X
Menu

Mimarlık Tez Konuları

Mimarlık Tez Konuları
Mimarlıkta prekast yapı elemanlarının işlevsel, geometrik özellikleri ve taşıyıcı sistemle olan ilişkisi
The relationship between functional, geometric attributes of precast building elements and bearing systems in architecture
Doğal afet zararlarının azaltılmasında mimarlık eğitiminin yeri
The role of architectural education in natural disaster mitigation
İstanbul’un seçili filmler üzerinden sinemada temsili
Cinematographic representation of Istanbul in the selected films
İç mekanda bitki-ışık ilişkisi; Prime mall alışveriş merkezi örneği
Plant and light relationship in interior places; the case of Prime mall Hatay department store
Geleneksel Sille evleri üzerine bir biçim grameri çalışması
A shape grammar study on traditional Sille houses
Doğa referanslı tasarım: Biyomimikri
Design inspired by nature: Biomimicry
Antakya kentindeki geleneksel ticaret mekanlarının değişimi
The change of the traditional commerce places in Antakya
Yöresel faktörleri̇n yapım, yöneti̇m ve organi̇zasyona etki̇si̇
Regional factors of construction, management and, organisation’s effects
Sürdürülebilir yerleşim modellerinin sürdürülebilirliğin boyutları ve yerel yönetimler açısından karşılaştırılması
Comparison of sustainable settlements models in term of sustainability dimensions and eco-municipality
Kilis’te Cumhuriyet Meydanı ve Muharrem Bey Sabunhanesi koruma projesi
Cumhuriyet Square in Kilis and Muharrem Bey Soap Factory conservation project
Erken Cumhuriyet Dönemi ulaşım pratiklerinin nafia mecmuası üzerinden incelenmesi
Analyzing transportation practices of Early Republican Period through the magazine nafi̇a
Akseki ilçesi Bucakalan Köyü’ndeki Mehmet Duruk konutu restorasyon ve yeniden işlevlendirme önerisi
Restoration of Mehmet Duruk house in Bucakalan VillageAkseki̇
Burdur Kurna çayı çevresi geleneksel su değirmeni yapıları, Kabacalı değirmeni koruma sorunları ve çözüm önerileri
Burdur Kurna brook surrounding traditional water mill buildings, preservation problems and protection proposals of Kabacali mill
Yüksek fırın baca tozu ve atık polietilen kullanılarak üretilen kompozit malzemenin yapıda kullanılabilirliğinin saptanması
The determination of the usage of the composite material in construction produced by blast furnace dust and waste polyethylene
Yangın geçirmiş tarihi yapılarda rekonstrüksiyon projelerinin değerlendirilmesi; Üsküdar ilçesi örneği
Evaluation of reconstruction projects in historical buildings exposed to fire; the sample of Üsküdar district
Konutlarda gürültü denetimi için uygun kesit seçeneklerinin modelleme yoluyla belirlenmesi
Determining appropriate building elements for dwellings by modelling in terms of noise control
Süleymaniye ve Sulukule yenileme alanlarındaki uygulamaların karşılaştırmalı değerlendirmesi
Comparative assessment of the applications in the Suleymaniye and Sulukule renewal areas
İran’daki kemer, tonoz ve kubbelerin yapısal davranışı
Structural behaviour of Iranian arches, vaults and domes
Anadolu Selçuklu Dönemi mimarisi mekan tipolojisi bağlamında Malatya Hekimhan (Taşhan) Kervansarayı üzerine bir inceleme
A study on Malatya (Hekimhan) Caravanserai within the context of Anotolian Seljuks architecture space typology
Geleneksel Halfeti evlerinin plan, cephe ve yapı ögeleri tipolojisi
The typologies of plan, facade and structural elements of traditional Halfeti houses
Sayısal ortamda oluşturulan kentsel tasarım yaklaşımları
Urban design approach in computational environment
Mimarlıkta katılımcı tasarım yaklaşımlarının analizi ve Küçükçekmece örneğinde irdeleme
The analyses of participatory design approaches in architecture and an examination of Kucukcekmece sample
Kayseri Kapalı Çarşısı’nın tarihsel gelişim süreci, koruma ve yeniden canlandırma ilkeleri üzerine bir araştırma
A research on the historical development process, preservation and revitalisation principles of Kayseri Grand Bazaar
İstanbul kent siluetindeki değişikliklerin incelenmesi: Zincirlikuyu aksı örneği
Analysing the changings on the city skyline of Istanbul: A study of Zincirlikuyu axis
Türkiye’deki İslam tapınma mekanı tasarımları ve mimari tasarım paradigmalarının mimari proje yarışmaları üzerinden değerlendirilmesi
Islamic worship space design in Turkey and architectural design paradigms evaluation on the architectural design competition
Mimarlıkta biçim ve strüktür ilişkisinin tasarıma yansımaları: Güncel betonarme yaklaşımlar üzerine bir inceleme
