X
Menu

İngiliz Dili Ve Edebiyatı Tez Konuları

İngiliz Dili Ve Edebiyatı Tez Konuları
The relationship between analytic language knowledge and metalinguistic awareness: A comparison between monolingual and sequential bilingual tertiary level students
The relationship between analytic language knowledge and metalinguistic awareness: A comparison between monolingual and sequential bilingual tertiary level students
Flann O’Brien’s dialogue with modernity: Authorship and the political unconscious
Flann O’Brien’ın modernite ile diyalogu: Yazarlık ve politik bilinçdışı
The representations of trauma and trauma coping strategies in grace nichols’s poetry
Grace Nichols’ın şiirinde travma ve travmayla başetme yollarının temsili
Female identity and power relations in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale, Cat’s Eye and Lady Oracle
Margaret Atwood’un The Handmaid’s Tale, Cat’s Eye ve Lady Oracle romanlarında kadın kimliği ve güç ilişkileri
Mark Twain’s the adventures of Huckleberry Finn as a challenge of social and racial conventions
Mark Twaın’ın Huckleberry Fınnın maceraları adlı eserinde sosyal ve ırk düzenine itirazı
Literary topographies in victorian gothic novels
Victoria dönemi gotik romanlarında edebi topografyalar
The role of watching English subtitled programs in the development of second language pragmatic competence
İkinci dil edimsel yeterlilik geliştirme İngilizce alt programları izleme rolü
The logic of action in Chaucer’s Troilus and Criseyde
Chaucer’ın Troilus and Criseyde eserinde eylemin mantığı
Deceit, family and justice in Miller and Ibsen’s plays Crucible, All My Sons and Ghosts
Mıller ve Ibsen’ın All my Sons, Ghosts, ve Crucıble adlı oyunlarındaki aldatmaca, aile ve adalet
Constructions of new britishness in winsome pinnock’s talking in tongues, mules, can you keep a secret? and one under
Winsome pinnock’ın talking in tongues, mules, can you keep a secret? ve one under başlıklı oyunlarında yeni britanyalılığın yorumlanması
Orientalism in Lord Byron’s letters and journals concerning Ottoman Empire
Lord Byron’ın mektup ve günlüklerinde Osmanlı Devleti’ne ilişkin şarkiyatçılık
Shakespeare’s satirical representation of the Elizabethan Court and the nobility in his english history plays
Shakespeare’in İngiliz tarih oyunlarında Elizabeth Dönemi saray ve soyluların hicvedilişi
Medieval self-fashioning: Identity performances in chaucer’s canterbury tales
Ortaçağ öz-biçimlendirmesi: Chaucer’ın canterbury hikâyeleri’ndeki kimlik performansları
The idea of the renaissance individualism as seen in Doctor Faustus and The Duchess of Malfi
Doctor Faustus ve The Duchess of Malfi: Oyunlarında görülen rönesansa özgü bireyselcilik yaklaşımı
In-service education and training needs of instructors working in the accreditation process at vocational qualification test centers
Mesleki yeterlilik sınav merkezleri akreditasyonusürecinde görev alan öğretim elemanlarının hizmet-içieğitim ihtiyacı analizi
English learners’ and teachers’ perceptions of English as a Lingua Franca
İngilizce öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortak dil olarak İngilizce (English as a Lingua Franca) kavramına bakış açıları
Charles Percy Snow’un The Lıght and The Dark, The New Men ve Corrıdors of Power adlı romanlarının Marksist edebiyat eleştirisi bağlamında incelenmesi
A study of Marxist criticism in Charles Percy Snow’s novelsThe Light and The Dark, The New Men and Corridors of Power
Representations of the stage Machiavel in Othello, King Lear and Hamlet
Othello, Kral Lear ve Hamlet’te sahne Makyavellerin temsili
The representations of domesticity, motherhood and violence in Toni Morrison’s Beloved and Alice Walker’s The Color Purple
Tonı Morrıson Beloved ve Alice Walker the Color Purple içinde evcimenlik, annelik ve şiddet temsilleri
