
Termination of the labor contract in crisis period due to business and job requirements
Havacılık sektöründe istihdam ve çalışma ilişkileri
Employment and labour relations in the aviation industry
İş sağlığı ve güvenliği Tuzla tersaneleri örneği
Work healty and safety the Tuzla shipyards example
Çağdaş fabrika sisteminin doğuşu ve günümüze kadar geçirdiği evreler
The birth of modern factory system and its phases until today
Sanayi devrimi döneminde İngiltere’de çalışma koşulları: Charles Dickens romanlarından yansımalar
Working conditions in England during industrial revolution: Reflection from the novels of Charles Dickens
Türk İş Hukukunda ibraname
Acquittances in Labor in Law
Kayıtdışı ekonomi-ölçülmesi- Türkiye’deki boyutları ve sonuçları
Unregistered Economy. Measurement. It?s dimensions and results in Turkey
Tarihi gelişimi ve sosyal politika boyutu ile Türk Hukukunda iş güvencesi
Job security with historical development and social policy aspects in Turkish Law system
Performans yönetiminde puan kartı yöntemi ve bir uygulama
Balanced scorecard in performance management and an application
İnsan kaynağı seçme sürecinde mülakat ve mülakat hataları
Interview and interview mistakes in the process of choosing human resource
Hekimlerin profesyonelleşme anlayışı
The physicians? understanding of professionalization
İşsizlik ve yoksullukla mücadelede mikrokredi uygulaması ve Türkiye için bir model önerisi
Microcredit application in struggling with unemployment and poverty and a proposal for Turkey microcredit model
Türk iş piyasasında beşeri sermaye’nin rolü
The role of human capital at the Turkish labor market
İş güvencesizliği algısı ve örgütsel güven arasındaki ilişki: Bir mobilya işletmesinde alan araştırması
The relationship between job insecurity perception and organization trust: A field study in the furniture business
İş güvencesizliği algısının stres üzerindeki etkisi
The effect of job insecurity on stress
Türkiye’de iç göç ve sosyo-ekonomik uyum süreci: İstanbulda’ki Trabzonlular örneği
Immigration and socio-economic adaptation process of Turkey: A case study on people from Trabzon living in Istanbul
Elektronik ticaretin dayanıklı tüketim malları sektörüne etkileri : İstanbul örneği
The effects of the electronic commerce to the market of the durable consumer goods : İstanbul as a sample
Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiyede bireysel emeklilik sistemi
European Union countries and the private pension system in Turkey
Emniyet teşkilatında çalışan kadın polislerin iş ve yaşam koşullarının değerlendirilmesi
Evaluation of policewomen’s working and huing conditions in police organization
Türkiye’de kadın yoksuluğu
Poverty of women in Turkey
Uzaklaşma-tepki teorisi (exit-voice) ile endüstri ilişkileri iklimi ilişkisinin incelenmesi (Kocaeli ili örneği)
Survey of the relationship between the exit-voice theory and the industrial relations climate (Example of Kocaeli)
Türk Ceza Hukukunda çalışma özgürlüğünün ve sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
Crimes releated to violation of work and bloking of trade union rights
İşe bağlanma düzeyinin işten ayrılma niyeti üzerine etkileri
Effects of work engagement level on intention to leave the job
İş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki
The relationship between job satisfaction and organizational citizenship behavior
Türkiye’de bilişim sektöründe işgücü piyasasının Hindistan ve İrlanda ile mukayeseli analizi
Analyzing the labor force market in the information and communication technologies sector comparing with India and Ireland in Turkey
Örgüt kültürünün iş tatmini üzerine etkileri(bir araştırma)
The effects of culture of organization on the satisfaction of work (a survey)
İş güvencesizliği karşısında işçilerin kolektif tepkileri
The collective reactions of workers towards to job insecurity
Ev eksenli çalışan kadınların ilişki ağları ve bu ilişki ağları ile ilgili bir alan araştırması
Communication networks of home-based working women and an area research about these communication networks
Borçlar Hukuku’yla karşılaştırmalı olarak İş Hukuku’nda ibranameler
In comparative with Law of Obligation acquittances in Labor Law
4857 sayılı İş Kanunu’nda fazla çalışma
Overtime work in the Labour Law number 4857
Post-endüstriyel dönüşüm sürecinin çalışma etiğine etkileri