Form and structure in architecture: A study on recent approaches to reinforced concrete
Üç semavi dinin klasik dönem yapılarında doğal aydınlatma analizi
Natural lighting analysis on classic era buildings of three monotheistic religions
Tasarım eğitiminde farkındalık ve yaratıcılık gelişimine yönelik bir öneri
A suggestion for raising awareness and creativity in the field of design
Türkiye’de çağdaş mimarlık eğitiminde mimarlık tarihi disiplininin yeri
The role of history of architecture discipline in contemporary architectural education in Turkey
Erken 21. yüzyılda üretilen büyük ölçekli konutprojelerinin tanıtımında, kentsel konum manipülasyonu,İstanbul örneği
MANIPULATION OF URBAN LOCATION IN ADVERTISEMENTOF BIG SCALE HOUSING PROJECTS IN EARLY 21THCENTURY: THE CASE OF ISTANBUL
Sosyal ağ verileri ve mekan dizim analizlerinin kentsel izlemler geliştirmede kullanımı
Using social network data and space syntax analyses for developing urban strategies
Geleneksel Boyabat evleri
Boyabat traditional houses
Hesaplamalı tasarım süreci üzerine bir araştırma
A study on computational design process
Farklı iklim bölgelerinde gölgeleme elemanı olarak PV sistemlerin ofis binalarının enerji performansına etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of energy performance of PV systems’ as shading device of office buildings’ in the different climate regions
Kırsal mimari bağlamında konya halkapınar evlerinin mimarisi üzerine bir inceleme
An investigation about architecture of konya halkapinar houses in the context of rural architecture
Bolu ili Seben ilçesi Dedeler Köyü Cuma Camii restorasyon önerisi
A restoration proposal for the friday mosque in Bolu, Seben, Dedeler village
Bir kamusal açık alan olarak meydan kullanımını etkileyen kararların kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi: Bakü Azadlık Meydanı örneği
The evaluation of the decisions which affect the use of the squares as public space by the utilisers: The case of Baku
Tarihi Sivas Behram Paşa Han binasının restore edilerek butik otel olarak işlev kazandırılması
Tari̇hi̇ Si̇vas Behram Paşa Han bi̇nasinin restore edi̇lerek buti̇k otel olarak i̇şlev kazandirilmasi
Bakü’de tarih içinde konut mimarisinde değişimler ve gelecekten beklentiler
Ankara’daki özel hastane örnekleri üzerinden ameliyathane ünitelerinin yeşil bina kriterleri açısından incelenmesi
Evaluation criteria in terms of green buildings for operating units through the examples of private hospital in Ankara
Olağanüstü durumlarda barınma için yenilikçi bir yaklaşım önerisi : 3D yazıcı ile uygulama
Proposal for an innovative housing approach extraordinary situation by using 3D printing
Güncel mimarlık ortamında kabuk-bağlam ilişkisinin sorgulanması
Questioning architectural envelope-context relationship in contemporary architecture
Yeşil alanların kent akustiğine etkisi
The effects of green zones on the urban acoustic
İç mekan tasarım modelinde malzemenin yeri ve seçim kriterleri
The place of material and its selection criteria in interior design model
LEED sertifika sistemini oluşturan yönetmeliklerin Türkiye’de yapı üretim sürecinde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi
The LEED certification system regulation applicability of construction process assment in Turkey
Çoklu ajan sistemleri ile inşaat sektörü için bir yüklenici seçimi modeli
A multi agent systems based contractor selection model
Havalimanı terminal binalarında geniş açıklık geçme sorununun sonlu elemanlar yöntemiyle araştırılması
Airports’ problem of passing wide span: an investigation via the finite element method
Su yalıtımının yapı maliyetindeki yeri ve uygulanmasının önemi
The rate of the structure cost in water insulation and importance of its implementation
Mimari mekanın tanımlanması üzerine bir çalışma
A study on the identification of architectural space
Geniş açıklıklı mekan sistemlerinin parametrikleştirilmesinde bir yöntem
A method for making parametric wide span systems
Mimarlıkta sürdürülebilir nanoteknolojik malzeme kullanımı
The use of sustainable nanotechnological materials in architecture
Yüksek binalarda teknolojinin mimari forma ve yapısistemine etkisinin araştırması
Influence of technological evolution on the architectural form and structure system of high – rise buildings
Kültürün mekansal organizasyona etkilerinin mekan dizim yöntemi ile analizi: Laz, Hemşin ve Gürcü kültürü örneği