The effect of using elf materials on the development of intercultural awareness and the attitudes of language learners
Ortak dil kaynaklı materyal kullanılmasının dil öğrenenlerin kültürlerarası farkındalık ve tutumlarının gelişimi üzerine etkisi
A poetics of contemporary science poetry: The poems of Edwin Morgan, Robert Crawford and David Morley
Çağdaş bilim şiirinin şiir tekniği: Edwin Morgan, Robert Crawford ve David Morley’nin şiirleri
The projection of racism in Richard Wright’s Black Boy
Richard Wright ‘in Black Boy ırkçılığın projeksiyon
Reading Sylvia Plath’s poetry through contemporary literary theory
Sylvia Plath şiirini çağdaş edebi teoriler ışığında okumak
Orientalism in Tamburlaine The Great and Anglo – Ottoman relations in Elizabethan Era
Tamburlaine The Great adlı eserdeki şarkiyatçılık ve Elizabeth Dönemindeki Osmanlı – İngiliz ilişkileri
A romantıc odyssey: Eternal return ın the works of S. T. Coleridge
Romanti̇k bi̇r yolculuk: S. T. Coleridge’i̇n eserleri̇nde ebedi̇ dönüş
Milton’s patriotism: Against tyranny, servility and idolatry
Milton’ın yurtseverliği: Tiranlık, kölelik ve putlara karşı
Questioning women’s status in the Victorian age:Marriage in Jane Eyre and Pride and Prejudice
Viktorian döneminde kadının durumu sorgulanıyor: Jane Eyre’de evlilik ve Pride ve Prejudice
A task-based approach for teaching English vocabulary skill to Iraqi EFL learners
Irak EFL yabancı dil öğretimi İngilizce kelime beceri için görev tabanlı yaklaşım
Images of the ‘new woman’ in the works of Late Victorian male writers
Geç Viktorya dönemi erkek yazarlarının eserlerinde ‘yeni kadın’ imgeleri
A Kristevan reading of George Eliot’s early novels
George Eliot’ın erken dönem romanlarının Kristeva’nın teorileri ışığında incelenmesi
The grotesque, the gothic and the carnivalesque representation of the city in London: The Biography by Peter Ackroyd
Peter Ackroyd’un The Biography eserinde kentin grotesk, gotik ve karnavalesk temsili
The influence of history and culture on humanity in the light of the lord of the rings
The lord of the rings ışığında tarih ve kültürün insanlık üzerindeki etkisi
On the road to heaven: An evaluation of spirituality in the works of Jack Kerouac
Cennetin yolunda: Jack Kerouac’ın eserlerinde maneviyatın incelenmesi
The test of manhood in ernest hemingway’s a farewell to arms and for whom the bell tolls
Ernest hemingway’in a farewell to arms ve for whom the bell tolls’daki erkeklik testi
The childhood imagery in the poetry of William Blake and William Wordsworth
William Blake ve William Wordsworth şiirlerinde çocuk i̇mgesi
A marxist analysis of Elizabeth Gaskell’s novels
Elizabeth Gaskell’in romanlarının marksist açıdan incelenmesi
Assimilation of The Other through feudalism as the dominant paradigm in Sir Gawain and The Green Knight
Sir Gawain ve Yeşil Şövalye’de Ötekinin baskın paradigma olarak feodalizm aracılığıyla asimilasyonu
The role of social-emotional stability in English among Iraqi kindergarteners
İngilizcede sosyal-duygusal istikrarın Iraklı kreş çocukları üzerindeki rolü
Time and space relationship in the Victorian and Neo – Victorian novel
Viktorya ve Yeni – Viktorya romanında zaman mekân ilişkisi
Innocence lost as a recurring motif in Stephen King’s horror
Stephen King’ın eserlerınde tekrar eden bır tema olarak masumıyetın kaybı
Colonization in Chinua Achebe’s novels things fall apart and no longer at ease
Kolonizasyonu Chinua Achebe’nin romanları things fall apart ve no longer at ease’n de
Individuals oppressed by society: Rupert Thomson’s Divided Kingdom, Kazuo Ishiguro’s Never Let Me Go, and Jasper Fforde’s Shades of Grey
Rupert Thomson’ın Divided Kingdom, Kazuo Ishiguro’nun Never Let Me Go ve Jasper Fforde’un Shades of Grey adlı romanlarında toplum tarafından bastırılan bireyler
