X
Menu

Ekonometri Tez Konuları

Ekonometri Tez Konuları
Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının çok değişkenli istatistiksel tekniklerle analizi
The survey of multivariate analysis for the undergraduate students’ attitudes towards communal gender roles.
Panel verilerde yapısal kırılma noktasının belirlenmesi
Determination of structural break point in panel data
Çok kriterli karar vermede bulanık TOPSIS yöntemi: Enerji ve endüstri projeleri seçimi üzerine bir uygulama
Fuzzy TOPSIS method in multi criteria decision making: An application on selection of energy and industrial projects
Hanehalkı otomobil sahip olma durumunun ardışık logit modeli ile tahmini
Estimation of household automobile ownership using sequential logit model
Döviz kuru ve parite oynaklığının dış ticaret sektörü üzerindeki etkileri: Türkiye örneği
The effects of exchange rate and parity volatility on foreign trade: The case of Turkey
Türkiye ekonomisinde enerji tüketimi ile ekonomik büyüme ilişkisi (1972-2011)
Relationship between energy consumption and economic growth in Turkish economy (1972-2011)
Hanehalkı tüketim harcamalarının parametrik olmayan regresyon yöntemi ile tahmini: Türkiye örneği
Esti̇mati̇on of household consumpti̇on expendi̇ture by nonparametri̇c regressi̇on method: The case of Turkey
Türkiye’de ham petrol fiyatlarıyla döviz kuru arasındaki ilişki: Ampirik bir analiz
The relationship between crude oil prices and exchange rate in Turkey: An empirical analysis
Gelişme sürecinde olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını belirleyen temel unsurlar: Türkiye örneği
The determinats of foreign direct investment in devoloping countries: example of Turkey
Makroekonomik değişkenlerin hisse senetleri fiyatları üzerindeki etkisinin ölçülmesi
The measurement of macroeconomic variables effect on the stock prices
Türkiye’de kredi genişlemesi perspektifinde cari işlemler açığının belirleyicileri ve sürdürülebilirliği
Determinants and sustainability of current account deficits with perspective credit expansion in turkey
Analitik hiyerarşi proses yöntemi ile konut seçimi: Isparta’da bir uygulama
House selection using analytical hierarchy process: An application in Isparta
Dalgacık dönüşümü ve destek vektör makineleri ile tahmin: BIST üzerine bir uygulama
Forecasting with wavelet transform and support vector machines: An application on BIST
Elazığ organize sanayi bölgesi sektörler arası girdi-çıktı analizi
Elazığ organized industrial zone analysis of i̇nput-ounput among sectors
AHP tabanlı ağırlıklandırılmış bulanık hedef programlama tekniği ve bir üretim işletmesi uygulaması
Weighted fuzzy goal programming techique based on AHP and an application in a firm
Türkiye’deki endeks vadeli işlem sözleşmesi piyasalarında sınırlı arbitraj ve irrasyonel yatırımcı riski
Limited arbitrage and noise trader risk in Turkish index futures markets
Türkiye’ de kayıt dışı ekonomi:MIMIC modeli
Shadow economy in the Turkey:MIMIC model
Türkiye’de beşeri sermaye kazançları: Ekonomik faaliyet ve mesleğe göre eğitimin getirisi
Human capital earnings: Returns to education by economic activity and occupation in Turkey
Özelleştirmenin etkinlik ve verimliliğe yansıması: Çimento sektörü üzerine bir uygulama
The reflection of privatization on efficiency and productivity: An application on cement sector
İntiharın sosyoekonomik parametreleri; Türkiye için nedensellik analizi
Socio-economic parameters of suicide; Causality analysis for Turkey
Katı atık toplama ve taşımanın maliyet ve mekânsal analizi: kütahya ili örneği
The cost and spatial analysis of collection and transportation of solid waste: The case of Kutahya province, Turkey
Türkiye’de bölgeler arası işgücü verimliliğinin yakınsaması: 2005-2011 arası mekânsal panel veri analizi
Interregional labor productivity convergence in Turkey: spatial panel data analysis between 2005-2011
Bilimsel dayanağını neoklasik iktisattan alan liberal görüşün küreselleşen sorunları
Globalizing problems of the liberal economic view scientifically based on neoclassic economic thought
Avrupa Birliği’nde reformların büyümeye etkisi
The impact of reforms on economic growth in the EU
Savunma harcamaları, terörizm ve ekonomik büyüklük arası ilişkinin incelenmesi
The relationship between military expenditure,terrorism and economic growth
Türkiye’ de dış borç ve ekonomik büyüme: 1990 öncesi ve sonrası
Foreign debt and economic growth in Turkey: Before and after 1990
