X
Menu

Halk Sağlığı Tez Konuları

Halk Sağlığı Tez Konuları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinde depresif belirti sıklığının ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Assessment of depressive symptom frequency and affecting factors among Ondokuz Mayis University students
Üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam davranışları ve bunu etkileyen faktörler
A study on the healthy living behavior of university students and the factors affecting this behaviors
Üniversite öğrencilerinde obezite ve yaşam davranışları
Obesity and life behaviours at üniversity students
Isparta il Merkezinde yaşayan 15-49 yaş evli kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu ve ruhsal sorun görülme sıklığı ile bu durumların evlilik uyumu ve diğer etmenlerle ilişkisi
The prevalence of sexual dysfunctions and mental health problems and their relation to martial harmony and other factors in married women between the ages of 15 and 49 at Isparta
Adıyaman İl merkezinde çiftçilerin güvenli pestisit kullanımı ile ilgili bilgi, tutum, uygulamaları ve eğitimin etkisi
The knowledge, attitude and applications of the farmers on safe use of pesticides in Adiyaman city center and the effect of the training provided
Postpartum dönemde annelere verilen emzirme destek programının sadece anne sütü ile beslenme süresi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of effect of breastfeeding support program given to mothers during postpartum period on exclusi̇ve breastfeeding
Manisa şehzadeler eğitim araştırma toplum sağlığı merkezi bölgesinde okul sağlığı düzeyinin tanımlanması
Description of school health level in Manisa sehzadeler education, research and public health center area
Diyarbakır çadır kentte yaşayan 15-49 yaş arası kadınların doğurganlık algısı hepatit B ve tetanoz antikor düzeylerinin araştırılması.
Investigation of fertility percepti̇on and antibody levels of tetanus and hepatitis b i̇n women aged between 15-49 years old WHO li̇ve i̇n tent camp i̇n Di̇yarbakir
Manisa’da küçük nüfus bölgelerinde sosyoekonomik durumun hastalık ve ölüm hızlarına etkisi
The effect of socio-economic status in small population areas on the morbidity and mortality in Mani̇sa
Trafik polislerinde kan ağır metal düzeylerinin değerlendirilmesi
Assessment of blood heavy metal levels for traffi̇c poli̇ces
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanım sıklığının ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Assesment of smoking,alkol usage and substance abuse frequency and the factors effecting it in Ondokuz Mayis University students
Aile sağlığı merkezi’ne başvuran yaşlıların ilaç kullanımı konusundaki bilgi ve davranışları
Knowledge and behavior of elderly applying to family health center as to drug USE
Kayseri il merkezinde doğum yapan kadınlarda doğum sonu depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler
Prevelance of postpartum depression in women who gave birth in provincial center of Kayseri and factors affecting
Bolu ili Doğancı Köyü erişkin nüfusta kalp ve damar hastalıkları için risk faktörleri sıklığı ve ilişkili faktörler
Frequency of risk factors and related factors for cardiovascular diseases in adult population of Doğanci Village, in Bolu
Aile hekimlerinin elektronik sigara ile ilgili farkındalık düzeyleri, zarar algıları ve bu konuda klinik uygulamalarını etkileyen faktörler
Awareness, perceptions and related factors affecting family physicians’ clinical practices on electronic cigarettes
Diyarbakır ilinde radyoloji çalışanlarının radyasyondan korunma durumları ve sağlık yakınmaları
Radiation prevention and health complaints of radiology staff in Diyarbakir
İzmir’de Kredi Yurtlar Kurumu erkek yurtlarında kalan yabancı uyruklu öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve Türk öğrencilerle karşılaştırılması
Healthy lifestyle behaviours of foreign male students residing in government hostels in Izmir and their comparison with Turkish students
Sigara paketleri üzerindeki uyarı amaçlı resim ve metinlerin sigara içme davranışı üzerine etkisi: Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışanlar üzerine bir alan taraması
The effect of pictures and text warnings on cigarette packets to the smoking behaviour: A field research on the hospital workers affiliated to the Health Ministry
Çalışmanın eğretilik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması; iş kazası ve genel sağlık durumuna etkilerinin değerlendirilmesi
The adaptation of the emloyment precariousness scale to Turkish language; the effects of precarious employment on work accidents and mental health