The analysis of the influence of culture on spatial organization by space syntax method: Example of Laz, Hemsin and Georgian culture
Trabzon kırsal cami mimarisi
Rural mosque architecture in Trabzon
Farklı fiziksel çevrelerin çocuklarda oluşan oyun mekanı algısı üzerinde etkileri
Impacts of different physical environments on children’s playing field perception
Kale yapılarının arkeoloji müzesi olarak kullanılması; Bodrum, Çeşme ve Marmaris kaleleri örneği
Castles used as archeology museums; Exemplifying Bodrum, Cesme ve Marmaris castle
‘Yer’ kavramının anlamsal değişimi: mimarlıkta ‘öz’e dair fenomenolojik bir sorgulama
Semantic changes in the concept of ‘place’: A phenomenological query on the ‘essence’ of architecture
Alternatif bir mekan olarak mimarlıkta eşik mekanlar
Threshold spaces as an alternative space in architecture
Yerin boyutları ve yer kurma pratiklerinin Kapalıçarşı ve Kuyumcukent üzerinden mekânsal olarak okunması
A spatially approach the study of dimensions of place and place making practises over Kapalicarsi and Kuyumcukent
Bilgisayar analiz yöntemleriyle, yapılarda doğal havalandırma sistemlerinin örnekler üzerinden incelenmesi
Analysis of natural ventilation in buildings with computer simulation in examples
19. yüzyıl mimarlığında Karaağaç istasyon kompleksi
Karaağaç station complex in 19th century architecture
Edirne’de 1980’den günümüze toplu konutun gelişimi-değişimi
The development–alteration of mass housing in Edirne from to present
Biçim bağlamında moda ve mimarlığın karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi
In the context of form, comparison of fashion and architecture evaluation
Bilgisayar simülasyonu yöntemi ile camilerin akustik açıdan değerlendirilmesi ve düzenlenmesi: Trabzon ve Rize örneği
The evaluation of acoustics of mosques with computer simulation method: The case of Trabzon and Ri̇ze
Kent belleğinin sürekliliğinde kentsel artifaktların önemi: İstanbul Tarihi yarımada 19. yüzyıl ızgara plan uygulamaları
The significance of urban artifacts in the urban memory continuity: Practices of 19. century grid plans in the Historical peninsula of Istanbul
Divriği kent dokusundaki geleneksel konut mimarisinin incelenmesi ve örnek sokak sağlıklaştırması üzerine bir değerlendirme
The investigation of traditional residential architecture at Divrigi urban farbic and a study on model street rehabilitation
Eğitim yapısı olarak yeniden işlevlendirilen endüstri yapılarında mekan analizi
Spatial analysis in industrial building; adaptive re-used as educational building
Kentsel dönüşüm sürecinde meşrulaştırma ve Bağdat Caddesi’nin yeniden inşa süreci
Legali̇zati̇on i̇n the process of urban renewal and reconstruction of Bağdat Street
Kentsel mekanda navigasyon kullanımının yön bulma sürecine etkilerinin değerlendirilmesi
The evaluation of the effects of navigation application usage on the process of wayfinding in urban space
İşlemsel bir tasarım modeli olarak yapı bilgi sistemleri
Building information modelling as a computational design method
Geleneksel konutta işlev değişimi ve etkileri: Eskişehir Odunpazarı örneği
The change of function in traditional house and its effect, case study of Eski̇şehi̇r Odunpazarı
Elazığ bölgesindeki geleneksel yapıların deprem performanslarının incelenmesi
Elazig region of the earthquake performance of the traditional buildings of the examination
İstanbul’da konak hayatı ve konak mimarisi (Samiha Ayverdi’nin İbrahim Efendi Konağı kitabı üzerinden mimari okumalar)
Mansion architecture and life in Istanbul (Architectural readings on ‘Ibrahim Efendi Konagi’ by Samiha Ayverdi)
Modernitenin ‘tutarlılık’ anlatısı üzerinden Berlin kent dönüşümünün mimari yarışma projeleri üzerinden okunması; duvar öncesi, sırası ve sonrası karşılaştırmalı bir değerlendirme
Re-reading of the urban transformation of Berlin over the architectural competitions in the context of the discourse of ‘consistency’ in modernity; a comparative evaluation through periods before, during and after the wall
Avlulu yapılarda termal konfor analizi: Kayseri Köşk Medrese örneği
Thermal comfort analysis for courtyard buildings: The case of Kayseri Kosk Madrasa
Sürdürülebilirlik bağlamında mimari aydınlatma ve bir örnekleme
Sustainable architectural lighting design anda case study
Yapılı çevrede sosyal sürdürülebilirlik bağlamında kullanıcı katılımı
User participation in the context of social sustainability in built environment
