X
Menu

Hemşirelik Tez Konuları

Hemşirelik Tez Konuları
Psikiyatri ve psikiyatri dışı kliniklerde çalışan hemşirelerin ruhsal hastalığa yönelik inançlarının belirlenmesi
The beliefs toward mental illness of the nurses who works psychiatry and psychiatry outside clinics
Hemşirelerin bakım verirken hemşirelik sürecini bilme ve uygulama durumları
The extent to which nurses know and apply the nursing process when giving care
HIV pozitif bireyler ve AIDS hastalarının antiretroviral ilaç tedavisine uyumlarını etkileyen faktörler
Factors related wi̇th medi̇cati̇on adherence among HIV posi̇ti̇ve people and AIDS pati̇ents
6 ay içerisinde 3 kez hışıltılı solunum atağı geçiren çocukların annelerinin anne sütü hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the knowledge about breastfeeding of mothers of children with three episodes of wheezing within six months
Ortaokul öğrencilerinin besin güvenliği bilgi ve davranışlarını etkileyen etmenler
The factors affecting knowledge of food safety and behaviors of middle school students
Gebeliğin üçüncü trimesterinde olan kadınların koitusa ilişkin görüşleri ve davranışları
Opinions and behaviors of pregnand woman in the third trimester of pregnancy related to coitus
Jineonkolojik hastalarda kemoterapi sürecindeki meşguliyet terapisinin anksiyete ve depresyon üzerine etkisi
Effect of occupation therapy of anxiety and depression in the process of chemotherapy in gyneoncologic patients
Vajinal doğum yapan lohusaların gebelik ve doğum deneyimleri ve doğum şekline ilişkin düşünceleri
The pregnancy, birth experience and the opinions reparding delivery TYPE of the puerperants, after vaginal birth
Kemoterapi alan hastalara watson insan bakım modeline göre verilen bakımın yaşamın anlamı ve semptom yönetimine etkisi
Ortaokul öğrencilerinde obezite prevalansı ve obeziteyi etkileyen risk faktörleri
Obesity prevalance and risk factors that affect obesity in secondary school students
Hemşirelerin öz yeterlilik düzeyleri ile ebeveynleri bakıma katmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Bir yoğun bakım ünitesinde sık karşılaşılan enfeksiyonları önleme bakım paketinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the efficacy of care package for the prevention of infections commonly encountered in an intensive care unit
Annelerin doğum sonrası emzirme davranışları ve etkileyen faktörler
Postpartum breastfeeding behaviours of mothers and factors which affect
Şizofreni hastalarına uygulanan duyguları tanıma ve ifade etme psikoeğitim programının değerlendirilmesi
An evaluation of the psychoeducation program for emotion identification and expression in schizophrenia
Video destekli oryantasyon eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulama ile ilgili kaygı düzeylerine etkisi
The effect of video-assisted orientation education on nursing students to their anxiety levels about clinical practice
Mersin ilindeki bir aile sağlığı merkezine kayıtlı altmış beş yaş ve üstü bireylerin erişkin aşılama durumları ve etkileyen faktörler
Investigation of adult vaccination status and effecting factors in people aged 65 years and over registered to a family health center in Mersin city
Bir üniversite hastanesinde çalışan yoğun bakım hemşirelerinin ötanazi hakkındaki görüşleri
Opinions of nurses in intensive care unit of a university hospital on euthanasia
Orak hücre anemisi olan çocukların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Kronik psikiyatri hastalarına bakım verenlerin bakım yükleri ve baş etme düzeylerinin belirlenmesi
The determi̇nati̇on of copi̇ng levels and care burden of caregi̇̇vers of chroni̇c psychi̇̇atry pati̇̇ents
Periferik intravenöz kateter uygulamasında üç farklı nonfarmakolojik yöntemin ağrı üzerine etkisinin incelenmesi
The Investigation of the Effects on Pain of the Three Different Nonpharmacological Methods in Peripheral Intravenous Catheter Insertion
Anne sesi ve ninninin preterm yenidoğanların fizyolojik parametreler, stres ve uyku- uyanıklık durumları üzerine etkisi
The effect of mother’s voice and lullaby on preterm infants’ physiological parameters, stress and sleeping-waking state
Multipl sklerozun psikososyal etkilerinin değerlendirilmesi
Determining psychosocial impacts of multiple sclerosis
Meme kanserli kadınlara verilen destek grup eğitiminin cinsel uyum, beden imajı ve algılanan sosyal desteğe etkisinin incelenmesi
Examining the effects of support group education for women with breast cancer on sexual adjustment, body image and perceived social support
Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin profesyonel benlik algıları ile iş doyumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assessment of The Relationship Between Professional Self Conceptand Job Satisfaction Levelsof Nurses Who Work in Psychiatry Clinics
Behçet hastalarında hastalık algısının yaşam kalitesine etkisi
The effect of illness perception on quality of life in patients of behçet’s disease.
