X
Menu

HUKUK TEZ KONULARI

HUKUK TEZ KONULARI
Resmi belgede sahtecilik suçu
Forgery of official documents
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
Delaying the pronouncement of the judgemen
Üretim ve iş sırrının haksız rekabete konu olması ve yaptırımları
The fact that the subject of manufacturing and business (Trade) secret unfair competition and sanctions
Kredi sözleşmelerinin müzakeresi: Kredi Piyasaları Birliği (Loan Market Association) kredi sözleşmeleri
Negotiation of loan agreements – Loan Market Association loan agreements
Sigorta sözleşmelerinde haksız şart ve genel işlem koşulu denetimi
Control of unfair terms and general conditions of contracts in insurance contracts
Ötanazi ve yaşama hakkı
Euthanasia and right to life
Avrupa insan hakları sözleşmesi çerçevesinde gerçek kişilerin mülkiyet hakkı
Right to property of real persons in the European convention on human rights
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu
Laundering of assets acquired from an offence
Serbest muhasebeci mali müşavirlerin hukuki ve cezai sorumlulukları
Legal and criminal liabilities and responsibilities of certified public accountants
Eser sözleşmesinde yüklenicinin borca aykırılığının önceden belli olması
Foregone breach of construction contract by the contractor before the due date
Pay Sahipleri Sözleşmesi kapsamında anonim şirketlerde pay devrinin kısıtlanması
Restriction of the share transfers in joint stock companies within the scope of shareholders’ agreements
Unutulma hakkı
Right to be forgotten
Montreal Sözleşmesi uyarınca taşıyıcının uluslararası yolcu taşıma sözleşmesinden doğan sorumluluğu
Air carrier’s liability under the 1999 Montreal Convention: Death, bodily injury and delay of passenger
Banka teminat mektuplarının ödeme istemiyle ibrazı
The delivery of the bank letters with the demand of payment
Türk Borçlar Kanunundaki hizmet sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçilere etkisi
4857 servi̇ce in Turki̇sh Code of obli̇gati̇ons and the consequences of termi̇nati̇on of the contract governed by the i̇mpact on workers
Türev piyasalar ve Türkiye’deki türev piyasaların değerlendirilmesi
Evaluation of derivative markets and derivative markets in Turkey
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
Disguised profit distribution through transfer pricing
6222 sayılı kanun çerçevesinde şike suçu
Match-fixing and football competitons in crimes with 6222
Organizasyon sorumluluğu: TBK m. 66 / III
Organisation liability: TCO Art. 66 / III
Hava ve uzay hukukunda tahkimin gelişimi
The development of arbitration in air and space law
Türk İdare Hukukunda kamu hizmetinin uyarlanma ilkesi
The adaptation principle of public service in Turkish administrative law
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre hizmet sözleşmesinde ücret
Wage for the service contracts according to the Turkish Code of Obligations no 6098
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında devletlerin takdir marjı
The margin of appreciation of the state of the limitation of fundamental rights and freedoms
Sendika özgürlüğünün güvencesi
The guarentee of trade union freedom
Şirketler Topluluğu Hukukunda paysahipliği haklarına dayalı hâkimiyet
Dominance through shareholding rights under group of companies
Türk Satım Hukuku ile karşılaştırmalı olarak CISG uyarınca tazminatın hesaplanması
Calculation of damages under CISG in comparison with Turkish Law
5237 sayılı TCK’da düzenlenen rüşvet suçu
Bribery established by 5237 law number Turkish Criminal Code
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğu
Contractor’s responsibility for defects regarding construction contracts in return for land share
Profesyonel futbolcu sözleşmesi
Professional footballers’ aggrement
Manevi zararı tazmin yolları
Methods of compensation for non-pecuniary loss
Sağlık hizmetlerinin özel hukuk kişileri tarafından yürütülmesi
The provision of health care services by private law persons
Özel hastanelerin hukuki sorumluluğu
The legal responsibilities of private hospitals
Hâkim kararına dayanmayan ve adli merci önüne çıkartma amacı gütmeyen polis eylemleri ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkından mahrum bırakılma
Deprivation of right to liberty and security by police actions which are not based on a judicial decision and which have not purpose of bringing to before the competent judicial authority
Tehdit suçu: TCK. m. 106
Cri̇me of threat: TCC. a. 106
İnsan hakları aktivizminde beden kullanımı: Gönüllü canlı kalkanlar
Body use in human rights activism: Voluntary human shields
