X
Menu

Makro Ekonomi Tez Konuları

Makro Ekonomi Tez Konuları
Essays on the macroeconomics of gender equality in the labor market
İşgücü piyasasında cinsiyet eşitliğinin makroekonomik uygulamaları üzerine makaleler
A structural macroeconometric model of Turkish economy
Türkiye ekonomisinin yapısal makroekonometrik modeli
Essays on growth and macroeconomic dynamics
Büyüme ve makroekonomik dinamikler üzerine makaleler
The impact of non-interest income and macroeconomic factors on banks’ profitabilities and deposits
Faiz dışı gelirin ve makroekonomik faktörlerin bankaların karlılığına ve mevduatlarına etkisi
Foreign direct investment and macroeconomic stability: The Turkish case
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve makroekonomik istikrar: Türkiye örneği
Impacts of investment incentives on various macroeconomic variables in Turkey
Türkiye’de uygulanan yatırım teşviklerinin çeşitli makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi
Macroeconomic determinants of exchange rate in Turkey
Türkiye’de döviz kurunun makroekonomik belirleyicileri
Financial development and the magnitude of business cycle volatility
Finansal gelişmeler ve makroekonomik dalgalanmalar
Stock market volatility and macroeconomic performance in the Nigerian economy
Nijerya ekonomisinde menkul kıymetler borsası oynaklığı ve makro ekonomi performansı
Mortgage credits default risk in respect of macroeconomic indicators
Makroekonomik veriler ışığında konut kredilerinin takibe dönüşme riski
Impact of global and domestic macroeconomic variables on Borsa Istanbul stock returns
Küresel ve yerel makroekonomik değişkenlerin Borsa İstanbul’daki hisse senetlerinin getirileri üzerindeki etkisi
The relationship between foreign portfolio investment to İstanbul Stock Exchange and main macroeconomic variables
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na yapılan yabancı portföy yatırımları ve temel makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki
Dynamic analyses of the relationship between non-performing loans and macroeconomic indicators in the Turkish financial sector
Türk finans sektöründeki tasfiye olunacak alacaklar ile makro ekonomik göstereler arasındaki ilişkinin dinamik analizi
Market integration and forecast performances of stock market and macroeconomic volatilities in global financial crises
Küresel finansal krizlerde piyasa bütünleşmesi ve hisse senedi piyasası ile makroekonomik oynaklıkların tahmin performansları
Dynamic relationship between macroeconomic variables and returns on Turkish real estate investment trusts
Türkiye?deki gayrimenkul yatırım ortaklıkları getirileri ve makroekonomik faktörler arasındaki dinamik ilişkiler
Asset price bubble and relationships with macroeconomic factors
Varlık fiyatlarında görülen köpükler ve köpüklerin makroekonomik değişkenlerle ilişkileri
The role of macroeconomic instability on economic growth rate: The case of Colombia, 1950-2009
Makroekonomik istikrarsızlığın ekonomik büyüme üzerindeki rolü: Kolombiya örneği, 1950-2009
The assessment of macroeconomic variability and monetary transmission mechanisms in Turkey with VAR estimations
Türkiye?deki parasal aktarım mekanizmasının ve makroekonomik değişimlerin VAR analizleri ile ölçülmesi
Macroeconomic effects of information and communication technologies in Turkey and other OECD member countries
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye ve diğer OECD üyesi ülkelerdeki makroekonomik etkileri
The effects of macroeconomic factors on foreign direct invesments: A sectoral approach
Makroekonomik faktörlerin doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkileri: Sektörel bir yaklaşım
Macroeconomic factors and the arbitrage pricing model for the Turkish stock market
Makroekonomik faktörlerin Türk hisse senedi piyasasında arbitraj fiyatlama modeli ile analizi
A macroeconomic assessment of U.S. and E.U. industrial agriculture policies and their effects on world food security, 1994-2010
ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin endüstriyel tarımsal politikalarının ve onların dünya besin güvenliği üzerindeki etkilerinin makroekonomik değerlendirmesi
Analysis of the effects of macroeconomic factors on İstanbul Stock Exchange (2000-2010)
Makro ekonomik faktorlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerindeki etkilerinin incelenmesi (2000-2010)
The relationship between macroeconomic variables and stock returns. Case study on İstanbul Stock Exchange sector indicies’returns
Makroekonomik değişkenlerle hisse senedi getirileri arasındaki ilişki. İstanbul Menkul Kıymetler piyasası sektör endeks getirileri üzerine örnek çalışma
A comparative analysis of the EU and Turkey: Macroeconomic convergence and trade similarity
AB ve Türkiye?nin mukayeseli analizi: Makroekonomik yakınsama ve ticaret benzerliği
