X
Menu

Eğitim Yönetimi Tez Konuları 2016

Eğitim Yönetimi Tez Konuları 2016
 • 66-72 aylık çocukların yazı farkındalığı ve yazmaya hazırlık becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

The analysi̇s of 66-72 months old chi̇ldren’ wri̇ti̇ng awareness and prepati̇on ski̇lls for wri̇ti̇ng i̇n terms of vari̇ous vari̇ables

 • Pedagojik formasyon öğrencileri ile Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforik algıları

Metaphoric perception among students at the Faculty of Education and the students of pedagogical formation program concerning the concept of teacher

 • Mimari özellikleri farklı ilk ve ortaokullardakiöğrenci ve öğretmenlerin okullarının bina vebahçeleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi

Investigation about the opinions of gardens and school buildings that have different architectural features in primary and secondary schools

 • Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çevre eğitimi konusundaki görüşleri ve yeterlilikleri

The qualifications and the opinions of social sciences teachers’ about environmental education

 • Okul öncesi dönemdeki çocukların (60-72 ay) çevreye yönelik tutumlarına çevre eğitim programının etkisi(Çanakkale il örneği)

The effects of the environmental education program on pre-school children’s (60-7 mounth) environmental attitudes (Sample for Çanakkale)

 • Kaynaştırma öğrencilerinin yalnızlığını yordamada algılanan sosyal desteğin etkisi

The effect of the perceived social support in the prediction of the loneliness of inclusive students

 • sınıf Fen Bilimleri dersinde senaryo temelli öğrenme yönteminin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi

Effects of using scenario-based learning method in 6th grade science classes on academic achievement, attitudes and permanence

 • Sınıf öğretmeni adaylarının siberaylaklık sorununa ilişkin durum analizi

Case study for elementary school teacher candidates’ cyberloafing behaviors

 • Üniversite öğrencilerinin İngilizce derslerinde kod değiştirmeye ilişkin inançları ile İngilizce dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişki

The relationship between code-switching beliefs of the university students in English classes and their attitudes towards English

 • Ergenlerin başa çıkma stratejileri ile sürekli öfke, öfke ifade tarzları ve şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Examination of the relationship between adolescents coping strategies, trait anger, anger expression and attitudes toward violence

 • 2011 ve 2013 fizik öğretim programlarının karşılaştırılması

Comparsion of 2011 and 2013 Turkish national high school physics curricula

 • Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonuna etkisi

The effects of mobile augmented reality applications on students’ academic achievement and motivation

 • Öğretmenlerin matematik dersi öğretim programını uyarlama sürecinin incelenmesi

Investigation of the teachers’ adaptation process of the mathematics curricula

 • Sosyal bilgiler öğretmenlerinin müze alışkanlıkları: Erzurum ili örneği

Museum habits of social studies teachers: An example of Erzurum city

 • Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi

Evaluation of teacher candidates’ reflective thinking disposition in terms of some variables

 • Öğretim elemanlarının teknolojik pedagojik alan bilgileri (TPAB) ile öğretme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Examining the relationship between instructors’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) and teaching styles

 • Ders kitabı olarak Z-kitap kullanımının okuduğunu anlamaya etkisi

The effect of using R-books as a textbook in reading comprehension

 • İlkokul müdürlerinin dağıtılmış liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu algıları arasındaki ilişki: Ankara ili örneği

The relationship between the distributed leadership characterestics of primary school principals and the teacher’s perception of job satisfaction: Sample from Ankara

 • Okuma güçlüğü yaşayan dördüncü sınıf öğrencileri üzerine bir durum çalışması

A case study on forth grade students who have reading difficulty

 • Okullarda hayat boyu öğrenme kültürüne ilişkin öğretmenlerin algı ve görüşleri

Teachers opi̇ni̇on and percepti̇on on li̇fe long learni̇ng culture at schools

 • Öğretici metinlerde tanıtsallığın sunumu: Türkçe öğretimine yönelik gözlemler

Evidentiality presentation in the instructive texts: Observation about the Turkish education

 • Ortaöğretim rehberlik programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi

The evaluation of high school guidance programmes in terms of students’ opinions

 • Özel ve resmi özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin karşılaştırılması

The comparison of job satisfaction levels for the teachers working in private and public special education institutions

 • Türkçe öğretiminde elektronik ders kitabı kullanmanın başarı, öz yeterlik inançları ve tutuma etkisi

The effects of usi̇ng electroni̇c books on academi̇c achevement, self-effi̇cacy beli̇efs and atti̇tudes towards turki̇sh teachi̇ng

 • Öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile öğretmenlerin örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Examination of the relationship between school principals’ethical leadership characteristics and teachers’ organizational commitment according to teachers’ opinions

 • Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının hayat boyu öğrenmeyeterlikleri ile hayat çapında öğrenme alışkanlıklarının incelenmesi

