X
Menu

ÇEKO Tez Konuları

ÇEKO Tez Konuları
Çıraklık eğitiminin suça sürüklenmiş çocukların topluma kazandırılmasıdaki rolü: Ankara Çocuk Eğitimevi örneği
The role of apprenticeship trainings to reintegrate juveniles pushed to crime into society: A sample of Ankara Juvenile Detention Centers
KOBİ’lerde kümelenme, girişimcilik ve istihdam : Bayrampaşa trikotaj sektöründe bir araştırma
Yerel yönetim öncülüğünde toplumsal değişim olgusunun incelenmesi: Seferihisar örneği
Examination on the fact of social change under the guidance of local government: The case of Seferihisar
Tahribatsız muayenede iş sağlığı ve güvenliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of non-destructive testing occupational health and safety
Çalışan çocuklar ve sorunları (İstanbul örneği)
Stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları, rekabetçi örgüt kültürü oryantasyonları ile firma ve çalışan performansı arasındaki ilişki: Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları üzerinde bir araştırma
Strategic human resource management practices, competitive organizational culture orientations relationship between the company and employee performance: A research on the participation banks operating in Turkey
Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de sosyal dışlanma düzeylerinin ölçülmesine yönelik bir alan araştırması: Sakarya Üniversitesi örneği
A field research on measuring the social exclusion levels towards international students in Turkey: Sakarya University case study
Türkiye’de sürdürülebilir bir insangücü planlaması sistemi için model önerisi
Sustainable manpower planning system: A new model suggestion for Turkey
Kamu kesiminde hizmet içi eğitimin kariyer basamaklarına etkisi: Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü örneği
Impact of the training career levels, in the public sector: The case of Isparta National Educationdirectorate
Liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik ilişkisinde kariyer memnuniyetinin rolü
The role of the career satisfaction in the relationship between leadership and organizational silence
İşçi sınıfının oluşumunda sendikalaşma süreci
Formation of the working class in the process of unionization
Kişisel gelir dağılımının işgücü ve istihdam üzerindeki etkileri
Labour and employment impact on personal incomedistribution
İnsan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olarak iş sağlığı ve güvenliği
Occupational health and safety as a funtion of human resources management
Toplumsal hareket sendikacılığı ve Türkiye’ye yansımaları
Social movement unionism and reflections on Turkey
Risk toplumunun küresel sosyal politika bağlamında incelenmesi
Study of risk society in the context of global social policy
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının örgütsel bağlılığa ve iş gücü devir hızına etkisi: İşletmede İSG uygulaması ve risk analizi
Effect of occupational health and safety applications on organizational commitment and turnover rate: A case study of ohs applications in business and risk analysis on a company
Türkiye’deki sosyal yardımların yoksulluğu azaltmadaki rolü (Manisa ili örneği)
Poverty reduction the role of social assistance in Turkey (Mani̇sa sample)
Kadına yönelik şiddet ve töre cinayetleri
Violence against women and honor killings
Ev hizmetlerinde çalışan kadınların çalışma koşullarından doğan sorunları ve çözüm önerileri
Female workers in domestic work problems and suggestions related to their working conditions
Türkiye’de bölgesel kalkınma ajansları ve istihdam üzerine etkileri
Regional development agencies in Turkey and its effects on employment.
Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüçalışanlarının duygusal emek davranışları ve tükenmişlikdüzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
The research in the relations between emotional labour behaviours of the personnel and their burnout level Ministry of Family and Social Policies Provincial Directorate
Kadınların çalışma hayatındaki iş yaşam dengesi sorunları ve Avrupa Birliği-Türkiye düzenlemeleri
Women’s work life balance issues in business life and European Union- Turkey regulations
Toplu iş uyuşmazlıklarının barışçıl yollarla çözülmesi; Türkiye Kanada karşılaştırması
The peaceful resolution ways of collective labour disputes; A comparative study of Turkey and Canada
Sosyal bilimlerin dönüşümünün sosyal politikaya etkisi
The effect of the transformati̇on of soci̇al sci̇ences on soci̇al poli̇ti̇cs
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasında örgütsel faktörlerin rolü:bir özel hastaneye ilişkin araştırma
The role of organizational factors in ensuring employee’s satisfaction: research related to a private hospital
İşverenin işçiyi koruma borcu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcu
Employer’s occupational health and safety responsibilities within the scope of employer debt for preservation of employee
Aile şirketlerinde kurumsallaşma süreci ve insan kaynakları yönetimine dair bir alan araştırması: Yurtbay Seramik A.Ş. örneği
Institutionalization process and human resources management of the family business a field research: Yurtbay Ceramics Inc. example
Uluslararası kuruluşlar açısından çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve Türkiye’de çalışma hayatına yansımaları
The Gender equity policies in the working life in terms of international organizations and the reflections to the working life in Turkey
Türkiye’de beşeri sermaye kazançları: Ekonomik faaliyet ve mesleğe göre eğitimin getirisi
Human capital earnings: Returns to education by economic activity and occupation in Turkey
Güvencesiz istihdam: Bursa’da kamu sektöründe taşeron çalışanlar üzerine nitel bir araştırma
Insecure employment: Employees in the public sector in Bursa subcontractor a qualitative research
Üniversite mezunu kadınların işsizlik süreçlerinin değerlendirilmesi
The evaluation of university graduates women’s unemployment process
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının örgütsel güven ve iş tatminine etkisi: Alanya’da konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma
The effect of occupational health and safety practices on organizational trust and job satisfaction: A study on accommodation enterprises in Alanya
Motivasyon araçlarının banka çalışanları üzerine etkileri: Yalova örneği
The impact of the motivation tools on the bank employees: Yalova example
Türkiye’deki kadın çalışma mevzuatının uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği direktiflerine uyumuna yönelik bir mevzuat analizi
An analysis of women’s employment legislation in Turkey regarding its compatibility with international organizations and directives of European Union
Türkiye’de esnek istihdam politikalarının kadın emeği üzerindeki etkileri
The effects of flexible working policies on women’s labor in Turkey
Akademide istihdam edilen araştırma görevlilerinin çalışma koşulları ve yaşam memnuniyetlerine yönelik bir çalışma
Life satisfaction and working conditions of resarch assistants at the universities
Örgütsel vatandaşlık davranışı ile kişilik arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
A study on the relati̇onshi̇ps between organi̇zati̇onal ci̇ti̇zenshi̇p behavior and personali̇ty
İktisadi büyüme sürecinde kadın istihdamının rolü ve Türkiye’de kadın istihdamı
The role of women’s employment in the process of economic growth and women employment in Turkey
Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda hizmet borçlanması
The service debt in Turkish Social Security Law
Teknolojinin işsizlik ve istihdam üzerine etkileri: Türkiye örneği
The technology effects on unemployment and employment: The case of Turkey
Sosyal Güvenlik Kurumunda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan (4 – 1 / B statüsündeki) sigortalıların emeklilik durumlarının incelenmesi
Analysis of retirement status of self employed people (in 4 / B status) in the Institution of Social Securitiy
Yaygın eğitim kurumlarında verilen meslek edindirme kurslarının kadın istihdamına katkısı: Muğla Menteşe Belediyesi örneği
The contribution of women employment vocational courses that contributed in non-formal education institution: The example of Muğla Menteşe Manicipality
Yenilik yönetiminin iş yaşam kalitesi üzerine etkisi: Ankara’daki devlet üniversiteleri bünyesinde bulunan teknokentlerde bir araştırma
The effect of innovation management on quality of work life: An investigation in technocities of state universities located in Ankara
Türk kamu yönetiminde performansa dayalı ücretlendirme: Bir kamu üniversitesi için alternatif model denemesi
The performance based salary system in the changing perception of public management