The effect of macroeconomic factors on the performance of Azerbaijan banking system
Makro ekonomik faktörlerin Azerbaycan bankacılık sistemine etkisi
Determinants of trade credit from micro- and macroeconomic perspectives: Evidence from Turkish ISE manufacturing firms
Ticari alacak ve borçların mikro- ve makroekonomik belirleyicileri: Türkiye İMKB üretim şirketlerinde ampirik bir çalışma
The effects of macro-economic factors on the capital structure of Turkish firms
Makro-ekonomik faktörlerin Türk firmalarının sermaye yapısı üzerinde etkileri
Micro and macro aspects of health economics in Turkey
Türkiye’de sağlık ekonomisinin mikro ve makro boyutları
Effects of macro-economic factors on non-life insurance sales
Makro-ekonomik faktörlerin hayat-dışı sigorta satışlarına olan etkileri
Macroeconomic indicators affecting Turkey’s eurobond spread
Türk eurobond spreadlerini etkileyen makroekonomik göstergeler
Macroeconomic impacts of derivative markets
Turev piyasalarinin makroekonomik etkileri
Role of macroeconomic developments on total factor productivity in the Turkish economy (1971-2003)
Türkiye ekonomisinde makroekonomik gelişmelerin toplam faktör verimliliği üzerindeki rolü (1972-2003)
Uygulanmakta olan makroekonomik politikaların bankacılık krizleri üzerindeki etkileri
The effects of makroeconomical policies that are in aplication on banking crisis
Essays on applied macroeconomics
Uygulamalı makroekonomi hakkında çalışmalar
Finansal liberalleşmenin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi ve Türkiye örneği
Financial liberalization in the macro – economic variables and the effect on the example of Turkey
Döviz kuru ve makro ekonomik etkileri
Makroekonomik değişkenlerin katılım bankaları ve konvansiyonel bankalar özelinde mevduat, kredi ve karlılık gelişimine etkileri:Türkiye örneği
The effects of macroeconomics variables in participation and conventional banks’ deposits, credits and profitability growth: the case of Turkey
Makroekonomik performans üzerinde Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) etkisi
Information and Communication Technology (ICT) effect on macroeconomic performance
Temel makroekonomik değişkenlerin zamanla değişen dinamikleri: Türkiye için bir analiz
The time varying dynamics of macroeconomic fundamentals: An analysis for Turkey
Kârlılık analizi ve makroekonomik değişkenlerle ilişkisi üzerine banka sektöründe bir araştırma
A study in the banking sector on the relationship between profitability analysis and macroeconomic variables
Merkez bankası bağımsızlığı ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası örneği
The relation between central bank independence and macroeconomic variables: The case of the Central Bank of the Republic of Turkey
BİSTt-100 endeksi ile makroekonomik değişkenler arasındaki nedensellik: 2005-2015 yılları arasında Türkiye uygulaması
The causality between BİST-100 index and the macroeconomic variables: The practice of Turkey between the years 2005-20015
Hisse senedi fiyatlarını etkileyen makroekonomik faktörler: BIST’de yer alan elektrik ve iletişim sektörleri üzerine bir uygulama
Macroeconomic factors affecting stock prices: An application related to electricity and telecommunications sectors on the BIST
Yurtiçi kredi hacmindeki değişimlerin makroekonomik büyüklüklere etkisi: Türkiye örneği
The impact of change in domestic credit volume on macroeconomic indicators: The case of Turkey
Makroekonomik belirsizlik ve risk altında yatırım kararları: BRICS ülkeleri ve Türkiye örneği
Investment decisions under macroeconomic uncertainty and risk: The case of BRICS countries and Turkey
Para arzının makroekonomik faktörler üzerine etkisinin analizi
An analysis the impact of money supply on macroeconomic factors
Hisse senedi endeksi ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki
The relationship between stock index and macroeconomic variables
Türkiye ile BRICSs ekonomilerinin makroekonomik performans karşılaştırması: Betimsel bir analiz (1975-2012)
Comparising macroeconomic performance of Turkey and BRICS economies: A descriptive analysis (1975-2012)
Risk sermayesi yatırımları ile makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişki
The relationship between venture capital investments and macro economic variables
Yabancı portföy yatırımlarının makroekonomik parametreler üzerine etkisi : BİST 100 endeks uygulaması
Effects of foreign portfolio investments on macroeconomi̇c parameters: BİST-100 index application
2008 küresel krizinin dünya ve Türkiye ekonomisinde makroekonomik göstergelere etkileri
The effects of 2008 global economic crisis on the macroeconomic indicators of the world and the Turkish economy
Demokratikleşme ve ekonomik özgürlüklerin temel makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi
The effect of democratization and economic freedom on fundamental macroeconomic indicators
