X
Menu

Eğitim Ve Öğretim Tez Konuları

Eğitim Ve Öğretim Tez Konuları
Farklılaştırılmış öğretim yöntemi ile işlenen fen bilimleri dersi 7.sınıf kuvvet ve hareket ünitesinin öğrencilerin kavramsal anlamalarına,bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarılarına etkisi
The effect of the differentiated method on seventh graders’ conceptual learning, scientific process skills and academic achievement in the science unit ‘ Force and movement’
66-72 aylık çocukların yazı farkındalığı ve yazmaya hazırlık becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
The analysi̇s of 66-72 months old chi̇ldren’ wri̇ti̇ng awareness and prepati̇on ski̇lls for wri̇ti̇ng i̇n terms of vari̇ous vari̇ables
Pedagojik formasyon öğrencileri ile Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforik algıları
Metaphoric perception among students at the Faculty of Education and the students of pedagogical formation program concerning the concept of teacher
Mimari özellikleri farklı ilk ve ortaokullardakiöğrenci ve öğretmenlerin okullarının bina vebahçeleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
Investigation about the opinions of gardens and school buildings that have different architectural features in primary and secondary schools
Otizmli bireylere yabancı kişilerden korunma becerilerinin öğretiminde sosyal öykülerin yalnız sunumuyla video modelle birlikte sunulmasının karşılaştırılması
A comparison of social stories with and without video modeling in teaching how to respond to lures of strangers to individuals with autism
İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programının diller için Avrupa ortak başvuru metni doğrultusunda aydınlatıcı değerlendirme modeli ile değerlendirilmesi
Evaluation of primary school 2nd grade English language teaching curriculum through illuminatıve evaluation model in line with the common European framework of reference for languages
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çevre eğitimi konusundaki görüşleri ve yeterlilikleri
The qualifications and the opinions of social sciences teachers’ about environmental education
Okul öncesi dönemdeki çocukların (60-72 ay) çevreye yönelik tutumlarına çevre eğitim programının etkisi(Çanakkale il örneği)
The effects of the environmental education program on pre-school children’s (60-7 mounth) environmental attitudes (Sample for Çanakkale)
Kaynaştırma öğrencilerinin yalnızlığını yordamada algılanan sosyal desteğin etkisi
The effect of the perceived social support in the prediction of the loneliness of inclusive students
6. sınıf Fen Bilimleri dersinde senaryo temelli öğrenme yönteminin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi
Effects of using scenario-based learning method in 6th grade science classes on academic achievement, attitudes and permanence
Sınıf öğretmeni adaylarının siberaylaklık sorununa ilişkin durum analizi
Case study for elementary school teacher candidates’ cyberloafing behaviors
Üniversite öğrencilerinin İngilizce derslerinde kod değiştirmeye ilişkin inançları ile İngilizce dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişki
The relationship between code-switching beliefs of the university students in English classes and their attitudes towards English
Ergenlerin başa çıkma stratejileri ile sürekli öfke, öfke ifade tarzları ve şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examination of the relationship between adolescents coping strategies, trait anger, anger expression and attitudes toward violence
2011 ve 2013 fizik öğretim programlarının karşılaştırılması
Comparsion of 2011 and 2013 Turkish national high school physics curricula
İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersinde otantik öğrenmenin öğrencilerin problem çözme ve okuduğunu anlama becerileri ile derse ilişkin tutumlarına etkisi
The effect of authentic learning on students’ problem solving and reading comprehension skills, as well as their attitude towards the course in elementary education’s 7th grade Turkish language course
Kurumsal iletişim kavramının katılımcı demokrasi anlayışına katkılarının Cumhurbaşkanlığı örneğinde incelenmesi: 2009 – 2013 dönemi
Examining the contribution of the concept of corporate democracy to the participatory democracy in the case of Presidency: Between 2009 – 2013
Öğretmen yetiştirme programlarının yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazandırmadaki etkililiğinin değerlendirilmesi
The assessment of effectiveness of teacher training programs in upskilling life – long learning competence
Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonuna etkisi
