X
Menu

İşletme Yüksek Lisans Dersleri

İşletme Yüksek Lisans Dersleri

Araştırma Teknikleri

Bilimsel yöntemin temel kavramlarının ve deneysel yaklaşım ve ilgili yöntemlerin tanıtılması; bilimsel yöntemin, psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarına uygulanması ve ilgili yöntemlerin tanıtılmasını içerir.

Motivasyon ve Liderlik

Bu dersin içeriğini insan motivasyonunu anlama, insan doğası ve temel ihtiyaçları, motivasyonun içeriği ve motivasyon süreci, motivasyon üzerindeki sosyal etkiler ve grup etkileri, motivasyon, doyum sağlama ve performans, performans değerlendirme ve ödül yapıları, liderlik stilleri, koçluk ve denetim, takım çalışması, kuruluşların kültürleri, örgütsel değişim ve gelişim konuları oluşturmaktadır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin Temel Prensipleri

Bu derste öğrencilerin Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanındaki teorileri ve yapılan araştırmaları tanıması ve öğrenmesi beklenmektedir. Öğrencilerin çalışma ortamında bireyleri, grupları, takımları ya da organizasyonları etkileyen çeşitli psikolojik değişkenleri incelemeleri beklenmektedir. Öğrenciler aynı zamanda endüstri ve örgüt psikolojisi arasındaki farkları değerlendirebilecek, çalışma sahasında uygulanabilecek çeşitli değerlendirme metotlarını, değerlendirme modellerini ve uygun müdahale tekniklerini öğreneceklerdir.

Personel Seçme ve Yerleştirme

Seçme ölçümlerinin temel ilkeleri, Seçme ölçümlerinde geçerlik ve güvenirlik analizleri , Aday toplama ve ilk elemenin yöntemleri ,Personel seçme ile iş analizi arasındaki bağlantı, Personel seçmenin çeşitli yöntemlerini karşılaştırma Personel seçme ile performans arasındaki bağlantı İleri Düzey Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (3+0) 3: Çalışanların işe karşı güdü ve tutumlarının incelenmesi; çalışanların morali ve örgüt iklimi konusunda çalışmalar; iş doyumu; örgütlerde eğitim ve değerlendirme. Çalışma yerinde çevrenin düzenlenmesi; örgütlerde çalışanların seçme ve yerleştirme işlemleri; liderlik; performansının değerlendirilmesi, çalışma ortamındaki kazalar ve alınacak önlemler.

İş Analizi ve Performans Değerlendirme

Bu ders hem kuramsal hem de uygulamalı bir ders olarak tasarlanmıştır. Temel amacı iş analizi ve performans değerlendirmesi konularındaki değişik yöntemleri incelemektir. Ders iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda iş analizi konuları ele alınmakta, hem farklı iş analizi teknikleri hem de bunlarla ilgili literatür bilgileri verilmektedir. İkinci kısımda ise örgütlerde performans değerlendirmesi ile ilgili görgül ve kuramsal bilgiler işlenmektedir.

Danışmanlık Psikolojisi

Danışmanlık sürecinde kullanılan müdahale teknik ve stratejileri, çalışan ile görüşme

Kariyer ve Meslek Danışmanlığı

Bu dersin içeriğini mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığına giriş, mesleki gelişim süreci ve etkileyen etmenler, özellik-faktör kuramları, psikodinamik yaklaşımlar, gelişimsel yaklaşımlar, sosyal-bilişsel yaklaşımlar, yeni yaklaşım ve modeller, kariyer danışmanlığı süreci, kariyer eğitim programları, kariyer danışmanlığında değerlendirme konularını içermektedir.

İleri Düzey Öğrenme ve Motivasyon Teorileri

Derste ücretin bir özendirici olarak kullanılması; hakçalık kuramı; iki faktör kuramı; ihtiyaçların doyumu kuramı; erişi güdüsü; araçsallık kuramı; kalıtım ve güdülenme gibi kuramlar temelinde öğrenme ve motivasyon teorileri geniş yelpazede ele alınarak kalıcı izli davranış değiştirme süreçleri ve davranış değiştirmede motivasyon ve güdülenme detaylı olarak incelenir.

İleri Düzey İnsan Kaynakları Teorileri

Dersin içeriği, insan kaynakları yönetimi alanlındaki temel faaliyetler üzerine aday toplama, seçme, yerleştirme, ücretlendirme, performans değerlendirme ve de işçi sağlığı ve güvenlik konularının İKY kuramları çerçevesinde incelemektir.