Makro ekonomik faktörlerin bankacılık sektörü getirileri üzerine etkisi: Borsa İstanbul örneği
The effects of macro economic factors to banking sector returns: Borsa Istanbul case
Anti – damping uygulamalarının makro ekonomik belirleyicileri: Türkiye örneği
Macroeconomic determinants of anti – dumping implementations: The case of turkey
Kredi derecelendirme kuruluşları ve ülke kredi notlarının makroekonomik belirleyicileri: Panel veri analizi
Credit rating agencies and macroeconomics determinants of sovereign credit ratings: Panel data analysis
Türkiye’de özel sektör tahvil ihraç performansı ve temel makroekonomik göstergeler ile ilişkisi
Corporate bond issue performance of private sector in Turkey and relationship between basic macroeconomic indicators
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki: Türkiye için bir uygulama
The relati̇onshi̇p between foreign direct investment and macroeconomi̇c variables: An analysis for Turkey
Enerji kaynaklarında dışa bağımlılık sorununun makroekonomik etkileri
The macroeconomics effects of foreign energy resources dependence problem
Türk bankacılık sektöründe yabancılaşma nedenleri, sektörel ve makro ekonomik sonuçları
The reasons of alienation in turkish banking sector, the sectoral and macro economic results
Makro-ekonomik kriz ortamında küçük ve orta ölçekli inşaat şirketlerinin uyguladıkları yönetim yaklaşımları
Managerial approaches of small and medium sized construction firms in macro-economic crises
Sera gazı emisyonlarının makroekonomik değişkenlerle ilişkisi: OECD ülkeleri için panel veri analizi
The relationship between greenhouse gas emissions and macroeconomic variables: Panel data analysis for OECD countries
Türkiye’de dışa açıklığın makro ekonomik etkileri
Macro economic effects of openness in Turkey
Makroekonomik göstergeler ışığında ulusal ve uluslararası krizler: Karşılaştırmalı Türkiye örneği
National and international crisis in the light of macroeconomic indicators: Comparative Turkey sample
Hisse senedi endeks getirileri üzerinde temel makroekonomik değişkenlerin etkilerinin ölçülmesi: Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Türkiye örneği
The measure of influence of basic macroeconomic variances on stock index returns: Some Europian Union member countries and Turkey sample
Yabancı doğrudan yatırımların makroekonomik ve verimlilik etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan örneği
Productivity and macroeconomic effects of foreign direct investment: The case of Turkey, China and India
Kısa vadeli sermaye hareketlerinin makro ekonomik etkileri: Türkiye örneği (2003-2012)
Macro-economic effects of short-term capital movements: The case of Turkey (2003-2012)
Petrol fiyatlarının makroekonomik göstergeler üzerindeki asimetrik etkisi: Türkiye örneği
Asymmetric effects of oil prices on macroeconomic variables: A case study of Turkey
Asgari ücretin vergi dışı kalmasının makro ekonomik etkilerinin analizi: Ülkeler arası bir karşılaştırma
Analysis of the macroeconomic effects of non-taxing the minimum wage: An international comparison
Biyoyakıt ve makro ekonomik değişkenler arasındaki etkileşim: Önemli üretici ülkeler ve Türkiye örneği
Interaction between biofuels and macro economic variables: The case of significant producer countries and Turkey
Türkiye’de seçilmiş makroekonomik değişkenler ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) arasındaki ilişki
The relationship among selected macroeconomic variables and Istanbul Stock Exchange (ISE) in Turkey
Döviz kuru ile makroekonomik büyüklükler arasındaki ilişki: Türkiye üzerine bir uygulama
The relation between exchange rate and fundamentals: A study on Turkey
Politik iş çevrimleri ve makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkiler
Political business cycles and it’s impacts on the macroeconomic variables
Türkiye’deki makroekonomik verilerin petrol ve doğalgaz firmalarının hisse senetleri getirileri üzerine etkisinin arbitraj fiyatlama modeli ile analizi
Analysing the impact of macro economical data on the stock returns of oil and natural gas in Turkey by using arbitrage pricing model
Mikro ve makro etkileri yönünden elektrikli otomobiller (Türkiye ekonomisi örneği)
Micro and macro effects of electric cars (The case of the Turkish economy)
Sosyo-kültürel ve politik faktörlerin seçilmiş makroekonomik değişkenler üzerine etkisi
The effects of socio-cultural and political factors on selected macroeconomic variables
Hisse senedi fiyatlarını etkileyen makroekonomik faktörler: BİST’de yer alan otomotiv ve inşaat sektörleri üzerine bir uygulama
Macroeconomic factors that affect stock prices: An application in the automotive and construction firms on the BİST
Türkiye’ nin makro ekonomik büyüklükleri arasındaki ilişkinin analizi
