X
Menu

İnsan Kaynakları Yönetimi Tez Konuları

İnsan Kaynakları Yönetimi Tez Konuları
Yenilikçi insan kaynakları yönetimi uygulamalarının yenilik odaklı bir kültür oluşturmadaki rolü bağlamında iş tatmini ve iş performansı üzerindeki etkileri
The effects of innovative human resource management practices on creating an innovation oriented culture and their consquences on job satisfaction and job performance
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgüt performansı üzerindeki etkisinde insan kaynakları bilgi sistemleri kullanımının rolü üzerine araştırma
Research paper on the role of human resource management practices influence for the use of human resource information systems on organizational performance
İşletmelerin insan kaynakları yönetim uygulamalarına ilişkin Silivri’de bir alan araştırması
Businesses in Silivri a research on human resource management application
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme algısı ve bir uygulama
Performance assesment perception i̇n human resources management and an i̇mplementation a practice
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel performansa etkisi
The impact of human resources management practices on organizational performance
Stratejik insan kaynakları yönetiminin işletmelerin rekabet avantajı sağlamasındaki rolü ve önemi
Role and importance of competitive advantage of enterprises strategic human resource management supply
Anadolu lisesi öğretmenlerinin eğitimdeki değişime uyumu ve öğretmen eğitiminin rolü: İnsan kaynakları yönetimi açısından bir değerlendirme
Anatolian high school teachers orientation to changing in education and the role of the teachers training: An evaluation about humen resource management
İnsan kaynakları yönetiminde personel seçimi ve kişilik testlerinin önemi
The importance of human resources management personnel selection and personality test
İşveren markası ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işten ayrılma niyetine etkileri: Turizm sektörü üzerine bir araştırma
The impacts of employer brand and human resource management practices on turnover intention: A research in tourism sector
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının etkiliğinin çalışan norm dışı davranışları üzerindeki etkisinde bireysel kültürel eğilimlerin rolü üzerine bir araştırma
An research for investigating both the effect of specific type of deviant behaviour on hrm implementations and to determine the forming role of cultural tendencies towards individuals and organizations in that correlation
Elektronik insan kaynakları yönetimi işe alım faaliyetleri kapsamında kariyer sitelerinin kullanımı: Konya örneği
Electronic human resources management, use the career system within the scope of recruitment activities:Example of Konya
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme ve bir uygulama
Human resources management performance evaluation and an application
İnsan kaynakları eğitiminde online ‘mini MBA program’ tasarımı
Online ‘mini MBA program’ design for human resource training
Impact of university brand personality on human resources recruitment process
Üniversite marka kişiliklerinin insan kaynakları işe alım sürecine olan etkileri
The success of recruitment process of international human resource management and the application in the international company
Uluslararası insan kaynakları yönetiminde işe alım prosedürlerinin başarısı bir firma örneği
The impact of human resources information systems on institutional performance
İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin kurumsal performans üzerine etkisi
A fuzzy AHP weighted decision support system for human resources of a bank
Bir bankanın insan kaynakları yönetimi için bulanık AHP ile ağırlıklandırılmış karar destek sistemi
Stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları, rekabetçi örgüt kültürü oryantasyonları ile firma ve çalışan performansı arasındaki ilişki: Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları üzerinde bir araştırma
Strategic human resource management practices, competitive organizational culture orientations relationship between the company and employee performance: A research on the participation banks operating in Turkey
Aile şirketlerinde kurumsallaşma süreci ve insan kaynakları yönetimine dair bir alan araştırması: Yurtbay Seramik A.Ş. örneği
Institutionalization process and human resources management of the family business a field research: Yurtbay Ceramics Inc. example
Aile şirketlerinin kurumsallaşmasında insan kaynakları yönetiminin rolü: Konya ili matbaa sektöründeki aile şirketlerinde bir alan araştırması
The role of human resource management in institutionalization of family business: A field study on family business in the printing industry in Konya
Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş:’Mersin Belediyesi örneği’
Shift from personnel management to human resource management:’Mersin Municipality case’
İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının çalışanlar tarafından algılanışı ve örgütsel bağlılıkla ilişkisine yönelik bir uygulama
Employees perception of human resources management applications and a research of its relation with organization commitment
İnsan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olarak iş sağlığı ve güvenliği
Occupational health and safety as a funtion of human resources management
