X
Menu

Kimya Tez Konuları

Kimya Tez Konuları
Serbest ve immobilize Saccharomyces cerevisiae ile remazol red RR tekstil boyası biyosorpsiyonunun incelenmesi
Investigation of remazol red RR biosorption textile dye with free and immobilised Saccharomyces cerevisiae
Valsartanın farklı matrikslerde tayinine yönelik analitik yöntem geliştirilmesi ve kararlılık çalışması
Development an analytical method for the determination of valsartan in different matrices and its stability study
Pervaporasyon biyokatalitik ve katalitik membran reaktör ile etil laktat üretimi
Ethyl lactate production by using pervaporation biocatalytic and catalytic membrane reactor
Tekstil boyar maddesinin sulu çözeltilerden elektrokimyasal yöntemler ile giderimi
Electrochemical methods of textile dyes from aqueous solutions with removal
Amoksisilinin farklı matrikslerde yüksek basınçlı sıvı kromatografi sistemi ile düşük seviyelerde tayini
Determination of low quantities of amoxicillin in different matrixes with high pressure liquid chromatography (HPLC)
Epoksi reçinesi-yüksek fırın cürufu/yer fıstığı kabuğu tozu kompozitlerinin hazırlanması ve özelliklerinin incelenmesi
Preparation of epoxy resin-slag/groundnut hull composites and investigation of properties
Altın madeni atıklarının çimento harcında değerlendirilmesi
Evaluation of gold tailings in the cement mortar
Metal organik yapılar içeren polimer membranlarının hazırlanması ve gaz ayırma özelliklerinin incelenmesi
Preparation of polymer membranes containing metal organic frameworks and investigation of gas properties
Doğrudan sodyum borhidrürlü yakıt hücre bileşenlerinin modifikasyonu ile hücre performansının artırılması
Improving the performance of direct sodium borohydride fuel cell with components modification
Risk değerlendirme yöntemi FMEA’nın bir tekstil fabrikasına uygulanması
Application of FMEA that risk assessment method in a textile fabric
Difüzyonlu absorpsiyonlu mini soğutma sistemlerinde soğurucu akışkanların soğutma performansına etkisi
The influence of absorbents on the cooling performance of diffusion absorptionmini-refrigeration systems
Farklı parçacık boyutlarındaki Tunçbilek linyitinin desülfürizasyonuna deneysel parametrelerin etkisi
The effects of experimental parameters on desulphurization of Tuncbilek lignite in different particle sizes
Kolemanitten yüksek basınçlı reaktörde trimetil borat üretimi
Trimethyl borate production from colemanite at high pressure reactor
Kullanılmış PET şişelerden yüzey örtü maddeleri üretimi
Production of surface coating materials from post-consumer PET bottles
Farklı bor kimyasalları ve gomalak içeren inşaat boyalarının termal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi
Investigation of thermal and physical properties for construction dyes containing different boron chemicals and shellac
İyi üretim uygulaması ile kuşburnu tohumu yağının geri kazanımı için endüstriyel proses geliştirilmesi
Development of industrial processes for recovery of rosehip seed oil with good manufacturing practices
Türkiye pazarında bulunan aromalı kahvelerin esansiyel ve esansiyel olmayan element içeriklerinin ICP-OES cihazı ile belirlenmesi ve şeker etkisinin incelenmesi
Türkiye Pazarında Bulunan Aromalı Kahvelerin Esansiyel ve Esansiyel Olmayan Element İçeriklerinin ICP-OES Cihazı İle Belirlenmesi ve Şeker Etkisinin İncelenmesi
PEM yakıt hücresi katotunda oksijen indirgenme reaksiyonu hızının geliştirilmesi ve mekanizmasının incelenmesi
Improving the rate of oxygen reduction reaction at the cathode of PEM fuel cell and investigation of its mechanism
Demiryolu araçları bojilerinde uygulanan tahribatsız muayene yöntemlerinin karşılaştırılması
Comparison of non-destructive testing method applied in railway bogie tools
Polimer elektrolit membran yakıt hücreleri için polibenzimidazol (pbı) membran üretimi ve geliştirilmesi
Development and production of polybenzimidazole (pbi) membrane for polymer electrolyte membrane fuel cells
Metal kaplama endüstrisi atık çamurlarından liçing yöntemleri ile ağır metallerin geri kazanımı
Recovery of heavy metals from metal coating industry waste sludge by using leaching tecniques
Akut zehirlenmelerin etkisinin azaltılmasında farklı adsorbentlerin etkinliğinin incelenmesi
Investigation of different adsorbents efficiencies on reducing effect of acute poisoning
Farklı ortam koşullarında bacillus thuringiensis RSKK 381’in üreme ve biyoplastik (PHB) üretiminin araştırılması
Investigation of growth and bioplastic (PHB) production in different conditions by bacillus thuringiensis RSKK 381
