X
Menu

Finansal İktisat Tez Konuları

Finansal İktisat Tez Konuları
An attempt on the applicability of Basel III liquidity coverage ratio (LCR) and capital adequacy ratio (CAR) requirements to selected food retail sector firms and a comparison with traditional financial ratio analysis
Basel III likidite karşılama oranı (LCR) ve sermaye yeterliliği (CAR) oranlarının seçilmiş gıda perkendeciliği sektörü firmalarına uygulanabilirliği ve geleneksel finansal rasyo analiz yöntemi ile kıyaslanması üzerine bir deneme
Investment approaches in Turkish companies and making investment project decisions
Türk şirketlerinde yatırım yaklaşımları ve yatırım projelerı karar sureci
Application of bootstrap methodology in fund performance
Bootstrap yönteminin fon performansına uygulaması
Performance of Turkish mutual funds
Türk yatırım fonlarının performans değerlendirmesi
A chaotic approach in analyzing the ISE-100 index
İMKB-100 endeksinin analizinde kaotik yaklaşım
External public debt management: Use of derivative instruments
Kamu dış borç yönetimi: Türev ürünlerin kullanımı
Empirical investigation of foreign direct investment and its impacts on economic growth for OECD countries in Europe
Yabancı direk yatırımların ve onların ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin Avrupa bazlı OECD ülkeleri üzerinde ampirik incelenmesi
Mevduat sigortasının Türkiye’deki ticari bankaların performansı üzerine etkisi
The impact of deposit insurance on performance of Turkish commercial banks
Price discovery and volatility spillover in spot index and index futures markets: evidence from Turkey
Spot endeks ve endeks vadeli piyasalarında fiyat keşfi ve volatilite yayılması: Türkiye uygulaması
Essays on spillover effects: Electricity consumption, monetary interventions and financial contagion
Yayılma etkileri üzerine makaleler: Elektrik tüketimi, parasal müdahaleler ve finansal bulaşma
Free zones: The Aegean Free Zone experience
Serbest bölgeler: Ege Serbest Bölgesi deneyimi
Monetary transmission mechanism in Turkey
Türkiye’de parasal aktarım mekanizması
The role of financial efficiency on economic convergence in emerging markets
Gelişmekte olan piyasalarda finansal etkinliğin ekonomik yakınsama üzerindeki rolü
Efficient market hypothesis: new evidence from Euro Area Countries
Etkin piyasalar kuramı: Avrupa Parasal Birliği ülkeleri için yeni bir yaklaşım
R&D, innovation and stock market performance: A study on the Istanbul Stock Exchange
AR-GE, yenilik ve hisse senedi piyasası performansı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerine bir çalışma
Credit risk management and rating
Kredi riski ve derecelendirme
Türkiye’nin 2023 vizyonu ve dış ticaret hedefleri
Turkey’s foreign trade vision and goals of 2023
Length of recovery periods on non-performing loans
Sorunlu kredilerde tasfiye süreci uzunluğu
Risk Management At Commercial Credits And Alternative Credit Scoring Model
Ticari Kredilerde Risk Yönetimi ve Alternatif Kredi Skorlama Modeli
Connectedness cycles in Turkish and international stock markets on the way to investment grade
Türkiye ve uluslararası hisse piyasalarında etkileşim döngüleri yatırım yapılabilir seviyeye ilerlerken
Credit risk modeling, simulation and creditmetrics implementation
Kredi riski modelleme,simulasyon ve Credit Metrics uygulaması
Volume and volatility adjusted l-var with dcc-garch modeling
Dcc-garch modellemesi̇ i̇le haci̇m ve volati̇li̇te düzeltmeli̇ l-rmd
Dynamic analyses of the relationship between non-performing loans and macroeconomic indicators in the Turkish financial sector
Türk finans sektöründeki tasfiye olunacak alacaklar ile makro ekonomik göstereler arasındaki ilişkinin dinamik analizi
Global connectedness of equity markets in crisis times: The case of Societe Generale
