X
Menu

Maliye Bölümü Tez Konuları 2016

Maliye Bölümü Tez Konuları 2016

Yüksek lisans alanınızla alakalı olabilecek konu başlıkları aşağıdaki gibidir bu başlıklar üzerinden de proje hazırlanabilir bu başlıklardan hareketle yeni bir konuda belirlenebilir. Başlıklar fikir olsun diye sıralanmıştır.

Konu başlığını belirledikten sonra bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ön raporunuz başlık seçiminden sonra tarafınıza ulaştırılacaktır.

 • Gönüllü vergi uyumu ve Türkiye’de Gelir İdaresinin rolü

Tax compliance and Revenue Administraiton’s role of Turkey

 • Finansal tablo verilerine dayalı marka değeri tespiti ve bist metal eşya, makine ve gereç yapım sektöründe uygulama
 • Yabancı para birimiyle kayıt sisteminin vergi matrahı ve mali tablolara etkilerinin değerlendirilmesi

Effect of book keepi̇ng i̇n forei̇gn currency on tax calcaulati̇on and fi̇nanci̇al statements

 • Bistech geçi̇şi̇ni̇n varantlara geti̇rdi̇ği̇ yeni̇li̇kler ve varant yatirimcilarinin deneyi̇mleri̇ni̇n karşilaştirilmasi

Bistech geçişinin varantlara getirdiği yenilikler ve varant yatırımcılarının deneyimlerinin karşılaştırılması

 • Stok maliyet yöntemlerinde vergi usul kanunu ve TMS-2 stoklar standartı uygulamalarının karşılaştırılması ve i̇ki i̇şletme uygulaması

 

 • Türkiye’de mikrokredi uygulamaları:Grameen mikrokredi modeli manisa ili örneği

Microcredit application in Turkey Grameen microcredit model mani̇sa sample

 • Türkiye’de sigorta şirketlerinin ve hizmetlerinin vergilendirilmesi

 

 • Türkiye’de tarım kesiminde vergi uyumu, vergi bilinci ve tarım kesiminin vergilendirilmesi: Malatya merkez ilçe örneği

The level of tax compliance and tax consciousness of agricultural sector and taxation of agricultural sector in Turkey: The case of central discrict of province of Malatya

 • İşletmelerin mali yolsuzluklarının denetime yansımaları: 2000-2015 yılları arasındaki vaka incelemesi

Reflections of the corporation’s financial corruptions to the auditions : Case study between 2000-2015

 • Finansal piyasalarda karanlık havuzlar ve optimal stratejiler
 • Finansal piyasalarda karanlik havuzlar ve optimal stratejiler
 • Türkiye’de müşterilerin katılım bankacılığını tercih etme nedenleri

The reasons for preference of participation banks in Turkey

 • İlk halka arzlarda düşük fiyatlama ve maliyetlere etkisi

 

 • Türkiye’de düzenleyici denetleyici kuruluşların bütçe yapılarının analizi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu örneği (2005 – 2014 Dönemi)

The analysis of regulation and supervision agencies’ budget structures in Turkey: Banking Regulation and Supervision Agency sample (2005 – 2014 Period)

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları çerçevesinde işletme birleşmeleri

Business mergers according to Turkish Financial Reporting Standards, Turkish Commercial Code and Tax Laws

 • Türkiye’de bütçeleme sürecinde parlamentonun denetimi: Seçilmiş bazı ülkelerle karşılaştırmalı bir analiz

Audit of parliament in the budgeting process in Turkey: Acomparative analysis with selected some states

 • Kriz sonrası Euro bölgesinde çevre ülkelerinin uyguladığı kemer sıkma politikalarının yarattığı tehlike: Mali tuzak

Threat of the austeri̇ty policies implemented by periphery countries of Euro area after global financial crisis: Fi̇scal trap

 • Birleşik Krallık’ta Neoliberalizm, finansallaşma ve eşitsizlik

Neoliberalism, financialization and inequality in the United Kingdom

 • Sağlık hizmetlerinden memnuniyet ile vergi tutum ve davranışları arasındaki ilişki

Relationship between level of health care satisfaction and tax attitudes and behaviors

 • Belediye iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi: İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A. Ş. örneği

The privatization of municipality owned enterprises: The case of Istanbul Sea Bus (ISB)

 

Share
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.