An Investigation on the life – long learning competencies and life – wide learning habits of lecturers in faculties of education

 • Okul öncesi dönemde çocukların ve öğretmenlerin çocuk-öğretmen ilişkisine yönelik algılarının incelenmesi

The investigation of preschool children’s and their teachers’ perceptions of child-teacher relationships

 • Ceza infaz kurumlarında verilen eğitim faaliyetlerinin yaşam boyu öğrenme açısından değerlendirilmesi: Zonguldak ili örneği

 

 • İlköğretim matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin analiz-ı-dersinde alan dili kullanımlarının incelenmesi

The investigation of using mathematical language of primary school mathematics under graduate students on the area of analysis-i-

 • 60 – 72 ay okul öncesi öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin belirlenmesi

The Preschool student’s determination of science process skills (60 – 72 months)

 • Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri, empati kurma becerileri ve mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

The analysis of the relationship between the levels of critical thinking, the abilities to show empathy and the professional concern of pre-school prospective teachers

 • Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki

The relationship between the ethical leadership of school principals and organizational citizenship behaviors of teachers

 • Farklı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ile İngilizce dersi özyeterlik algılarının incelenmesi

Investigation of critical thinking skills and self – sufficiency perceptions of students who are studying in different high school types

 • Kadınların okuma – yazma kursarına katılmama nedenleri ve karşılaştıkları güçlüklerle baş etme stratejileri

Reasons of women for non-participation to adult literacy courses and their strategies to cope with challenges they face

 • İlköğretim okulu öğretmenlerinin algıladıkları örgütsel destek ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Examining the relationship between perceived organizational support and organizational trust levels of elementary school teachers

 • Ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyonu arasındaki ilişki (Samsun ili örneği)

The relationship between secondary school principals’ transformational skills and teachers’ motivation (the sample of Samsun)

 • Yapı işlerinde çalışanların aldıkları eğitimlerin iş kazalarına etkisi

The affect of the educati̇on to occupati̇onal acci̇dents i̇n constructi̇on sector

 • İlkokul Öğretmenlerinin stresle başa çıkma yollarıyla kurumsal bağlılık arasındaki ilişki (Sancaktepe ilçesi örneği)

The relationship between the ways of coping with stress and corporate commitment of Primary School Teachers (Sancaktepe district sample)

 • Tablet bilgisayar üzerinde eş zamanlı ipucuyla sunulan nokta belirleme tekniğinin rakam – nesne eşlemesi öğretiminde etkililiği

The effectiveness of touch math to teach number-object matching via simultaneous prompting on a tablet computer

 • Fen Bilimleri dersinde artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin başarısına, motivasyonuna, problem çözme becerilerine yönelik algısına ve tutumlarına etkisi

The impact of augmented reality to student’s success, motivation, and their perception and behavior related to problem solving abilities in science classes

 • Öğrencilerin algılarına göre üniversite tercihinde sosyal medyanın yeri

Role of social media in choice of university with regard to student perception

 • Eğitim kalitesinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerin bulanık AHP ve bulanık TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi

Evaluation of the factors that affect the determination of quality in education with fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin motorlu araçlar teknolojisi alanı hareket kontrol sistemleri atölye uygulamaları eğitiminin iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenerek programlanması ve bilgi işlem yapraklarının hazırlanması

The rearrangement of the training of motion control systems workshop applications in automotive area of occupational and Technical Anatolian High Schools in terms of occupational health and safety and the preparation of process sheets

 • İlköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesinde öğrenci günlüklerinin kullanımının öğrencilerin üst bilişsel beceri gelişimine ve başarılarına etkisi

The effects of keeping the student diaries for electricity unit i̇n 7th grade Science and Technology course on the students’ metacognitive development and academic achievement

 • Yer kabuğunun gizemi ünitesinde gems yaklaşımına dayalı öğrenme ortamlarının etkililiğinin değerlendirilmesi

The evaluation of the effectiveness of the learning environments based on gems approach in the mystery of earth’s crust unit

 • İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programının katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirilmesi

An evaluation of 2nd grade English curriculum within a participant oriented program evaluation approach

 • Sokrates yöntemi kullanılarak maddenin hal değiştirmesi konusunun öğretilmesi

 

 • İletişimci yaklaşım ve dilbilgisi-çeviri metodunun yabancı dilde başarıya ve öz yeterliğe etkileri

The effects of communicative language teaching and grammar translation method on achievement and self-efficacy in foreign language

 • Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemine yönelik tutum ve özyeterlikleri ile hayat bilgisi dersinde kullanımına ilişkin görüşleri

Intended attitudes and self sufficiencies of class teachers to creative drama and their views related with using under the scope of life science lesson

 • İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programında yer alan Atatürkçülük kazanımlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Küçükçekmece ilçe örneği)