Hizmetkâr liderlik davranışı, yüksek performanslı insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve yönetim inovasyonu arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Ampirik bir çalışma
Exami̇ni̇ng relati̇onshi̇p among servant leadershi̇p behavi̇or, hi̇gh performance human resource appli̇cati̇ons and managament i̇nnovati̇on: A quanti̇tati̇ve research
Stratejik insan kaynakları yönetimi ve örgütsel bağlılığa etkisi
Strategic human resources management and its effect on organizatioanl commitment
Stratejik insan kaynakları yönetiminin çalışanların verimliliği üzerindeki etkisi: İspark A.Ş. örneği
Strategic of human resources management impacts on employee prodoctivity: Example of Inc. Ispark
KOBİ’lerde farklılıkların yönetimi ve insan kaynakları politikaları
IK policies and management of the differences in SMES
Arşiv otomasyon sayısallaştırma (e-arşiv) projesinde insan kaynakları yönetimine ilişkin uygulama örneği
Asample practice related to the human resources (hr) management automation digitalization (e-archive) project
Cumhuriyetten günümüze insan kaynakları politikası
Human resources policy from republic to present
Şirket birleşmelerinde karşılaşılan kültürel entegrasyon sorunu ve bu sorunun çözümünde insan kaynakları yönetiminin rolü
The problem of cultural entegration during mergers and the role of human resources management in the solution of this problem
İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları, kariyer tatmini ve iş performansı: Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bir araştırma
Human resources management practi̇ses, career satisfaction and job performance: An investigation in Osmaniye Organized Industrial Zone
Aile şirketlerinin kurumsallaşmasında stratejik insan kaynakları yönetimi ve firma performansına etkisi
The impact of institutionalization of family business on strategic human resources management and company performance
Nükleer santral projeleri için insan kaynakları geliştirme planının hazırlanması
Preparation of human resources development plan for nuclear plant projects
Elektronik insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve inovasyon performansı
Electronic human resource management practices and innovation performance
İşletmelerdeki değişim süreçlerinde insan kaynakları ve sendikaların rolü: Otomotiv sektörü örneği
Human resources and unions role in change processes in the enterprises: Automotive sector
Türk kültür-kişilik yapısının insan kaynakları yönetimine etkileri üzerine bir değerlendirme
An assessment over the impacts of Turkish culture and personality structure on human resources management
İnsan kaynakları yönetiminde inovasyon (2000’li yıllardan günümüze insan kaynakları yönetimi gelişim süreci)
Innovation in human resource management (Human resources management development process from 2000s until today)
Teknoloji yönetiminin başarısında örgütsel yapı ve insan kaynakları yönetimi unsurlarının etkisi üzerine bir araştırma
A study on the effect of organi̇zati̇onal structure and human resource management elements the success of the technology management
Organizasyonlarda insan kaynakları yönetimi uygulamalarının tükenmişlik üzerine etkisi: Kontrol odağı aracılık rolü
The effect of human resource management practices on burnout and the role of locus of control on this effects in the organizations
Çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışının Gelir İdaresi Başkanlığı insan kaynakları yönetimi anlayışına etkisi
Contemporary human resource revenue administration of human resources impact on the management approach of the management approach
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde insan kaynakları yönetiminde ortaya çıkan değişimler ve Türk kamu yönetiminde insan kaynakları yönetimi anlayışı
The changes occuring in the human resources management in thechange over process from industrial society to information society and the understandi̇ng of human resources management in Turkish public administration
Stratejik insan kaynakları yönetiminin örgüt inovasyonu ve iç girişimcilik üzerindeki etkisi: Otel işletmeleri üzerine bir araştırma
A study on effects of strategic human resource management on organizational i̇nnovation and intrapreneurship: Research i̇n the hotel industry
Bilgi yönetimi ve bilgi yönetimi anlayışında insan kaynakları yönetimi
Information management and human resources management in sense of information management
İnsan kaynakları yönetiminde psikoteknik testler ve bir araştırma
Psychotechnic tests in human resources management: A research
İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin çalışan motivasyonuna etkileri ve sağlık sektöründen bir vaka analizi
The effects of human resources management’s training and development activities, on employee’s motivation: A case study from the health sector
Stratejik insan kaynakları yönetiminin kurumsal performansa etkisi: İstanbul Üniversitesi’nde bir uygulama
The effect of strategic human resources management on the corporate performance: An application at Istanbul University
İşletmelerde yeni insan kaynakları modeli olarak yetenek yönetimi: İstanbul’da KOBİ’ler üzerine bir alan araştırması
Talent management as new human resources model for enterprises: A field study on SME’s in İstanbul
Otel işletmelerinde iş gücü maliyet kontrolünün insan kaynakları yönetimi açısından incelenmesi: İstanbul’da dört ve beş yıldızlı oteller üzerine bir uygulama