A psychoanalytical approach of Paul Bowles selected short stories
Paul Bowles’ın kısa hikayelerine psikanalitik bir yaklaşım
Why can’t we still be friends?: Othering in intercultural relationships in E. M. Forster’s a Passage to India and Zadie Smith’s White Teeth
Neden hala arkadaş olamıyoruz?: E. M. Forster’ın Hindistan’a Bir Geçit ve Zadie Smith’in İnci Gibi Dişler romanlarında kültürler arası ilişkilerde ötekileştirme
The effect of drama activities on affective filter in teaching English as a foreign language to young adult learners
Genç yetişkinlere İngilizce öğretiminde dramanın duyuşsal filtre üzerindeki etkisi
The problem of representation in middle eastern American theatre: A postcolonial approach
Orta doğu kökenli Amerikalıların tiyatrolarında sunum problemleri: Postkolonyal yaklaşım
The role of attitude in the first language attrition among Kurdish bilingual adolescents in Turkey
Türkiye’de çift dilli Kürt ergenlerde tutumun ana dil bozumuüzerindeki rolü
The beat genaration, the marginal social group of the post wwii American literature: A study of Chandler Brossard’s who walk in darkness and John Clellon Holmes’s go
Beat generasyonu, İkincı Dünya Savaşı sonrası Amerikan edebıyatının marjınal sosyal grubu: Chandler Brossard’ın who walk ın darkness ve John Clellon holmes’un go eserlerının çalışması
Implemented strategies of enhancing motivation among Iraqi students for learning English language
Iraklı öğrencilerinde İngilizce öğrenmek için motivasyon geliştirilmesi ve uygulamaya stratejileri
The moral dimension of disguise and role-playing in Ben Jonson’s Volpone, The Alchemist and The Silent Woman
Ben Jonson’un Volpone, The Alchemist ve The Silent Woman adlı oyunlarında kılık değiştirme ve rol yapmanın ahlaki boyutu
Posthuman ecologies in twenty – first century short animations
Yirmibirinci yüzyıl kısa çizgi filmlerinde insan ötesi ekolojiler
The Bakhtinian carnival spirit in A Midsummer Night’s Dream, As You Like It and Twelfth Night: The chronotope, role reversal, laughter, parody and grotesque imagery
Bir Yaz Gecesi Rüyası, Nasıl Hoşunuza Giderse ve Onikinci Gece oyunlarındaki Bakhtinsel karnaval ruhu: Zaman-mekan ilişkisi, rol değiştirme, güldürü, parodi ve grotesk imgeleme
V. S. Naipaul’s ambivalent attitude towards British imperialism in his selected novels
V. S. Naipaul’un seçilmiş romanlarında İngiliz emperyalizmine yönelik ikilemi
Salman Rushdie’s grotesque in Midnight’s Children and Shame
Salman Rushdie’nin Geceyarısı Çocukları ve Utanç romanlarında grotesk
Characters seeking liberation in R. K. Narayan’s Swami and Friends, The Bachelor of Arts and The English Teacher
R. K. Narayan’ın Swami and Friends, The Bachelor of Arts ve The English Teacher adlı romanlarındaki karakterlerin özgürleşme arayışı
Gaskell’s North and South, Dickens’s Great Expectations and Hardy’s Jude the Obscure: A dialectical social criticism
Elizabeth Gaskell’ın North and South, Charles Dickens’ın Great Expectations ve Thomas Hardy’nin Jude the Obscure romanlarına diyalektik eleştiri
The industrial novel: Shirley, Hard Times and North and South
Endüstri romanı: Shirley, Hard Times ve North and South
Modernism a road to death for Virginia Woolf and Sadegh Hedayat
Modernizm Virginia Woolf ve Sadık Hedayat için ölüm bir yol
Women role and the effects of patriarchy in the plays a street car named desire , a doll’s house and hedda gabler
Arzu tramvayı, bir bebek evi ve hedda gabler eserleri içerisinde kadının rolü ve ataerkil toplumun kadın üzerindeki etkisi
A corpus-driven analysis of evet ‘yes’ and hı-hı in Turkish: Evidence from the spoken Turkish corpus
Türkçede evet ve hı-hı’nın derleme dayalı incelenmesi: Sözlü Türkçe derlemi’nden bulgular
Children’s literature: Does it really exist?
Çocuk edebiyatı: Gerçekten var mıdır?