Güvenlik güçlerinin faili olduğu yaşam hakkı ihlallerinde etkili soruşturma yükümlülüğü
The Obligation to conduct effective investigation into violations of the right to life perpetrated by the security forces
Yoksulları edebiyatla görünür kılmak: Sait Faik Abasıyanık öykülerinde (1936 – 1954) yoksulluk ve kentsel yoksulluk temsilleri
Making the poor visible through literature: representations of poverty and urban poverty in Sait Faik Abasıyanık’s stories (1936 – 1954)
Esneklik açısından evde çalışma ilişkileri
Flexibility and working at home
Nefret suçları
Hate crimes
Medeni Yargılama Hukukunda delil başlangıcı
The commencement of evidence in the Law of Civil Procedure
Medenî Usûl Hukukunda yabancılık unsuru ve sonuçları
Foreign elemet and its results in Civil Procedure
Türkiye’de insan hakları idari yapılanması etkinliğinin Paris ilkeleri çerçevesinde incelenmesi
The efficiency of administrative structure of human rights in Turkey in terms of the Paris principles
Ceza koşulunun zarar ve tazminatla ilişkisi
Penalty clause and its relation with loss and damages
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde 12 Eylül 1980 Darbesi döneminde işkence yasağı ihlalleri
According to the European Convention on Human Rights the violations of the legal prohibition against torture during the Military Coup Period of 12 September 1980
Türk Ceza Hukukunda rüşvet suçu
Bri̇bery offence in Turki̇sh Cri̇mi̇nal Law
İnsancıl müdahale ve koruma sorumluluğu
Humanitarian intervention and responsibility to protect
Egemenlik kavramı ve Carl Schmitt
The concept of sovereignty and Carl Schmitt
Halka açık anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımının Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu açılarından ‘işlem’ ve ‘ilişkili kişi’ unsurları kapsamında değerlendirilmesi
Concealed distribution of capital in publicly- held joint stock corporations in Turkish Capital Markets Law and Corporate Tax Law: An approach from ‘transaction’ and ‘associated persons’ terms’ aspects
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde taşıt rehni
2918 numbered highways traffic act and related legislation within the framework of the vehicle pledge
Pay sahiplerinin genel kurulda temsili
Representation of shareholders in general meeting
Saf Hukuk Teorisi ve Uluslararası İnsancıl Hukuk
The Pure Theory of Law and International Humanitarian Law
Gazetelerde ifade hürriyetinin sınırlandırılması
Restriction of freedom of expression in newspapers
Ceza Muhakemesi Hukukunda hukuka aykırı delillerin değerlendirilmesi yasağı
Exclusionary rule in the Criminal Procedure Law
Başkanlık sistemi ve Türkiye
Presidential government and Turkey
İstanbul Mahkemelerinde müstemenlerin davaları ve hukuki muameleleri (XVII. yüzyıl)
Legal disputes and transactions of mustaman at the sharia Courts of Istanbul (in XVIIth century)
Taşınmaz mülkiyetinin devrinde miras bırakanın muvazaası
Fictitious transactions relating the transfer of i̇mmovable property of testator
Marka Hukukunda kullanım sonucu ayırt edicilik kazandırma
Acquiring distinctiveness through use in Trademark Law
Delil tespiti
Perpetuation of evidence
Kamu otoritesi müdahalesi çerçevesinde evlenmenin hükümsüzlüğü
Interference by public authoritye anda the framework of the invalidity of a marriage
Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçları: TCK m. 181, 182
Crimes of intentional and negligent pollution of environment: TCC Art. 181 & 182
Olağanüstü hal uygulaması ve teorik temelleri
The practices of the state of emergency and its theoretical basis
Tıbbi müdahale hatalarında bilirkişinin rolü
The role of expert wi̇tness testi̇mony i̇n medi̇cal malprracti̇ce cases
Vergi mükellefinin susma hakkına yönelik ihlaller bakımından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı
The Constitutional complaint agai̇nst the ri̇ght of si̇lence i̇n respect to offences of the taxpayers
Kazakistan Hukukuna göre yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi
According to Kazakstani Law recognition and approval of foreign arbitral awards
Türk Hukukunda velayetin kapsamı ve hükümleri
The scope and provisions of legal guardianship in Turkish Law
Suça iştirakte bağlılık kuralı
The rule of accessoriness in participation
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 1982 Anayasası’nda ifade ve kitle iletişim özgürlüğü
Freedom of expression and mass media under the European Convention on Human Rights and 1982 Constitution of Turkey
Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız rekabet ve yaptırımları
