X
Menu

İşletme Tez Konuları

İşletme Tez Konuları
Üretim işletmelerinde iç kontrol sisteminin etkinliğinin analizi
Analysis of effectiveness of internal control system in manufacturing companies
Muhasebe mesleğinde meslek mensubunun problemleri ve muhasebe denetiminde karşılaşılan hileler, meslek mensubunun tutumu
Problems of professionals in accounting profession and asked packs of fraud of oversight attitude of professionals
Çalışma sermayesi yönetiminin işletme kârlılığı üzerine etkileri: BİST’de kayıtlı işletmeler üzerinde bir araştırma
The effect of working capital management on firms’ profitabiltiy: A research on campanies listed on borsa Istanbul
Sosyal medyanın KOBİ’lerin tutundurulmasındaki rolü: Ege İhracatçılar Birliği’ne kayıtlı firmalar üzerine bir çalışma
Social media adoptation of SME’s in their promotion: An emprical study to Ege İhracatçılar Birliği members
Kurumsal itibar ve kurumsal sosyal sorumluluk ilişkisini anlatmaya yönelik bir çalışma
A study telling the relationship between the corporate reputation and corporate social responsibility
Bankaların ticari kredi verme davranışlarının bulanık mantık TOPSIS ve bulanık analitik hiyerarşi süreci ile incelenmesi
Analysis of commercial lending behavior of banks with fuzzy logic TOPSIS and fuzzy analytic hierarchy process
Çay sektöründe sorumluluk muhasebesi üzerine bir uygulama
A study over responsibility accounting at tea sector
Psikolojik sözleşme ihlalleri, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet algısı ilişkisine yönelik bir araştırma
A research on psychological contract violations and on relationship between organizational citizenship and perception of organizational justice
E-sadakat oluşumunda e-hizmet kalitesi, e-müşteri tatmini ve e-müşteri değerinin etkisi
Effect of e-service quality, e-customer satisfacion and e-customer value on the formation of e-loyalty
Kurumsal sürdürülebilirlik perspektifinde işletmelerin finansal performansının analizi ve yatırımcı davranışları üzerine bir araştırma: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde bir uygulama
An analysis of the financial performance of the companies i̇n corporate sustainability perspective and a research on i̇nvestor behaviour: An application of BIST Sustainability Index
Katılım bankalarında aktif–pasif yönetiminin değerlendirilmesi
Evaluation of asset and liability management in participation banking
Elektrik piyasaları, borsaları ve fiyat riskinin yönetilmesi
Electricity markets, power exchanges and managing the price risk
Optimal kapasite dağıtımı ile yükseköğrenim kalitesinin geliştirilmesi: Bir gelir yönetimi yaklaşımı
Improving higher education quality by optimal capacity allocation: A revenue management approach
İşletmelerde kurumsal risk yönetimi varlığının belirleyicileri
Determinants of existence of enterprise risk management in businesses
Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş:’Mersin Belediyesi örneği’
Shift from personnel management to human resource management:’Mersin Municipality case’
(R,s) envanter politikası için statik fiyatlandırma kararları
Static pricing decisions in (r,s) inventory models
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları çerçevesinde işletme birleşmeleri
Business mergers according to Turkish Financial Reporting Standards, Turkish Commercial Code and Tax Laws
Bilgi teknolojileri denetimi ve bir uygulama
Information technology auditing and a practice
Liderlikte farklılıkların yönetimi Mersin sağlık sektörü örneği
Diversity management leader ship ‘Mersin health sector case’
Küresel tüketim kültürünün küresel pazarlarda tüketicilerin satın alma eğilimine etkisi
The effect of global consumer culture to the consumers’ purchase tendency in the global markets
Banka finansal tablolarında sunulan muhasebe politikalarının uluslararası finansal raporlama standartları açısından incelenmesi
Examination of the accounting policies presented in the notes of bank financial statements disclosures in terms of internatioanl financial reporting standards
Muhasebeci ve hukukçuların bakış açısından adli muhasebenin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
A research perspective of lawyers accountants forensic accounting evaluation
İş-Yaşam dengesinin ‘Mersin’ de otomotiv sektöründe araştırılması’
Work-Life balance ‘ A research on an automotive sector in Mersin ‘