Antakya’da bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların bildirim durumu, hekimlerin bildirim konusundaki bilgi, tutum ve davranışları-2014
Notification status of notifiable infectious diseases in antioch, knowledges, attitudes and behaviors of the physicians regarding notification-2014
Beylikova’da orta yaş kadınlarda menopoz semptomları sıklığı, menopoz bilgi düzeyi ve sağlık eğitiminin menopoz semptomları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi
The frequency of menopausal symptoms, knowledge level about menopause and effectiveness of a health education intervention in middle age women in beylikova
Erzincan İl Merkezi’nde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinde obezite prevalansı ve etkili faktörler
The investigation of obesity prevelance and affecting factors in the 10-14 age group students at secondary school in the city center Erzincan
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne akut koroner sendrom nedeniyle yatan hastalarda katastrofik sağlık harcamaları ve buna etki eden etkenler
Catastrophic health expenditures in acute coronary syndrome patients at Dokuz Eylul University Hospital and affecting factors
Okul öncesi dönemdeki çocukların ailelerine uygulanan sağlıklı yaşam girişimlerinin çocukta obeziteye ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi
The effect of healthy life approaches applied to families of children in preschool education on obesity and healthy life behaviour
Beylikova’da 55 yaş üstü bireylerde uyku kalitesi, yorgunluk ve kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi
Assessment of sleep quality, fatigue and cognitive function in individuals over the age of 55 years in beylikova
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi cerrahi servisinde yatan hastaların memnuniyet durumunun saptanması
Determining the satisfaction of inpatients treated in Turgut Özal University Medical Faculty Hospital surgical service
Sağlık meslekleri öğrencilerinde hepatit A seroprevalansı
Seroprevalence of hepatitis A in health professions students
Osteoporotik kırıktan korunma ölçeğinin geliştirilmesi
The development of scale protection from osteoporotic fractures
Ankara’da çeşitli hastanelerde, sağlık çalışanları ve sağlık yöneticilerinin erkek hemşirelere ilişkin görüşleri ve ilişkili etmenler
Health employees’ and health managers’ opinions regarding male nurses in various hospitals in Ankara and related factors
Denizli il merkezinde 6-36 aylık çocuk beslenme uygulamaları ve çocukların büyümesine etkisi
Child nutrition practices and its effects on growth in 6-36 month-old children in denizli city center
Ankara’daki hastanelerin afete hazırlık durumları
Hospital disaster plan, preparedness, intervention, response
Zihinsel engelli çocuk ve adolesanların beslenme durumu ve alışkanlıkları
Nutritional status and habits of mentally retarded children and adolescents
Niğde Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi
Niğde burnout of nurses working in public hospitals to determine the level
Türkiye’de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlık alanında çalışma koşulları ve mesleki riskler
Anesthesiology and reanimation professionals and working conditions and occupational risks
İzmir İli Balçova ilçesi’nde yaşayan 65-79 yaş bireylerde sarkopeni riski ve etkileyen etmenler
Sarcopenia risk and affecting factors in 65-79 years-old living in a district of İzmir, Turkey
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve obezite prevalansı
Nutritional habits and obesity prevalance of students at Bartin University Vocational School of Health Services
Şanlıurfa’daki hastanelerde fiziksel ortam faktörleri düzeyi ve çalışan sağlığına etkileri
Physical environmental factors level of hospitals in Şanliurfa and effects of worker health
Manisa’da koroner kalp hastalığı tanısı konan hastaların tanı sonrası iş durumu değişikliklerinin ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi
The evaluation of work status change and affecting factors after diagnosis of coronary heart disease in Mani̇sa
Bursa İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı çalışan hekimlerde iş doyumu ve yaşam kalitesi düzeyi ile etkileyen etmenler
Job satisfaction and quality of life level of physicians working under Bursa Provincial Public Health Department and influencing factors
Sağlık hizmetleri sektöründe risk değerlendirmesi: Hastane merkez laboratuvarı örneği
Risk assessment in health services sector: Hospital central laboratory model
Serum 25-hidroksivitamin D düzeyinin akciğer, meme, kolorektal, prostat ve ovaryum kanserine etkisinin belirlenmesi
