X
Menu

Muhasebe Finansman Tez Konuları

Muhasebe Finansman Tez Konuları
Finansal başarısızlıkların Altman Z ve bulanık mantık (ANFİS) yöntemi ile tespit edilmesi: Teknoloji ve tekstil sektöründe bir uygulama (2006-2013)
Identi̇fyi̇ng fi̇nanci̇al fai̇lures by usi̇ng Altman Z wi̇th fuzzy logi̇c techni̇que: An i̇mplementati̇on on technology and texti̇le sector (2006-2013)
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları çerçevesinde işletme birleşmeleri
Business mergers according to Turkish Financial Reporting Standards, Turkish Commercial Code and Tax Laws
Türkiye muhasebe standartlarının (TMS) üretim maliyeti hesaplamasına etkisi ve bir uygulama
The impact of adaption Turkish accounting standards on calculating production cost and an implication
IFRS 15 müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılatstandart taslağının incelenmesi ve inşaat sektörüne ilişkinörnek uygulama
Bağımsız denetimin planlanması ve yürütülmesinde önemlilik
Materiality planning and continuation in external audit
Finansal analiz sürecindeki bilanço ve gelir tablosu düzeltmelerinin oranlara etkisi
The impact of balance sheet and income statement corrections on ratios in the financial analysis process
Türkiye’de lojistik hizmetlerinde kur farklarının muhasebeleştirilmesinde uygulanan politikaların finansal tablolara olan etkisi
2008 finansal krizi sonrası şirket birleşme ve devralmalarının firma performansı üzerindeki etkisi: gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar için karşılaştırmalı bir analiz
The impact of mergers and acquisitions in the post 2008 global financial crisis on firm performance: a comparative analysis on developed and emerging markets
Finansal tablo verilerine dayalı marka değeri tespiti ve bist metal eşya, makine ve gereç yapım sektöründe uygulama
İlk halka arzlarda düşük fiyatlama ve maliyetlere etkisi
TMS 36 varlıklarda değer düşüklüğü standardı ve BIST 100’de bir uygulama
The standard of TMS 36 assets impairment and an investigation in BIST 100
Hisse senetleri ilk defa halka arz edilen firmalarda entelektüel sermayenin firma performansına etkisi
The Effect of intellectual capital on performance of the firms that have gone public
Türki̇ye’de halka açık futbol kulüpleri̇ni̇n fi̇nansal sürdürülebi̇li̇rli̇ği̇ni̇n anali̇zi̇
Financial sustainability analysis of public football clubs in Turkey
TMS 12 gelir vergileri standardı kapsamında ertelenmiş vergi ve finansal tablolarda raporlanması
Deferred tax in the scope of IAS 12 income taxes and reporting in the financial statements
Ulusal ve uluslararası düzenlemeler bağlamında iç kontrol sisteminin etkinliğinin ölçülmesi- Borsa İstanbul şirketlerinde uygulama
In the context of national and international regulations measurement efficiency of internal control system- application in İstanbul Stock Exchange Company
Çağdaş bir maliyetleme yöntemi olarak zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyetleme ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma örneği
Time driven activity based costing as a modern costing methodology and a sample on a firm operating in the automotive sector
UMS 1 UMS 7 açısından finansal tabloların sunuluşunun incelenmesi: Türkiye ve İngiltere örnekleri
In terms of ias 1 ias 7 analysis of financial statements presentation: Samples from Turkey and the United Kingdom
Üçlü sorumluluk raporlaması: Bist 100 işletmeleri üzerinde bir araştırma
Triple bottom line reporting: A research on bist 100 companies
Banka finansal tablolarında sunulan muhasebe politikalarının uluslararası finansal raporlama standartları açısından incelenmesi
Examination of the accounting policies presented in the notes of bank financial statements disclosures in terms of internatioanl financial reporting standards
Tarih ve kültür bağlamında Çin muhasebe iklimi
The climate of accounting in China in the context of history and culture
Entegre raporlama: Bir sürdürülebilirlik raporunun uluslararası entegre raporlama çerçevesi içerik ögeleri açısından incelenmesi
Integrated reporting: Evaluating a sustainability report in accordance with international reporting framework content elements
Yerli ve yabancı yatırımcılar arasındaki farklı varlık değerleme modellerinin portföy yatırımlarına etkisi: Türkiye örneği
The effect of different asset valuation models between local and foreign investors on portfolio investments: Turkey case
Düzenleme etkililiği: Türkiye doğal gaz dağıtım sektörüne yönelik bir inceleme
Effectiveness of regulation: An investigation of the Turkish natural gas distribution sector
Stok maliyet yöntemlerinde vergi usul kanunu ve TMS-2 stoklar standartı uygulamalarının karşılaştırılması ve i̇ki i̇şletme uygulaması
Denetim komitesinin finansal raporlama kalitesi üzerindeki etkisi
Audit committee’ s effect on financial reporting quality
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlemlerinin Vergi Usul Kanunu ve Türkiye muhasebe standartları 11 açısından muhasebeleştirilmesine yönelik bir uygulama
