X
Menu

İşletme Bölümü Tez ve Proje Konuları

İşletme Bölümü Tez ve Proje Konuları

Yüksek lisans alanınızla alakalı olabilecek konu başlıkları aşağıdaki gibidir bu başlıklar üzerinden de proje hazırlanabilir bu başlıklardan hareketle yeni bir konuda belirlenebilir. Başlıklar fikir olsun diye sıralanmıştır.

Konu başlığını belirledikten sonra bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ön raporunuz başlık seçiminden sonra tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

ALTERNATİF OALBİLECEK KONU BAŞLIKLARI

 • 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA  ANONİM ŞİRKETLERİN YAPISI
 • AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA
 • AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM
 • AMBALAJIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ
 • DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE BİLİŞİM VE AR-GE’NİN GELİŞİMİ
 • ELEKTRONİK TİCARET VE TÜRKİYE UYGULAMALARI
 • ENTELEKTÜEL SERMAYE
 • E-TİCARET UYGULAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ DURUMU
 • E-TİCARET, SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
 • FİNANSAL KİRALAMA
 • FİNANSAL KRİZLER
 • HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL MEDYA
 • İNOVASYON VE İNOVASYON SİSTEMLERİ
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE MOTİVASYON
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM FONKSİYONU
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞE ALIM TEKNİKLERİ VE ORYANTASYON
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER PLANLAMA VE ÇALIŞAN BAĞLILIĞI
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
 • İŞ ETİĞİ
 • İŞLETMEDE ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI
 • İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ
 • İŞLETMELERDE LOJİSTİK YÖNETİMİ
 • İŞLETMELERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ
 • İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK
 • İŞLETMELERDE ÜCRET YAPISININ OLUŞTURULMASI
 • İŞLETMELERDEKİ ÜCRET SİSTEMLERİNİN ÇALIŞANLARIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • İŞLETMLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ FAALİYETLERİ VE MÜŞTERİ DEĞERİ
 • İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)
 • KADIN VE ERKEK YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI
 • KAMU İŞLETMELERİNDE KURUMSAL YÖNETİŞİM
 • KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞLETMELERDE FİNANSAL STRATEJİLER
 • KURUMSAL İTİBARIN PAYDAŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
 • KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE E-TİCARET UYGULAMALARI
 • KÜLTÜREL FARKLILIKLAR BAĞLAMINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN BİREYLER VE İŞLETMELER ÜZERİNE ETKİLERİ
 • LİDER GİRİŞİMCİLİK
 • MARKA KONUMLANDIRMANIN FİRMA SATIŞLARINA ETKİSİ
 • MARKA YÖNETİMİ
 • MARKA YÖNETİMİ VE MÜŞTERİ YÖNETİMİ
 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN BİLGİ TOPLUMU ÇALIŞMALARI VE E-DÖNÜŞÜM SÜRECİ
 • MODERN PAZARLAMA VE GÜNCEL ÖRNEKLERİ
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • OKUL YÖNETİMİNİN ÖĞRETMEN BAŞARISINA ETKİSİ
 • ORGANİZASYONLARDA İŞ-AİLE VE AİLE İŞ ÇATIŞMASININ İŞ VE YAŞAM TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • ORGANİZASYONLARDA KURUMSAL YÖNETİM
 • ÖRGÜTLERDE KRİZ YÖNETİMİ
 • ÖRGÜTLERDE SÜREÇ YÖNETİMİ
 • ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ÜZERİNE ETKİLERİ
 • PAZARLAMA YÖNTEMLERİNİN MARKALAŞMAYA ETKİSİ
 • PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ
 • PORTFÖY YATIRIMLARI
 • SOSYAL MEDYANIN KURUMSAL İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • SOSYAL MEDYANIN KURUMSAL İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
 • TAKIM/EKİP ÇALIŞMASI/RUHUNUN ŞİRKET SATIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA İLETİŞİM
 • TURİZM PAZARLAMASI
 • TÜRKİYE’DE KONUT SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
 • ULUSLARARASI PAZARLAMADA TUTUNDURMA STRATEJİLERİ
 • YEREL YÖNETİMLERİN FİNANSAL KAYNAK SORUNLARI
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.