TMS 12 gelir vergileri standardı kapsamında ertelenmiş vergi ve finansal tablolarda raporlanması
Deferred tax in the scope of IAS 12 income taxes and reporting in the financial statements
Finansal tüketicilerden faiz dışında alınacak ücret, komisyon ve masraflara ilişkin yönetmelik taslağının borsa İstanbul’da işlem gören banka hisse senedi getirilerine etkisi
Impact of draft regulation related to fees, commissions and expenses other than interest charged from financial consumers on stock returns of banks traded on borsa İstanbul
Finansal marka değerinin firma değeri üzerindeki etkisi: Global işletmeler üzerine ampirik bir uygulama
Effect of brand value on firm value: An ampirical practice on global businesses
Türkiye’de banka müşterilerinin internet bankacılığına yaklaşımlarının incelenmesi üzerine bir araştırma
An i̇nvestigation of bank customers’ i̇nternet banking attitude i̇n Turkey
Muhasebe meslek mensuplarının modern pazarlama anlayışına bakış açıları ve farkındalıklarını ortaya koymak üzerine bir araştırma
A research on the perspective and the convergence of accounting professionals concerning modern marketing
Kriz dönemlerinde işletmelerin uyguladıkları temel işletme stratejileri: Başarı öyküleri üzerinde içerik analizi
Business strategies implemented by businesses in crisis periods: Content analysis on the success stories
Pazar yönelimi, öğrenme yönelimi, rekabet stratejileri ve firma performansı ilişkisi
The relationship among market orientation, learning orientation, competitive strategies and firm performabce
Tüketicilerin mağaza özellikleri ve alışveriş keyfi değerlendirmelerinin mağaza sadakati oluşumuna etkisi: Kahve zincirlerinde bir uygulama
Bazı öncülleri ve ardılları ile örgütsel psikolojik sermaye: Görgül bir araştırma
Organizational psychological capital with its some antecedents and consequences: An empirical study
Online satış platformlarında müşteri ilişkileri yönetiminin performansa etkisi üzerinde sosyal medya kullanımının rolü: Sosyal müşteri ilişkileri yönetimi (Sosyal CRM)
The role of social media usage over the effect of customer relationship management in performance for online sales platforms: Social customer relationship management (Social CRM)
Dönüşümcü liderlik ve psikolojik güçlendirme arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü: Nazilli’deki kamu kurumlarında bir uygulama
The mediating role of organizational identification on the relationship between transformational leadership and psychological empowerment: A study on public agencies in Nazi̇lli̇
Yeni ürün sunumunun marka değerine etkisi üzerine bir araştırma
Yeni ürün sunumunun marka değerine etkisi üzerine bir araştirma
Çalışanların motivasyonlarını etkileyen faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde bir uygulama
Faktörs which effect personnels motivations: An exercising in Mehmet Akif Ersoy University
Türkiye’de ihracatta KDV iadesi uygulaması: Yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri
Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisinde örgütsel güvenin aracılık rolü: Hastane çalışanlarına yönelik bir uygulama
The organizational justice under trust trough the role of organizational citizenship: A study for hospital employees
Yükseköğretimde hizmet kalitesi ölçümü: Öğrenci işleri daire başkanlığı örneği
Service quality measurement in higher education: The case of registrar’s office
Sosyal medya kullanıcılarının sanal uygulamaları satın alma davranışları: Türkiye ve Almanya karşılaştırması
Virtual applications buying behavior of social media users: The comparison on Turkey and Germany
Üniversitelerde stratejik yönetim anlayışının temel yönetim süreçleri açısından analizi: Kamu üniversiteleri örneği
The analysis of strategic management mentality at universities with respect to the fundamental management processes: State universities case study
Bulanık analitik hiyerarşi prosesi ile tedarikçi seçimi ve bir uygulama
Fuzzy analytical hierarchy process with supplier selection and an application
Aralıklı talep yapısına sahip ürünlerin talep tahmininde makine öğrenme yöntemlerinin uygulanması
Implementing machine learning methods in forecasting intermittent demand
Katılım bankaları ile mevduat bankaları finansal performanslarının çok değişkenli karar verme yöntemleri ile karşılaştırılması: Borsa İstanbul’da işlem gören bankalar üzerine bir uygulama (2004-2014)
