X
Menu

İSTATİSTİK TEZ KONULARI

İSTATİSTİK TEZ KONULARI
Sınıflandırma problemlerine yapay sinir ağları ve veri zarflama analizi tabanlı yeni bir yaklaşım
A new approach to classification problems based on artificial neural networks and data envelopment analysis
Yapısal eşitlik modellemesinde sıralı kategorik verilerin ağırlıklandırılmış ve ağırlıklandırılmamış parametre tahmin yöntemleri ve bilgi kriterlerinin örneklem hacimlerine göre karşılaştırılması
Methods for estimating weighted and unweighted parameters and information criteria used in structural equation modeling of ordinal categorical data and comparison of results with different sample sizes
Dinamik programlama ve istatistiksel bazlı uygulamalar
Dynamic programming and statistical practises
Parametrik olmayan istatistiksel testlerde çoklu karşılaştırmalar
Nonparametric multiple comparison methods
Aykırı değer durumunda genelleştirilmiş behrens-fısher problemi için düzeltilmiş testler
Modified tests for generalized behrens-fisher problem in the presence of outlier
Sansürlü örneklem durumunda yaşam modeli ve parametre tahminleri
Life models and parameter estimates in censored sample
Parçacık sürü optimizasyonuna dayalı en küçük budanmış kareler yöntemi ile çarpımsal nöron model için dayanıklı öğrenme algoritması
Robust learning algori̇thm for multiplicative neuron model artificial neural networks wi̇th least tri̇mmed squares based on particle swarm optimization
Çok değişkenli istatistiksel yöntemler ile endüstriyel pazar bölümlendirmesi ve bir uygulama
Industrial market segmentation and an application with multivariate statistical methods
Sismik risk analizinde bağımlılık yapısının incelenmesi: Türkiye için bir uygulama
Investigation of the dependence structure in seismic hazard analysis: An application for Turkey
Kapalı döngü tedarik zinciri optimizasyonu için çok kriterli karar verme yöntemleri ile yeni etkileşimli bulanık programlama yaklaşımları
Novel fuzzy interactive programming approaches for closed loop supply chain optimization with multi-criteria decision making methods
Lojistik regresyon modelinde çoklu iç ilişki problemi
Multicollinearity problem in the logistic regression model
İki yönlü kuvvet dağılımından sıra istatistiklerinin momentleri
Moments of order statistics from the two-sided power distribution
İstanbul’daki alışveriş merkezleri bazında tüketici davranış modellerinin açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirilmesi
Shopping malls in Istanbul-based models of consumer behavior, evaluation by explanatory and confirmatory factor analysis
Markov geçiş matrisine dayalı mevsimsel bulanık zaman serisi
Markov transition matrix based seasonal fuzzy time series
Durağan portföy analizi ve Borsa İstanbul verilerine uygulanması
Stable portfolio analysis and application on Istanbul Stock Exchange data
Tam örneklem durumunda bazı yaşam zamanı dağılımları için parametre tahmini
Parameter estimation for some lifetime distributions in complete sample case
Panel verilerde yapısal kırılma noktasının belirlenmesi
Determination of structural break point in panel data
Entropiye dayalı düzgün dağılıma uygunluk testleri
The goodness of fit tests of uniformity based on entropy
Ankara’daki hastanelerin etkinliğinin iki aşamalı veri zarflama analizi ile incelenmesi
The efficiency investigation of hospital in Ankara by two-stage data envelopment analysis
Tip-2 bulanık kümelere dayalı çok kriterli karar verme
Multi criteria decision making based on type-2 fuzzy sets
Bazı dağılımlar için en çok olabilirlik ve farklı kayıp fonksiyonları altında Bayes tahmin edicilerinin performanslarının karşılaştırılması
Comparison of performances of maximum likelihood and Bayesian estimators under different loss functions for some distributions
Türkiye’deki illerin sosyo-ekonomik temel göstergelerle etkinliklerinin veri zarflama analizi ile incelenmesi