Endüstri Psikolojisinde Ölçme ve Değerlendirme

Endüstri ve örgüt psikolojisi alanında kullanılan ölçek ve envanterlerin tanıtılması ve uygulanması, test ve ölçek geliştirme süreçleri işlenecektir.

Bilgisayarlı İstatistik ve Uygulamaları

Dersin içeriğini İstatistiğe giriş, tanımlayıcı istatistikler, merkezi eğilim ölçüleri, yayılma ölçüleri. Program yardımıyla tanımlayıcı istatistik nasıl yapılır? Dağılımlar, program yardımıyla dağılım testleri nasıl yapılır? Sıklık tabloları ve tanımlayıcı grafiklerin hazırlanması, örneklem seçimi, anket hazırlama ve değerlendirme, bağımlı bağımsız grup ortalamalarının karşılaştırılması, tek-iki yönlü varyans analizi, nonparametrik testler, güven sınırları, z -testi, Chi-kare testi, Çapraz tablolar, regrasyon analizi, çok değişkenli istatistik analiz yöntemleri konuları oluşturmaktadır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Profesyonel Uygulamalar

Dersin teması örgütlerde endüstri ve örgüt psikolojisi alanının kapsamına giren konularda yürütülen uygulamalara ilişkin sorunlar ve pratik çözüm yollarının incelenmesidir.

Kültürlerarası Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Dersin içeriğini endüstri ve örgüt psikolojisindeki konu ve kavramlara ilişkin, farklı kültürlerde yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bulguların incelenmesi ve değerlendirilmesi; kültür kuramları, ekokültürel yaklaşımlar ve insan kaynakl arı uygulamaları yönünden ortaya çıkabilecek farklılıkların incelenmesi konuları oluşturmaktadır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Araştırma II

Dersin içeriğini çok düzeyli yaklaşımın temel ilkeleri , personel seçmede çok düzeyli yaklaşım , performans değerlendirmede çok düzeyli yaklaşım , personel eğitiminde çok düzeyli yaklaşım , insan kaynakları uygulamalarında çok düzeyli yaklaşım, kültür açısından çok düzeyli yaklaşım , çok düzeyli veri analizi konuları oluşturmaktadır.

Endüstri Psikolojisinde Sosyal Psikoloji Uygulamaları

Sosyal kimlik yaklaşımın ilke ve kavramları, Örgütsel psikolojisinin çeşitli kavramlarının sosyal kimlik yaklaşımı çerçevesinde açıklanması

İleri Düzey Personel Seçme ve Yerleştirme Teknikleri ve Uygulamaları

Dersin içeriğini seçme ölçümlerinin temel ilkeleri, seçme ölçümlerinde geçerlik ve güvenirlik analizleri, aday toplama ve ilk elemenin yöntemleri, personel seçme ile iş analizi arasındaki bağlantı, personel seçmenin çeşitli yöntemlerini karşılaştırma, personel seçme ile performans arasındaki bağlantı konuları oluşturmaktadır.

Seminer:

Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir.

SEÇMELİ DERSLER

İnsan İlişkileri ve Kurumsal İletişim

Derste kurumsal iletişim kavramının ortaya çıkış nedenleri, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla irdelendikten sonra, ticari amaçlı örgütler olan işletmelerde kurumsal iletişim yönetiminin temel ilkeleri, işlevleri, kapsamı, kurumsal iletişimcilerin görev tanımları, kurumsal iletişimin işletmelerdeki rolü ve konumu, teorik ve pratik perspektiflerden örnek vakalar eşliğinde incelenecektir.

Endüstri Psikolojinde Kullanılan Psikoteknik Araçlar ve Uygulamaları

Çalışanların dikkat, tepki, bellek, algı gibi psikolojik durumlarını tespit etmeye yönelik araçlar ve bunların kullanımı hakkında temel bilgi ve becerilerin oluşturulması sürecini içerir.

İnsan Kaynaklarında Psikolojik Uygulamalar

Bu dersin amacı elde edilen bilgiler ışığında şirketlerin ve örgütlerin insan kaynakları departmanında uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yapmak, elde edilen teorik bilgiyle pratik bilgiyi birleştirmektir.

