X
Menu

Dış Ticaret ve Lojistik Tez Konuları

Dış Ticaret ve Lojistik Tez Konuları
Küreselleşme sürecinde e-ticaretin önemi ve pazar payı
The importance of e-commerce and market share in the process of globalization
Uluslararası ticarette sübvansiyon ve karşı önlemler
Subsidy and counter measures in international trade
Termik santral yatırımları sırasında oluşabilecek sosyo-ekonomik sorunların giderilmesine yönelik sosyal sorumluluk stratejileri
Social responsibility strategies that aim to cure socio-economic injustice that may arise in construction of thermal power plant
Global pazarlama ve global pazarlamanın Türkiye’nin ihracatına etkileri
Glocal marketing and glocal marketing’s effect on Turkey’s export
Menşe kuralları, menşein önemi ve Türkiye’nin dış ticareti üzerindeki etkileri
Rules of origin, importance of origin and their effects to foreign trade of Turkey
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ve anlaşmanın Türk dış ticaretine etkisi
The European Agreements Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road and effects of Turkish foreign trade
Kriz dönemlerinde bankacılık sektöründe pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi
Development of marketing strategies in times of crisis in the banking sector
Satış sonrası hizmetlerin işletmelerin rekabet gücü üzerindeki etkisi : Elektronik eşya sektörü
The effect of after sales activities on the competitiveness of companies: The sector of electronic goods
Uluslararası pazarlamada bayi oluşturma ve bayi yönetimi
Managing and selecting distributors in international marketing
Etkin depo yönetimi ve lojistik depoların etkin depo stratejileri üzerine bir araştırma
Efficient warehouse management and a study on efficient warehouse strategies of logistic warehouses
Tedarik planlaması ve elektronik sektöründe bir uygulama
Supply planning and an application for electronic sector
Türkiye’nin komşularıyla olan siyasi ilişkilerinin ekonomik ilişkilerine etkisi
Impact of economic relations with political relations with Turkey’s neighbours
Türkiye ambalaj ürünleri ihracatındaki sorunlar ve çözüm önerileri
Export problems and solutions on packaging products in Turkey
Girişimsel pazarlama ve firma performansı: İzmir bölgesinde bir uygulama
Entrepreneurial marketing and firm performance: An emprical study at Izmir region
Uluslararası konteyner taşımacılığı açısından Türk gümrük mevzuatındaki eksiklikler ve yapılması gereken iyileştirmeler
The deficiencies in the Turkish customs legislation considering sea transportation
Uluslararası finansal kriz sonrası IMF Dünya Bankası ve DTÖ’nün yeniden yapılandırılma süreci ve gelişmekte olan ülkelere etkisi
The post-restructuring process of the International Monetary Fund the World Bank and the World Trade Organization with the global crisis (2007-2008-2009)and the developing countries
E-pazarlama etkinliklerinin tüketici davranışına etkileri ve bir uygulama
Effects of e-marketing efficiency and an application to consumer behavior
Pazarlama yönetiminde özel marka stratejileri ve rekabet uygulamalari
Private Label Strategies and Competitive Practices in Marketing Management
Otomotiv sektöründe yabancı sermaye yatırımları ve Türk ekonomisine etkilerinin değerlendirilmesi; 2010 örneği
Foreign capital investments in Turkish automotive industry; instance of 2010
Türkiye’de elektronik ticaret ve e-ticaretin KOBİ’ler üzerindeki etkisi
The impact of electronic commerce on SMEs and e-commerce in Turkey
Hizmet sektöründe eğitim kurumlarının markalaşması: Türkiye’deki üniversitelere yönelik bir araştırma
Branding of educational institutions in the service sector: a university oriented research in Turkey
Perakende sektöründe yeşil pazarlamanın önemi
The importance of green marketing in retail sector
Tüketici satın alma karar sürecinde gıda güvenliği: GDO’suz etiketli ürünler üzerine bir araştırma
Food safety in consumer purchase decision process: A research on non-GMO labeled products
Üniversite girişimciliği ve üniversite performansına etkileri: Türk üniversiteleri üzerine bir saha araştırması
University entrepreneurship and its effects on university performance: The field research of Turkish universities
Türkiye’de organik tarım üretiminin önemi ve tarımsal ürün ihracatı içerisindeki payı
Importance of organic agricultural production in Turkey and the share of agricultural exports
Küresel kriz bağlamında dünyada borçlanma
World indebtness within the framework of global crisis
Kapitalizmin yaşam mücadelesi ABD tipi piyasa kapitalizmi ve Çin tipi devlet kapitalizminin karşılaştırılması
Capitalism’s life struggle the comparison of USA type free market capitalism and Chinese type state capitalism
Türkiye ve bölgesindeki sosyal ve ekonomik değişimin Türkiye’nin ihracatına etkileri