The effects of mobile augmented reality applications on students’ academic achievement and motivation
Öğretmenlerin matematik dersi öğretim programını uyarlama sürecinin incelenmesi
Investigation of the teachers’ adaptation process of the mathematics curricula
Kariyer sermayesinin akademisyenlerin kariyer başarısına etkisi: Ampirik bir araştırma
The effect of career capital on career success of academician: An empirical research
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin müze alışkanlıkları: Erzurum ili örneği
Museum habits of social studies teachers: An example of Erzurum city
Eşsiz yıllar müdahale programı çocuk boyutu’nun uyarlanması ve programın etkililiğinin araştırılması
Adaptation of incredible years intervention program child training and investigation of the effectiveness of the program
Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi
Evaluation of teacher candidates’ reflective thinking disposition in terms of some variables
Biyoloji öğretmen adaylarının sistem düşüncesi ve biyolojik mantık yaklaşımlarına yönelik algı ve becerilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the perceptions and skills for systems thinking and biological logic approaches of the pre-service biology teachers
Matematik öğretmeni adaylarının geometrik düşünme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik tasarlanan öğrenme ortamının değerlendirilmesi
The evaluation of the learning environment designed for improve the geometric habits of mind of mathematic pre-service teachers
Öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik alan bilgileri (TPAB) ile öğretme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examining the relationship between instructors’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) and teaching styles
Animasyon destekli kavram karikatürlerinin kavramsal anlama, derse yönelik tutum ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi
The effects of concept cartoons supported animations on conceptual understandings, attitude toward course and inquiry learning skills perceptions
Ders kitabı olarak Z-kitap kullanımının okuduğunu anlamaya etkisi
The effect of using R-books as a textbook in reading comprehension
Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime bakış açıları ve hazırbulunuşlukları: Ordu Üniversitesi örneği
The viewpoints and readiness of academicians to the distance education: The case of Ordu University
İlkokul müdürlerinin dağıtılmış liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu algıları arasındaki ilişki: Ankara ili örneği
The relationship between the distributed leadership characterestics of primary school principals and the teacher’s perception of job satisfaction: Sample from Ankara
Ortaokul öğretmenlerinin okul yönetiminde kayırmacılık algıları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesi:İstanbul ili Pendik ilçesi örneği
Examining the relationship betwen the perceptions of favoritism of secondary school teachers and organitational cynisme on school menagement: The example of Pendik in İstanbul
Koklear implant kullanan çocuklarda okuma ve yazma becerilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of reading and writing abilities of children with cochlear i̇mplants
Okuma güçlüğü yaşayan dördüncü sınıf öğrencileri üzerine bir durum çalışması
A case study on forth grade students who have reading difficulty
Okullarda hayat boyu öğrenme kültürüne ilişkin öğretmenlerin algı ve görüşleri
Teachers opi̇ni̇on and percepti̇on on li̇fe long learni̇ng culture at schools
Öğretici metinlerde tanıtsallığın sunumu: Türkçe öğretimine yönelik gözlemler
Evidentiality presentation in the instructive texts: Observation about the Turkish education
Ortaöğretim rehberlik programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi
The evaluation of high school guidance programmes in terms of students’ opinions
Özel ve resmi özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin karşılaştırılması
The comparison of job satisfaction levels for the teachers working in private and public special education institutions
Türkçe öğretiminde elektronik ders kitabı kullanmanın başarı, öz yeterlik inançları ve tutuma etkisi
The effects of usi̇ng electroni̇c books on academi̇c achevement, self-effi̇cacy beli̇efs and atti̇tudes towards turki̇sh teachi̇ng
Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examination of the relationship between school principals’ethical leadership characteristics and teachers’ organizational commitment according to teachers’ opinions
8. sinif öğrenci̇leri̇ni̇n ekoloji̇k ayak i̇zleri̇yle sürdürülebi̇li̇r çevre tutumlarinin çeşi̇tli̇ deği̇şkenler açisindan i̇ncelenmesi̇
