X
Menu

İktisat Bölümü Tez Konuları 2016

İktisat Bölümü Tez Konuları 2016
 • Türkiye–İran arasında ekonomik bütünleşmenin olası etkileri

The possible effects of economics i̇ntegration between Turkey and Iran

 • Savunma harcamaları, terörizm ve ekonomik büyüklük arası ilişkinin incelenmesi

The relationship between military expenditure,terrorism and economic growth

 • İflas riskinin bir göstergesi olarak likidite göstergeleri: Seçilmiş firmalar üzerine bir analiz

Liquidity indicators as an indicator of bankruptcy risk: An analysis ofselected companies

 • Bireysel yatırımcı davranışları bağlamında Muğla konut piyasasında oluşan spekülatif köpük etkisinin incelenmesi

Investigation of the speculative bubble effect context of the individual investors in real estate market of Mugla

 • Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yolsuzluk ve ekonomik büyüme

Corruption and economic growth for developing and underdeveloped countries

 • Türkiye’de kayıt dışı ekonominin ölçülmesi ve belirleyicileri: 1970-2014

Measuring the underground economy and its determinants in Turkey: 1970-2014

 • İktisadi büyüme sürecinde yatırımlara yönelik devlet yardımlarının etkinliği : Türkiye uygulaması

Effectiveness of state aid for investments in theprocess of economic growth : Turkish case

 • Gürcistan ekonomisi ve Türkiye-Gürcistan ticari ilişkilerinin analizi

The economy of Georgia and analiysis of trade relations between Turkey and Georgia

 • Döviz kuru ve makro ekonomik etkileri

 

 • Trb1 bölgesinde faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri işleyen firmaların etkinlik analizi

The efficiency analysis of the milk and dairy production firms operating in trb1 region

 • Demokrasi, ekonomik özgürlükler ve büyüme: Teori ve ampirik uygulama

Democracy, economic freedoms and growth: Theory and empirical applications

 • Davranışsal iktisat bağlamında cinsiyet farkının tüketici tercihlerine etkisi: Bartın örneği

Gender differences in the context of behavioral economics effects on consumer choice: Bartin example

 • Türkiye’de bölgesel kalkınma ajanslarının bölge ekonomisi üzerine etkisi: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı örneği

Effects of regional development agencies (RDA) s on regions’ economy in Turkey: Sample of Eastern Black Sea Development Agency

 • Finansal krizler ve bulaşma etkisi: 2008 küresel finans krizi üzerine bir analiz

Financial crises and the contagion effect: An analysis of the 2008 global financial crisis

 • Kentsel dönüşüm sürecinde deprem riski altında gayrimenkul değerlemesi: Denizli örneği

Real estate appraisal in urban transformation process under the earthquake risk: The case of Deni̇zli̇

 • Bilimsel dayanağını neoklasik iktisattan alan liberal görüşün küreselleşen sorunları

Globalizing problems of the liberal economic view scientifically based on neoclassic economic thought

 • Dr. Yakup Kepenek’in yaşamı, yapıtları, fikirleri, uygulamaları ve Türk toplumsal yaşamına katkıları

The life, works, ideology and practises of Prof. Dr. Yakup Kepenek and his contributions to Turkish social life

 • Müdahaleci akımlar bağlamında Atatürk Dönemi sanayileşme politikaları

Industrialization policies in Atatürk Period on the basis of interventionist economics

 • Türkiye’de kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetleri ve bölge ekonomisine katkıları üzerine bir araştırma: Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii Anonim Şirketi örneği

A Research on activities and contributions for the regional economy of state – owned enterprises in Turkey: The case of Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii Anonim Şirketi

 • Finansal krizler ve kırılgan ekonomiler üzerine etkileri

Financial crisis and the effects on fragile economies

 • Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke karşılaştırması

The realion between public expenditures and economic growth comparison of developed and developing countries

 • Türkiye işgücü piyasasına yönelik histeri etkisi analizi: Ratchet model uygulaması

Hysteresis effect analysis for Turkey labor market : Ratchet model application

 • Türkiye’ de dış borç ve ekonomik büyüme: 1990 öncesi ve sonrası

Foreign debt and economic growth in Turkey: Before and after 1990

 • Türkiye’de ve seçilmiş ülkelerde iktisadi gelişmişlik düzeyinin oy verme tercihleri üzerine etkilerinin karşılaştırmalı ampirik analizi

Economic development level and voting behavior : A comparative empirical analysis for Turkey and selected countries

 • Yapılandırılmış alternatif bir yatırım aracı olarak sukuk: Yapısı, çeşitleri ve türkiye piyasasında kullanımı

As a configured alternative investment tool, sukuk: It’s structure,varieties and the usage in Turkey’s market

 • Döviz kuru oynaklığı, dış ticaret ve istihdam ilişkisi: Türkiye uygulaması

The relationship between exchange rate volatility, foreign trade and employment: Turkey practice.

 • Gelişen piyasa ekonomileri ve Türkiye: Dış ticarette rekabet gücü analizi

Emerging market economy and Turkey: Competitive analysis at foreign trade

 • Enflasyon hedeflemesi politikası ve Türkiye uygulaması

Inflation targeting policy and the case of Turkey

 • Türkiye – AB dış ticaret istatistiklerinin karşılaştırılması:2002 – 2014

A comparison of the foreign trade statistics between Turkey and the EU: 2002 – 2014

 • Hanehalkı borcunun belirleyicileri: Fethiye ilçesi örneği

Determinants of household debt : Fethi̇ye town sample

 

Share
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.