Kriz zamanlarında sermaye piyasalarındaki bağlılık: Societe Generale vakası
The importance of the service industry on economic growth: The case of Switzerland
Hizmet sektörünün ekonomik büyümedeki önemi: İsviçre örneği
Valuaton of time preferences across regions in Turkey
Türkiye genelinde bölgeler arası zaman tercihleri değerlemesi
Stock market volatility and macroeconomic performance in the Nigerian economy
Nijerya ekonomisinde menkul kıymetler borsası oynaklığı ve makro ekonomi performansı
Audit committee and committee subdivisions’ characteristicsversus operational risk oversight in Turkish banking sector
Türk bankacılık sektöründe deneti̇m komi̇tesi̇ ve i̇lgi̇li̇ alt komi̇teleri̇n ni̇teli̇kleri̇ni̇n operasyonel ri̇sk yöneti̇mi̇ karşısındaki durumu
Efficiency and productivity in Turkish banking sector
Türk bankacılık sektörünün etkinlik ve verimlilik analizi
The Effect of 2008 Crisis on the volatility spillover among six major markets
2008 Krizinin 6 başlıca market arasındaki yayılma endeksine etkisi
The effects of sportive and fiscal achievements of four biggest Turkish football clubs on their stock returns
Dört büyük Türk futbol takımının sportif ve mali başarılarının hisse getirilerine olan etkisi
Stochastic mortality using non – life methods
Hayat dışı yöntemler ile stokastik ölümlülük oranı
The impact of consumer loans on consumption in Turkey
Türkiye’de tüketici kredilerinin tüketime etkisi
An Application of stochastic optimal control theory to portfolio optimization in fictitious markets
Rastgele süreçlerde eniyileme teorisinin portföy yönetimine ikincil piyasalarda uygulanması
Does Financial development benefit income inequality?
Finansal büyüme ve gelir eşitsizliğine katkısı
A model to determine credit rating
Kredi derecelendirme üzerine bir model belirleme
Enflasyon modellemesi
Inflation modeling
Generalized method of moments application to CCAPM
Genelleştirilmiş momentler yönteminin tüketim temelli varlık fiyatlama modeline uygulanması
Automotive industry: Economic effects of foreign direct investment in Turkey
Otomotiv sanayi: Yabancı sermayenin Türkiyedeki ekonomik etkileri
Concentration and economic growth in the automotive sector in Turkey: An econometric approach
Türkiye otomotiv sektöründe ekonomik büyüme ve yoğunlaşma: Ekonometrik yaklaşım
The efficiency of housing market in Turkey
Türkiye’de konut piyasasının etkinliği
Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ekonomilerde sağlık harcamaları finansmanı
Globali̇zati̇on process i̇n emergi̇ng economi̇es health expendi̇ture fi̇nance
A reinvestigation of the hysteresis hypothesis in the OECD countries
İşsizlik histerisinin OECD ülkelerinde yeniden incelenmesi
Turkish electricity spot prices volatility modelling
Türk elektrik spot fiyatları volatilite modellemesi
A fuzzy logic model for the ISE100 index
Bulanık mantık modeli: ISE100 üzerine bir uygulama
Finansal serbestleşme sonrası dönem savunma harcamalarının ekonomik analizi
Aftermath of financial liberalization economi̇c analysis of defence expenditures
Bayesian estimation of the parameters of the ARCH and GARCH models using lindley’s approximation
Lindley yaklaşımı kullanılarak ARCH ve GARCH model parametlerinin bayes tahmini
The effect of global crisis on the volatility spillovers among crude oil prices, stock market index and exchange rates
Küresel krizin, ham petrol fiyatları, hisse senedi piyasası getirileri ve Dolar ile Euro kur paritesi arasındaki oynaklığın yayılması etkisini nasıl etkilediğinin incelenmesi
An EGARCH estimation for arbitrage modeling: Pre- and post- crisis
Arbitraj modelinin EGARCH ile tahmini: Kriz öncesi ve sonrası
Wavelet denoising and detrending analysis of gold prices and usd/try exchange rates
Altın fiyatları ve dolar/tl paritesi için dalgacık dönüşüm anazi

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.