Analysis of the relationship between Turkey’ s macro economic variables
Doğrudan yabancı yatırımlarım makroekonomik faktörler üzerindeki etkileri; Türkiye ve Brezilya karşılaştırması
The impacts of foreign direct investments on macroeconomic factors; comparison of Turkey and Brazil
Seçilmiş makro ekonomik değişkenlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi
The effects of chosen macro economi̇c vari̇ables on stock pri̇ces
Politik istikrarsızlık ve makroekonomik performans ilişkisi: Türkiye örneği
Political instability and macroeconomic performance:The case of Turkey
Hisse senedi fiyatları ve makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin vektör hata düzeltme modeliyle analizi: İMKB sınai endeksi üzerine ampirik bir uygulama
Vector error correction model analysis of the relations between stock prices and macroeconomic variables: The empirical application on ise industrial index
Makroekonomik faktörlerin vadeli işlem (futures) sözleşmelerinin getiri, işlem hacmi ve volatilitesine etkisi: VOB’ta bir uygulama
The impact of macroeconomic factors on the return, volume and volatility of futures contracts: An application in TurkDEX
2001 krizi öncesi ve sonrasında Merkez Bankası bağımsızlığının Türkiye’de makroekonomik göstergelere etkisi
The influence of Central Bank monetary indicators on Turkish macro-economic indicators in pre and post 2001 economic crisis
Makro-ekonomik değişkenlerin ülkeler bazında debit ve kredi kartları ile yapılan tüketim harcamalarına etkisi
The effects of macro-economic variables on consumption expenditures made by debit and credit cards
Küresel ekonomik kriz döneminde Türkiye ekonomisinde uygulanan para politikalarının makroekonomik göstergeler üzerindeki etkilerinin analizi
Analysis of effect of monetary policies implemented in Turkish economy during the global economic crisis on macroeconomic indicators
Gelişen piyasalarda hisse senedi getirisini etkileyen makroekonomik değişkenler üzerine bir inceleme: Panel veri analizi
An research on macroeconomıc varıables effectıng stock returns ın emergıng markets: Panel data analysıs
Türkiye’de temel makro ekonomik değişkenler ile yatırımları ve istihdamı teşvik yasalarının istihdam üzerine etkileri
Effects of the fundamental macro-economic variables and employment intensive laws on employment in Turkey
Gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslar arası sermaye hareketleri ve makroekonomik istikrarsızlıklar
International capital flows to developing countries and macroeconomics instability
2001 Krizi sonrası Türkiye’nin dış borç yapısı ve makroekonomik etkileri
External debt structure of Turkey after 2001 Crisis and its macroeconomic effects
Katılım ve özel sermayeli bankaların pazarladıkları kredilerin bazı makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
The effects of the bank loans marketed by participation banks and private banks on some macroeconomic indicators: The case of Turkey
Hisse senedi fiyatlarını etkileyen makroekonomik göstergelerin imkb-100 endeksi üzerinde incelenmesi
İstanbul stock exchange on the examination of macroeconomic ındicators affecting stock prices
Türkiye’de kredi kartı kullanımının temel makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkileri
The effects of credit card usage on the basic macroekonomic variables in Turkey
Kredi temerrüt swaplarının fiyatlama yöntemleri ve fiyatlamayı etkileyen finansal ve makroekonomik göstergelerin belirlenmesi
Methods of credit default swap valuation and determination of the macroeconomic and financial indicators affecting the valuation
Küreselleşme sürecinde arz şokları ve makro ekonomik etkileri
Supply-side shocks and its macroeconomic effects in the globalization process
Tüketici ve ihtisas kredilerinin bazı makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisinin analizi: Türkiye örneği
The analysis of the effect of consumer and directed loans on some macroeconomic indicators: The case of Turkey
Makroekonomik krizlerden etkilenen bankacılık sektörü: Türkiye uygulaması
Banking sector affected by macroeconomic crises: Turkish application
Devletçi ve liberal dönem iktisat politikalarının makro ekonomik göstergeler üzerindeki etkileri 1930-1939/1950-1960
The effects of the term of statism and liberal economic policies on macro economic indicators 1930-1939/1950-1960
Yeni açık-ekonomi makroiktisadı; döviz kuru ve cari işlemler hesabı: Bir ampirik analiz
New open-economy macroeconomics; exchange rates and current account: An empirical analysis
Kredi kayıplarının makroekonomik değişkenlere dayalı olarak tahmini ve stres testleri-Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım
Estimation of credit losses with macroeconomic variables and stress testing-a macroeconomic approach for the Turkish banking sector

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.