H2S’ten hidrojen üretimi amacıyla perovskit katalizörlerin geliştirilmesi
Development of perovskite catalysts for hydrogen production from H2S
Atık sulardan tekstil boyasının biyosorpsiyonla giderilmesinin kesikli sistemde incelenmesi
Investigation of biosorption of textile dye from waste water in batch system
Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin depo modellemesi
Store modelling of flammable, combustible and explosive materials
Kolemanitten borik asit üretim prosesinin optimizasyonu
Optimization of boric acid production process from colemanite
Fosfat bağlı diş kalıbı alma malzemelerinin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Investigation of mechanical properties of phosphate-bonded dental mould investment materials
Nano boyutlu kurşun oksit üretimi ve karakterizasyonu
Chemical synthesis of nano-sized particles of lead oxide and their characterization studies
Polimerik kolon dolgu maddesi üretimi ve kromatografik olarak incelenmesi
Synthesis and characterization of polymeric column packed material
Sert porselen gövdelerde bor atığı kullanımı ve karakterizasyonu
The utilization of boron containing waste in hard porcelain body and its characterization
Heterosiklik bileşiklerin sentezine yönelik diazokarbonil bileşiklerinin incelenmesi
Investigation of diazocarbonyl compounds for the synthesis of heterocyclic compounds
Balık derisinden izole edilmiş kollajenden kriyojel doku iskelesi üretimi
Cryogel scaffold production from fish skin isolated collagen
Zeolit imidazolat yapılar (ZIF) içeren karışık matris membranların gaz ayırma işlemleri için geliştirilmesi
Development of mixed matrix membranes containing zeolitic imidazolate frameworks (ZIF) for gas separation
İzomerize şeker şurubunda benzetimli hareketli yatak teknolojisi ile fruktozun kromatografik zenginleştirilmesi
Chromatographic enrichment of fructose in isomerized sugar syrups by simulated moving bed technology
İyonik sıvıların bitümün özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Investigation of effects of ionic liquids on the properties of bitumen
45S5 bileşimine sahip ve bakır katkılı biyoaktif camlardan üç boyutlu kompozit yapı iskelesi üretimi ve karakterizasyonu
Fabrication and characterization of three dimensional composite scaffolds from 45S5 and copper doped bioactive glasses
Keçiboynuzu çekirdeği bazlı kaplamaların lokumun raf ömrünü uzatmada uygulanması
Application of locust bean gum based film/coating for prolonging shelf life of Turkish delight (lokum)
Süperkapasitörler için karbon aerojel, karbon kserojel ve polipirol kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of carbon aerogel, carbon xerogel and their polypyrrole composites for supercapacitors
Hedeflendirilmiş polimerik nanopartiküler taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi
Development of targeted polymeric nanoparticular carrier systems
Kil karakterizasyonunda ön işlemlerin etkisi ve uygulamaları
Effect of pretreatment and applications at clay characterization
Epoksi / MWCNT ve epoksi / BN kompozit malzemeler
Epoxy / MWCNT and epoxy / BN composite materials
Biyokütleden hidrojen eldesinde kullanılan katalizörlerinin sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of catalyst to produce hydrogen from biomass
Ticari araç üretiminde risk değerlendirmesi
Risk assessment in commercial vehicle production
Buzlanmayı önleyici polimer kaplama sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of anti-icing polymer coatings
Y zeolit üzerinde dimetilnaftalinlerin üretimine metal yüklemeninve kalsinasyon sıcaklığının etkisi
Effect of metal loading and calcination temperature on production of DMN’s over Y zeolite catalyst
Preparation and characterization of silver- pesee film deposited on ito glass surface as a surface enhanced raman scattering substrate
Yüzeyde güçlendirilmiş raman saçılması substratı olarak ito cam yüzeyine kaplanmış gümüş- pesee filminin hazırlanması ve karakterize edilmesi
Asfaltın kendini iyileştirme mekanizmasının incelenmesi
The investigation of self healing mechanizm of asphalt
Biyokütlenin süperkritik su ortamında gazlaştırılmasıyla hidrojen üretimi ve termodinamik modellenmesi
Hydrogen production from supercritical water gasification of biomass and thermodynamic modeling
Fotovoltaik hücreler için bir boyutlu nanoyapıların sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of one dimensional (1D) nanostructures for photovoltaic cells
Çinko floroborat sentezi ve alev geciktirici olarak kullanılabilirliği
