X
Menu

İş Sağlığı Güvenliği Tez Konuları

İş Sağlığı Güvenliği Tez Konuları
İş ekipmanlarında güvenlik takibi için bir sistem önerisi: Karekod barkod uygulama
A proposal for the safety monitoring system equipment industry: Data matrix barcode application
Uluslararası çalışma örgütüne göre inşaat sektöründe davranış kurallarının incelenmesi
Investigation of conduct by the construction sector in international labour organization
İş kazalarının hukuki sonuçlarının değerlendirilmesi
Job accidents, assessment of legal
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan teknik öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği bilgi düzeyleri
Occupational health and safety information levels of technical teachers worki̇ng in vocational and technical high school
İSG uygulamalarının 6331 sayılı kanun öncesi ve sonrası uygulamaları tekstil sektöründe karşılaştırılmalı analizi
The comparative analysis of the applications before and after the law no. 6331 on work health and safety in textile industry
İzmit Körfezi’nde yer alan iş yerlerinin iş güvenliğinin deprem riski açısından harita bilgisi kullanılarak incelenmesi
A look at the risk of earthquake at the Gulf of Izmit from the perspective of cartography and occupational safety
İş güvenliği uzmanlarının kısmi süreli ve tam süreli çalışma etkinliğinin incelenmesi
Investigation of the job security experts part-time and full-time operating activities
Bir organize sanayi bölgesinde plastik mamül üretimi yapan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği sorunları
Occupational health and safety problems in the plastic product manufacturers in an organized industrial site
Nükleer radyasyonla çalışmalarda iş güvenliği
Safety studies with nuclear radiation
Asbest maruziyetinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenmesi
Invetigation of asbestos exposure in terms of occupational healthy and safety
Entegre yönetim sistemlerinin Türkiye’deki inşaat firmaları uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkinliği ve etkililiği analizi
ISO 9000 Quality Management System, ISO 14000 EnvironmentManagement System and OHSAS 18000 Occupational Health and Safety Management Systems, which are the integrated management systems applied by construction companies in Turkey
Hastane yaşamında mesleki maruziyetten kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği risklerinin incelenmesi
In the life of the hospital analysis of occupational health and safety risks that may result from occupational exposure
Bir kamu üniversitesi kimya laboratuvarlarının iş güvenliği açısından incelenmesi
An assessment of chemical laboratoriesat a public universty from perspective of occupational safety
Tekni̇k ve endüstri̇ meslek li̇sesi̇ öğrenci̇leri̇ni̇n i̇ş sağlığı ve güvenli̇ği̇ kültürüne bakış açısı
Perspectıve of technıcal and ındustrıal hıgh school students on occupatıonal health and safety culture
Dogalgaz dağıtımında iş güvenliği esasları
Safety principles of the natural gas distribution
Rüzgar enerji santrali risk analizi ve değerlendirmesi
Risk analysis and assessments on windpower plants
Su analizi yapan küçük ölçekli bir laboratuvarın kimyasal depolama sisteminin iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi
The examination of chemical storage system in a small scale water analysis laboratory with respect to occupational health and safety
Hatay ve Gaziantep illeri kapsamında bulunan ahşap işleri ve mobilya üretim sektöründeki işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin ve bilinebilirliğinin araştırılması
Research on gaining knowability and rules of occupational health and security rules on woodworking and furniture producing sectors’ companies in Hatay and Gaziantep
İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yöntemlerinin bulanık mantık yaklaşımı ile analizi: KOBİ uygulama örneği
A fuzzy logic approach to analyzing occupational health and safety risk assessment methods: A case study of sme
6.S modellemesi̇ i̇le i̇ş sağlığı ve güvenli̇ği̇ kültürünün oluşturulması
With the modelling of 6S create occupational health and safety culture
Metal iş koluna bağlı ‘ metal yüzey temizleme işleminin ‘ iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi
Depended metal industry ‘ metal surface cleaning method ‘ examination of occupational health and safety
Yapı sektöründe kaldırma ekipmanlarının irdelenmesi ve güvenli kullanımı için öneriler
Investigation of the use of lifting equipments in the construction sector and proposals for safety USE
İnşaatlarda iş kazalarının azaltılmasına yönelik emniyet kemeri kullanımı eğitimlerinin önemi
The importance of safety belt usage trining to reduce occupational accidentts in building constructions
Şeker fabrikalarında iş güvenliği uygulamalarının incelenmesi
Examination of occupational safety practices in sugar factories
Amasya il merkezindeki MEB’e bağlı endüstri meslek liselerindeki 12.sınıf öğrencileri ve meslek dersi öğretmenlerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkında ön yeterlilikleri ve tutumlarının tespiti
The detecti̇on of attitude and pre-qualification of 12TH grade students in vocational hi̇gh school and vocational courses teachersin Amasya about occupational health and safety
Bir bakır açık işletmesinde ekipman trafiği yönetiminde iş sağlığı ve güvenliği model önerisi
A model propasal to an open pit copper mine on equipment traffic management interms of occupatinoan health and safety
Tehlikeli kimyasallarla çalışmalarda risk analizleri; Hazop uygulama örneği
Ri̇sk analysi̇s i̇n worki̇ng wi̇th hazardous chemi̇cal; Hazop application example
Bakalit işçilerinin solunum fonksiyon testi parametreleri ve hemogram değerlerinin incelenmesi
Investigation of workers of bakelite pulmonary function tests parameters and hemogram values
