X
Menu

Korelasyon ve Nedensellik

Korelasyon ve Nedensellik

Korelasyon ve Nedensellik

Örgütsel davranış araştırmacılarının cevap aradıkları konulardan biri de iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin düzeyidir. Korelasyon katsayısı (r) iki değişken arasındaki ilişkinin gücünü gösteren ve 1 ile +1 değerleri arasındaki değerler ile ifade edilen bir ölçüm hesabıdır. Korelasyon katsayısının +l’e yakın olması iki değişken arasında olumlu ve güçlü bir ilişki olduğunu (Örneğin, iş tatmini arttıkça, iş performansı da yükselmektedir) göstermektedir. Katsayının 1 ’e yaklaşması ise iki değişken arasında olumsuz (ters) yönde ve güçlü bir ilişki olduğunu (Örneğin, iş tatmini arttıkça, işten ayrılma davranışı azalmaktadır) ifade etmektedir. Katsayının sıfır ya da sıfıra yakın olması ise iki değişken arasında ilişkinin olmadığını ya da zayıf bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Korelasyon ilişkisi iki değişken arasında nedensel bir ilişki olduğu anlamına gelmez. Örneğin televizyon dizilerini izleyen seyircilerin saç uzunlukları ile izledikleri televizyon programları arasında bir korelasyon ilişkisi bulunabilir. Uzun saçlılar aşk dizilerini, kısa saçlılar futbol programlarını tercih edebilirler. Ancak bu ilişkiye bakıp, saç uzunluğunun izlenen televizyon programını belirlediğini ya da neden olduğunu söylememiz doğru olmaz. İzlenen televizyon programına neden olan asıl değişken cinsiyettir.

Nedensellik, bir değişkenin diğer değişkeni tayin etmesidir. Başka bir deyimle nedensellik, iki değişken arasındaki neden sonuç ilişkisini göstermektedir. Araştırmada test edilecek hipotezde bir değişkendeki değişimlerle diğer değişkendeki değişimler arasında belirli bir ilişki test edilir14. Araştırmacılar sıklıkla değişkenler arasında nedensel çıkarımlarda bulunmak isterler. Nedensellik çıkarımlarının ilk şartı, nedenin sonuçtan önce geldiğidir. İkincisi ise neden değiştikçe sonucun da değişeceğidir. Son olarak, sonuçtaki değişimlerin nedendeki değişimlere bağlı olmasının başka bir açıklamasının bulunmayışıdır 15.

Sosyal bilimlerde nedensel ilişkiler her zaman net değildir. İçinde bulunulan durum veya çevre değişkenler arasındaki ilişkileri etkilemektedir. Ayrıca, sonucun tek bir nedenin bulunabilmesi çok zordur ve büyük olasılıkla birden fazla nedeni vardır. Araştırmacı olayları açıklamak ve nedensel ilişkileri test etmek için bir kurama veya kavramsal çerçeveye dayandırmalıdır. Örneğin, bireyin işine motive olmasını ve dolayısıyla hem kendisi hem de çalıştığı iş yeri açısından olumlu ve istendik iş davranışlarında bulunmasmı sağlayan nedenleri açıklamada İş Karakteristikleri Kuramından yararlanılabilir.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.