X
Menu

Felsefe Tez Konuları

Felsefe Tez Konuları
Ali Sedad’ın ‘Kavâ’idü’t-Tahavvülât fî Harekâti’z-Zerrât’ adlı eseri ve termodinamiğin Türkiye’ye girişi
Jean Jacques Rousseau’nun siyaset felsefesinde birey ve devlet
1923-1950 döneminde Türkiye’de bilim, sanayi ve teknoloji ilişkisi
Science, industry and technology relation in 1923-1950 period of Turkey
Jean – Paul Sartre felsefesinde ‘ben’in egzistansiyalitesi
Existantiality of ego in the philosophy of Jean – Paul Sartre
Biyopolitika kavramına dair bir soruşturma
An inquiry about the concept of biopolitics
Öklidyen olmayan geometrilerin oluşumu
Development of non-euclidean geometries
İlkçağ felsefesinde varlık problemine ontolojik-politik bir yaklaşım
Ontological-political approach to the problem of being in ancient philosophy
Mezopotamya matematiksel astronomisinde gezegen-periyot ilişkileri ve hesaplama sistemleri
The planet-period relationship and computation systems in mesopotamian mathematical astronomy
Nikolay Berdyaev’te insan ve özgürlük sorunu
The problem of man and freedom in Nikolay Berdyaev
Tractatus’un felsefesinin merkezi problemi: Söylemek ve göstermek ayrımından hareketle ‘ifade edilemeyen’ kavramı üzerine bir inceleme
The cardinal problem of tractatus’s philosophy: A research on the concept of ‘inexpressible’ with reference to saying and showing distinction
Otoriteden otonomiye: yasa ve özgürlük
From authority to autonomy: law and freedom
Descartes’ta bilgi ve doğruluk problemi
The Problem of knowledge and truth i̇n Descartes
Martha C. Nussbaum’un merhamet anlayışı ve eleştirisi
Understanding and critising of compassion of Martha C. Nussbaum
Schopenhauer ve Nietzsche’de görünüş gerçeklik problemi
Schopenhauer and Nietzsche on appearance vs reality
Varoluşçu felsefenin Türkiye’ye girişi ve etkileri
The introduction of existential philosophy in Turkey and it’s effects
Mustafa Rahmi Balaban’ ın Türk psikoloji tarihindeki yeri
The significance of Mustafa Rahmi Balaban in the history of Turkish psychology
Ahlâk-ı Alâî’de insan tabiatı: Tabiî ve kesbî nitelikler
Human nature in Akhla̅q-ı Ala̅i: Innate and acquired qualities
Çevre sorunlarına etik bir yaklaşım: Felsefi bir sorgulama
An ethical approach to environmental problems: A philosophical inquiry
Sanata sansürün Platon’daki felsefi nedenleri
The philosophical reasons for censorship of art in Plato
Zaman, simetri ve kaos ilişkisi
The relationship among time, symmetry and chaos
Paul K. Feyerabend’de insan özgürlüğü ve bilim ilişkisi
The realati̇on of sci̇ence and human freedom in Paul K. Feyerabend
Matematik eğitimi bağlamında matematiksel nesnenin varlıksal niteliği üzerine
On the ontological status of mathematical object in mathematics education
Gottlob Frege’nin dil felsefesi ve mantık anlayışı
Gottlob Frege’s philosophy of language and understanding of logic
John Rawls’un kozmopolitan ahlakı ile George Kennan’ın politik realizminin insan hakları açısından karşılaştırılması
Comparison of John Rawls’s cosmopolitan ethics with george Kennan’s political realism in terms of human rights
Alain Badiou’nun varlık felsefesinde matematik-hakikat ilişkisinin eleştirel bir değerlendirmesi
A critical evaluation of the relation between mathematics and truth in Alai̇n Badi̇ou’s philosophy of being
Brentano’nun felsefesinde içkin realizm
Immanent realism in Brentano’s philosophy
XVII. yüzyıl Osmanlı ve Batı Dünyası’nda iktidar-bilim/ilim ilişkisinin karşılaştırılması
The comparison of the relationship between power and science/ilm in the Ottoman empire and the Western World in the XVII. century
Hegel’de sivil toplum kuramı
The theory of civil society of Hegel
Nietzsche ve Heidegger’de metafizik sorunu
Nietzsche and Heidegger on the problem of metaphysics
İslâm dünyasında bilim sınıflandırmaları
Science classifications in the İslamic world
Hermeneutik-psikoloji ilişkisi bağlamında Gadamer Hermeneutiğinin incelenmesi
Examining Gadamer’s Hermeneutics in the context of hermeneutics-psychology relationship
Bilim ve düşünce tarihinde İlkçağ dönemi zaman kavramı ve ölçüm teknolojileri