İş sağlığı ve güvenliğinde psiko-sosyal faktör olarak mobbing: Ofis çalışanları üzerinde bir araştırma
Mobbing as a psychosocial factor in occupational health and safety: A study about office workers
Bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu olarak mobbing
Mobbing as an issue in occupational health and safety
Ofis çalışanlarının beden kitle indeksi, kas-yağ-sıvı oranları ile fiziksel aktivite ilişkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the connection between the body mass index and muscle-fat-liquid content of office employees regarding to their physical activities
Mobilya sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinde riskler ve önlemleri a ve b işletmelerinin isg uygulamaları yönünden karşılaştırılması
Occupati̇on safety, security and measurements for accidents in furniture bussiness comparison of a company and b company in terms of occupation safety and security
Patlayıcı ortamlarda kullanılacak exproof elektrik cihazlarının tesisatı, tamir, bakım, onarımı ve sistemlerin verimliliği
Installation, inspection, maintenance, overhaul, repair and productivity of exproof systems used within explosive atmospheres
İş güvenliği kültürünün iş kazalarına etkileri
The effects of industrial accidents to the safety culture
Sanayide 7 yıl süreyle bant üzerinde çalışanların yıllık fiziksel kapasite ölçüm sonuçları üzerinden kas iskelet kapasite durumunun değerlendirilmesi
Evaluation of musculoskeletal capacity of employees worked in industry for 7 years through physical capacity measurements result
Motivasyonun iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi
The importance of motivation interms of occupational health and safety
Ofis çalışanlarında ergonomi
Ergonomics in the office employees
İşyerinde çalışan eğitimi ve kişisel koruyucu donanım kullanımı
Employee training and the usage of personal protective equipment in the workplace
Yapı işlerinde çalışanların aldıkları eğitimlerin iş kazalarına etkisi
The affect of the educati̇on to occupati̇onal acci̇dents i̇n constructi̇on sector
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin motorlu araçlar teknolojisi alanı hareket kontrol sistemleri atölye uygulamaları eğitiminin iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenerek programlanması ve bilgi işlem yapraklarının hazırlanması
The rearrangement of the training of motion control systems workshop applications in automotive area of occupational and Technical Anatolian High Schools in terms of occupational health and safety and the preparation of process sheets
Yüksekte çalışma platformlarında mesleki yeterliliğin iş kazalarıyla ilişkisi
The relationship with the professional competence of occupational accidents in the high working platform
İnşaat sektöründe cephe erişim yöntemlerinin incelenmesi ve makine kullanımı ile iş kazalarının azaltılması
Analysis of facade access systems in the construction sector and reducing occupational accidents with machine utilization
İtfaiyede kişisel koruyucu donanımlar
İş sağlığı ve güvenliğinde eğitimin önemi
Importance of training in occupational health and safety
Hastane laboratuvarlarında güvenlik önlemleri ve acil eylem planı
Occupational health and safety measures and emergency plans
Türkiye’de iş güvenliği denetimi: Sorunlar ve çözüm önerileri
Job safety inspection in Turkey: Problems and solutions
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü’nde risk analizi ve acil durum eylem planının incelenmesi
Evaluation of the emergency action plan and risk analysis in İstanbul Forestry Operation Directorate
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin motorlu araçlar teknolojisi bölümü araç teknolojisi atölyesi iş ve işlem basamaklarının iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenmesi ve programlanması
Automotive technology department of motor vehicles vehicle technology workshop business and occupational health and safety investigation regarding the process step and programming of vocational and technical high school
Ofis çalışmalarında ergonomik risklerin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi
Evaluation in terms occupational health and safety of ergonomic risks at office works
İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları üzerine bir alan araştırması
Demiryolu araçları bakım onarımı yapan bir tesisin kişisel koruyucu donanımlarının belirlenmesi
Determination of personal protective equipments to be used in a railway vehicle repairing and maintenance facility
Gürültünün çalışma hayatına etkileri ve bir inşaat şantiyesinde gürültü analiz çalışması
Working life and the effects of noise noise analysis study of a construction site in
İnşaat sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgi düzeyleri
Information level of construction workers on occupational health and safety
OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin inşaat sektöründe uygulanması
Tahribatsız muayenede iş sağlığı ve güvenliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of non-destructive testing occupational health and safety
Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin motorlu araçlar teknolojisi bölümü otomotiv elektromekanik teknolojisi atölyesi iş ve işlem basamaklarının iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenmesi ve programlanması
Automotive technology department of motor vehicles electromechanical technology workshop business and occupational health and safety investigation regarding the process step and programming of Vocational and Technical high School
Ortak sağlık güvenlik birimlerinin işleyişi
Operation of common health safety unit
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin denetimi için çipli kart kullanımının önemi
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.