Eğitim sendikalarına ilişkin sosyal bilgiler dersine giren öğretmenlerin görüşleri
The vi̇ews of teachers wi̇thi̇n the soci̇al studi̇es about educati̇on uni̇ons
Türkiye’deki kıdem tazminatı uygulamalarının hukuki sonuçları ve dengeleyici politikalar
The results and legal balancing policies of severance pay applications in Turkey
Esneklik açısından evde çalışma ilişkileri
Flexibility and working at home
Türkiye’de kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik düzenlemeler
Unregistered employment and regulations to avoid unregistered employment in Turkey
Uluslararası Hukuk ışığında Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda hamile ve anne işçilere yönelik koruyucu düzenlemeler
Protective measures for pregnant and mother workers in Turkish Labour and Social Security Law in consideration of International Law
Evden çalışmanın iş-yaşam dengesine etkisi: Çevirmenler üzerinde bir araştırma
The effect of work at home on work-life balance: A research on translators
Duygusal zeka ve liderlik tarzlarının çalışan verimliliği üzerine etkileri
This study has investigated measures and ways that emotional intelligence and leadership styles effects employee productivity
Türkiye’ye göç eden mültecilerin sosyal hayata uyum sürecinin incelnmesi: Isparta örneği
Investigation of the process of harmonization of social life mültecilier who migrated to Turkey: Isparta example
Türkiye’de istihdam ve işsizlik sorunları ve çözüm önerileri: Özel sektör çalışanları açısından Isparta ili örneği
Employment and unemployment problems and policy suggestions in Turkey: A case study on private sector employees in Isparta
Türk inşaat sektörünün işgücü ihtiyaç analizi
Analysis of labour market needs of Turkish construction
Türkiye’de işsizliğin Zincirleme Reaksiyon Teorisi çerçevesinde incelenmesi, 1965 – 2010
Examination of unemployment in Turkey within the frame of Chain Reaction Theory, 1965 – 2010
Sanayi sonrası toplumda çalışma olgusu ve çalışma ilişkilerine etkileri
Work phenomenon in post – industrial society and its effects on labour relations
Bireysel emeklilik sistemi, finansal açıdan değerlendirilmesi ve OYAK modeli uygulaması
Individual retirement system, evaluation of financial aspects and application of OYAK model
Refah rejimleri sınıflandırmaları ekseninde Türkiye’de iş – aile yaşamını uyumlaştırma politikaları ve kadın istihdamı
Work – family life harmonization policies and women’s employment in Turkey in the context of welfare regimes classifications
Türkiye’de inşaat sektöründeki iş kazalarının detaylı analizi ve mevzuatın uygulamadaki etkinliği
Detai̇led analysis of work accidents in the consturction sectorand the effectiveness in the application of legislation
Gaziantep’te kayıt dışı istihdam: Etkileri ve çözüm önerileri
Informal employment in Gazi̇antep: The effect and solution recommendations
İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yöntemlerinin bulanık mantık yaklaşımı ile analizi: KOBİ uygulama örneği
A fuzzy logic approach to analyzing occupational health and safety risk assessment methods: A case study of sme
İş sağlığı ve güvenliğinde (İSG) risk değerlendirme (RD) modeli olarak yapay sinir ağları (YSA) kullanımı
Using artifical neural networks as risk assessment model in healt and safety at work
Mobbingin çalışan verimliliği üzerindeki etkileri:Sakarya imalat sanayisinde bir araştırma
Impacts of mobbing on employee efficiency:A research in Sakarya manufacturing industry
Otel çalışanlarının içten ve dıştan denetimli olmalarının iş ve müşteri memnuniyetine etkisinin incelenmesi
Hotel employees i̇nternally and externally controlled and customer satisfaction is the effect of that investigation
Hizmet sektöründe çalışanların kişilik özelliklerine göre işle bütünleşme düzeylerine ilişkin bir araştırma
Job engagement levels of employees according to their personality traits in service sector
Türk Metal Sendikası’nın üyelerine verdiği eğitim faaliyetlerine üyelerin bakışı
Overview of the members of the Turkish Metal Union of education to its member activities
Sosyal politika açısından okul öncesi eğitime yönelik uygulamalar: İngiltere, Finlandiya ve Türkiye örnekleri
Applications for early years education in terms of social policy: England, Finland and Turkey examples
Avrupa Birliği ve Türkiye’ de genç işsizliğine yönelik sosyal politikalar: 2000 yılı ve sonrası
Social policies for youth unemployment in European Union and Turkey: 2000 and later years
Çalışan çocuklara yönelik sosyal politikalar
Children oriented social policies
1917 Ekim Devrimi’nin Türkiye’deki işçi örgütlenmeleri ve işçi hareketlerine etkisi: 1917 – 1945
The 1917 October Revolution effect to worker’s organisation and workers movement in Turkey: 1917 – 1945
Türkiye’ de toplumsal yapının dönüşümü ve boşanmaların kadın emeğine etkisi
The transformation of the social structure and the effects of divorces on women’s labor i̇n Turkey
Türk Borçlar Kanunundaki hizmet sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçilere etkisi