The comparison of financial performances of participation and deposit banks by mutivariate decision making methods: An application on the banks traded in İstanbul Exchange (2004-2014)
Maddi duran varlıkların UMS ve VUK’a göre karşılaştırmalı incelenmesi ve konuyla ilgili yapılan örnek çalışma
A comparative analysis on tangible fixed assets according to ifs and Turkish Tax procedure Laws and a case study
İşletmelerde çalışma sermayesinin belirlenmesinde bir model önerisi: borsa’da işlem gören Ünye-Adana Çimento A.Ş. uygulaması
A model suggestion in setting working capital at business: exercise of Ünye-Adana Cement Joint Stock Co. being traded at stock market
Lojistik işletmelerinde tedarik zinciri ve iç kontrol sistemlerinin bağımsız denetim açısından önemi
Supply chain in logistic managements and the importance of internal control in perspective of independent audit
Radyoaktif atık yönetiminde ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi ve Türkiye radyoaktif atık tesisi uygulaması
ISO 9001:2008 in radyoacti̇ve waste management and its implemantation to Turkey radyoacti̇ve waste facility
Mobbing ve örgüt kültürü arasındaki ilişki: Dumlumpınar Üniversitesi’nde bir uygulama
Mobbing and the relationship between organizational culture an implementation at Dumlupınar the University
Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin öğrenci görüşleri
Student opinions concerning teachers’ classroom management competences
Türkiye makine halısı işletmelerinde kurumsalığın kurumsal girişimcilik üzerine etkileri
The effect of the institutionalism on corporate entrepreneurship in enterprises of machine made carpet in Turkey
Bankaların ticari kredi değerlendirme aşamasında dikkate aldıkları kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesi
Determining the priorities of the criteria which the banks take in consideration in the assessment process of commercial credit
Pestil ve köme markalarının algısal konumlarının çok boyutlu ölçekleme analizi ile belirlenmesi:Gümüşhane örnekleminde bir araştırma
İşletmelerin dış kaynak kullanımının öz yetenek gelişimi ile ilişkisi: Aydın organize sanayi bölgesi’nde bir araştırma
The relationship between outsourci̇ng and development of core competence in businesses: A research at Aydin organized industrial zone
Hisse senedi piyasalarındaki manipülasyon sürecinin analizi: Borsa İstanbul üzerinde ampirik bir uygulama
Analysis of stock market manipulation process: Istanbul stock exchange on an empirical application
Konaklama işletmelerinde tam zamanında üretim sistemi: Antalya ilinde bir araştırma
Just in time production system in accommodation businesses: A research in Antalya province
Türkiye iç hatlar havayolu sektöründe uçak kapasitesi ihtiyacının belirlenmesi
Determination of need for aircraft capacity in Turkish domestic aviation sector
Personel memnuniyetinin iş verimliliği üzerine etkisi: Gümrüksüz satış mağazasında bir uygulama
Staff satisfaction’s impact on productivity of work: An aplication in duty free
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının örgütsel bağlılığa ve iş gücü devir hızına etkisi: İşletmede İSG uygulaması ve risk analizi
Effect of occupational health and safety applications on organizational commitment and turnover rate: A case study of ohs applications in business and risk analysis on a company
Konut markalaşmasında tüketici merkezli marka konumlandırma tipolojisi için bir ölçek geliştirme
Development of a scale for customer-derived brand positioning typology in housing branding
Tedarikçi seçiminde analitik hiyerarşi prosesi ve topsis karar modellerinin kullanımı ve bir uygulama
Usi̇ng analyti̇cal hi̇erarchy process and topsis deci̇si̇on methodology for suppli̇er selecti̇on and appli̇cati̇on
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ’lerin) finansal sorunlarının çözümünde Kredi Garanti Fonunun rolü ve önemi
Small and Medium-Sized Enterprises (SME’s), the role and importance of solving financial problems Credit Guarantee Fund
Mobbing algısının örgütsel bağlılık düzeyi üzerindeki etkisi(İzmit ilçesi kamu çalışanları örneği)
The effect of mobbing senses on the organizational dependence grade (The sample of the public servants of İzmit district)
İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme algısı ve bir uygulama
Performance assesment perception i̇n human resources management and an i̇mplementation a practice