Examination of the ecological footprint and sustainable environmental attitudes of eighth grade students in terms of different variables
Öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamada sosyal ağların rolü
The role of social network on providing career development of teachers
Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin ve yazmada düşük performans gösteren akranlarının öykü yazma becerilerinde ‘seç + düzenle + yaz ve oku – düzelt + paylaş – düzelt’ stratejisinin etkililiği
Effectiveness of ‘pick + organize + write and read – edit + share – edit’ strategy on story writing of children with intellectual disability and their peers underperforming in writing
Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının hayat boyu öğrenmeyeterlikleri ile hayat çapında öğrenme alışkanlıklarının incelenmesi
An Investigation on the life – long learning competencies and life – wide learning habits of lecturers in faculties of education
Okul öncesi dönemde çocukların ve öğretmenlerin çocuk-öğretmen ilişkisine yönelik algılarının incelenmesi
The investigation of preschool children’s and their teachers’ perceptions of child-teacher relationships
Türkiye’de faaliyet gösteren eğitim sendikalarının işleyişi ve sorunlarına ilişkin sendika üyelerinin ve yöneticilerinin görüşleri
Views of trade union members and executives on functioning and problems of education trade unions active in Turkey
Ceza infaz kurumlarında verilen eğitim faaliyetlerinin yaşam boyu öğrenme açısından değerlendirilmesi: Zonguldak ili örneği
İlköğretim matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin analiz-ı-dersinde alan dili kullanımlarının incelenmesi
The investigation of using mathematical language of primary school mathematics under graduate students on the area of analysis-i-
60 – 72 ay okul öncesi öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin belirlenmesi
The Preschool student’s determination of science process skills (60 – 72 months)
Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri, empati kurma becerileri ve mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
The analysis of the relationship between the levels of critical thinking, the abilities to show empathy and the professional concern of pre-school prospective teachers
Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
The relationship between the ethical leadership of school principals and organizational citizenship behaviors of teachers
Ortaöğretim öğrencilerine yönelik matematiksel modellemeye dayalı bir uygulama tasarımı ve tasarım sürecini şekillendiren müdahaleler
An application design based on mathematical modelling for high school student and interventions shaping up the design process
İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde Türk büyüklerine saygı, aile birliğine önem verme ve vatanseverlik değerlerinin karma yaklaşıma dayalı etkinliklerle öğretimi
Teaching of values to important Turkish people in history, attaching importance to family union and patriotism in primary school 4th grade social studies course with activities based on mixed approach
E-çalışma yapraklarının ortaöğretim (Lise) matematik öğrencileri üzerindeki bilişsel ve duyuşsal etkilerinin incelenmesi
Investigation of the cognitive and affective effects of e-worksheets on secondary school (High school) mathematic students
Farklı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ile İngilizce dersi özyeterlik algılarının incelenmesi
Investigation of critical thinking skills and self – sufficiency perceptions of students who are studying in different high school types
İsmail Gaspıralı’nın edebî eserlerinde eğitim sorunları üzerine bir araştırma
A review on educational problems in the literary works by Ismail Gaspirinski
Oyun temelli baba-bebek etkileşim programının baba ve bebek davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi
Investigation of the effects of game based father-infant interaction program on father and infant behaviours
Sağlık yönetimi eğitimine yönelik bütünleşik teknoloji kabul ve kullanım modeli önerisi
An integrated technology acceptance and usage model proposal for healthcare management training
Kadınların okuma – yazma kursarına katılmama nedenleri ve karşılaştıkları güçlüklerle baş etme stratejileri
Reasons of women for non-participation to adult literacy courses and their strategies to cope with challenges they face
Yöneticilerin dönüştürücü liderlik düzeylerinin psikolojik iyi oluş ve bazı değişkenlere göre yordanması
Predicting transformational leadership levels of administrators by psychological well-being and other certain variables