The time concept in the history of science and thought and the measurement technologies in the Ancient Age Period
Heidegger ve Badiou’da hakikat
Truth in Heidegger and Badiou
Thomas Hobbes’un siyaset felsefesinde hak ve kudret problemi
Right and power problems in thomas hobbes’political philosophy
Ontoloji ve epistemoloji açısından kenti yeniden düşünmek
Rethinking the city in terms of ontology and epistemology
Heidegger’ın ‘Varlık ve Zaman’ adlı eserinde insan varlığının varoluşsal özellikleri
Existential properties of human existence in Heidegger’s being and time
Francis Bacon’da bilim ve ütopya
Science and utopia in Francis Bacon
Herakleitos’un logos anlayışı
Herakleitos understanding of logos
Paul Ricoeur’ün hermeneutik kuramında metaforun işlevi
The function of metaphor in Paul Ricoeur’s hermeneutical theory
Mustafa Şekib Tunç ve Ruhiyat geleneği
Mustafa Şekib Tunç and Pscyhology tradition
Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau’da din-iktidar ilişkisi üzerine bir araştırma
A research about Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau on relationship between religion and government
Spinoza ve özgürlük
Spinoza and freedom
David Hume felsefesinde din – ahlak – siyaset ilişkisinin temellendirilmesi
Justification of religion – ethics – politics relationship by David Hume
Immanuel Kant’ın politika felsefesi
Immanuel Kant’s political philosophy
Diyalektik kavramının tarihi değişimi ve günümüzde diyalektik mantık
Historical changes of the concept of dialectics and dialectical logic today
Gazâlî’nin nedensellik anlayışı ve kuantum fiziği Kopenhag yorumu belirsizlik ilkesinin karşılaştırılması
The comparison between the understanding of causality in Gazzali and the uncertainty principle of the Copenhag interpretation in quantum physics
Augustinus’un zaman anlayışı
Augustine’s theory of time
Mihail Bakunin’de anti-otoriteryanizm ve özgürlük
Mihail bakunin on anti-authoritarianism and freedom
Jean Jacques Rousseau’da insan ve toplum sorunu
The issue of human and society in Jean Jacques Rousseau
İbn Sina’da şartlı kıyaslar
Hypothetical syllogism in Avicenna
Vattel’in Hukûk-ı Nâs adlı eserinde Doğal Hukuk
Natural Law in Vattel’s Law of Nations
Hegel felsefesi’nde nesnel tin açısından ahlak ve politika
Ethics and politics in Hegel’s philosophy as depend on the concept of objective spirit
Cumhuriyetçi siyaset teorisinde özgürlük problemine dair yapılan tartışmalar
Debates concerning the problem of freedom in Republicanist political theory
Siyaset, erdem ve özgürlük ilişkisi bağlamında Niccolò Machiavelli
Niccolò Machiavelli in the context of politics, virtue and liberty
Cicero’nun ahlak felsefesi
Ci̇cero moralphilosophy
Friedrich Nietzsche’nin kültür eleştirisinde ‘Yaşamın olumlanması’ düşüncesi üzerine bir inceleme
An inquiry into the idea of ‘Affirmation of life’ in Friedrich Nietzsche’s critique of culture
Karl Popper’de bilgi sorunu
The problem of knowledge in Karl Popper’s thought
Hint Antikçağı ve Ortaçağı’nda mantık çalışmaları
Logical studies in Ancient and Medieval Ages of India
Martha Nussbaum’da iyi yaşam ve talih
The good life and luck in Martha Nussbaum
Chomsky’nin bilişselci dil yaklaşımının yabancı dil eğitiminde uygulanabilirliğine ilişkin bir soruşturma
The investigation of the applicability of Chomsky’s cognitive approach of language to foreign language education
Doğa bilimlerinde ilerleme kavramının pozitivist ve post-pozitivist düşüncelerdeki yeri üzerine bir araştırma
An i̇nvestigation of the concept of progress in natural sciences according to positivistic and post-pozitivistic thoughts
Wilhelm Worringer’in soyutlama (abstraktion) ve özdeşleyim (Einfühlung) teorisi üzerine bir inceleme
A review on Wilhelm Worringer’s theory of abstraction (abstraktion) and empathy (Einfühlung)
Bir Kant Frege karşılaştırması: Aritmetiğin yasaları sentetik A priori midir, analitik A priori midir?
A comparison of Kant and Frege: Are the laws of arithmetic analytic A priori or syntetic A priori?