4857 servi̇ce in Turki̇sh Code of obli̇gati̇ons and the consequences of termi̇nati̇on of the contract governed by the i̇mpact on workers
Modern Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin kuruluşu: Askeri Tekaüt Sandığı (1866)
Foundation of Modern Turkish Social Security : Military Retirement Fund (1866)
Çalışma ekonomisi ve İş Hukuku açısından kısa çalışma
The short working in terms of lobour economics and labour law
Çalışma ilişkileri açısından kapitalizm sonrası dönem: Malikiyet ve serbestiyet devri
Post-capitalism period in terms of labor relations: ownership and liberty era
Toplum, ekonomi ve hukuk geriliminde çocuk emeği
The tension of the child labour in society, economy and the law
İş Kanunu’ nun 25. maddesine göre işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
According to Article 25 of labour code; immediate reccission right of employer with a rightful reason
Asıl işveren alt işveren ilişkisi
Relationship between primary employers and subcontractors
Esnek çalışanlarda esnek çalışmaya yönelik tutumun iş tatmini üzerine etkisi
The impact of flexible working attitude on job satisfaction of the flexible working employees’
Türkiye’de refah rejiminin cinsiyeti: Feminist eleştirel bir bakış
Gender of Turkey’s welfare regime:A feminist critical look
Kadın emeğinin görünmezliği çerçevesinde ev-eksenli çalışan kadın emeği:İzmir Muhittin Erener Mahallesi örneği
Home-based working women within the framework of women’s invisibility: The Turkish case
Sorunlar ve çözüm önerileri ışığında akademik performansın ölçümü: Nitel bir araştırma
Measurement of academic performance in the light of problems and solution offers: A qualitative research
Çalışma ilişkilerinde çerçeve sözleşmeler
Framework agreements in labour relations
Amasya il merkezindeki MEB’e bağlı endüstri meslek liselerindeki 12.sınıf öğrencileri ve meslek dersi öğretmenlerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkında ön yeterlilikleri ve tutumlarının tespiti
The detecti̇on of attitude and pre-qualification of 12TH grade students in vocational hi̇gh school and vocational courses teachersin Amasya about occupational health and safety
Şeker fabrikalarında iş güvenliği uygulamalarının incelenmesi
Examination of occupational safety practices in sugar factories
Konfederasyonlara göre işçilerin sendikal tutumları ve sendikaya bağlılıkları üzerine bir alan çalışması
An empirical study on the workers’ attitudes and commitment toward their labour unions and confederations
Türkiye’de siyasal sistemdeki rolü ve etkileri bakımından sivil toplum kuruluşları: 2011 sonrası dönemde TÜSİAD, TUSKON ve MÜSİAD örnekleri
Non-governmental organizations in Turkey in respect to their roles and effects in political system: Case of TÜSİAD, TUSKON and MÜSİAD in post-2011 era
Güzellik merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri
Graduate school of educational sciences
İş sözleşmesinin devri
Assignment of an employment contract
Kardemir A.Ş.’de gerçekleşen iş kazalarının iş sağlığı ve güvenliği boyutları açısından analizi
Analyzing the occupational accidents at Kardemi̇r Inc. in terms of occupational health and safety
Yoksullukla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının etkinliği
The effectiveness of non – government organizations in the fight against poverty
Sendika özgürlüğünün güvencesi
The guarentee of trade union freedom
Yerel yönetimlerde faaliyet alanı çeşitliliğinin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına etkilerinin incelenmesi
Evaluation of the effects of the activity diversity of the local governments in the occupational health and safety practices
Hastane personelinin çalışan güvenliğine dair algılarının incelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi örneği
An investigation about the perception of hospital staff on occupational safety: A case study of Süleyman Demi̇rel University Research and Education Hospital
İşçinin haklı fesih sebebi olarak mobbing üzerine bir değerlendirme
An assasment of mobbing as a justified termination of labourer’s fair reason
Uluslararası Çalışma Örgütü normları ve Türk Hukuku kapsamındaev hizmetlerinde çalışan işçilerin sorunları
The problems of domestic workers in the International Labour Organization’s norms and Turkish law
İstihdam yaratma ve yoksullukla mücadele politikası aracı olarak mikrokredi uygulamalarının etkinliği: Tokat ili örneği
The efficient of microcredit applications as a means of employment creati̇ng and struggle against poverty: Tokat example
Sivil toplum kuruluşu işbirliği ağlarının etkililik açısından incelenmesi: Türkiye’deki iş dünyası federasyonları üzerine bir araştırma
Evaluating the effectiveness of civil society organization collaboration networks: A research on business federations in Turkey
Genel iş koşulları
General terms and conditions of employment
Öğretmenlerde iş stresinin tükenmişlik, iş – aile çatışması ve işten ayrılma niyetine etkisi
The effect of work stress i̇n teachers on burnout, work – fami̇ly confli̇ct and one’s i̇ntenti̇on to leave work
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.