E-okul sisteminin ilkokul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi(Pendik ilçesi)
Evaluation of e school system by school masters and teachers
İlköğretim okulu öğretmenlerinin algıladıkları örgütsel destek ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examining the relationship between perceived organizational support and organizational trust levels of elementary school teachers
Matematik özyeterliğinin kaynaklarının ölçülmesi
Measurement of sources of mathematics self-efficacy
Ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyonu arasındaki ilişki (Samsun ili örneği)
The relationship between secondary school principals’ transformational skills and teachers’ motivation (the sample of Samsun)
Yapı işlerinde çalışanların aldıkları eğitimlerin iş kazalarına etkisi
The affect of the educati̇on to occupati̇onal acci̇dents i̇n constructi̇on sector
İlkokul Öğretmenlerinin stresle başa çıkma yollarıyla kurumsal bağlılık arasındaki ilişki (Sancaktepe ilçesi örneği)
The relationship between the ways of coping with stress and corporate commitment of Primary School Teachers (Sancaktepe district sample)
Tablet bilgisayar üzerinde eş zamanlı ipucuyla sunulan nokta belirleme tekniğinin rakam – nesne eşlemesi öğretiminde etkililiği
The effectiveness of touch math to teach number-object matching via simultaneous prompting on a tablet computer
Fen Bilimleri dersinde artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin başarısına, motivasyonuna, problem çözme becerilerine yönelik algısına ve tutumlarına etkisi
The impact of augmented reality to student’s success, motivation, and their perception and behavior related to problem solving abilities in science classes
2013 ilköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programının uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri
Problems faced in the application of 2013 primary schools science course curriculum and teachers’ opinions related to solutions
Basamaklı öğretim uygulamasının öğrenci erişisi ve kalıcılığa etkisi
Effects of the layered curriculum on students’ achievements and permanence
Öğrencilerin algılarına göre üniversite tercihinde sosyal medyanın yeri
Role of social media in choice of university with regard to student perception
Eğitim kalitesinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerin bulanık AHP ve bulanık TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi
Evaluation of the factors that affect the determination of quality in education with fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin motorlu araçlar teknolojisi alanı hareket kontrol sistemleri atölye uygulamaları eğitiminin iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenerek programlanması ve bilgi işlem yapraklarının hazırlanması
The rearrangement of the training of motion control systems workshop applications in automotive area of occupational and Technical Anatolian High Schools in terms of occupational health and safety and the preparation of process sheets
İlköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesinde öğrenci günlüklerinin kullanımının öğrencilerin üst bilişsel beceri gelişimine ve başarılarına etkisi
The effects of keeping the student diaries for electricity unit i̇n 7th grade Science and Technology course on the students’ metacognitive development and academic achievement
Yer kabuğunun gizemi ünitesinde gems yaklaşımına dayalı öğrenme ortamlarının etkililiğinin değerlendirilmesi
The evaluation of the effectiveness of the learning environments based on gems approach in the mystery of earth’s crust unit
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde Türk masallarından yararlanılması
The use of Turkish tales in teaching Turkish as a foreign language
İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programının katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirilmesi
An evaluation of 2nd grade English curriculum within a participant oriented program evaluation approach
Öz düzenlemeli strateji geliştirmeye dayalı öğretim modelinin hikâye yazma becerilerini geliştirmeye etkisi
The effect of education model based on self-regulated strategy development on improving story writing skills
Sokrates yöntemi kullanılarak maddenin hal değiştirmesi konusunun öğretilmesi
8. sınıf fen ve teknoloji dersi ünitelerine yönelik öğrenci başarılarının değerlendirilmesi
Evaluation of student achievements for 8th grade science and technology course units
İletişimci yaklaşım ve dilbilgisi-çeviri metodunun yabancı dilde başarıya ve öz yeterliğe etkileri
The effects of communicative language teaching and grammar translation method on achievement and self-efficacy in foreign language