An application towards the accounting of the construction and repair operations in term of the Tax Procedure Law and the Turkish accounting standards 11
Denetim kanıtının kalitesinin denetçi görüşü oluşturulmasına etkisi
Impact of the quality of audit evidence on generating auditor’s opinion
İşletme sermayesi finanslama stratejilerinin işletme kârlılığı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir uygulama
An application to identify the impact of working capital financing strategies on firm’s profitability
İşletme birleşmelerinin işletmelerin piyasa değerine etkisi ve bir araştırma
The effect of company mergers on company’s market value and a research
Çalışma sermayesi yönetiminin işletme kârlılığı üzerine etkileri: BİST’de kayıtlı işletmeler üzerinde bir araştırma
The effect of working capital management on firms’ profitabiltiy: A research on campanies listed on borsa Istanbul
İnternet bankacılığının başarısını etkileyen faktörlerin tespiti: Türkiye ve Çin karşılaştırması
Factors affecting internet banking success: A comparative investigation between Turkey and China
Muhasebede e-defter, e-fatura uygulamaları ve Türkiye’de e-defter, e-fatura sistemine geçen işletmeler üzerine bir araştırma
E-book and e-invoicing practices in accointing and a research on companies newly offering e-book and e-invoicing in Turkey
Türkiye muhasebe (finansal raporlama) standartları ile Türk vergi mevzuatı arasındaki farkların ertelenmiş vergilere etkisi ve bist-50 şirketleri üzerinde yapılan bir analiz
The effects of the diffrences between Turkish accounting (financial reporting) standarts and Turkish tax laws on deferred taxes and an analysis on bist-50 companies
TMS 41 çerçevesinde kanatlı kümes hayvanlarının değerleme ve raporlanması
Measurement and reporting of poultry within the scope of TAS 41
Ülkemiz amortisman uygulamasındaki gelişmeler (1926-2013 yılları arası)
Developments in our country about depreciation applications (1926-2013 years between)
Uluslararası değerleme standartları ve uluslararası finansal raporlama standartları kapsamında işletme birleşmeleri: Türkiye’de örnek bir uygulama
Business combinations within the scope of international valuation standards and international financial reporting standards: A model application in Turkey
Gayrimekul değerleme yöntemleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında performans analizi
Real estate valuation methods and performance analysis of real estate investment trusts
Üniversitelerde iç denetimin etkinliğinin arttırılmasına yönelik bir alan araştırması
A field survey on improving the efficiency of internal audit in universities
İnşaat faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde vergi kanunları ve muhasebe standartlarının karşılaştırılması
Di̇fferences between tax laws and accounti̇ng standards i̇n recogni̇ti̇on of constructi̇on acti̇vi̇ti̇es
İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan gelir ve maliyetlerin Türk vergi mevzuatı ve Türk Muhasebe Standartları (TMS) açısından karşılaştırılması ve muhasebe uygulaması
Comparison of revenue and cost resulting from construction contracts between Turkish Tax Law and Turkish Accounting Standards and an implementation
Bağımsız denetim firmalarının kanıt toplamada istatistiki örnekleme yöntemini kullanması
Statistical sampling methods of independent audit firms while collecting evidence
Sermaye yoğun işletmelerde sermaye yapısının belirleyicileri ve risk, getiri ve yatırım kararları üzerine etkisi
Determiners of capital structure in capital-intensive companies and influences of these on risk, return and investment decisions
Mergers and acquisitions and their effects on target firm’s financial ratios: Evidence from Turkey
Birleşme ve satın alma işlemleri ve hedef şirketlerin finansal oranlarına etkileri: Türkiye örneği
Davranışsal finans yaklaşımı ve bireysel yatırımcı davranışları üzerine ampirik bir uygulama
An ampirical practice on behavioural finance approach and individual investor behaviours
Döviz kuru değişimlerinin firma performansına etkisi
Effect of foreign exchange rate changes to the firm performance: the case of Turkey
Nakit akış tablolarının analizi
Analysis of the statement of cash flows
Menkul kıymet yatırımcılarının demografik özelliklerinin incelenmesi: Türkiye üzerinde bir uygulama
Analyzing demographic characteristics of the securities investors: An application to Turkey
Küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ lere) yönelik Türkiye finansal raporlama standartlarına göre dönem sonu işlemleri muhasebesi ve anket çalışması
Acccounting of year-end closing procedures according to Turkish financial reporting standards for small and medium sized enterprise (SMEs) and a survey
Muhasebenin temel kavramlarının İslam dini açısından değerlendirilmesi
Evaulating accounting concepts in Islamic perspective