Labour cost control in hotel business in terms of human resources management investigation: An application four and five-star hotels in İstanbul
Devlet Planlama Teşkilatı’nın beş yıllık kalkınma planlarında insan kaynakları yönetiminin gelişimi
State Planning Organization for the development of human resources management for the five-year development plans
Üretim işletmelerinde insan kaynakları ve çalışan personelin motivasyonu üzerine bir alan çalışması
Eğitim kurumlarında stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile örgütsel öğrenme arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
A research on the relationship of strategic human resource management practices with organizational learning in educational instituations
Ortaöğretim kurumlarında insan kaynakları yönetimi ve bir uygulama (MEV Koleji Özel Basınköy Okulları)
Secondary education institutions and an appli-cation in human resources management ( MEV College Private Schools Basınköy )
Elektronik ortamların insan kaynakları yönetiminde uygulanabilirliği: Vergi dairesi başkanlığında uygulama
The applicability of electronic environment in human resources management: The implementation in department of tax ation
KOBİ’lerde etkin insan kaynakları bölümün oluşturulması: Sakarya ili Kibar şirketi uygulaması
Establishment of effective human resource department in SMEs: Anapplication in Kibar company
Türk bankacılık sektöründe insan kaynakları yaklaşımı çerçevesinde yetenek yönetimi
The research on talent management i̇n the Turki̇sh banking sector that humanresources i̇n the framework approach
İnsan kaynakları temininde sosyal medyanın kullanımı ve konuya ilişkin bir araştırma
The usage of social media in recruitment and a releated research
Proje yönetimi ve proje yönetiminde insan kaynakları yönetimi süreçleri: Bir örnek uygulama
Project management and human resources management processes at project management: An example of implementation
İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkisi : Doğu Marmara ISO 500 firma örneği
Human resources information system’s effect on job satisfaciton and organizational commitment : Eeast Marmara ISO 500 firm samples
Rekreasyonda kariyer planlama, insan kaynakları yönetimi ve öz liderlik stratejileri
Career planning, human resources management and self – leadership strategies in recreation
Türkiye’de kadın istihdamında etkinliğin artırılması ve insan kaynakları yönetiminde esnek çalışma
Enhancing women employment’s efficiency in Turkey and flexible study in management of human resources
İnsan kaynakları uygulamalarının örgüt içi girişimciliğe etkisi
The efect of human resource managemet practies on organizational enterpreneurship
İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin kullanımında etkili olan faktörlerin genişletilmiş teknoloji kabul modeli ile incelenmesi
Analysing the factors affecting human resource information systems usage through extended technology acceptance model
Okul yöneticilerinin insan kaynaklarını yönetme yeterlilikleri ile değer eğilimleri arasındaki ilişki: Balıkesir ili örneği
Relationship between human resources management qualification of school principals and their value tendency: Balıkesir province example
Terör krizinin insan kaynakları yönetimi politikalarına etkileri üzerine bir araştırma
Crisis of terrorism research on the effects of human resources management policies
İşveren marka değeri yüksek şirketlerde, insan kaynakları risklerinin yönetimi üzerine bir araştırma
A research on management of human resources risks in companies with high employer brand value
İnsan kaynakları yönetiminde ödül ve performans ilişkisinin değerlendirilmesi ve banka çalışanları üzerinde yapılan bir çalışma
A study on the evaluation of reward and performance relationship in human resources management and banking
Analitik hiyerarşi süreci ve bulanık analitik hiyerarşi süreci yöntemlerinin insan kaynaklarının seçiminde kullanılması: Güvenlik sektöründe bir uygulama
The use analytic hierarchy process and fuzzy analytic hierarchy process at human resource selection methods: An application in security sector
Stratejik insan kaynakları yönetiminin gerçekleştirilmesinde toplam kalite yönetiminin yeri
The role of total quality management to succeed strategic human resource management
İnsan kaynakları seçimini etkileyen faktörler;Isparta örneği
The factors which affect the choice of human resources: Example of Isparta
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’nin insan kaynaklarının dönüşümüne etkisi: Marmara Üniversitesi örneği
The influence of Electronic Records Management System (ERMS) on human resources transformation: The example of University of Marmara
İnsan kaynakları yönetiminin görünen yüzü: Fortune 500 İşletmeleri web içerik analizi
Facade of human resources management: Content analysis for Fortune 500 Companies’ websites
Balık unu ve yağı fabrikalarında, teknolojik gelişmelerin çalışma yaşamı mevzuatlarına ve insan kaynakları faaliyetlerine olan etkisinin istatistiksel değerlendirilmesi
The statistical evaulation of technological developments on working life regulations and human resources activity in fish meal and fish oil factories
İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları, etik iklim ve örgütsel vatandaşlık davranışı
Human resources management practices, ethical climate and organizational citizenship behaviour