Stokastik sınır analizi: İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı firmalara yönelik bir uygulama
Stochastic frontier analysis: An application toward the firms registered for Istanbul Industry Chamber
Döviz kuru davranışının sistem dinamiği yaklaşımıyla incelenmesi
Analyzing exchange rate behavior with system dynamic approach
OECD ülkelerinde sosyo – politik değişkenlerin dış ticarete etkisinin eşanlı – panel veri modelleri ile analizi
Analysi̇ng the soci̇o – poli̇ti̇cal vari̇ables that effect forei̇gn trade i̇n the OECD countri̇es by si̇multaneous panal data models
Teknoloji yayılımının Türkiye’de toplam faktör verimliliği üzerine etkisi: Gecikmesi dağıtılmış otoregresif modelleme yaklaşımı
The impact of technology spillovers on total factor productivity in Turkey: An autoregressive distributed lag modelling approach
Tedarikçi seçiminde bulanık AHP ve Taguchi kayıp fonksiyonunun kullanımı: Bir otel işletmesinde uygulama
The use of fuzzy AHP and Taguchi loss function for in the selection of the suppliers: A case study in the hotel industry
GSM operatörü tercihinde etkili olan faktörlerin gizli Markov modelleri ile analizi
Analysis of factors that impact on GSM operator preference by using hidden Markov models
Türkiye’de dış ticaret politika ve uygulamaları
Foreign trade policy and i̇ts applications in Turkey
İktisadi yapı, suç ekonomisi teorileri ve suç: Türkiye üzerine bir ampirik analiz
Economic structure, theories of crime economy and crime: An emrirical analysis on Turkey
Portföy risk ölçütlerinin ve performanslarının karşılaştırılması: BİST 100’de bir uygulama
Measures comparison of portfolio risk and performance: An application in BIST 100
Türk inşaat sektörünün işgücü ihtiyaç analizi
Analysis of labour market needs of Turkish construction
Türkiye’de makro ekonomik değişkenlerin tüketici kredileri üzerine etkisinin ekonometrik analizi
Econometric analysis of the effect of macroeconomic variables on consumer loans in Turkey
Türkiye’de işsizliğin Zincirleme Reaksiyon Teorisi çerçevesinde incelenmesi, 1965 – 2010
Examination of unemployment in Turkey within the frame of Chain Reaction Theory, 1965 – 2010
Tek boyutlu ve çok boyutlu yoksulluk ölçümleri: Türkiye uygulaması
Unidimensional and multidimensional poverty measurement: An application to Turkey
Veri zarflama analizi ile girdi çıktı tablosu kullanılarak sektörel etkinliğinin belirlenmesi: Türkiye örneği
Determination of the sectoral efficiency by using input output analysis and data envelopment analysis: Evidence from Turkey
Türkiye altın fiyatlarına menü maliyet teorisi yaklaşımı
Menu cost theory approach to gold prices in Turkey
Durağan olmayan VAR sistemlerinde Bootstrap yöntemi ile Granger nedensellik sınaması
Testing Granger causality in non-stationary VAR systems using Bootstrap method
Gelir ve mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the relationship between income and happiness
Comparison of various fuzzy time series approaches to theprediction of the Istanbul Stock Exchange data
BIST (Borsa İstanbul) veri̇leri̇ni̇n çeşi̇tli̇ bulanık zaman seri̇leri̇ yaklaşımları i̇le öngörüleri̇ni̇n karşılaştırılması
Endeks vadeli işlem sözleşmelerini etkileyen makroekonomik faktörlerin analizi: Türkiye uygulaması
The analysis of macroeconomic factors’ impact on index future contracts: An application on Turkey
Avrupa Merkez Bankası ve finansal istikrar
European Central Bank and financial stability
Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında dış ticaret ilişkisinin incelenmesi -Çekim modeli yaklaşımı-
An investigation on trade relations between Turkey and Gulf countries – Gravity model approach
Durağan olmayan zaman serilerinde alternatif tahmin yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A comparative investigation of alternative estimation methods in non-stationary time series
Bootstrap panel nedensellik: Geçiş ekonomileri üzerine ampirik bir uygulama
Bootstrap panel causality: An Empirical application on transition economies
Türkiye’nin 2002 – 2013 periyodunda gerçekleştirdiği dış ticaretin iller bazında incelenmesi
The investigation of the foreign trade based on the provinces which Turkey realized over the 2002 – 2013 period
Doğrusal olmayan zaman serisi modelleri ve gelişmekte olan ülke borsaları üzerine bir uygulama
Nonlinear time series models and an application on emerging markets
Doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği
On the causality between foreign direct investment and economic growth: Turkey study
Kuruluş yeri seçiminde analitik ağ süreci ve bir gerçek yaşam problemine uygulanması
Analytic network process in location selection and its application to a real life problem
Bir doğrudan yabancı yatırım türü olarak birleşme ve satın almaların ihracata etkisi; Türkiye örneği
The effect of mergers and acquisitions on export performance: The case of Turkey
İktisadi büyüme sağlık ve çevresel tahribatın karşılıklı ilişkisi: Ampirik bir değerlendirme
The i̇nterrelationships between economic growth, health and environmental degradation: An empirical evaluation
Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerine gizli Markov Modeli uygulaması
An application of hidden Markov Model on the incoming foreign direct investment of Turkey
Türkiye ‘de sosyal güvenlik ve ekonomik büyüme ilişkisinin ekonometrik analizi (1972-2012)
Ethe economical analysis of the relation of social security and economical development in Turkey (1972-2012)
Türkiye’ de illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerinin faktör analizi ile incelenmesi
The investigation of the social economic development levels of Turkish provinces by faktor analysis
Döviz kuru oynaklığının Türkiye’nintarımsal dış ticaretine etkisi
The effect of exchange rate volatility on Turkey’sagricultural foreign trade
Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik
The causal relationship among foreign direct investment, export and import in Turkey
Optimal makroekonomik belirsizlik endeksinin oluşturulması: Türkiye örneği
Measuring optimal macroeconomic uncertainty index: The case of Turkey
Dışsal faktörlerin ulaşım sektörüne etkisi: Lojistik firmalarından kanıtlar
The impact of external factors on transportation sector: Evidences from logistic firms
Panel verilerle regresyon modelleri
Regression models with panel data
Para politikası şoklarının asimetrik etkileri ve iktisadi doktrinler açısından değerlendirilmesi: Ekonometrik bir analiz
Asymmetric effects of monetary policy shock and evaluation of economic doctrines: An econometric analysis
Yapay sinir ağları yardımıyla enerji sektöründe talep tahmini
Demand forecasting analysis with artificial neural network and a study of the energy sector
İstatistiksel arbitraj: NYSE ve NASDAQ’da işlem gören hisse senetleri ve yatırım fonları için ikili işlem stratejisi
Statistical arbitrage: pair trading for stock exchanges and exchange traded funds in NYSE and NASDAQ
Pearson diferansiyel denkleminin paydasındaki polinomun derecesi ile ortaya çıkan f(x) olasılık yoğunluk fonksiyonunun büküm noktalarının sayısı ile olan ilişkisinin polinom üzerinden kurulması
Enabling the relationship between the polynomial degree of the denaminator of Pearson differantial equation and the number of i̇nflextion points of density function which appears through that degree by polinom
Sürekli gelir hipotezine borsaların etkisinin ekonometrik analizi: Türkiye uygulaması
Econometric analysis of the stock market’s effect on the permanent income hypothesis: Application of Turkey
Fiyat ve diğer ekonomik faktörlerin pamuk arzına etkileri ve pamuk arzında 2023 vizyonu: Türkiye örneği
Impacts of prices and other economic determinants on cotton supply and 2023 vision in the cotton supply: The case of Turkey
Sigorta şirketlerinin stratejik güç unsurlarının sigorta acenteleri üzerindeki yaptırım boyutunun istatistiksel teknikler ile incelenmesi
Dimension of sanctions of strategic power factors of insurance companies on insurance agencies research by statistical techniques
Toplu taşıma ağları üzerinde güzergâh optimizasyonu problemine en az aktarım odaklı bir çözüm yaklaşımı
A new minimum transfer-oriented solution approach to route optimization problem on public transport networks
Türkiye ve uluslararası müzik endüstrisinin durumu : Panel veri analizi
Turkish and international music industry : Panel data analysis
Global kriz dönemi sonrası finansal başarısızlığın öngörüsünde yapay sinir ağları ve logit modellerinin karşılaştırılması
Post- period global crisis the comparison of artificial neural networks and logit models in prediction of financial failure
2008 Küresel Krizinin gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörüne etkisi
Affect of 2008 Global Cri̇si̇s on emergi̇ng countri̇es banki̇ng sector
Bulanık tahmin yöntemleri ve iki farklı alanda uygulanması
Fuzzy forecasting methods and its applications in two different subjects