Determination of effect of serum 25-hydroxyvitamin D level on lung, breast, colorectal, prostate and ovarian cancers
Hastanede yatan hastaların kişisel hijyen ile ilgili bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
The evaluation of the attitude and the behaviour of the patients with the information about personal hygiene
Beslenme ve diyet polikliniğine başvuran obez hastaların zayıflama amacıyla daha önceden uyguladıkları yöntemler
Methods previously applied to weight loss by obese patients admitted to nutrition and diet clinic
Ankara’da aktif olarak çalışan işyeri hekimlerinin uygulamaları ve iş doyumları
Practices and job satisfaction of active occupational physicians in Ankara
Gaziantep ilinde kamu ve özel hastane temizlik çalışanlarının hastane enfeksiyonları ve korunma ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, attitude and behavior of public and private hospital cleaning employees in Gaziantep region about nosocomial infections and prevention
Erzurum il merkezinde çalışan hekimlerde yaşam kalitesi, algılanan stres düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Evaluation of quality of life, perceived stress levels and affecting factors of physicians working in Erzurum
İlköğretim ikinci kademede öğrenim gören kız öğrencilerin annelerinin rahim ağzı kanseri ve HPV aşısı konusunda bilgi tutum davranışları
Mothers of secondary school female students knowledge attitude behaviours about cervical cancer and HPV vaccine
Adölesanlarda algılanan sosyal desteğin gelecek beklentisi ve ruhsal belirti düzeyleri ile ilişkisi
The relationship of perceived social support with future expectations and psychological symptoms in adolescents
Orta Anadolu bölgesi’nin çeşitli illerinde görev yapan yoğun bakım hemşirelerinin ötanaziye ilişkin görüşlerinin incelenmesi
The survey of the opinion of intensive care nurses working in various cities of the central anatolian region regarding euthanasia
Irak/Erbil kentinde yaşayan halkın sosyodemografik özellikleri
Sociodemographic characteristic of people living in Erbil
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören meme kanseri hastalarının tedavi arama şekilleri, algılanan sosyal destek düzeyinin incelenmesi
Investigation of treatment seeking behaviour, perceived social support level of patients with breast cancer treated in Turgut Ozal Medical Center at the University of Inonu
Bartın ili sağlık meslek lisesi ve genel lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve obezite sıklığı
Bartin province health vocational high school and general high school students eating habits and obesity prevalence
Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran hastalarda cepten sağlık harcamaları
Out-of-pocket health expenditures of Psychiatry Patients in Dokuz Eylul University hospital
Sivas İlinde sağlık hizmetlerinin durumu 2012
Situation of health care services in Sivas i̇n 2012
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’ne isteğe bağlı düşükler için başvuran kadınların değerlendirilmesi
The evaluation of the women applying for induced abortion to the Kayseri Maternity Clinic
Kadınların sezaryen doğum tercihi ve etkileyen faktörler
Women’s preferences for caesarean section and factors affecting their preferences
Tokat İl merkezinde ilköğretim okulu Öğrencilerinde okul çantası ağırlıkları ve kas iskelet yakınmaları ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Assessment of school backpack weight and related musculoskeletal symptoms among secondary school Students in Tokat City center
Erciyes Üniversitesi Hastaneleri’nde çalışan sağlık personeli annelerin emzirme durumu ve etkileyen faktörler
Breastfeeding status and effecting factors of health care staff mothers working at Erciyes University Hospital
Oto sanayi sitesi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin değerlendirilmesi
Assessment of the occupational health and safety of automotive industry site workers
Turgut Özal Tıp Merkezi onkoloji servisine başvuran kanser olgularında kişilik özelliklerinin incelenmesi
Determining personality traits of cancer patients WHO admitted the TÖTMoncology service
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kurum düzeyinde kişiye yönelik hizmet kapsayıcılığının değerlendirme ölçeği
Birinci basamak sağlik hizmetlerinde kurum düzeyinde kişiye yönelik hizmet kapsayiciliğinin değerlendirme ölçeği
Elazığ İli bir kırsal bölgesinde yetişkinlerin sağlıkla ilgili televizyon programlarını izleme ve etkilenme durumlarının incelenmesi
Examining the effects of watching television programson health and affected states of adults living in a rural area of the city of Elaziğ