Portföy seçiminde portföy performans ölçütlerinin başarı değerlendirmesi
Evaluation of portfolio performance criteria on portfolio selection
Düzenleme etkililiği: Türkiye doğal gaz dağıtım sektörüne yönelik bir inceleme
Effectiveness of regulation: An investigation of the Turkish natural gas distribution sector
Saf ve karma rekabet stratejilerinin kurum performansı üzerindeki etkisi: Türkiye imalat sektöründe bir araştırma
The effects of pure and hybrid competitive strategies on firm performance: A research on Turkish manufacturing sector
İlişkisel pazarlama yaklaşımında bağlamsal pazarlama stratejisinin yeri ve bir uygulama
The role of contextual marketing strategies in relationship marketing approach and an application
Analitik hiyerarşi süreci metodu ile alternatif bakım stratejisi seçimi: İmalat sanayinde bir uygulama
Alternative maintenance strategy selection using analytic hierarchy process: An application in the manufacturing industry
Lise müdürlerinde liderlik, liderlik düzeylerinin öğretmenlerin motivasyonuna etkisi (Konya ili örneği)
Leadership in school di̇rektor, the effect of motivation of teachers of leadership level (Konya sample)
Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri: Milli Piyango idaresi üzerine bir pilot çalışma
Public relations activities in public institutions: A pilot study on National Lottery
Örgütsel davranış,yöneticilerin liderlik tipleri kamu ve özel eğitim kurumlarında karşılaştırmalı bir araştırma
Organizational behavior,the types of executive leadership, a comparative study of public and private educational institutions
X, Y, Z kuşağı tüketicilerinin yeniden satın alma kararı üzerinde algılanan marka denkliği öğelerinin etki düzeyi farklılıklarının nörogörüntüleme tekniklerinden elektroensefalografi(EEG) ve göz izleme yöntemleriyle belirlenmesine dair deneysel bir çalışma
An experimental study about determination of the impact level differences of the perceived brand equity factors on X, Y, Z generation consumers repurchase decision by applying neuroimaging methods, electroencephalography and eye tracking technique
Afet lojistiği yönetim sürecinde lojistik merkezlerin teşkili ve yer seçimi için örnek uygulama
In the process of disaster logistics management, constituting of logistics centers and model application of site selection
Havaalanlarının etkinliklerinin yıllara göre değerlendirilmesinde veri zarflama analizinin kullanılması
Evaluating efficiencies of airports by years using data envelopment analysis
Eğitim yönetiminde eğitimcilerin stratejik planlamaya yaklaşımları: Bahçelievler İlçesi örneği
The approaches of educators to strategic planning in education management: A case of Bahçelievler District
Yeşil lojistik yönetiminde dengelenmiş skorkart ile lojistik performansı ölçümü: İntermodal lojistik sektöründe bir uygulama
Green logistics performance evaluation using balanced scorecard in logistics management: An application in intermodal logistics industry
Çalışma hayatında kadın çalışanların karşılaştıkları sorunlar: Cinsiyet ayrımcılığına ilişkin bir araştırma
The problems that women face in working life: Research on gender discrimination
Türk vergi mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından değerleme yöntemlerinin incelenmesi: Kullanım değeri üzerine bir uygulama
Lojistik şirketlerinin ilişki pazarlaması yönelimlerinin pazarlama performanslarına etkisi Türkiye ve Almanya arasında karşılaştırmalı bir araştırma
Effect of relationship marketing tendency of logistics companies on marketing performance: A comparative study in Turkey and Germany
Tüketicilerin kişilik özelliklerinin marka sadakati ile ilişkisi: Kayseri’de yaşayan üniversite öğrencileri üzerinde bir uygulama
Brand loyalty to the relationship of personality characteristics of consumers: An application on university students living in Kayseri
Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık ve ihbar davranışına etkisi: Konya İşkur’da bir araştırma
Kariyer planlamanın örgüte bağlılık ve işten ayrılma niyetine olan etkisi
The effect of the career planning on organizational commitment and intention to leave
Otomotiv sektöründe müşterilerin hizmet aldıkları servis şirketini terk etme nedenleri ve geri dönme niyetleri; Çok markalı bir şirket örneği
The switching reasons and return intentions of the customers in automotive sector; A case study of a multi branded service company.