Unfair competition and sanctions according to the Turkish Commercial Code
Türk İdare Hukukunda idari işlemlerde gerekçe ilkesi
The duty to give reasons of administrative acts in Turkish Administrative Law
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının kesintisiz infazının işkence yasağı açısından incelenmesi
The exemination of the incessant execution of agravated life imprisonment in terms of prohibition of torture within the framework of the jurisprudence of European Court of Human Rights
6446 Sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununa göre idarî yaptırımlar
Administrative sanctions up to new Electricity Market Law Numbered 6446
AİHS ışığında adil yargılanma hakkı ve Türk idari yargısı
Light the ECHR, right the fair trial and the Turkish administrative juristiction
Nişanlanmanın hüküm ve sonuçları
Legal provision and consequences of an engagement
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketler topluluğu hükümleri ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Kakkında Kanun kapsamında ‘kontrol’ kavramı ve hukuki sonuçları
The Concept of Control and its legal conclusions within the scope of the provisions of the society of companies provided in the Turkish Commercial Code numbered 6102 and in the Act numbered 4054 on the Protection of Competition
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 68. maddesi kapsamında bilgisayar programlarının korunması
The protection of computer programs within the context of 68 th clause of The law on Intellectual and Artistic Works
Tabiat varlıklarını koruma
The protection of natural heritage
Sermaye Piyasası Hukukunda örtülü kazanç aktarımı suçu
Milletlerarası Özel Hukuk bakımından mal rejimleri
Matrimonial property regimes in Private International Law
Akreditifin hukuki niteliği
Legal status of letter of credit
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda soruşturmanın sonuçlandırılması
Conclusion of the investigation in the Criminal Procedure Code
Meclis-i Umumi (Kanun-i Esasi ve uygulaması)
General Assembly of 1876 (Basic Law and its practice)
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde anonim şirketlerin devralma yolu ile birleşmesi
Merger of joint stock companies by acquisition under the Turkish Commercial Code No. 6102
Milletlerarası Özel Hukukta navlun sözleşmesi
Contract of affreightment in Private International Law
Klasik Devir Osmanlı Muhakeme Hukukunda vekâlet akdi: Husumete vekâlet
The contract of legal representation in the Ottoman Procedural Law in the Classical Period
Ayakta tedavilerde özel sağlık kuruluşunun eczacının ve ilaç üreticisinin sorumluluğu
Legal liability of private health care providers pharmacists and pharmaceutical manifacturers in outpatient care
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde çalışanların hakları (8-11. Maddeler kapsamında)
Employees’ rights in the European Convention on Human Rights (Within the scope of article 8-11)
Mukayeseli Hukukta cinsel suç faillerinin kastrasyonu ve ülkemize ilişkin öneriler
Castration of sexual criminal offenders in Comparative Law and proposals to our country
TCK madde 257 Görevi kötüye kullanma suçu
Professional misconduct
İşyeri devrinin iş sözleşmesine etkisi
The effect of transfer of business to labor agreement
Yargıtay kararları çerçevesinde tefecilik suçu
The crime of usury in respect of the court of cassation case laws
Ticaret unvanı ve korunması
Trade name and its protection
Avrupa Birliği’nde şirketlerin sınıraşan hareketliliği
Corporate mobility in European Union
Türk Anayasa yargısında somut norm denetimi
Concrete review of norm in Turkish Constitution jurisdiction
Sosyal sigorta yardımlarına hak kazanma koşulları ve eşitlik ilkesi
Terms required to be entitled to social security benefits and principle of equality
Toplu yapıların denetimi
Control of sites
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi bağlamında mahpusların sağlık hakkı
Prisoners’ health rights in the context of article 3 of the European Convention On Human Rights
Türk hukukunda uluslararası andlaşmaların onaylanması ve değeri meselesi
The ratification and the value issue of international agreements in Turkish law
Genel işlem koşulları
General transaction stipulations
1909 Osmanlı Kanuni Esasi tadilleri çerçevesinde kanun yapma usulü
Law-making procedure with in the framework of 1909 restorations
Türk Borçlar Hukukunda müteselsil kefalet sözleşmesi
Joint suretyship agreement under The Turkish Obligations Law
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.