Teknolojik gelişme dinamikleri ve ihracatın niteliği: Panel veri analizi
Dynamics of technological progress and the structure of exports: A panel data analysis
Avrupa Birliği’ndeki bölgelere göre turizmin hane halkı geliri üzerindeki etkisi
Impacts of tourism on household income according to the regions in the Europe Union
Makine öğrenmesi yöntemleri ile vakıf üniversiteleri doluluk tahminlemesi
Foundation universities occupancy estimation through machine learning methods
Türkiye’de iller bazında iç göçü belirleyen faktörlerin ekonometrik analizi: 2008-2013
Econometric analysis of factors determining the internal migration in Turkey on the basis of cities: 2008-2013
Balıkesir ve Çanakkale illerindeki tarımsal işletmelerin etkinlik analizi
An efficiency analysis on agricultural farms in Balikesir and Canakkale provinces
Ders programı çizelgeleme problemine 0 – 1 tamsayılı programlama uygulaması
Application of 0 – 1 integer programming on a course timetabling problem
Uyarlanabilir sinirsel bulanık çıkarım sistemi tabanlı alternatif bir kredi derecelendirme yönteminin geliştirilmesi
The development of an alternative method for the sovereign credit rating system based on adaptive neuro fuzzy inference system
Türkiye ile bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite yayılma ilişkisi ile entegrasyonun analizi (2009-2014)
The analysis of return and volatility spillovers and integration between Turkish stock market and some developed and developing stock markets (2009-2014)
Ekonomik özgürlüklerin kalkınma göstergelerine etkisi: Panel veri analizi
The effect of economic freedom on development indicators: A panel data analysis
Türkiye’de süt sektöründe gıda güvencesinin temel paydaşlaraçısından tüm boyutları ile değerlendirilmesi:TR22 Güney Marmara Bölgesi Örneği
An evaluation of food security in dairy sector of turkey with its all dimensions in terms of key stakeholders:A case study of TR22 South Marmara Region
Türkiye elektrik piyasası kısa dönemli referans fiyat tahmini
Turkish electricity market short term market clearing price forecasting
Türkiye’de cari açık ve enerji ilişkisi
Current account deficit and power relations in Turkey
Çok periyotlu aralık parametreli tamsayılı programlama ile Türkiye’nin enerji talebini karşılayan sistemin incelenmesi
An investigation of Turkey’s energy demand satisfaction system using the multi period interval parameter integer programming
Sınıflama ve regresyon ağaçları
Classification and regression trees
Döviz kuru’ndan enflasyon üzerine geçiş etkisinin incelenmesi: Türkiye örneği
Pass-through of exchange rate on inflation: A model for Turkey
Dalgacık dönüşümü kullanılarak hisse senedi fiyat tahmini üzerine bir uygulama
An application on stock price prediction with neural network by using wavelet transform
Hedonik fiyat teorisi çerçevesinde İstanbul konut piyasası fiyat dinamiklerinin parametrik ve parametrik olmayan mekânsal modeller ile karşılaştırmalı analizi
The comparative analysis of İstanbul real estate market’s price dynamics by parametric and nonparametric spatial models within the frame of hedonic price theory
Genetik algoritmalar yardımıyla iş atölye çizelgelemesi üzerine bir çalışma
A study about job-shop scheduling with the help of genetic algorithms
Finansal kriz sürecinde piyasalar arası etkileşim: AB örneği
Market interaction during the financial crisis: The case of EU
Finansal piyasalar arasındaki oynaklık yayılımı: Kırılgan sekizli ülkeler
Volatility spillover between financial markets : Fragile eight countries
Sermaye yapısı bileşenlerinin süre modelleriyle analizi
The analysis of the determinants of capital structure with duration analysis
Sendikasyon kredisi fiyatlamasını etkileyen makroekonomik değişkenlerin analizi
The analysis of the impact of the macroeconomic variables to syndicated loan pricing
Türkiye’de parasal aktarım kanallarının işleyişi
The functioning of the monetary transmision channels in Turkey
Finansal istikrar açısından makro – ihtiyati araçların etkisi: Türkiye ve seçilmiş ülkeler için bir sistem GMM yaklaşım
The effectiveness of macro – prudential policy instruments onfinancial stability: A system GMM approach for Turkey and selected countries
AB’ye üyelik sürecinde Türkiye’nin Maastricht Kriterlerine yakınsama analizi
Turkey’s EU membership process convergence analysis of Maastricht Criteria
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.