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlemlerinin Vergi Usul Kanunu ve Türkiye muhasebe standartları 11 açısından muhasebeleştirilmesine yönelik bir uygulama
An application towards the accounting of the construction and repair operations in term of the Tax Procedure Law and the Turkish accounting standards 11
Servis taşımacılığında maliyet muhasebesi ve bir uygulama
Cost accounting in service transportation and a case
İşletme birleşmelerinin işletmelerin piyasa değerine etkisi ve bir araştırma
The effect of company mergers on company’s market value and a research
Türkiye muhasebe standartlarının (TMS) üretim maliyeti hesaplamasına etkisi ve bir uygulama
The impact of adaption Turkish accounting standards on calculating production cost and an implication
Çağdaş bir maliyetleme yöntemi olarak zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyetleme ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma örneği
Time driven activity based costing as a modern costing methodology and a sample on a firm operating in the automotive sector
360 derece performans değerleme sisteminin çalışanların davranışsal sonuçları üzerine etkileri
360 degree performance evaluation system behavioral effects on results of employees of
Tüketici satın alma karar süreci: Üniversite öğrencilerinin özel yurt seçimleri ve memnuniyetleri
Consumer purchase decision process: Choices and satisfaction levels of university students about private dormitories
Denizli ilinde hanehalkı enerji tüketimi davranışları ve enerji tasarrufu potansiyeli
A survey on household energy consumption behaviour and energy savings potential in Denizli province
Mesleki bağlılık ve örgütsel bağlılığın iş tatminine etkisi: Sosyal güvenlik denetim elemanları üzerine bir araştırma
The effects of professional commitment and organizational commitment on job satisfaction: A research on socil security inspection personnel
Bir proje performans ölçüm sistemi olarak kazanılmış değer analizi ve bir araştırma
Earned value analysis as a project performance measurement system and a research
Kamu kurumlarında motivasyon ve iş tatmini: Bağcılar Belediyesi örneği
Motivation and job satisfaction in public i̇nstitution: Bağcılar Municipality sample
Bahçelievlerde meslek lisesi öğretmenlerinin idareciliğe bakışaçıları ve idareciliği tercih nedenleri
Management perspective of teachers who served the district of Bahçelievler and requests be an administrator
Havacılık şirketlerinde stratejik yönetim uygulamalarının incelenmesi: Türk Hava Yolları örneği
Evaluation of strategic management practices in the aviation company: The case of Turkish Airlines
IFRS 15 müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılatstandart taslağının incelenmesi ve inşaat sektörüne ilişkinörnek uygulama
Dış kaynak kullanımı ile tesis yönetiminin konutlardaki yaşam kalitesine katkıları ve bir inşaat firması üzerinde çalışma
Study on contribution of facility management by outsourching to life quality in dwellings and on a construction company
Stratejik insan kaynakları yönetiminin çalışanların verimliliği üzerindeki etkisi: İspark A.Ş. örneği
Strategic of human resources management impacts on employee prodoctivity: Example of Inc. Ispark
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.