X
Menu

Gazetecilik Tez Konuları

Gazetecilik Tez Konuları
Görsel medya ve ürün yerleştirme: Televizyon örneği
Visual media and product placement: The case of television
1987-1994 yıllarında Dağlık Karabağ savaşının yazılı basına yansıması
Erzurum yerel ve yaygın basın kuruluşlarında çalışan kadın gazeteciler üzerine bir alan araştırması
A field study upon the female journalists in local and mainstream press institutions in Erzurum
Endüstriyel bir form olarak müstehcenliğin medyatik üretimi
Mediatic producton of obscenity as an industrial form
Medya işletmelerinde ücret politikaları, iş tatmini ve verimlilik: Konuya ilişkin bir uygulama
Wage policy, job satisfaction and productivity at media organizations: A research related to the topic
Gezi Parkı protestolarında sosyal medya etkisi
Social media impact on Gezi Park protests
İstanbullu kimliğinin ve İstanbul’a göçün medyada temsili
Representation in the media of the identity of people of Istanbul and migration to Istanbul
İngiliz kültürel çalışmalar perspektifinden işçi sınıf kültürünün direnme alanı olarak alternatif medya sendika.org örneği
Alternati̇ve medi̇a as a sphere of resi̇stance class culture from the perspecti̇ve of Bri̇ti̇sh cultural studi̇es sendi̇ka.org example
Rize yerel basınında Öteki’nin temsili
Representation of other on Rize’s local press
Gümüşhane yerel basınının gündem kurma kuramı bağlamında değerlendirilmesi
Evaluation of Gumushane’s local press context on the context of agenda setting theory
Futbolda milliyetçilik: 2008 Avrupa futbol şampiyonası haberlerine yönelik söylem analizi
Nationalism in football: Discourse analysis of 2008 European football champi̇onship news
Ergun Göze hayatı fikirleri ve gazeteciliği
Ergun Göze’s life opinions and journalism
Twitter’daki dini ve etnik temelli nefret söylemlerinin analizi
Analysis of religious and ethnic hate speech on Twitter
Türk basınında ‘Gezi parkı olayları’na yönelik iletilerin analizi
Analysis of messages about the Gezi protests on Turkish press
Adorno’da bir özdeşlik ve totalite eleştirisi olarak negatif diyalektik kavramı
Adorno’s concept of negative dialectics as a critique of identity and totality
Türk basınında Oniki Ada (1945-1947)
The dodecanese Island in Turkish press (1945-1947)
Ağ toplumunda bilgi sızıntılarının gazeteciliğe etkisi: RedHack örneği
The impact of information leaks on journalism in network society: The RedHack case
Çok partili dönemden günümüze yazılı basın alanında yapılan yasal düzenlemeler ve bunların basında temsili
Regulations made in the written press from multi-party era to the present day and their representation in press
Uluslarüstü medya ve yerel operasyonlar, Al Jazeera örneği
Supranational media and domestic operations, Al Jazeera example
Ortaokul ve lise öğrencilerinin siber zorbalık tutum ve duyarlılıklarının drama metoduyla incelenmesi
Investigation of the attitude and sensitivity of secondary and high school students towards cyber bullying with drama method
Türkiye’de köşe yazılarında ‘Politika’ kavramının eleştirel bir incelemesi
A critical review of the concept of ‘Political’ in columns in Turkey
Epistemolojik açıdan büyük veri ve gelecek tahmin sistemleri
Epistemological viewpoint of big data and future predictive systems
Basında ülke temsillerinin mukayeseli bir çalışması: Türk basınında Kazakistan, Kazak basınında Türkiye temsilinin içerik açısından karşılaştırılması: (2012-2014 yıllar aralığında Kazakistan-Türkiye gazeteleri Egemen Kazakistan, Aykın, Yeni Şafak, Hürriyet örneğinde)
A comparative study of country representation i̇n the press: comparison of kazakhstan i̇n the Turkish press and turkey i̇n the Kazakhstan press i̇n terms of content: (between the years 2012 – 2014 i̇n the example of Egemen Kazakistan, Aykin, Yeni Şafak, Hürriyet newspapers)
Dış politikada stratejik bir değer olarak yumuşak güç unsurunun medyada kullanımı: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin kamu diplomasisinde medyanın kullanımının karşılaştırılması
Using soft power concept in media as a strategic value in foreign policy: Comparison of media use in public diplomacy of the United States of America and Turkey