Ulusal tarih açısından Wole Soyinka’nın otobiyografileri
Wole Soyinka’s autobi̇ographies as national history
Masculinities from the libertine to the dandy in the comedy of manners: George Etherege’s The Man of Mode, Oliver Goldsmith’s She Stoops to Conquer and Oscar Wilde’s Lady Windermere’s Fan
Töre komedisinde çapkından züppeye erkeklikler: George Etherege’ın The Man of Mode, Oliver Goldsmith’in She Stoops to Conquer ve Oscar Wilde’ın Lady Windermere’s Fan adlı oyunları
Narrative voice in feminist drama: A study of Adrienne Kennedy, Caryl Churchill and Sarah Kane
Feminist dramada anlatıcı: Adrienne Kennedy, Caryl Churchill ve Sarah Kane oyunları üzerine bir inceleme
Alice Walker’ın Renklerden Moru ve Elif şafak’ın Baba ve Piç romanlarının psikanalitik açıdan incelenmesi
A psychoanalytic study of The Color Purple by Alice Walker and The Bastard of Istanbul by Elif Şafak
Cultural nationalism in the wake of postcolonial resistance: A comparative analysis of William Butler Yeats and Wole Soyinka
Sömürgecilik sonrası direniş yolunda kültürel milliyetçilik: William Butler Yeats ve Wole Soyinka karşılaştırması
Expressionism and symbolism in Thornton Wilder’s Our Town and The Skin of Our Teeth’
Thornton Wilder’ın Our Town and The Skin of Our Teeth isimli oyunlarında dışavurumculuk ve sembolizm
Preserving and breaking the canon: English music by Peter Ackroyd as a postmodern bildungsroman
Kanonu bozmak ve korumak: Peter Ackroyd’un İngiliz müziği romanının postmodern bıldıngsroman olarak incelenmesi
Hybridity in Geoffrey Chaucer’s The Canterbury Tales: Reconstructing estate boundaries
Geoffrey Chaucer’ın Canterbury Hikayeleri’nde melezleşme ve sınıflar arasındaki sınırların yeniden çizilmesi
Appropriation of science fiction elements in postmodern fiction as reflected in Angela Carter’s the Passion of New Eve and Jeanette Winterson’s The Stone Gods
Angela Carter’ın The Passion of New Eve ve Jeanette Winterson’ın The Stone Gods romanlarının bilimkurgu öğelerinin postmodern kurguya uyarlanması örneği olarak incelenmesi
The representation of feminist dystopia in Margaret Atwood’s the Handmaid’s Tale and Katharine Burdekin’s Swastika Night
Violence and sexuality in in-yer-face drama: Sarah Kane’s Phaedra’s Love, Mark Ravenhill’s Some Explicit Polaroids, and Anthony Neilson’s Penetrator
Suratına tiyatroda şiddet ve cinsellik: Sarah Kane’in Phaedra’s Love, Mark Ravenhill’in Some Explicit Polaroids ve Anthony Neilson’ın Penetrator Oyunları
An ecofeminist reading on Margaret Atwood’s the Handmaid’s Tale and Starhawk’s the Fifth Sacred Thing
Margaret Atwood’un the Handmaid’s Tale (Damızlık Kızın Öyküsü) ve Starhawk’in the Fifth Sacred Thing (Beşi̇nci̇ Kutsal Şey) i̇si̇mli̇ eserleri̇ne ecofemi̇ni̇st bi̇r yaklaşım
An analysis of two translations of Mrs. Dalloway into Turkish
Mrs. Dalloway adlı eserin Türkçe’ye yapılan iki farklı çevirisinin analizi
Psychoanalysis, trauma and war: A comparative study of Virginia Woolf’s Mrs Dalloway and Pat Barker’s regeneration
Psikanaliz, travma ve savaş: Virginia Woolf’un Mrs Dalloway ve Pat Barker’in regeneration romanlarının karşılaştırmalı bir çalışması
The effects of totalitarianism as reflected in William Golding’s Lord of the Flies and George Orwell’s Animal Farm and Nineteen Eighty-Four
Totalitarizmin William Golding’in Sineklerin Tanrısı, George Orwell’in Hayvan Çiftliği ve Bin Dokuz Yüz Seksen Dört romanlarına yansıyan etkileri
Construction of gender identity in Perfect Peace and They Tell me of a Home
Perfect Peace ve They Tell me of a Home adlı romanlarda toplumsal sosyal cinsiyet kimliği yapılanması
American revolution and analysis of the effects of American Revolution in Washington Irving’s Rip Van Winkle
Amerikan devrimi ve Washıngton Irvıng’in Rıp Van Wınkle kısa hikayesinde Amerikan Devrimi’nin etkilerinin incelenmesi
A minimalist approach to analyzing phrase structures through universal principles and parameters to identify parametric variations between English and Turkish languages
İngilizce ve Türkçe’deki değiştirgensel farklılıkları saptamak için evrensel ilkeler ve değiştirgenler yoluyla öbek yapıların çözümlenmesine minimalist(İndirgemeci) bir yaklaşım