Kahramanmaraş il merkezindeki lise son sınıf öğrencilerinde madde bağımlılığı ve etkileyen faktörler
Substance use and related factors in high school senior students in center of Kahramanmaraş
Şanlıurfa’da bitki koruma ürünü satış yerlerinde çalışanlarda nörolojik ve psikiyatrik semptomlar ve ilişkili faktörler
Neurological and psychiatric symptoms and related factors of plant protection products sales workers’ in Şanliurfa
Tekirdağ ilinde görev yapan hamile ebe ve hemşirelerin mesleki risk etmenleri ile bu etmenlerin gebelik süreci ve yenidoğan bebeklerine etkilerinin değerlendirilmesi’
Evulation of the occupatiional risk factors on pregnant midwives and nurses working in Tekirdag and the effects on their pregnancy period and on their newborn baby
Gaziantep Çocuk Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran 0-17 yaş grubu zehirlenme vakalarının nedenleri ve etkileyebilecek faktörler yönünden zehirlenme dışı olgularla karşılaştırılması
The causes of intoxication cases aged 0-17 years-old attending Gaziantep Children’s Emergency Department and companison with cases other than intoxication on affeting factor
Sağlık okuryazarlığının gebelik ve sağlık algısı ile ilişkisi
The relationship between health literacy, pregnancy and perception of health
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Merkez ilçelerin toplum sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık personelinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi
Ankara Public Health and Central Office district community health centers of of healthy living health care personnel working evaluation form of conduct
Bitlis İl merkezindeki yetişkinlerde hipertansiyon sıklığı ve yöresel beslenmeyle ilişkisi
Hypertension prevalence among adults living in Bitlis city center and relationship with local nutrition factors
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan doktor ve hemşirelerin el hijyeni konusunda bilgi, tutum ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi
Evaluating the knowledge attitudes and habits about hand hygiene personnel in Düzce University Research and Application Hospital
Ortaokul öğrencilerine verilen sağlık eğitiminin öğrencilerin bilgi tutum ve davranışlarına etkisinin değerlendirilmsi
The effect of health education given to secondary school students on their knowledge, attitude and behaviors
Lise öğrencilerinin vücut kitle indeksi ile yeme davranışı bozukluğu, benlik kavramı ve kendini algılama arasındaki ilişki
Association of body mass index with eating disorders, self-esteem, and self perception in high school students
İstanbul’da bir aile sağlığı merkezine başvuranların hizmetleri bilme ve yararlanma durumları ile memnuniyetlerinin araştırılması
Research on services requests and utilisation status and satisfaction in family health center in Istanbul
Edirne’nin iki farklı sosyoekonomik bölgesindeki okullarda pandemik influenza aşılama durumunun değerlendirilmesi
Evaluation of pandemic influenza vaccinations in schools of two socio-economically different districts of edirne
Birinci basamakta ev ziyareti ile yaşlıların düzenli izleminin yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi
Evaluating of the effect of regular monitoring of the elders through home visits in the primary health care services on the health related quality of life
2007-2008 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi’nin ulaştığı sağlık çalışanlarında iş stresinin değerlendirilmesi
Evaluation of job stress among health workers of Dokuz Eylul University Hospital Employee Health Unit-between the years 2007 and 2008
Konya il merkezi birinci basamak sağlık çalışanlarında kronik yorgunluk sendromu sıklığının bazı olası faktörlerle ilişkisi
Primary health care workers wi̇th chroni̇c fati̇gue syndrome frequency and relationship with some possible factors i̇n the center of Konya
Nijer’de 2006 yılındaki bebek ölümlerine (0-11) ilişkin risk etmenleri
The risk factors related to infants mortality (0-11 months) in niger in 2006
Tip 1 diyabet mellitüs’ lü çocukların hba1c değerlerini etkileyen biyo-psiko-sosyo-kültürel ve ekonomik etmenler
BİO-PSYCHO-socio-cultural and economic factors effecting the HBA1C levels for the TYPE 1 diabetes mellitüs children
Üniversite öğrencilerinde şiddet yaşantısı risk faktörlerini değerlendirme ve önceliklendirme aracı geliştirme
Evaluation and prioritization of risk factors and violence experiences in Üniversity students via scale devolepment
Trafik kazalarının zaman serisi analizi ile değerlendirilmesi