The evaluation of the efficiency of the provinces in Turkey with socio-economic main indicators by data envelopment analysis
Türkiye’de yaşayan bireylerin yaşam memnuniyeti düzeylerinin bulanık çok kriterli karar verme yöntemleriyle belirlenmesi
Determination of the life satisfaction level of individuals living in Turkey fuzzy with multi-criteria decision making methods
Çok kriterli karar verme yöntemi seçiminde yeni bir yaklaşım
A new approach in the selection of multi criteria decision making methods
Poisson regresyon ve bir uygulama
Poisson regression and an application
Bulanık kümeleme analizi ve gençlerde sigara içme eğilimi üzerine bir uygulama
Fuzzy clustering analysis and an application on prevalence of youth tobacco use
Akademik başarıyı etkileyen faktörlerin lojistik regresyon analizi ile incelenmesi: Selçuk Üniversitesi örneği
Investigation of effecting factors on academic achievement with logistic regression analysis: Sample of Selcuk University
Perakendecilikte veri madenciliği uygulamaları ve sorunları
Data mining techniques and its problems in retail companies
Aktüeryal istatistikte alternatif bir analitik yaklaşım
An alternative analytical approach to regression modeling in actuarial statistics
Yanıt yüzey metodolojisine bayesçi lineer regresyon yaklaşımları
Bayesian linear regression approach in response surface methodology
Yeni bir zamanla değişir bulanık zaman serisi çözüm yöntemi
A new time variant fuzzy time series analysis method
Türkiye’de illerin sosyo-ekonomik göstergelerinin milletvekili seçimlerinde siyasi partilerin oy oranlarına etkisinin incelenmesi
Investigating the effect of socio-economic indicators of provinces on the voting rate of political parties in general elections in turkey
Saklı Markov modelinin farklı dağılımlar için incelenmesi
Investigations of hidden Markov model for various distributions
Mekansal regresyon metotları kullanımı ile toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin analizi
Analysis of soil’s some physical and chemical properties with spatial regression methods
Epilepsi hastalığının dalgacık dönüşümleri ve yapay sinir ağları ile tanılanması
The diagnosis of epilepsy with wavelet transform and artificial neural networks
Kararlı regresyon analizinde sağlam tahmin yöntemlerinin performanslarının incelenmesi
Performance evaluation of robust estimators under the stable regression model
İkinci aşaması faz tipli olan bir tandem kuyruk modelinin analizi
Analysis of a tandem queueing model with phase type second stage
Dünya ülkelerinin sanayiye yönelik değişkenler yönünden benzerliklerinin kümeleme analizi yöntemleri ile incelenmesi
A search on similarities of the world countries from the stand point of variables aimed at industry with the methods of cluster analysis
Enformasyon sistemlerinde saklı Markov modeli ve Bayes tabanlı sınıflandırıcılar ile bilgi modellerinin geliştirilmesi
Development of information models with the hidden Markov model and Bayes-based classifiers in information systems
Faktör analizi ile üniversiteye giriş sınavlarındaki başarı durumuna göre illerin sıralanması
Ordering cities depending on their results at the university exam by factor analysis
Matris değişkenli dağılımlar ve robust istatistiksel analize uygulamaları
Matrix variate distributions and applications in robust statistical analysis
Parametrik olmayan çoklu karşılaştırmalarda p-değeri bazlı düzeltme yöntemlerinin performanslarının incelenmesi
Examining the performance of p-value based adjustment procedures in nonparametric multiple comparisons
Zaman serileri analizinde hodrick prescott filtresinin yeri ve Türkiye’nin GSYH verileri için uygulaması
The hodri̇ck prescott fi̇lter i̇n ti̇me seri̇es analysi̇s and an appli̇cati̇on for Turkey’s gdp data
Veri zarflama analizinin Robust CoPlot yöntemi ile grafiksel gösterimi
Graphical representation of data envelopment analysis by Robust CoPlot
Veri madenciliği yöntemleri ve bir uygulama
Data mining methods and an application