Medya arası gündem belirleme kuramı çerçevesinde Hürriyet ve Twitter üzerine bir çalışma
A study on Hurriyet and Twitter within the framework of intermedia agenda-setting
6-7 Eylül 1955 olaylarının basına yansıması
The reflection of 6-7 september 1955 incidents on press
Seçim afişlerinde semboller ve temsiller: 1983 – 2013 arası dönem
Symbols and representations in political campaign: The term between 1983 – 2013
KOBİ lerde sosyal medya kullanımı: Erzurum ili üzerine inceleme
Use of social media in smes: Erzurum on the review
Toplumsal yaşamda facebook bağımlılığı: Konya örneğinde bir saha araştırması
Facebook addiction in social life: A survey research in Konya example
Kadın dergilerinde (1869 – 1927) kadın modernleşmesi
Women’s modernization in women’s periodicals (1869 – 1927)
Kamu diplomasisi aracı olarak dijital medya, & dijital diplomasi
Digital media as an instrument of public diplomacy, digital diplomacy
Arap Baharı sürecinde Suriye’de yaşanan kimyasal silah saldırı haberlerinin eleştirel söylem analizi: CNN Türk ve CNN Internatıonal örneği
Critical discourse analysis of CNN International and CNN Turk channel’s coverage of Syria’s chemical weapons attack
Bilgi açığı hipotezi ve yeni medya: 2014 yılı ses kayıtları örneği
Knowledge gap hypothesis and new media: Example of tape recordings in 2014
Sosyal medya kullanıcılarında dijital kimlik olgusu ve toplumsal olaylar bağlamında incelenmesi
A case study in social media users of digital identity in context and social events
Siber uzamın güvenlikleştirilmesi söylemi: Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği örnekleri
Cyberspace securitization discourse: Turkey, USA and European Union examples
Siyasal katılım sürecinde sosyal medyanın rolü ve etkileri
Role and effects of social media on the political participation process
Türkiye’de haber portallarının içerik yönetiminde azınlıklara yönelik nefret söylemi
The hate speech againist the minorities in the content management of Turkish news portals
Kamusal alan olarak sosyal medyanın gündem belirleme gücü: 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine bir araştırma
Agenda setting power of social media as public sphere: Research covering august 10, 2014 Turkish Presidential election
Yerel basında bilişim teknolojilerinin kullanımı ve etkileri
The usage and impact of information technologies in local press
Eleştirel sosyal medya okuryazarlığı bağlamında yeni medyada imaj, görüntü ve beden sunumu
Critical social media literacy in the context of new media image and body image presentation
Hekime yönelik şiddetin Türk basınına yansıması
The reflecti̇on of vi̇olence towards doctors i̇n the Turkish
Dijital medya teknolojilerinin tekno – sosyoloji bağlamında incelenmesi
Digital media technologies in the context of techno – sociology
Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
Social media addiction: A Research on university students
Yeni medyada gerçeğin yeni inşacıları: Okurlar
The new constructers of truth in the new media: Readers
Toplumsal cinsiyet bağlamında eşcinsel kimlik üzerinden üretilen rıza: Bülent Ersoy örneği
Gender identity in the context of gay consent on the generated: Bülent Ersoy example
Yeni medyanın gençlerin medya alışkanlıkları üzerine etkisi
The effect of the new media on the media habits of the youth
Eleştirel farkındalık yaratmada yeni medya okuryazarlığı ve yeni medya bilinci üzerine bir inceleme
A study on new media literacy and new media consciousness for creating critical awareness
Avanos’ta bellek ve gündelik hayatın izinde modernleşme ve mekânın dönüşümü
Modernization and transformation of space in Avanos on the track of memory and everyday life
Yeni iletişim ortamı olarak sosyal ağların, e – öğrenmede etkileşimi arttırmadaki rolü
The role of social network, as a new media , increasing interaction in the e – learning
Geleneksel gazetecilikten dijital gazeteciliğe dönüşüm: Radikal Gazetesi örneği
Transition from tranditional journalism into digital journalism: Radikal Newspaper as research example
Medyada nefret söylemi ve çingene toplumuna yönelik ayrımcı söylemin suça dönüşme süreci
The discourse of hatred on media and the transform period of exclusionary discourse to guilt for gipsy society