Max Scheler’de insan sorunu
The human problem in Max Scheler
Bilimin toplumsal işlevi açısından bilim tarihinin yeniden inşası: John D. Bernal
John D. Bernal: On the reconstruction of the history of science in the light of the social function of science
B. D. Spinoza’nın etiğinde Tanrı ve insan problemi
The problem of God and human in B. D. Spinoza’s ethics
Orhan Sadeddin: Hayatı, eserleri ve felsefi düşüncesi
Orhan Sadeddin; life, works and philosophical idea
İhvân-ı Safâ felsefesinde varlık – matematik ilişkisi
Ikhwan al-Safa on the relationship between existence and mathematics
Ahlaki ilke ve ahlaki değer problemi üzerine
On the problem of moral principle and moral value
Stoacı Oikeiosis öğretisi
The stoic doctrine of Oikeiosis
Kötülük probleminin felsefi açıdan incelenmesi
Study of the problem of evil from a philosophical perspective
Sapkın rejim demokrasi: Platon-Aristoteles örneği
Deviant regime democracy: Example of Plato-Aristotle
Arthur Schopenhauer ve Nurettin Topçu’da irade ve insan problemi
Will and human problem in terms of Arthur Schopenhauer and Nurettin Topçu
Epistemolojik açıdan Kierkegaard’da hakikatin öznelliği sorunu
Epistemological point of view truth is subjectivity problem in Kierkegaard
Alasdair MacIntyre ve etik özne
Alasdair MacIntyre and ethical subject
Hume ve Kant’ın nedensellik anlayışı itibariyle nesnenin kuruluşu ve a priori olumsal nedensellik
From the point of view of causality of Hume and Kant foundation of object and a priori contingent causality
Schopenhauer’in etik görüşünde insan sorunu
Human problem in Schopenhauer’s ethi̇cs
Fenomenolojiden politikaya 20. yüzyılda başkalık sorunu
The question of otherness in the 20th century from phenomenology to politics
Sapir – Whorf Hipotezinde dil ve düşünce ilişkisi
The relation between language and thought in Sapir – Whorf Hypothesis
Gelenekselci ekolün sanat felsefesi anlayışı
Traditionalist school’s understanding of philosophy of art
İki demokrasi modeli: Liberal demokrasi ve müzakereci demokrasi üzerine bir çalışma
Two democracy models: A work is about liberal democracy and negotiating democracy
Sigmund Freud’un uygarlık anlayışı
Sigmund Freud’s theory of civilization
Zamanın felsefi temelleri üzerine bir inceleme
An essay on the philosophical foundations of time
Kant’ın saf aklın eleştirisi’nde transsendental kavramının yeri ve önemi
The role and importance of the concept of transsendental in Kant’s critique of pure reason
John Locke ve Jean Jacques Rousseau’da politik ve etik bir kavram olarak adalet
Justice as an political and ethical concept in John Locke and Jean Jacques Rousseau
Hannah Arendt’te dünya kavramı ve Amor Mundi
The concept of the world in Hannah Arendt and Amor Mundi
Modern İslâm felsefesi tarihi yazımları: T. J. De Boer örneği
Modern historiography of Islamic philosophy: The example of T. J. De Boer
Edmund Husserl’in fenomenolojisi ve Batı krizi
Edmund Husserl’s phenemonology and Western cri̇si̇s
Levinas’ta fenomenoloji ve başkalık
Phenomenology and alterity in levinas
Ronald Dworkin’in adalet anlayışı
Ronald Dworkin’s understanding of justice
Modern doğal kuramı ve Spinoza
The modern natural ri̇ght theory and Spi̇noza
Post pozitivist süreçte Paul Feyerabend’in yeri
Paul Feyerabend’s place during post pozitivist period
Sinema sanatında gerçekçilik ve biçimcilik
Realism and formalism in the art of cinema
Karl R. Popper’ın düşüncesinde totalitarizm eleştirisi
The critique of totalitarianism in the thought of Karl R. Popper
20. yüzyıl Türk düşüncesinde garbiyatçılık (oksidentalizm) üzerine bir inceleme
An examination on the occidentalism (garbiyatçilik) in the 20th century Turkish thought
Hermeneutik gelenekten Frankfurt Okulu’na eleştirel bir unsur olarak refleksiyon
Reflection as a critical element from the Hermeneutic tradition to Frankfurt School
Jeremy Bentham’ın faydacı ahlak teorisi
The utilitarian moral theory of the Jeremy Bentham
Paul Ricoeur’ün anlatısal etik düşüncesinde edilginlik ve başkalık ilişkisi üzerine bir inceleme
An inquiry on the relationship between passivity and alterity in Paul Ricoeur’s narrative ethics
Gölge: Kişilik bozukluğu, gölge benlik ve hiçlik
Shadow: Identity disorder, shadow personality and nothingness
Felsefi danışmanlık ve Nermi Uygur’un felsefi söylemi
Philosophical counseling and Nermi Uygur’s philosophical discourse

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.