İnsan kaynakları yönetimi, örgütsel bağlılık ve ücret
Human resources management, organizational commitment and fees
İnsan kaynakları açısından iş tatmininin örgütsel bağlılığa etkileri Başkent OSB metal iş görenleri örneği
Effects of job satisfaction to organzational commitment from the point of human resources Başkent OSB metal transactor sample
Stratejik insan kaynakları yönetimi ve bilgi teknolojilerinin sağlamış olduğu rekabet avantajı
Strategic human resource management and information technology that wi̇ll ensure competitive advantage
İşletmelerdeki kriz odaklı insan kaynakları uygulamalarının farklı mevkilerde çalışanlar üzerindeki etkilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
The effects of crisis oriented human resources activities over the employees with different positions in organizations
Özel güvenlik hizmet birimlerinin insan kaynakları uygulamaları açısından incelenmesi: Ankara Büyükşehir Belediyesi örneği
Evalution of human resources practices for private security service units: The case of Ankara Metropolitian Municipality
Human resource management practices and organizational commitment
İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları ve örgütsel bağlılık
The role of information systems in application of human resources management system in presidency of Diyala University
Diyala Üniversitesi rektörlüğünde insan kaynakları yönetimi sisteminin uygulanmasında bilgi sistemlerinin rolü
Workplace learning through social media: A study of human resources employees in Turkish companies
Sosyal medya aracılığı ile işyerinde öğrenme: insan kaynakları çalışanları üzerine Türk şirketlerinde bir araştırma
İnsan kaynaklarında işe alımlar ve yetkinlik bazlı mülakatın buna etkisi
Recruitment at human resources and effect of compentecy-based interview
İnsan kaynakları yönetiminde bireysel performans değerlendirmenin önemi: Özel sektör uygulaması
The importance of individual performance evaluation for human resource management: The private sector applications
Kültürel farklılıkların insan kaynakları yönetimi üzerindeki etkisi: Karşılaştırmalı Japonya ve Türkiye örneği
The effect of cultural differences on human resources management: Comparative Japan and Turkey example
Belediyelerde insan kaynakları yönetiminde hizmet içi eğitimin önemi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi örnekleri
Human resource management i̇n muni̇ci̇pali̇ti̇es, the importance of in-servi̇ce of educati̇on: The case of Istanbul Metropoli̇tan Muni̇ci̇pali̇ty and Izmi̇r Metropoli̇tan Muni̇ci̇pali̇ty
Türkiye ve ABD insan kaynakları yönetimi yazınlarının ele aldıkları konular açısından karşılaştırılması: Bir içerik analizi (2004 – 2015)
Comparison of the subjects covered by the human resources management literatures of Turkey and the United States: A Content analysis (2004 – 2015)
Otel işletmelerinde iş yükü algısı ve iş yükünün insan kaynakları yönetiminde kullanımı
Workload perception in hotel business and use of workload in human resources management
İnsan kaynakları yönetiminde örgütsel değişim açısından sosyal medyanın etkileri
The effects of soci̇al medi̇a i̇n terms of organi̇zati̇onal change in human resources management
Yüksek performansa dayalı insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi
The relation between high performance HRM practices and organizational citizenship behavior
İşe başvuran aday işgörenlerin değişime açıklık düzeyleri ile insan kaynakları firmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi
Tekirdağ ili Merkez ilçesi aile işletmelerinde insan kaynakları yönetimi
Human resources management in family firms in province of Tekirdağ Central district
Sosyal medyanın insan kaynakları yönetiminde işe alım sürecinde etkisi: Örnek bir çalışma
Impact of social media on human resources management during recruitment process: A case study
İnsan kaynakları yönetiminde eşit davranma ilkesi
Equal treatment rule in human resources management
Toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları ilişkisi
Relationship of total quality management and human resources
Kaizen – sürekli iyileştirme ile hastanede insan kaynaklarının geliştirilmesi
Through kaizen – continuous improvement development of human resources in hospital
Şirket birleşmelerinin insan kaynakları yönetimi boyutunda incelenmesi ve tekstil sektöründe bir uygulama
The investigation of mergers in the context of human resources management and an application in textile sector
Mobil uygulamalarda insan kaynakları metrikleri tasarımı
A draft design of human resources metrics on mobile application
İşletmelerde kadın çalışanlara yönelik aile dostu insan kaynakları politikaları, iş-aile çatışması ve desteğinin iş doyumu ile ilişkisi
The relationship of job satisfaction with work-family conflict&support and family-friendly human resources policies for women employees in the organizations
İnsan kaynakları bakış açısıyla sınıf öğretmenlerinin iş motivasyonunu etkileyen etmenlere ilişkin görüşleri: Çankaya ilçesinde bir uygulama
Primary school teachers’ opinions on factors affecting their motivation in job
Rekabet stratejileri, çevresel faktörler ve insan kaynakları politikaları üzerine bir araştırma
A research on competitive strategies, environmental factors and human resources policies

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.