Kültürel ürünlerin metalaşma sürecinde ikili üretim yapısı
Two step production structure in the process of commodification of cultural products
Ülkemizdeki karikatür dergilerinin kurumsal yapısı
Institutional structure of the cartoon magazines in our country
Dijital platformlarda içerik yönetimi: Küre TV örneği
Content management in digital platforms; sample of Küre TV
Siyasal iletişim aracı olarak Facebook: Haziran 2011 Genel Seçimleri örneği
Facebook as a means of political communication: June 2011 example of General Elections
Türkiye’de 1980 sonrası bölücü terör faaliyetleri ve yazılı basında yer alış biçimi
Separatist terror activities in Turkey after 1980 and manner of presentation in written media
İnternet haberciliğinde Anadolu futbol kulüplerinin temsili
Represantation of Anatolian soccer clubs in internet journalism
Türk basınında Latin harflerine geçiş ve gazete tasarımına etkileri
Transition to the Latin alphabet in Turkish press and its effects over newspaper designs
6-7 eylül 1955 Olayları ve bu olaylara Türk yazılı basınının etkisi
The Incidents of 6-7 september 1955 and Turkish print media’s effect on this incidents
Kültür emperyalizmi bağlamında glokal reklam
Glocal advertising in the context of cultural imperialism
Türkiye’de medya ve politik klientalizm
Media and political clientelism in Turkey
Gündelik hayat ve basın: Gırgır mizah dergisinde gündelik hayatın dönüşümü, 1972 – 1989
Everday life and press: The transformation of everyday life in Gırgır, 1972 – 1989
Tekel Sigaranın Satışı ve Yoprak Arazi Koruma ve Kullanım Kanununa ilişkin haberlerin kültürel inşası-2008 Hürriyet gazetesi örneği
Cultural construction of the news on the sales of Tekel Cigarette Section and Legislation on Land Conservation and use – 2008 hurriyet newspaper example
Toplumsal rıza üretiminde yazılı basın tarafından psikolojik savaşın kullanım biçimi: Arap Baharı’nda Libya sorunu
The way to implement psychological war by the written media in the process of manufacturing consent: The problem of Libyan Arab Spring
Tüketim kültürünün yaygınlaştırılmasında bir araç olarak yazılı basında magazinleşme olgusu
The case of tabloidisation in the print media as a means of spreading consumer culture
Türkmenistan medyası: Gelişimi ve sorunları
The media of Turkmenistan: Development and problems
Popüler kültürün oluşmasında ve aktarılmasında sosyal medyanın rolü
The role of social media in the formation and transferred of popular culture
Medya ekonomisinde reklam: Çocuk kanalları örneği
Adverti̇si̇ng i̇n medi̇a economy: Examples of chi̇ldren’s channels
Bilgisayar teknolojilerinin gazete yayımcılığında kullanımı: Sabah 2000 ve Doğan printing center örneği
Use of computer technologi̇es newspaper publi̇shment: A sample study of Sabah 2000 and Doğan printing center
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve şiddet içerikli yayınların denetimi
Radio and Television Supreme Council (Radyo ve Televi̇zyon Üst Kurulu-RTÜK) and control of violence-containing broadcasts
Alternatif haber kaynağı olarak Twitter ve gazeteciliğe etkileri
Positioning and percetion maps: As an appli̇cati̇on for whi̇te goods sector
İnternet gazeteciliğinde hipermetinsellik: Türkiye örneği
Hypertextuality in internet journalism: The case of Turkey
Elektronik devletten mobil devlete geçişte akıllı telefon uygulamalarının yeri, önemi ve İstanbul polis uygulaması
Importance of smartphone applications in migration from e-goverment to m-goverment and Istanbul police application
Türk magazin dergilerinde güzellik yarışmaları: Ses dergisi örneği
Beauty contest in the Turkish magazine journal: Journal of Sound case
Yeni ekonomi bağlamında sosyal ticaret: İş modelleri üzerine bir araştırma
Social commerce in the contex of new economy: A Researh on business models
Yeni toplumsal hareketlerin alternatif medya ile ilişkisirizomatik bir medya örneği: Sendika.org
The relationship between new social movements and alternative media- a sample of rhizome media: Sendika.org
Türkiye’de karizmatik siyasal lider kültü’nün itaat kültürü bağlamında analizi: Recep Tayyip Erdoğan örneği