Meslek kararı verme özyeterliliğinin artırılmasına yönelik multimedya tasarımı
Multimedia design for enhancing self-efficacy in career decision-making
Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine yönelik tutum ve özyeterlikleri ile hayat bilgisi dersinde kullanımına ilişkin görüşleri
Intended attitudes and self sufficiencies of class teachers to creative drama and their views related with using under the scope of life science lesson
İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programında yer alan Atatürkçülük kazanımlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Küçükçekmece ilçe örneği)
Evaluating the teachers opinions abouth gaining the basic ideology of Kemalism in the cirrucalum of social programmes for 4 th classes (Example of Küçükçekmece districts)
Akran öğretim yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin elektrik ve manyetizma konularındaki kavramsal anlama ve tutumlarına etkisi
The effect of peer instruction on high school students’ conceptual understanding and attitude toward electricity and magnetism concepts
Üstün yetenek potansiyeli olan çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitim programının sosyal beceri gelişimine etkisinin incelenmesi
Analysis on effects of social skills training program administered to potentially gifted children to the social skills development
Sıralama bağıntısı ile ilişkilendirme bağlamında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının sıralama kavramına yönelik öğrenme güçlüklerinin incelenmesi
Investigation of prospective elementary mathematics teachers’ learning disabilities towards notion of order in the context of making connection with order relation
Özel eğitim gruplamasının üstün yetenekli öğrencilerin akademik benlik algıları üzerindeki etkisi
The effect of special education grouping on academic self concept of gifted students
Biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvar kavramına ilişkin metaforları ve görsel imajları
Metaphors and visual images of biology teacher candidates regarding laboratory concept
Öğrencilerin sbs-matematik başarılarını etkileyen değişkenlerin ve okul katma değerinin hiyerarşik lineer modelleme analizi yoluyla belirlenmesi
Determining the variables effecting students’ sbs-math achievement and school value added using hierarchical linear model
Yüksekte çalışma platformlarında mesleki yeterliliğin iş kazalarıyla ilişkisi
The relationship with the professional competence of occupational accidents in the high working platform
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi sanat eğitimi programlarında güncel sanatın yeri ve önemi
The place and the importance of the contemporary art in art education programs in Gazi Education Faculty in Gazi Universtiy
Bilim ve sanat merkezleri’nin etkililiği ve işlevselliğine ilişkin öğretmen, öğrenci, yönetici ve uzman psikolojik danışmanların görüşleri
The remarks of teachers, students, administrators, and expert psychological counselors in relation to effectiveness and functionality the centers of science and art
Fen öğretiminde purdue modeline dayalı geliştirilen rehber materyalin bazı değişkenler üzerine etkisi
The effects of guide material based on purdue model on some variables in science education
Yükseköğretim kurumlarında pozitif psikoloji ve örgütsel özdeşleşmenin performans yönetimine etkisi
The effect of positive psychology and organizational identification on performance management in Higher education institutions
Yazılım desteğiyle öğrenci ödevlerinde intihal tespiti ve önlemeye yönelik farkındalık eğitiminin hazırlanması
Software supported plagiarism determination in student’s assignments and preparation of awareness training to prevent it
Zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının yönetim süreçleri açısından değerlendirilmesi
The evaluation of branch teachers committee works in terms of management processes
Türkçedeki ve Farsçadaki tamlamaların karşılaştırılması ve Türkçe öğrenen Fars öğrenciler için bir öğretim durumu geliştirme
A comparison between Turkish and Persian phrases and developing a teaching plan for Persian students who are learning Turkish
Proje temelli ekolojik beslenme eğitiminin ortaokul öğrencilerinin besin seçimlerine etkisi
The effect of ecological nutrition education on secondary school students’ food preferences
Grafik tasarım öğretiminde göstergebilimsel çözümlemenin kullanılması: Kitap kapağı üzerine örnek çözümlemeler
Use of semiological analysis in graphical design instruction: Sample analyses on book cover

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.