Evaluation of traffic accidents with time series analysis
Zonguldak Kadın Doğum Hastanesine başvuran gebelerin bilgi, tutum ve deneyimlerinin doğum şekli tercihlerine etkisi
Zonguldak Maternity Hospital who presented to the knowledge, attitudes and preferences influence the shape of the birth experience
İstanbul’da 2010 yılına ait hava kirliliği envanterinin halk sağlığı açısından değerlendirilmesi
Evolution of air pollution emission inventory in terms of public health in İstanbul for the year 2010
Sivil savunma ve itfaiyecilik programı öğrencilerinin eğitimleri hakkındaki görüşleri ile mezuniyet sonrasında afetlerde çalışma isteklilikleri
Civil defence and firefighting program students’ opinions regarding their education and their willingness to respond disasters after graduation
Nijer – zınder bölgesinde yaşayan 15-49 yaş grubu kadınların üreme sağlığı durumu
The state of reproductive health of 15-49 aged women in zinder – niger
Nijer’in başkenti Niamey’de aile planlaması hizmetlerinin durumu ve bu hizmetleri etkileyen faktörler, 2013
Situation of family planning services and this services affecting factors in Niamey capital of Niger, 2013
Çorum il merkezindeki ilköğretim öğretmenlerinde sağlık okuryazarlığı, hipertansiyon farkındalığı ve kontrolü arasındaki ilişki
Relation between health literacy levels, hypertension awareness and control in primary-secondary school teachers in corum
Başkent organize sanayisi bölgesinde bir fabrikada çalışan işçilerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
The evaluation of nutritional habits and nutrition knowledge levels of workers who work i̇n a factory which i̇s i̇n başkent organize sanayisi
Kayseri 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personelinin deprem bilgi düzeyi, depreme hazırlık durumu ve etkileyen etmenler
Knowledge level of health staff working in Kayseri 112 emergency health services related to earthquake,preparedness for it and affecting factors
Malatya ilindeki aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş doyumu, tükenmişlik ve anksiyete düzeyleri
Job satisfaction, burnout and anxiety levels of medical staff working in family health centers and community health centers in Malatya
Düzce Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bilgisayar bölümü öğrencilerinde elektromanyetik radyasyon riski ve koruyucu uygulamalarının değerlendirilmesi
Düzce University Faculty of Technical Education department of computer in students application sevaluation of electromagnetic radiation risk and protective
Diyabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalık risk faktörleri olanlarda yaşam şekli değişikliği müdahalelerinin etkinliği
Effectiveness of lifestyle change interventions in diabetes mellitus and cardiovascular disease risk factors
İstanbul’da bir tıp fakültesinde takip edilen 75 yaş üstü bireylerin nütrisyonel değerlendirmesi ve fonksiyonel kapasiteleri ile ilişkisinin araştırılması
The assessment of nutritional status and its relation with functionality among outpatients older than 75 years-old followed by a university hospital’s division of geriatrics in İstanbul
Benzin istasyonlarında çalışanların maruz kaldıkları kimyasallar ve bunların sağlık üzerine etkileri
The chemicals that gas station workers are exposed and the effects of these chemicals on health
Adölesanlarda internet bağımlılığı prevalansı ile psikopatolojik semptomlar ve obezite arasındaki ilişkinin incelenmesi
A study on the prevalence of internet addiction and its association with psychopathological symptoms and obesity in adolescents
Bir üniversite hastanesinde tedavi olan jinekolojik onkolojik vakaların değerlendirilmesi
The assessment of the cases gynecolojic oncology patient at the medicine university hospital
Elazığ il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda memnuniyetin değerlendirilmesi
Evaluation of satisfaction in patients attending to the primary health care facilities of the Elaziğ city center
Yetişkinlerde işlevsel sağlık okuryazarlığı testinin uyarlama çalışması
The adaptation study of the test of functional health literacy in adults
Kemoterapi gören kanserli çocukların annelerinin algıladıkları sosyal desteğin ve yaşam kalitesinin incelenmesi
An analysis on social support and quality of life perceived by the mothers of children with cancer receiving chemotherapy
Çocuklarda kullanılan 25-maddelik cardiff görsel yeti ölçeği’nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliği
The validity and reliability of turkish version of ’25-item cardiff visual ability questionnaire for children’

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.