İnsan Kaynaklarında Psikolojik Uygulamalar

Bu dersin amacı elde edilen bilgiler ışığında şirketlerin ve örgütlerin insan kaynakları departmanında uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yapmak, elde edilen teorik bilgiyle pratik bilgiyi birleştirmektir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular

-Personel seçme yazınını tarihsel olarak değerlendirmek ve seçme yöntemlerinden mülakatın diğer yöntemlere göre olumlu ve olumsuz yönleri

-Personel seçmede kişilik testlerinin önemi

-Görev ve yurttaşlık performansının öncül ve sonuçları

-360 derece geribildirim sisteminin özelliklerini ve kültüre özgü yönleri

-Endüstri ve örgüt psikolojisinde

-Kültürlerarası araştırmaların sorunları İşten ayrılma niyetinin öncül ve sonuçları

-Örgütlerde emniyet kültürünün öncül ve sonuçları

-İşyerinde yaşanan duyguların bireylerin performansı üzerindeki etkileri

-Takım çalışmaları ile bireysel çalışmaların, örgütlere yaptıkları katkılar

-Örgütsel sağlık psikolojisinin temel ilke ve kavramları

-Dönüşümsel ve etkileşimsel liderlerin özellikleri

İnsan Kaynaklarında Psikolojik Uygulamalar

Bu dersin amacı elde edilen bilgiler ışığında şirketlerin ve örgütlerin insan kaynakları departmanında uygulamalı çalışmalar ve araştırmalar yapmak, elde edilen teorik bilgiyle pratik bilgiyi birleştirmektir.

Organizasyonlarda Sağlık ve Stres Psikolojisi

Bu dersin kapsamı çalışanların sağlık durumları, stres düzeyleri ve bunların iş ve örgüt ortamına etkilerini incelemektir. Bunun yanısıra işin hangi davranış ve sağlık problemlerine yol açabileceği, işin doğası ve sağlık ilişkisi, patolojik belirtiler ve çeşitli sağlık ve stres bozukluklarının nasıl azaltılabileceği, stresi yönetmeye yardımcı olan bedene ve zihne yönelik yöntemler ele alınacak, uygulamaları içeren geniş bir alanı kapsamaktadır.

Kişilik Kuramları

Dersin amacı kişilik alanındaki temel gelişme ve tartışmalar gözden geçirilecektir. Ders bireysel farklılıkları anlamaya yönelik, karakter, mizaç, bilişsel modeller, davranışsal genetik, nörobiyolojik süreçler ve insan-durum ilişkisi gibi çeşitli yaklaşımları ele alacaktır.

Örgütsel Davranış

Bu dersin amacı, örgütlerde insan davranışını ve bu davranışları etkileyen faktörleri anlamak, açıklamak ve yönetmek için gerekli temel bilgileri vermektir. Derste ele alınan konular; Örgütsel Davranışın amacı, konusu, gelişimi, yöntemi ve yararları; Örgütsel Davranışın genel yönetim ve işletme yönetimi ile ilişkisi; kişilik kuramları, gelişimi ve ölçümü; değerler, algılama, öğrenme, tutum ve tutum değişimi; bireylerarası ilişkiler ve iletişim; liderlik,

kuramları ve yeni yaklaşımlar; motivasyon (güdüleme) ve motivasyon teknikleri; gruplar, grupların oluşumu ve grup dinamiği; takım çalışması; çatışma ve çatışma yönetimi. Konular, iş ortamında birey ve grup davranışını anlamaya yönelik iş dünyasından örnek olay incelemeleri ile pekiştirilmektedir.

Grup Dinamiği

Bu dersin amacı, grup dinamiğinin yapısını oluşturan süreçleri, özellikleri ve temel kavramları öğreterek, örgüt ve işletmelerdeki grup dinamiğinin etkileri ve süreçleri ele alınacaktır. Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde İleri Düzey Araştırma Teknikleri

Dersin içeriğini endüstri ve örgüt psikolojisi araştırma yöntemlerinin tarihçesi, endüstri ve örgüt psikolojisi araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik analizleri, endüstri ve örgüt psikolojisi niteliksel araştırmaların olumlu ve olumsuz yönleri, endüstri ve örgüt psikolojisi araştırmalarında güç analizi endüstri ve örgüt psikolojisi araştırmalarında veri toplama yaklaşımları, veri analizi teknikleri, araştırma makalesi yazma kuralları oluşturmaktadır.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.