X
Menu

Mahalli İdareler Tez Konuları

Mahalli İdareler Tez Konuları
 • Yerel hizmetlerin özelleştirilmesi ve Bağcılar Belediyesi özelleştirme uygulamaları
 • Yerel yönetimler, katılım ve mahalle muhtarlığı
 • Local government participation and neigbourhood al muhtar (headman)
 • Belediye hizmetlerinde bilinçli starteji geliştirme süreci ve sorunları: Ege bölgesi örneği
 • Büyükşehir yönetimine kentsel alt örgütlenmelerin katılımı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi örneği
 • Belediye hizmetlerinin sunumunda bir yöntem olarak belediye iktisadi teşebbüsleri (İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği)
 • The municipal economic enterprises pattern method in local administrative service (İstanbul Metropolitan Municipality as an example)
 • Sürdürülebilir kentsel kalkınma sürecinde optimum kent ölçeğinin önemi ve Türkiye örneği
 • The importance of optimum urban size in sustainable urban development period and Turkey situation
 • Avrupa Birliği’nde bölgeselleşme ve Türkiye
 • Belediyelerde kamulaştırma işleri
 • Yerel yönetimlerde katılım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde beyaz masa uygulaması
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktisadi teşebbüslerinin genel durumları: İstaç A.Ş. örneği
 • Yerel yönetimlerde denetim ve bir model önerisi: Yerel ombudsman
 • A model proposal for the control over local authorities: Local ombudsman
 • Belediyelerde halkla ilişkiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘Beyaz Masa’ örneği
 • Public relations in municipalities and an example ‘White Desk’ from Istanbul Great Municipality
 • Büyükşehirlerde kentiçi ulaşım hizmetlerinin entegrasyonu ve yönetimi (İstanbul Metropoliten alanı için bir model önerisi)
 • The integration and administration of intra-city transportation services in metropolitian areas
 • Yönetimde değişim süreci ve yönetişim: İstanbul Konseyi örneği
 • The changing process in governing and the governance: The case of İstanbul Council
 • Çevresel etki değerlendirmesi ve Türkiye uygulaması
 • Environmental impact assesment and its implementation in the case of Turkey
 • Kentsel kıyılarda çevre temizliği, Mavi Bayrak ve Haliç örneği
 • Environmental cleaning near urban shores, Blue Flag project and Golden Horn model sample
 • Kentsel rantın dönüşümü ve yerel yönetimler
 • Urban land rent’s transformation and local governments
 • Türkiye’de mahalli idareler geleneği ve belediyeciliğin gelişimi
 • Toplumsal cinsiyet perspektifinden kentsel eşitsizlik
 • Urban inequality by gender perspective
 • Hazineye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların belediyelere devri
 • National treasury immovables’s turn over to municipalities
 • Su hukuku bağlamında su kaynaklarının yönetimi, kurumsal ve hukuksal yapı
 • Water resources management within the framework of water law, corporate and legal structure
 • Belediyelerde yönetime katılım açısından bilgi edinme hakkı uygulaması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği
 • Right to knowledge at the perspective of participation to administration and İstanbul Metropolitan Municipality case study
 • Stratejik planları temelinde belediyelerin güçlü ve zayıf yönlerinin analizi
 • The analysis of municipalities strengths and weaknesses on the basis of their strategic plans
 • Kültür ve mekân etkileşimi: Beyoğlu örneği
 • Cultur and location interaction: Beyoglu case study
 • Belediyelerde iç denetim
 • Internal audit of municipality
 • Kamu hizmetlerinin desantralizasyonu sürecinde Türkiye’de belediye hizmetleri ve gelirleri
 • Municipal services and revenues in Turkey in the process of decentralization of public services
 • Belediyelerde yönetime katılım ve Zeytinburnu Belediyesi kent konseyi uygulaması
 • Governance on municipalities and city council application for Zeytinburnu municipal
 • Yerel yönetimlerde stratejik plan üzerine karşılaştırmalı bir inceleme
 • A comparative study on strategic planning in local administrations
 • A comparative analysis of local administrative reforms of Poland and Turkey on the way of the European Union accession
 • Avrupa Birliği üyeliği yolunda Polonya ve Türkiye?deki yerel yönetim reformlarının karşılaştırmalı bir analizi
 • Demokrasi için bir araç: E-belediye
 • A medium for democracy: E-municipality
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.