Kırsal alanda yaşayan Tip 2 Diyabetli bireylerin hastalık yönetiminde öz-etkililik düzeyleri
The level of diabetes management self-efficacy in patients with Type 2 Diabetes Mellitus living in rural area
Böbrek nakli olan bireylerin sosyal destekleri ile ruhsal durumları arasındaki ilişki
The relationship between social supports and mental states of individuals with kidney transplantation
Üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin romantik ilişkileri üzerine etkisi
The effects of personality traits of university students on their romantic relationships
Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin durumluk-sürekli kaygı durumunun incelenmesi
Investigation of state/trait anxiety situation of nurses working in psychiatry clinics
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan term bebeklere uygulanan müziğin fizyolojik ölçümler,hastanede kalış süresi ve stres belirtilerine etkisi
Effect of music on physiological measurements, length of stay in hospital and stress symptoms of the term babies in neonatal intensive care unit
Preterm bebeklerde yatış pozisyonunun kalp tepe atımı, oksijen saturasyonu ve ağrı düzeyine etkisi
Effect of lying position in preterm infants on heart rate, oxygen saturation and pain level
Orogastrik tüp ile beslenen prematüre bebeklerde emzik kullanımının klinik parametrelere etkisi
The clinical effect of pacifier use on orogastric tube-fed premature infants
Gebelerin uyku özellikleri ve depresif semptomlar arasındaki ilişkinin incelenmesi
Research on the relationship between the sleep features of pregnant women and depressive symptoms
Ayaktan kemoterapi alan hastaların yaşadıkları semptomlar ile öz bakım güçleri arasındaki ilişki
Relationship between symptoms and self-care agency in patients receiving outpatient chemotherapy
Yoğun bakım hemşirelerinin hastaların psikolojik bakım gereksinimlerini belirlemeye ve uygulamaya yönelik görüşlerinin incelenmesi
Examination of i̇ntensive care nurse’s wiews about to determine and to i̇mplement the patient’s needs of psychological care
Lise son sınıf öğrencilerinde riskli sağlık davranışları ve algılanan sosyal destek ilişkisi
The relationship between risky health behaviors and perceived social support in last year high school students
Farklı meslek gruplarındaki kadınların hpv, servikal kanser ve pap smear testi bilgi düzeyi ile davranışlarının belirlenmesi
The determination of the knowledge level and behaviour of women from various occupations about hpv, cervical cancer and pap smear test
Ardahan İl merkezindeki Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören kız öğrencilerin üreme sağlığı bilgi düzeyi, tutumlarının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik bir çalışma
Determination and A study intended for improvement of reproductive health knowledge level and attitudes of female students receiving education at the secondary education institutions at ardahan province center
Tip 2 diyabetli bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin öz-bakım gücüne etkisi
Effect of type 2 diabetic patients’ activities of daily living on their self-care agency
Şizofreni hastalarında intihar olasılığının, depresyon ve içgörüyle ilişkisi
The relationship between depression and insight into the possibility of suicide in patients with schizophrenia
Acil servis hastalarının hemşirelik bakımına ilişkin memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the satisfaction level (degree) pertainingto nursing care of emergencyservice patients
Yetişkin diyabetli kadınlara değişim aşamaları modeli ile yapılan eğitimin egzersiz davranışı üzerine etkisi
The impact of training applied with the stages of change model on exercise of adult diabetic women
Postmenopozal dönemdeki kadınlara verilen uyku hijyeni eğitimi ve gevşeme egzersizinin uyku kalitesine etkisi
The effect of sleep hygiene education and relaxation exercises on sleep quality in postmenopause women
25 yaş üstü kadınlarda premenstrual sendrom görülme sıklığı ve ilişkili faktörler
Premenstrual syndrome leveland related factors i̇n women aged over 25
Hemodiyaliz hastalarının üremik kaşıntı ile başedebilmek için kullandıkları geleneksel yöntemlerin belirlenmesi
Determination of the traditional methods used by hemodialysis patients to deal with ureamic pruritus
Otizmli çocuğa sahip ebeveynlerin otizm algıları ve aile özellikleri ile benlik saygıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
The autism sense of the parent having children with autism and determining the relationship between their family traits and their self respect
Roy’un adaptasyon modeline temellendirilmiş bilişsel uyarım terapisinin demansı olan bireylerin bilişsel işlevler, başetme-uyum ve yaşam kalitesine etkisi
Cognitive stimulation therapy based on Roy’s adaptation model on the coping-adjustment, cognitive functions and quality of life of individuals with dementia
Karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda Roy uyum modeline göre temellendirilen hemşirelik girişimlerinin bakım sonuçlarına etkisi
Effects of Roy’s adaptation model-based nursing interventions on care outcomes in liver transplant recipients
İlkokul öğrencilerinde bireysel korkuların yaşam kalitesi, akademik başarı ve öz-etkililik düzeyi ile ilişkisi
Relation between the individual fears of primary school students and their life quality, academic success and self-efficacy
Cerrahi geçiren ve kemoterapi tedavisi alan onkoloji hastalarının bitkisel ürün kullanımı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of the use of herbal products of the oncological patients experiencing surgery and receving chemotherapy treatment and the influencing factors
Madde bağımlılarında dürtüsellik ve saldırganlığın incelenmesi
Examination of impulsiveness and aggression in substance abuse
Cerrahi hastaların ve cerrahi hemşirelerinin bakım davranışı değerlendirmelerinin karşılaştırılması
Comparison of care behavior assessment of surgical patients and surgical nurses
Adölesan yaşta doğum yapan kadınların gebelik doğum ve doğum sonu döneme ilişkin özellikleri
Maternal and perinatal outcomes in adolescent women
Annelerin emzirme öz-yeterliliği ve depresyon riski ile ilişkisi
Breastfeeding self-efficacy of mothers and relationship with depression risk
Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin kilofobi düzeyleri ve obez bireylere yönelik tutumlarının değerlendirilmesi
The evaluation of the fat phobia levels of Sakarya University students and their attitudes towards obese individuals
Hemşirelerde örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi
Defining the levels of organizational cynicism among nurses
Edirne merkezdeki bir giyim fabrikasında çalışan işçilerin çalışma duruşlarının iş kazaları ile ilişkisi
Relationship between working posture and work injuries in a clothing factory workers in Edirne
Psoriasis hastalarında hastalık algısının yaşam kalitesine etkisi
The effect of illness perception on quality of life in psoriasis patients
Doğum eyleminde uygulanan hemşirelik bakımının doğum korkusu, ağrısı, doğum süresi ve memnuniyete etkisi
The effect of the nursing care on labor to fear of childbirth, pain, duration of labor and satisfaction
Menopozal yakınmalar ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki
Correlation between menopausal complaints and personality characteristics
Hemşirenin yürüttüğü göz sağlığı geliştirme programının ilkokul öğrencilerinin göz sağlığını koruma davranışlarına etkisi
The effect of a visual health promotion program conducted by nurse on protecting visual health behaviours of elementary school students
Acil servislerde yaşanan şiddet olaylarının sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmesi
Health personnel’s evaluation of violance events occured in emergency services
Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi
Healthy lifestyle behaviors of University students
Gebelikte uyku bozuluklarının yaşam kalitesine etkisi
Effect of sleep disorders on quality of life in pregnant women
0-12 aylık kolikli bebeklerde beyaz gürültü ve masaj uygulama yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparation of application methods of white noise and massage on 0-12 months infantile colic
Maryland ciddi ruhsal hastalığı olan bireylerin iyileşmelerini değerlendirme ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği
The validity and reliability of Turkish form of the Maryland assessment of recovery in people with serious mental illness
Trakeostomili çocuğa sahip ailelerin yaşadıkları güçlüklerin ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi
Determination the difficulties and depression levels of families having children with tracheostomy
Hemşirelik öğrencilerinin obstetrik becerilerinin geliştirilmesinde simülasyon modelinin etkisi
The effect of simulation model on nursing student to improve their obstetrical skills
Hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri ile duygusal durumlara yaklaşma ve kaçınma motivasyonları
The nursing students’ levels of empathety and the motivation of emotional approach and avoidance to emotional situations
Acil servislerde hastalar ve hemşireler tarafından yapılan ağrıdeğerlendirmesinin karşılaştırılması
Comparison of pain evaluation made by patient and nurses in emergency services
Aile merkezli bakım ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması
Adaptation of family centred care scale to Turkish a validity and realiability study
Savaş nedeni ile Suriye’den Türkiye’ye göç eden üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarındaki değişimler
Because of the war immigrants from Syria to Turkey university students’ life satisfaction and healthy lifestyle behavior changes
İnfertilite tedavileri sonrası gebe kalan kadınların yaşam kalitesi ve depresyon durumlarının incelenmesi
Assessment of quality of life and depression status of women who became pregnant after infertility treatments.