The effects of post-industrial transformation process on the work ethic
Çalışma yaşamında kadın işgücü sorunları ve örgütlenme eğilimleri
Female labour problems in working life and organization trends
4857 sayılı İş Kanununa göre işçinin iş görme borcu ve borca aykırılığın hukuki sonuçları
Law no. 4857 according to the worker’s debt and debt transaction the legal consequences of illegality
Neoliberal iktisat politikaları ve sosyal devlet arasındaki ilişkilerin analizi ve sosyal devletin geleceği
The anlaysis of neoliberal economic policies between the welfare state and the future of the welfare state
İnsan kaynakları yönetiminde eğitimin performansa etkisi ve örnek bir uygulama
Training of the human resources and effective on the performance and a sample practice
Çalışma hayatında mobbing (Sakarya imalat sektöründe biraraştırma)
Mobbing at working life (A search in industry in Sakarya)
Yerel yönetimlerde yeniden yapılanma sürecinde belediye iktisadi teşekkülleri: İSTAÇ A.Ş. örneği
The example in reorganisation process of local governments for affiliated companies of municipality: İSTAC CO
İş Hukukunda idari ceza hükümleri
Administirative money fines in Labour Law
Avrupa istihdam stratejisi ve Türkiye için odak nokta: İŞKUR
Korporatizm kuramı açısından Türkiye endüstri ilişkileri
Çağrı merkezlerinde çalışma yaşamı
The working life in the call center
Tükenmişlik sendromu ve iş doyumuna etkisi( Devlet ve vakıf üniversitelerindeki akademisyenlere yönelik alan araştırması)
Burnout syndrome and it’s effects on job satisfaction( A field research on state and wakf universities’academicians)
Türkiye’de çalışma hayatında esnek çalışma
Flexible labour in working life in Turkey
Bilgi toplumuna geçiş sürecinde entellektüel sermaye ve Türkiye
Intellectual capital and Turkey at process of being information society
Türk sendikacılık hareketinde bir sendikal olgu olarak Hak-İş
Hak-Iş as a trade union event in Turkish trade union movement
Türk sosyal güvenlik sistemi içinde bireysel emeklilik sisteminin yapısı ve işlevi
Individual retirement system’s construction and function in turkish security system
OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
OHSAS 18001 occupational healt and safety management system
Sosyal politikaya katkısı açısından 5393 sayılı Belediye Kanunu
Within the perspective of contribution to social policy the Municipality Law no 5393
Yeni yüzyılda azerbaycan’ın sosyo-ekonomik yapısı ve Türkiye ile ilişkileri
Social economic situation of Azerbaijanı and Turkish relationship in the new age
Yerel yönetimlerin sosyal politika fonksiyonları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi örneği
Social policy functions of local governments: The case of Kocaeli Metropolitan Municipolity
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türkiye’de çalışma hayatında kadının yeri ve kadın işsizliği
The place of women in the working life and women unemployment in Turkey in the process of adaptation to the European Union
Avrupa Birliği’nde sosyal diyalog ve Türkiye’nin uyumu
Social dialogue in Eurapean Union and adaptation of Turkey
4857 sayılı yeni İş Kanunu’nda esnek çalışma ilişkilerinin hukuki durumu
Legal state on flexible working affairs at the new Labor Act 4857
İşletmelerde personel seçiminin yeri ve önemi
The place and importance of personnel selection for organisations
Gemi adamlarının çalışma yaşamı ve çalışma ilişkileri
Working life and working relations of the seafarers
Türkiye’de sivil toplum-sosyal politika ilişkileri
Relations between civil society-social policy in Turkey
Yargıtay içtihatları ışığında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası
Work accident and occupational disease insurance under the light of the judgements of the Supreme Court
Türkiye’de kadın emeğinin değişen yapısı: Enformal kesimde kadın emeği ve kadın emeğine talep
The chaning structure of the woman labour in Turkey: The woman labour in informal section and the demand for the woman labour
İşletmelerde insan kaynağı seçim süreci ve bir uygulama araştırması
Staft selection process at companies and its application research
Yaşlı nüfusa yönelik sosyal koruma politikaları (Avrupa Birliği örneği)
Social protection policies for agein population (Europian Union as an example)
Türkiye’de eğitimin işşizlik üzerindeki etkisi

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.