The English bildungsroman in the age of modernism: Virginia Woolf’s Jacob’s Room and the psychological insight into character formation
Modernist dönemde İngiliz bildungsromanı: Virginia Woolf’un Jacob’un Odası adlı romanı ve psikolojik açıdan kişilik biçimlenmesi
Ezistenz in modern and postmodern bildungsromanen: Hermann Hesse’s Demian and Graham Swift’s Waterland
Modern ve postmodern bildungsromanlarında varoluş felsefesi: Hermann Hesse’nin Demian ve Graham Swift’in Waterland adlı romanları
Digital vocabulary instruction and its effects on high school students’ writing
Yabancı dilde dijital kelime öğretiminin lise öğrencilerinin yazmada kelime kullanımlarına etkisi
Identity crisis and alienation in Sylvia Plath’s The Bell Jar
Sylvia Plath’ın Sırça Fanus isimli romanında kimlik krizi ve yabancılaşma
English identity in the Painted Veil, The Remains of the Day and The English Patient
Duvak, Günden Kalanlar ve İngiliz Hasta romanlarında İngiliz kimliği
Beyond the Twin Cores: The motif of doppelganger in J.K. Rowling’s Harry Potter series
‘İkiz Çekirdekler[in]’ Ötesinde: J.K. Rowling’in Harry Potter serisinde kötü ikiz motifi
The moral and political worlds of Macbeth
Macbeth’in ahlaki ve politik dünyası
The Concept of autoimmunity in Captain Corelli’s Mandolin and The English Patient
Yüzbaşı Corelli’nin Mandolini ve İngiliz Hasta romanlarında otoimmünite kavramı
Representing history in contemporary British fiction: A new historicist approach to Kazuo ishiguro’s When We Were Orphans, Graham Swift’s Waterland and Julian Barnes’s Flaubert’s Parrot
Çağdaş İngiliz romanında tarih temsili: Kazuo Ishiguro’nun Çocukluğumu Ararken, Graham Swift’in Su Diyarı ve Julian Barnes’ın Flaubert’in Papağanı adlı romanlarına yeni tarihselci bir yaklaşım
Memduh Şevket Esendal’ın öykülerine metindilbilimsel bir yaklaşım
A textlinguistic approach to Memduh Şevket Esendal’s stories
19. yüzyıl İngiliz edebiyatında Lewis Carroll, George Macdonald, Charles Dickens ve Jung’un arketipleri
Jungian archetypes in 19th century English literature: Lewis Carroll, George Macdonald and Charles Dickens
Gender-resistance and punishment in Oscar Wilde’s literary works
Oscar Wılde’ın edebi çalışmalarında toplumsal cinsiyete karşı direniş ve cezalandırma
Descending into us from we know not whence: Marilynne Robinson and the Emersonian tradition
Bilinmezden içimize gelen: Marilynne Robinson ve Emerson geleneği
Existence and search for identity in Lady Chatterley’s Lover and Women in Love by D. H. Lawrence
D. H. Lawrence’ın Aşık Kadınlar ve Lady Chatterley’in Sevgilisi romanlarında varoluş ve kimlik arayışı
Conflict, compromise and resolution in Mark Twain’s Pudd’nhead Wilson
Mark Twain’in Pudd’nhead Wilson eserinde çatışma, uzlaşma ve çözüm
The innocence of objects: Commodification, collecting and fetishism in The Age of Innocence and the Museum of Innocence
Şeylerin masumiyeti: Masumiyet Çağı ve Masumiyet Müzesi’ndemetalaşma, toplayıcılık ve fetişizm
The Inheritance of Loss ve Bye Bye Blackbird romanlarında aidiyet sorunu, kimlik kaybı ve yabancılaşma süreçleri
Question of belonging, loss of identity and alienation processes in The Inheritance of Loss and Bye Bye Blackbird
Nadine Gordimer’in romanlarında toplumsal ayrımcılık ve ırkçılık
The social discrimination and racism in Nadine Gordimer’s novels
Comparison of two beat generation novels’ adaptations: On the Road and Naked Lunch
İki beat kuşağı roman adaptasyonunun karşılaştırması: Yolda ve Çıplak Şölen
The other in the ideal states: A comparative analysis of Nineteen Eighty – Four, Brave New World, and Fahrenheit 451
İdeal devletlerde öteki: Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Cesur Yeni Dünya ve Fahrenheit 451 eserlerinin karşılaştırmalı analizi
Humanist humanism: Aziz Nesin’s Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz and Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse Five
Hümanist mizahı: Aziz Nesin’in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve Kurt Vonnegut’un Slaughterhouse Five

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.