Synthesis of zinc fluoroborate and usability as flame retardant
Konvansiyonel ve atık ısı kazanlarda buhar üretimi sürecinin enerji ve ekserji analizleri
Energy and exergy analysis of steam production process in conventional and waste heat boilers
Sodyum perborat tetrahidrat’ın mikrodalga reaktörde bozunma kinetiğinin incelenmesi
Investigation of kinetic decomposition of sodium perborate tetrahydrate in microwave reactor
Propan dehidrojenasyonu katalizörlerinin hazırlanması ve incelenmesi
Preparation and investigation of propane dehydrogenation catalysts
Diatomitin su yalıtım membranlarında dolgu malzemesi olarak kullanılmasıyla elde edilecek performans artışlarının analiz edilmesi
Analyzing performance increases by using diatomi̇te in water proofing membranes as padding material
Çeşitli bor katkılı pvc kompozitlerinin karakterizasyonu ve yanma özelliklerinin incelenmesi
Çeşitli bor katkılı pvc kompozitlerinin karakterizasyonu ve yanma özelliklerinin incelenmesi
Polikatyonik hidrojellerin sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi
Synthesis, characterization and investigation of antimicrobial effect of polycationic hydrogels
Nikel, bakır ve çinko tuzlarının boraks ile reaksiyonundan elde edilen ürünlerin sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of the products obtained from the reaction of nickel, copper and zinc salts with borax
Kabak çekirdeğinden enzimatik sulu ekstraksiyon ile yağ eldesi ve yanıt yüzey yöntemiyle optimizasyonu
Aqueous enzymatic extraction of oil from pumpkin seeds and optimization by response surface methodology
TiO2 katkılı nafıon membran sentezi ve atıksu dezenfeksiyonunda sürekli sistem elektroliz/elektrodiyaliz hücresinde kullanılması
Synthesis of TiO2-doped nafion membrane and its use in a continuous electrolysis/electrodialysis cell for wastewater disinfection
Farklı fonksiyonel gruplu polimerlerin bor gideriminde değerlendirilmesi
Evaluation of different functionalized polymers in boron removal
Alüminyum, demir ve krom ile aktive edilmiş MCM-41 ve SBA-15 katalizörlerinin geliştirilmesi ve etanolün seçici oksidasyon ve dehidrasyon reaksiyonlarında test edilmesi
Development of aluminum, iron and chromium activated mcm-41 and sba-15 catalysts and testing of ethanol oxidation and dehydration reactions
Afşin Elbistan linyit kömürü ve RDF’den üretilen yarıkok karışımlarının yanma davranımlarının belirlenmesi
Determination combustion behavior of chars produced from Afsin Elbistan lignite coal and RDF
Saponin içerikli lipozom formülasyınlarının geliştirilmesi ve karakterizasyonu
Development and characterization of the saponin containing liposome formulations
Toluenin çeşitli ticari aktif karbon filtrelerle adsorpsiyonunun incelenmesi
Determination of toluene adsorption on different type commercial activated carbon filters
Süperkritik su ortamında Pt/Al2O3 katalizörü kullanılarak çeşitli alkollerden hidrojen üretimi
Hydrogen production from various alcohols using Pt/Al2O3 catalyst in supercritical water
Geniş metal destekler üzerinde zeolit kaplamalarının hazırlanması ve karakterizasyonu
Preparation of zeolite coatings on large supports and their characterization
Düşük sıcaklık yakıt pilleri için Pd-Cu/C katalizörünün geliştirilmesi
Development of Pd-Cu/C catalyst for low temperature fuel cells
Akrilik esaslı, iç içe geçmiş ağ yapılı polimerlerin (IPN) sentezi ve uygulamaları
Synthesis of acrylic based interpenetrating networks (IPN) and applications
Farklı ince film fotokatalizörlerinin hazırlanması, karakterizasyonu ve fotokatalitik aktivitesi üzerine ultrases enerjisi etkisinin incelenmesi
Preparation of different thin film photocatalysts, characterization and the effect of ultrasound energy on photocatalytic activity
Anyonik ve katyonik yapılı boyar maddelerin ananas meyvesi yaprağına adsorpsiyonu
The adsorption of anionic and cationic dyestuff onto pineapple leaf powder
Çift vidalı ekstrüder yardımı ile farklı oranlarda polimerik filmlerin sentezlenmesi ve bu filmlerin kontrollü kompost ortamında biyobozunmalarının incelenmesi
Synthesis of polymer films at different ratios by using twin screw extruder and investigation of their biodegradability under controlled composting conditions
Sürekli mikrodalga ortamında stirenin emülsiyon polimerizasyonu
Continuously microwave assisted emulsion polymerization
Metal altlığın ısıtılması yöntemiyle zeolit kaplamaların hazırlanması
Preparation of zeolite coatings by heating of metal substrate
Polibenzoksazol türü polimerlerle modifikasyonun epoksi reçine özelliklerine etkisi