Turkish and its regional social and economic change’s effects to Turkey’s export
Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü üyeliği ve Türkiye üzerine etkileri
Russian accessesion to World Trade Organization and effects on Turkey
Küreselleşme sürecinde çok uluslu şirketler ve yoksulluk olgusu
The multinational companies and the phenonmenon of poverty in the globalization process
Karşılıklı tanıma anlaşmaları açısından yetkilendirilmiş yükümlülük statüsü
Authorized economic operators from mutual recognition agreement perspective
Türkiye’de e-ticaretin gelişimi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar
The development of e-commerce in Turkey and problems encountered in the application
Metanol ticareti koşulları, sanayi verileri ve metanol’ün insan sağlığı açısından değerlendirilmesi
The terms of trade, industrial datas and human health evaluation of methanol
Uluslararası pazarlamada kültürel unsurların önemi ve Azerbaycan araştırması
Importance of cultural norms in international marketing and analysis of Azerbaijan
Türkiye’de dahilde işleme rejimi ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum
Inward processing regime in Turkey and compliance against EU legislation
Küreselleşme olgusu çerçevesinde ülkelerin marka değeri ve gelişmekte olan ülkeler örneği
Dış ticaret kapsamında medikal turizm ve medikal turizm teşviklerinin etkinliğinin incelenmesi: Alanya örneği
Researching medical tourism and the efficiency of medical tourism incentives in the foreign trade scope: The case of Alanya
Tüketicilerin küresel markalara yönelik tutumlarını ve küresel marka tercihlerini etkileyen faktörler
Factors affecting consumers’ attitudes towards global brands and global brand preferences
Deniz taşımacılığında gemi acentelerinin yeri ve önemi ve bir araştırma
A research on the place and importance of ship agents in the maritime transport
Marka yönetimi ve uluslararasılaşma süreci
Brand management and internationalization process
Dış ticaret firmalarında işgören seçim süreci etkinliğinin değerlendirilmesi: Sakarya örneği
Evaluation of employee hiring process efficiency in foreign trade companies: Case of Sakarya
Bir doğrudan yabancı yatırım türü olarak birleşme ve satın almaların ihracata etkisi; Türkiye örneği
The effect of mergers and acquisitions on export performance: The case of Turkey
Ekonomik istihbarat modellemesi ve yükselen ekonomiler için öneri
Economic intelligence modeling and proposal for emerging economies
Fas pazarında hazır giyim tüketimine yönelik tüketicilerin tutum ve davranışları
Consumers’ attitudes and behaviours at Morocco apparel retail market
Türkiye’de serbest bölge uygulamaları ve serbest bölgelerin performanslarının veri zarflama analizi ile karşılaştırması
Free zone practices in Turkey and comparing their performances by data envelopment analysis
Türkiye’nin coğrafi konumu ve uluslararası doğal gaz ticareti; fırsatlar, imkanlar
Turkey’s geographic position and its international natural gas trading; opportunities and chances
Uluslararası karayolu eşya taşımalarının deniz taşıma üzerinde etkileri
The effects of the international road transportation of googs on sea tranportation
Türkiye’nin hazır giyim sektörünün 2005-2014 dönemi için rekabet gücünün ölçülmesi
The evaluation of international competitiveness of the period 2005-2014 Turkish ready made garment sector
Türkiye’de doğal gaz piyasası ve doğal gaz fiyatları üzerinde petrol fiyatları etkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma
A research on the natural gas market in Turkey and the impact of oil prices on the natural gas prices
Endüstriyel pazarlama:bakır sektörü üzerine ampirik bir inceleme
Industrial marketing:empirical study on copper industry
Dış ticaretteki bürokratik engellerin lojistik sektörüne etkileri
The effects on the logi̇sti̇cs sector of the bureaucrati̇c barri̇ers i̇n forei̇gn trade
Gaziantep’in lojistik üs olma potansiyelinin belirleyicileri: Ampirik bir çalışma
Determinants of becoming a logistics hub of Gazi̇antep:An emprical study
Yabancı para değişim etkilerinin finansal tablolarda raporlanması
Reporting the effects of exchange rates in financial statements
UCP 600’e göre düzenlenen akreditiflerin analizi: Bir katılım bankası örneği
Analyzing of L/Cs arranged due to UCP 600: A participation bank sample
Çokuluslu işletmelerde yerel pazarlama stratejileri ve marka yönetimi ilişkisi
The relationship between brand management and local marketting strategies in multinational corporations
Dahilde işleme rejiminin firmaların finansal performansına etkileri: Sektörel bir analiz
The effect of inward processing regime on the financial performance of firm: A sectoral analysis

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.