Kriptografik rasgele sayı üretimi ve rasgelelik testleri üzerine bir çalışma
A study on cryptographic random numbergeneration and randomness tests
Lineer karma modellerde kalın kuyruklu dağılımlara dayalı parametre tahminleri
Parameter estimations in linear mixed models with heavy tailed distributions
Uç değerler teorisi ve Türkiye deprem verisi üzerine bir uygulama
Extreme value theory and an application on Turkish earthquake data
Yeni kesikli dağılımlar ve özellikleri
New discrete distribution and their properties
Bulanık kümeleme analizi ve OECD ülkelerinin gelişmişlik bakımından kümelendirilmesi
Fuzzy cluster analysis and clustering OECD countries based on develeopment
Rıchard link fonksiyonları
Richard link functions
Kayıp fonksiyonlarına dayalı süreç-dışı kalite geliştirme yaklaşımları
Off-line quality improvement approaches based on loss functions
Özellik seçim yöntemleri ve yeni bir yaklaşım
Feature selection methods and a new approach
Aralık değerli zaman serileri öngörü yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparision of interval-valued time series forecasting methods
Metasezgisel algoritmalar için bir işbirlikçi sistem ve uygulaması
A cooperative system for metaheuristics and its application
Parametrik bootstrap yöntemine dayalı hipotez testleri ve güven aralıkları
Hypotheses and confidence intervals based on parametric bootstrap method
Kendinden uyarımlı eşik otoregresif modeller kapsamında doğrusal olmayan döviz kuru modellemesi
Nonlinear currency modelling in the scope of self-exciting threshold autoregressive models
Veri madenciliği yöntemleri ile ana harcama gruplarının paylarının tahmini
Estimation of main expenditure groups’ portion with data mining methods
Sıralı ölçeklerde değerlendiriciler-arası güvenirlik ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of inter-rater reliability measurement methods in ordinal scales
Dayanıklı yanlı tahmin ediciler
Robust-biased estimators
Sıralayıcı ölçme düzeyi için faktör analizi ve bir uygulama
Factor analysis for level of ordinal measurement and an application
Doğrusal karma modellerde ridge ve kısıtlı tahmin metotları: Bir Monte Carlo simülasyon çalışması
Ridge and restricted estimation methods in linear mixed models: A Monte Carlo simulation study
Çoklu regresyonda etkili gözlemlerin belirlenmesinde iki yeni yaklaşım
Two new approaches for detection of influential observations in multiple regression
Bayesci doğrusal olmayan yapısal eşitlik modeli
Bayesian non linear structural equation model
Alt ve üst rekor değerler için bir karma model
A mixed model for lower and upper record values
İki yönlü kuvvet dağılımlı rastgele değişkenlerin fonksiyonları
Functions of the two-sided power distributed random variables
Çoklu iç ilişki ve aykırı değer olduğu durumda lojistik regresyon yaklaşımları
Logistic regression approaches in case of multicollinearity and outlier existence
Avrupa birliği ve aday ülkelerinin ar-ge etkinliklerinin veri zarflama analizi ile belirlenmesi
Determining r&d efficiency of the european union and candidate countries with data envelopment analysis
Bulanık regresyon analizinde Monte Carlo yöntemi ve uzman sistemler
Monte Carlo method in fuzzy regression analysis and expert systems
Yüksek boyutlu kanser sınıflama probleminde bilgi karmaşıklığı kriteri ile aykırı gözlem tespiti ve boyut indirgeme
Dimension reduction and detection of outliers in cancer classification using information complexity for undersized samples
Hizmet sektöründe altı sigma ve İzmir Alsancak Limanı’nda bir uygulama
Six sigma in service sector; an application in Izmir Alsancak Harbour
Kayıp veri analiz yöntemlerinin karşılaştırılması
The comparison of missing value analysis methods
Birleştirilmiş kümeleme ve diskriminant analizi ile homojen grupların elde edilmesi
Obtaining homogeneous groups with combined cluster and discriminant analysis
Tabu arama algoritmasının kuyruk problemine uygulanması