The analysis of charismatic political leader cult in the context of obedience in Turkey: the case of recep Rayyip erdogan
Bir siyasal iletişim aracı olarak sosyal medya: Milletvekili ve seçmen örneğinde bir alan araştırması
Social media as a tool for political communication: A case study on parliamentarians and voters
Türk basınında köşe yazarı egemenliğinin ortaya çıkardığı yapısal ve etik sorunlar
Structural and ethical problems arising out of the sovereignty of columnist in the Turkish press
Medyada kadın işgücü ve cinsiyetçilik: Kosova’daki kadın gazeteciler örneği
Female labor force in media and sexism : The example of women journalists in kosovo
Medyada insan-doğa ilişkisi: Survivor örneğinde ‘Vahşi doğa’ tasviri
The relation between human and nature in the context of description of ‘Wild’ in Survivor
İnternet gazeteciliğinde farklılıkların temsili: Ben ve ötekinin karşılaşması bağlamında Doğu Batı imgesi
The representation of differences in the internet journalism: The East and the West images in the concept of the confrontation of me and other
Sosyal bilimlerdeki akademik çalışmalarda büyük veri kullanımı
The use of big data in acamic researches in social sciences
Fikir hayatı ve gazeteci kimliğiyle Yağmur Atsız: Biyografik bir çalışma
Yağmur Atsız with his intellectual life and journalist identity: A biographic study
Kültürel farklılıklar bağlamında internetten haber alma ve kullanım motivasyonları
News gattering from internet in the context of cultural differences and the using motivations
Sosyal medya ve dijital narsisizm: Twitter’daki narsisistik ögelerin keşfi
Social media and digital narcissism: Exploration of narcissistic factors in twitter
İslami kadın modernliğinin tüketim toplumunda temsili: Âlâ dergisi üzerine bir inceleme
The representative of Islamic woman modernisation in consumer society: A case of Âlâ magazine
Hegemonik erkekliğin yeniden üretildiği bir alan olarak spor medyası: Spor haberlerinde erkeklik söylemleri üzerine bir inceleme
Sports media as a field where hegemonic masculinity is reproduced: An examination of masculinity discourses in sports news
Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar üçlemesinde sol muhafazakârlık ve kadın
Left conservatism and women in trilogy of Zar Zamanlar by Adalet Ağaoğlu
Dijital ortamda video film estetiği
Video film aesthetics in digital media
Türk siyasal hayatında politik mizah
The politics humour in the life of Turkish politic
Yorumlayıcı sosyoloji perspektifinden ‘Kişilerarası iletişim’in ‘Öznelerarası’ temelleri üzerine bir inceleme
A study on ‘İntersubjective’ basics of ‘İnterpersonal communication’ in interpretive sociology perspective
Mısır’daki toplumsal hareketler ve Anadolu Ajansı: Örnek olay olarak Anadolu Ajansı’nın twitter iletilerinin analizi
Social movements in Egypt and Anadolu Agency: An analysis of twitter messages of Anadolu Agency
Söylem analizi çerçevesinde Rus gazetelere Komsomolskaya Pravda ve İzvestiya’nın 2008 yılındaki Rus – Gürcü savaşına yaklaşımı
Under analyse of di̇scourse the Russi̇an newspapers Komsomolskaya Pravda and Izvesti̇ya and their approch to the war between Russia and Georgia in the year 2008
Basının kamuoyu oluşturma görevi: 2014 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası dönemi, Yeni Şafak ve Sözcü gazetesi örneği
Aim of molding public opinion of the press: Presidency election campaign 2014, sample of Yeni Şafak and Sözcü newspapers
İktidara giden yolda siyasal iletişimin rolü
The role of political communication on the road to power
Küreselleşme ve alternatif küreselleşmenin ekonomi politik bir sonucu olarak mülksüzlerin medyası: Katık Dergisi örneği
The media of the dispossessed as a result of a political economy of globalization and alternative globalization: ‘Katık’ magazine
Yeni medya anlayışıyla habere ulaşmada değişen alışkanlıklar
Changing habits in reaching to news with new concepts understanding of media
Kamu diplomaisisinde medyanın roü: Anadolu Ajansı örneği
The role of media in public diplomacy: Anadolu Agency sample
Haber portallarının tarafsızlık kavramı bağlamında incelenmesi
News portal in the context of impartiality concept investigation

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.