Tarihi yığma yapıların onarımında kullanılan enjeksiyon malzemesinin (grout) performans değerlendirmesi ve 19. yüzyıl tuğla yığma yapılarda örneklenmesi
Evaluating the performance of grout used for consolidation of historical masonry buildings and sampling on the 19th century brick masonry buildings
Stadyum yapılarının tasarım kriterlerinin uluslararası yönetmelikler doğrultusunda incelenmesi
Research on the structure of stadiums’ design criteria according to international regulation
Kapalı konut yerleşkelerinin Antalya kenti örneğinde incelenmesi
Gated communities in Antalya keys
Beyoğlu Telefon Santrali restorasyon projesi
Beyoğlu Telephone Central restoration project
LEED sertifika sistemleri ve Türkiye’deki uygulamalarının değerlendirilmesi
LEED certification systems and evaluation of their implementation in Turkey
Sayısal ortamda mukarnas denemesi: Sultanhanı örneği
Muqarnas trial in the digital environment: Sultanhani example
Sürdürülebilirlik kavramının Türkiye Marmara Bölgesi’nde 2000-2015 yılları arasında, mimarlık, kentsel tasarım ve fikir proje yarışmaları üzerinden araştırılması
The research of the sustainability conception over architecture, urban design and competitions of idea projects in Marmara Region, Turkey between the years of 2000 and 2015
İlköğretim okullarında sınıf duvar renginin öğrencilerin duyuşsal, bilişsel ve davranışsal tepkilerine etkisinin saptanması
Determining the effects of students’ affective, cognitive and behavioral responses to classroom wall color in primary school
Mübadelenin sessiz tanıkları: Lozan Antlaşması ile el değiştiren Girit-Resmo yapıları
The silent witnesses of the population exchange: The buildings of Crete-Rethymno that changed hands with the Treaty of Lausanne
Eğitim yapılarında mimari tasarım ve kullanıcı ilişkisinin değerlendirilmesi: Santral İstanbul
Evaluation of architectural design and user relationships in the educational buildings: Santral İstanbul
Gelişmiş cephe sistemlerinin ekolojik enerji etkin tasarım çerçevesinde incelenmesi,iklim verilerine göre değişimi ve geleceğe yönelik öngörüler
The advanced facade systems in the frame of ecologic energy efficient design, changing according to climatic conditions and foresight for the future
Sakarya ili, Geyve ilçesi, Safibey Köyü 49 pafta, 2437 parselde yer alan sivil mimarlık yapısı (Ahmet Öztürk Evi) restorasyon projesi
The city of Sakarya, Geyve county, Safibey Village, plot 49, parcel 2437, civil architecture building (Ahmet Oztürk House) restoration project
Ekolojik tasarımda ‘form akışı izler’ metaforu üzerine bir araştırma
A research about the metaphor ‘form follows flow’ in ecological design
Kentsel sağlıklaştırma çalışmalarında koruma sorunlarına kullanıcı odaklı yaklaşım Osmaniye Rahime Hatun Meydanı analizi
Urban improvement protection issues in their work on the user-oriented approach Osmaniye Rahime Hatun Square analysis
Huber Köşkü yerleşkesi tarihi ve mimarisi hakkında: (Belgeler üzerinden bir araştırma)
About the history and architecture of Huber Kiosk campus: (A research through documents)
Camilerde mimari akustik tasarım kriterleri ve bir örnek çalışma: Hasan Tanık Camii
Architectural acoustics design criteria for mosques and a case study: Hasan Tanik Mosque
Türkiye’de hastane asgari tasarım standartlarının kullanıcı ihtiyaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi
Assessment of hospital minimum design standards to user needs in Turkey
Tarihi çevrede yeni yapı-yeni ek bağlamında Norman Foster yapıları
Norman Foster’s buildings in historical environment; in the context of new construction-new addition
Antalya Kaleiçi Ömer Lütfü Lülü Konağı restorasyon projesi
Antalya Kaleiçi Omer Lutfu Lulu House restoration project
Sarayönü tarihi kent merkezinde geleneksel konut mimarisi
Traditional domestic architecture in the historical Sarayonu centrum
Binalarda enerji performansı hesaplama yöntemi (Bep-Tr)’ nin enerji performans değerlendirmesi ve kullanılabilirliğine yönelik bir uygulama
An application for energy performance evalution and usability of the energy performance calculation methodology in buildings (Bep-Tr)
İzmir Levanten köşkleri koruma-uygulama süreçleri ve risk analizi
The preservation processes and the risk analysis of the Levanten houses of İzmir
Mimarlık eğitiminde sürdürülebilir bir model önerisi
A sustainable model proposal for architectural education

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.