The effect of modification with polybenzoxazol type polymers on the epoxy resin properties
Portakal ve limon posasındaki fenolik maddelerin süperkritik akışkan ekstraksiyonu
Supercritical fluid extraction of phenolic compounds from orange and lemon pomaces
Pirinç kabuğu külünden üretilen kalsiyum silikat ile sulardan arsenik giderilmesi
Removal of arsenic from waters with calcium silicate produced from rice hull ash
Kamıştan (Phragmites australis) aktif karbon üretim imkanlarının araştırılması
Investigation of activated carbon production facilities from sedge (Phragmites australis)
Yalıtım içerikli boyada parametrelerin incelenmesi
Investigation of parameters at insulated paint
Plazma destekli kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile su itici ano kaplama sentezi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of hydrophobic nanocoatings by using plasma enhanced chemical vapor deposition method
Patates atığından termokimyasal gazlaştırma ile hidrojen üretimi ve modellenmesi
Hydrogen generation through thermochemical gasification of potato waste and modelling
Farklı özellikteki meyve sularının element içeriklerinin ıcp-oes yöntemi kullanılarak belirlenmesi ve sağlığa olan etkilerinin araştırılması
Investigation of the element contents of different types offruit juices using icp-oes method and determination of theirhealth effects
Farklı kaynaklardan üretilmiş hidroksiapatit katkısının kemik çimentosunun dayanımına etkisinin incelenmesi
Research of the effect of hidroxyapatite additive produced from different raw materials to strength of bone cement
Asidik katalizör sentezi, karakterizasyonu, katalitik aktivitesinin gliserol esterleşme reaksiyonunda incelenmesi
Synthesis, characterization and investigation of catalytic activity in the glycerol esterification reaction of acidic catalyst
İğde çekirdeği ve kayın ağacından üretilen aktif karbonun ağır metal ve boyarmadde gideriminde kullanılması
Evaluation of activated carbon obtani̇ned from beech tree and elaeagnus angstfalia wastes for the removal of heavy metals and dyes
Düşük sıcaklık yakıt pilleri için alternatif elektrolit geliştirilmesi
Improving of alternative electrolyte for low temperature fuel cell
Bazı Türk linyitlerinin akışkan yatak gazlaştırıcıda gazlaştırılması
Gasification of some Turkish lignites in a fludized bed gasifier
Rafineri ürünü petrol koku ve kükürtten modifiye bitüm üretimi
Production of modified bitumen by adding refinery product sulphur and petroleum coke
Metanın Oksi-Co2 reformlanması reaksiyonu için CeO2, Al2O3, ZrO2, MgAl2O4 destekli Ni katalizörlerinin yüzeyde çöktürme yöntemi ile hazırlanması
Preparation of nickel catalysts supported on CeO2, Al2O3, ZrO2, MgAl2O4 by deposition precipitation method for Oxy-CO2 reforming of methane
Manyetik nanokompozitlerin sentezi
Synthesis of magnetic nanocomposite
Siklodekstrin nanoküreler kullanılarak ultrafiltrasyon membranlar ile su arıtımı için etkin bir teknolojinin geliştirilmesi
Development of an efficient technology for water treatment by ultrafiltration membranes using cyclodextrin nanospheres
Demir oksit kaplı sepiolitle sulu çözeltilerden nikel ve kadmiyum giderimi
Removal of nickel and cadmium from aqueous solutions by iron oxide coatedsepiolite
Kalsiyum propiyonatın borik asit kristal büyümesine etkisinin incelenmesi
Determination of growth rate of boric acid crystals in the presence of calcium propionate
Farklı yöntemlerle kitosan eldesi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of chitosan by different methods
Çorum ilindeki binalarda kullanılan farklı türdeki ısı yalıtım malzemelerinin optimum kalınlığının hesaplanması
Determination of optimum insulation thickness in buildings with using different types of insulation materials in Çorum city
Ekstruzyon kaplama yöntemiyle eş-zamanlı çift taraflı film kaplama
Simultaneous double-side coating of a film by extrusion coating method
Karbon dolgulu sikloolefin kopolimer nanokompozit gaz ayırma membranların hazırlanması
Preparation of cycloolefin copolymer nanocomposite gas seperation membranes filled with carbon-based fillers
Termofilik Myceliophythora hinnulea’dan selülaz enzimi üretimi
Cellulase production from thermophilic Myceliophythora hinnulea
Metal organik yapılar ile kompozit membranlarının hazırlanması ve gaz ayırma performansının incelenmesi
Production and investigation of gas separation performance of composites membranes with metal organic framework

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.