Evaluating the teachers opinions abouth gaining the basic ideology of Kemalism in the cirrucalum of social programmes for 4 th classes (Example of Küçükçekmece districts)

 • Yüksekte çalışma platformlarında mesleki yeterliliğin iş kazalarıyla ilişkisi

The relationship with the professional competence of occupational accidents in the high working platform

 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi sanat eğitimi programlarında güncel sanatın yeri ve önemi

The place and the importance of the contemporary art in art education programs in Gazi Education Faculty in Gazi Universtiy

 • Bilim ve sanat merkezleri’nin etkililiği ve işlevselliğine ilişkin öğretmen, öğrenci, yönetici ve uzman psikolojik danışmanların görüşleri

The remarks of teachers, students, administrators, and expert psychological counselors in relation to effectiveness and functionality the centers of science and art

 • Zümre öğretmenler kurulu çalışmalarının yönetim süreçleri açısından değerlendirilmesi

The evaluation of branch teachers committee works in terms of management processes

 • Proje temelli ekolojik beslenme eğitiminin ortaokul öğrencilerinin besin seçimlerine etkisi

The effect of ecological nutrition education on secondary school students’ food preferences

 • Okul öncesi öğretmenlerinin doğal matematik dilini kullanımlarına ilişkin görüşleri ile uygulamalarının karşılaştırılması

Comparing the views of preschool teachers’ about the use of natural mathematical language and their applications

 • Özerk öğrenme ve yaşam boyu öğrenme arasındaki ilişkinin incelenmesi

An investigation of the relationship between autonomous learning and lifelong learning

 • Özel ve devlet okullarının yönetişim özelliklerine sahip olma düzeyleri

Levels of governance characteristics in public and private schools

 • Amatör müzik eğitiminin, ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi (Kırıkkale İli örneği)

Impacts of amateur music education on the problem solving skills of secondary school students (sample of Kirikkale)

 • Öğretmen görüşlerine göre 6-8.sınıflar Türkçe dersi dinleme alanı kazanımlarının yaratıcı düşünme becerisine katkısı

Contribution of grade 6 to 8 Turkish course listening acquisitions to the creative thinking skills according to teachers opinions

 • Okul öncesi eğitimde dijital çocuk kitabı uygulamalarının görsel iletişim sorunları ve uygulama önerisi

Visual communication problems of digital children’s book applications in preschool education and application recommendation

 • Akran değerlendirmesinin uzaktan eğitimde kullanımı ve akademik başarıya etkileri

The use of peer assessment in distance education and its effects on academic success

 • Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik ve anlaşılabilirliği

The readability and understandability of the texts in secondary school Turkish course books

 • Çocuk evlerinde yaşayan çocuklar ile ailesiyle birlikte yaşayan çocukların akran ilişkileriyle sosyal davranışlarının incelenmesi

Investigated social behaviour and peer relationships of children living with their parents and children living in children’s shelter

 • Kavramsal değişim metinlerinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin kavram yanılgılarının giderilmesine ve başarısına etkisi

The effect of conceptual change texts in eliminating the misconceptions and in the success of primary school fourth-grade students

 • Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile sayısal ders başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Examining the relationship between eight grade students’ reading habits and their success at quantitative courses

 • Alzheimer hastalarına bakan kişilerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin algılanan stres, sosyal destek ve demografik özelliklere göre incelenmesi

An investigation of psychological hardiness levels of alzheimer caregivers according to perceived stress, social support and demographi̇c factors

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programlarında uygulanan yüz yüze öğrenme etkinlikleri ve uzaktan eğitim yolu ile gerçekleştirilebilirlikleri

Face to face learning activities applied in computer education and instructional technology (CEIT) programs and theirs’ implementability with distance education

 • Okul öncesi dönem çocuklarının bağlanma durumlarının incelenmesi

Examination of attachment status of preschool children

 • sınıf sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarısı ve demokratik tutumlarına etkisi

Effects of cooperative learning method on students academic achievements and democratic attitudes i̇n the 5th grade social studies

 • Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının ve durumluk kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Investigation of academic procrastination and state anxiety levels of university preparatory students in terms of various variables

 • Eleştirel düşünme becerisi ve öğretmen değerlendirme yöntemleri

Critical thinking skills and teacher assessment methods

 • Nöbetçi öğretmenlik uygulamasına ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri

Teachers’and principals’opinions about execution off hall monitoring

 • Türkçe öğretiminde kişiselleştirilmiş alıştırma soruları kullanmanın öğrenci başarısına etkisi

The effect of using personalized turkish practice questions on student’ achievement

 • Okul yöneticilerinin gücü kullanma biçimleri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki

Relationship between school administrators’ style of using power and teachers’ organizational silence levels

 • Okul yöneticilerinin çatışma yönetme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki

The relationship between the school administrators’ conflict management styles and problem solvi̇ng

 • Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Kocaeli örneği)

 

 • Yönetim bilimi açısından eğitim örgütlerindeki öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin araştırılması (İstanbul ili Fatih ilçesi örneği)

Examining technological pedagogical content knowledge of teachers in educational organizations in the view of management science (İstanbul/Fatih district sample)

 • Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygı, tutum ve öz-yeterlilik inançlarının grafik okuma ve yorumlama başarı düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi

Assessment of the effects of math anxiety, attitude and self-efficacy beliefs on the 8th grade students’ graph reading and interpretations

 • Zeynep Cemali’nin çocuk edebiyatı yapıtlarının sözvarlığı öğeleri açısından incelenmesi

The study of children’s literature books of Zeynep Cemali in terms of vocabulary elements

 • Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere çarpma öğretiminde somut-yarı somut-soyut öğretim stratejisinin etkililiği

The effects of concrete-representational-abstract teaching strategy on the multiplication skills of children with intellectual disability

 • İslam dünyasında bilim eğitiminin kurumsallaşması

Institutionalization of science education in Islamic world

 • Ortaöğretim 10.sınıf öğrencilerinin basınç ve kaldırma kuvveti ünitesine bilişsel hazır bulunuşluk düzeylerini tespit edecek ölçme aracı geliştirilmesi

The improvement of measurement tools to identify the readiness levels of 10th grade students in secondary education for the unit of pressure and buoyancy force

 • Sınıf öğretmenlerinin dijital materyal geliştirme ve paylaşım rehberi ile ilgili görüşleri

Opinions of primary school teachers about the digital material development and sharing guide

 • İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

The examination of mathematics achievement and attitudes towards mathematics of sixth grade students

 • Güvenli bağlanma düzeyi ve benlik kurguları ile üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyumu arasındaki ilişki

The relationship between attachment security, self-construals and university adjustment of students in the first grade

 • Dinamik ve etkileşimli matematik öğrenme ortamlarında öğrencilerin kesirler ve oran orantı konusunda yaptığı hatalar ve çözüm önerileri

Student’s errors on rati̇o and proporti̇ons done i̇n dynamic and interractive mathematics environments

 • Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının incelenmesi

Investigating of the professional anxieties of preschool teacher candidates

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetiminde yaşanan sorunlar (Gelir destekli ruhsat uygulaması örneği)

The problems experienced duri̇ng audit of pri̇vate education and rehabilitation centers (The case of revenue-supported li̇censi̇ng procedure)

 • Trompet eğitiminde başlangıç düzeyinde kullanılan metotların kullanımına ilişkin öğretim elemanları görüşleri

Use of the starti̇ng level of used the trumpet educati̇on lecturers opi̇ni̇ons

 • Ortaokul 5.sınıf Türkçe derslerinde uygulanan yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazmaya yönelik tutumlarına ve sözel yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi

Analysing the effect of creative writing activities, applied in the secondary school 5th grade Turkish lesson, on students’ attitudes towards writing and on their verbal creativity.

 • Sınıf öğretmenlerinin düşünme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

An investigation of elementary school teachers’ thinking style in terms of various variables

 • Özel orta öğretim kurumlarında disiplin ve ödül yönetmeliğinin öğretmen ve öğrenci motivasyonuna etkisi: Bakırköy örneği

Effects of management of discipline and reward insecondary schools to teacher and student motivation :Bakırköy example

 • Psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeyleri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi

An investigation of the burnout levels and problem solving skills of psychological counsellors

 • Öğrencilerin toplumsal kökenlerinin, yabancı dil başarılarına ve yabancı dil öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi

The effect of students’ social origin to foreign language achievement and attitude for language learning

 • Fen Bilgisi öğretmeni yetiştirme programlarından mezun olan yabancı uyruklu öğretmen adaylarının programlar hakkındaki tutumları

Attitudes about foreign teachers who have graduated from the programs of science teacher training program

 • Kırsal kesimde ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarının incelenmesi (Erzincan-Çayırlı ilçesi örneği)

Analysis of the environmental sensitivity of middle school students in rural areas (Erzincan – Çayırlı district sample)

 • Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile çatışma çözme stratejileri arasındaki ilişki

The relationship between leadership styles and conflict solution strategies of school managers

 • Ortaokul (5., 6., 7., 8. sınıf) matematik dersinde öğrencilerin öğrenmekte zorlandıkları konular, nedenleri ve çözüm önerileri

Subject matters secondary school students (5th, 6th, 7th and 8th grades) find difficult in math classes, reasons of difficulty and recommendations for solutions

 • Özel görelilik kuramıyla ilgili kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik dört aşamalı bir testin geliştirilmesi ve uygulanması

Development and application of a four-tier test to assess missconceptions about special relativity theory

 

Share
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.