Application of tabu search algorithm to queue problem
Vekil değişken bulunduran lineer regresyon modellerinde kestirim yöntemleri
Estimation methods in linear regression models with proxy variables
Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin daha az suça yönelik performanslarının değerlendirilmesi
Assessment of Turkey and European Union countries for crime performances regarding less crime
Aktüeryal veri analizinde istatistiksel yaklaşımlar ve bir uygulama
Statistical approaches and application in actuarial data analysis
Zaman serisi öngörüsü için yeni bir melez yaklaşım: AR-ANFIS
A new hybrid method for time series forecasting: AR-ANFIS
Bazı çarpık-normal dağılımların teorik olarak incelenmesi ve uygulamaları
Investigating the theoretical properties of some skew-normal distributions and its applications
Rekabetçi riskler taşıyan durumlar için bazı istatistiksel çıkarımlar
Some statistical inference for cases with competing risks
Genetik algoritmaya dayalı yeni bir sağlam korelasyon katsayısı
A new robust correlation coefficient based on the genetic algorithm
Tesadüfi değişken dizilerinin istatistiksel yakınsaklığı
Statistical convergence of sequences of random variables
Web tabanlı uzaktan eğitim sistemini kullanmaya devam etme niyetini etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi
Examinig factors affects web based distant education system continuance intention with structural equation modelling
Çok gruplu yapısal eşitlik modeli ile indirim marketi ve süpermarket için müşteri sadakatini etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Determination of the factors affecting customer loyalty for discount market and supermarket using multigroup structural equation modelling
Yaşam çözümlemesinde eş zamanlı yaşam süreleri
Tied survival times in survival analysis
Entropi kavramının istatistikteki bazı uygulamaları
Some applications in statistics entropy
Karesel olumsallık tablolarında simetrik olmayan modeller
Non-symmetric models for square contingency tables
Veri zarflama analizi ve bir uygulama
Data envelopment analysis and an application
Farklı parametre tahmin yöntemleri ile Gumbel dağılımına ait parametrelerin tahmini
The estimation of the parameters of the Gumbel distribution with different parameter estimation methods
Müşteri ilişkileri yönetiminde istatistiğin yeri ve bir uygulama
The place of statistics in customer relationship management and an application
PLSR ve PCR tekniklerinin Monte Carlo simülasyonu ile karşılaştırılması
Comparison of PLSR and PCR techniques with Monte Carlo simulation
Sansürlü örneklem altında kompetitif risk data analizi
Competing risk data analysis under censored sample
Uzaklık ve benzerlik ölçülerinin istatistik alanındaki kullanımı
The usage of dissimilarity and similarity measures in statistics
Kredi kartı kullanım alışkanlıkları üzerine gizli sınıf analizi
Latent class analysis on credit card usage habits
Dalgacık dönüşümü kullanılarak hisse senedi fiyat tahmini üzerine bir uygulama
An application on stock price prediction with neural network by using wavelet transform
Genelleştirilmiş entropi optimizasyon yöntemleri ile bulanık veri analizi
Generalized entropy optimization methods with fuzzy data analysis
Panel verilerle regresyon modelleri
Regression models with panel data
İlerleyen tür tip II sağdan sansürleme altında bazı yaşam zamanı dağılımları için parametre tahmini
Parameter estimation for some lifetime distributions under progressive type II censored sample
Stres-dayanıklılık modelinde sıralı küme örneklemesi yöntemi kullanılarak sistem güvenilirliğinin dayanıklı tahmini
Robust estimation of system reliability in stress-strength model using ranked set sampling
Çok amaçlı tek devrelik stokastik stok probleminin eniyilemesi
Optimization of multi objective single period stochastic inventory problem
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.