Şizofreni hastalarında aile ortamı, içselleştirilmiş damgalanma ve yaşam kalitesi
patients with schizophrenia, family atmosphere, internalized stigma and quality of life
Acil servise başvuran yaşlı hastaların bireysel özellikleri ve başvurularının değerlendirilmesi
The individual characteristics of elderly patients admitted to emergency department and an evaluation of applications
Hasta ve gözlemci skar değerlendirme ölçeği’nin Türk toplumu için yanık hastalarında geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi
The validity and reliability of the patient and observer scar assessment scale (POSAS) for patients with burns in the Turkish society
Hemşirelerin palyatif bakım hakkındaki bilgi düzeyleri ve ölmekte olan hasta bakımına ilişkin tutumları
The knowledge level of nurses about palliative care and their attitudes toward care of the dying patient
Savunmasız gruplara yönelik HIV ile ilgili güvenli olmayan cinsel davranışların belirlenmesi
Identification of unsafe sexual behaviors associated with HIV for vulnerable groups
Yaşlılarda konstipasyon yönetiminde abdominal masajın etkisi: Randomize kontrollü çalışma
The effects of abdominal massage in management of constipation in the elderly: A randomize controlled study
Hemodiyaliz tedavisi alan bireylerde inhalasyon yoluyla uygulanan aromaterapinin uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyine etkisi
The effect of aromatherapy applied by inhalation on sleep quality and fatigue level in hemodialysis patients
Diabetes mellitus’lu hastaların tamamlayıcı ve alternatif tedavileri kullanma durumları ve diyabet tutumları ile ilişkisi
The relati̇onshi̇p between di̇abetes atti̇tudes and the use of complementary and alternati̇ve therapi̇es i̇n di̇abetes melli̇tus pati̇ent
Açık kalp ameliyatı olan hastalarda ameliyat öncesi anksiyetelerinin giderilmesinin ameliyat sonrası anksiyete ve ağrı düzeylerine etkisi
Effects of preoperati̇ve anxi̇ety management on postoperati̇ve anxi̇ety and pai̇n severi̇ty i̇n pati̇ents undergoi̇ng open heart surgery
Aile sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık profesyonellerinin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik farkındalıkları
Family health centers of occupational health professional awareness of child abuse and neglect towards
Hipotiroidili ergenlerde yaşam kalıtesi
Quality of life in adolescents with hypothyroidism
Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin pulse oksimetre kullanımı konusunda bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesi
Assessment of knowledge and behavior of nurses using pulse oximeter in A university hospital
Hemşirelerin hastane enfeksiyonlarını önlemeye ilişkin bilgi düzeyleri
Knowledge levels of nurses for preventing the hospital infections
Epilepsi tanısı ile izlenen 8–12 yaş çocuklarda yaşam kalitesi ve etkileyen etmenlerin belirlenmesi
Diagnosis of epilepsy watched 8-12 age children and determination of factors affecting the quality of life
Hemşirelerin profesyonel değerlerinin iş doyumuna etkisi ve ilişkili faktörler
Effect of nurses’ professional values on job satisfaction and related factors
Beceri rehberi ve simülasyonun kan basıncı bilgi puanı ve Korotkoff seslerini duymaya etkisi
The effects of skills training and simulation on the blood pressure knowledge scores and hearing Korotkoff sounds
Ortopedik cerrahi girişim sırasındaki pozisyon desteğinin ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi
Effect of positional support on post-operative pain in orthopaedic surgery procedures
Kadın hastalıklarından ameliyat olacak hastalara preoperatif dönemde yapılan tanıtıcı eğitimin kaygı üzerindeki etkisinin incelenmesi
An examintion of the impact of the pre-operative introductory training on the patients who are going to have gynaecological surgery
Çocuk servislerinde çalışan hemşirelerin çocuklarda ağrı değerlendirilmesi hakkında bilgilenme düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluating the knowledge levels of nurses working in pediatric clinics about pain and pain assessment in children
Avanos ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin ev ortamlarının ev kazası yönünden değerlendirilmesi
The evaulation of individuals over the age of 65 in aspect of accidents at home in the town centre in Avanos
Topuk kanı alınmasıyla oluşan ağrı düzeyine farmakolojik olmayan yöntemlerin etkisi
Effects of non-pharmacological methods on the pain level occurs due to heel blood collection
Yoğun bakım hemşirelerinin profesyonel davranışlarının belirlenmesi
Determi̇ni̇ng the professional behavi̇or of intensi̇ve care nurses
0-12 yaş çocuğu olan annelerin akılcı ilaç kullanımlarının incelenmesi
Rational medicine usage for mothers with children of age 0-12
Yaşlılarda üriner inkontinans geriatrik depresyon ve yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi
The relationship among urinary incontinence geriatrik depression and loneliness of elderly inviduals
Yönetici hemşirelerin duygusal zekâ becerileri ve stresle başa çıkma davranışlarının incelenmesi
An investigation towards behaviors of administrative nurses against skills of emotional intelligence and coping with stress
Hastaların bulundukları ünitenin ve bağımlılık düzeylerinin hemşirelik bakımını algılamalarına etkisi
The Impact on Perception of The Nursing Care by The Hospital Unit and by The Level of Patient Dependency
Kemik metastazı olan kanser hastalarına uygulanan akupresin ağrıya etkisi
Effect of acupressure on pain intensity in patients with bone metastasis

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.