Hisse senedi getirileri tahmin aracı olarak yatırımcı duyarlılığı
Investor sentiment as prediction tool for stock returns
Türk bankacılık sektöründe türev ürünler ve türev ürünlerin kullanımını etkileyen faktörlerin analizi
Derivatives in Turkish banking sector and analysis of factors affecting derivatives usage
Belediyelerde muhasebe açısından çevresel faaliyetlerin denetimi ve raporlaması
Auditing and reporting of environmental services in terms of accounting at municipalities
Kamu finansmanında yapı yaklaşık maliyetlerine ilişkin birim fiyatların rolü ve önemi
The rol and i̇mportance of unit prices regarding works estimate costs in public financing
ABD Merkez Bankası politikalarının küresel piyasalara olan etkisi
The impact of USA Central Bank policies in global markets
Türk sigortacılık sektöründe kurumsal yönetim
Konaklama işletmelerinde kalite maliyet sistemi ve Doğu Karadeniz bölgesindeki otel işletmelerinde bir uygulama
Quality cost system in hotels and an implementation in hotel managements in Eastern Black Sea region
Çağdaş maliyetleme yöntemlerinden biri olan faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi: Hazır beton sektörü üzerinde uygulama
One of the contemporary costing methods is the activity based costing system: An implementation of ready-mix concrete sector
TMS 12 gelir vergileri standardı kapsamındaki ertelenmiş verginin Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST 30 endeksine dahil şirketlerin dönem karına etkisi
TMS 12 gelir vergileri standardı çerçevesinde ertelenmiş vergi ve Türkiye uygulaması‏
The deferred tax and its practice in Turkey within Turkish Accounting Standart 12.
Futbol kulüplerinin maç sonuçlarının borsa değerine etkisi: Borsa İstanbul’a kote spor şirketleri üzerine bir uygulama
Effect of match results on market value of football clubs: A study on sport clubs liste in Borsa Istanbul
Tavukçuluk işletmelerinde Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları-41 kapsamında ürün maliyet hesaplamaları, muhasebeleştirilmesi ve uygulama
Calculation and recognition of product costs at the chicken campanies in regard to Tax Law and IAS 41 and an implementation
Sanayi işletmelerinde stokların akış sürecinin, VUK, US GAAP ve TMS- 2 çerçevesinde incelenmesi ve karşılaştırılması
The examination and comparisons of the flow process of inventories in manufacturing companies: The framework approach to VUK, US GAAP and IFRS-2
Davranışsal finans açısından yatırımcı davranışlarının incelenmesi: Tokat ili örneği
Investigation of investor behavior in terms of behavioral fi̇nance: The case of Tokat
Çalışma sermayesi yönetimi ve firma performans göstergeleri arasındaki ilişkinin BİST imalat sektöründe araştırılması
An investigation of the relationship between working capital management and firm performance indicators in manufacturing sector quoted on Borsa Istanbul
Futbol kulüplerinde stratejik yönetim aracı olarak dengeli değerleme kartı: Beşiktaş futbol kulübü uygulaması
Balanced scored card as a tool for strategic management in football club: Beşi̇ktaş football club application
Türkiye’de bağımsız dış denetim sistemi ve uluslararası denetim standartları
Independent auditing system in Turkey and international auditing standards
İşletme birleşmelerinin TFRS-3, TTK ve vergi kanunları açısından değerlendirilmesi: Borsa İstanbul’da bir inceleme
The evaluation of mergers in terms of TFRS-3: business combinations, Turkish Commercial Code and Tax laws: A study on borsa İstanbul
Hanehalkının finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Sakarya ili örneği
A research on determining financial literacy level of household: The case of city of Sakarya
Zaman sürücülü faaliyet tabanlı maliyetleme ve bir hastane uygulaması
Time driven activity based costing and a hospital application
Finansal performansın ölçülmesinde ekonomik katma değer ve bankacılık sektöründe piyasa değeri ile ilişkisinin analizi: 2004 – 2013 Borsa İstanbul uygulaması
Economic value added in measuring financial performance and analysing relation with firm value in banking sector: 2004 – 2013 BIST implementation
Üretim işletmelerinde kalite maliyetlerinin hesaplanması: Bir çimento işletmesinde uygulama
Sermaye varlıklarının fiyatlandırılmasında davranışsal finans modeli ve Borsa İstanbul’da deneysel bir analiz
Behavioral finance model and experimental analysis of Istanbul Stock Exchange in the capital asset pricing
Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın finansal tablolar üzerinde yaratacağı etkiler ve uygulama
The effects of institutionalization of family owned companies on the financial statements and an implementation
Faaliyet tabanlı maliyetleme ve makine sektöründe bir uygulama
Activity based costing and an application in the machine industry
Raporlama döneminden sonraki olayların Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Denetim Standartları açısından incelenmesi,payları borsada işlem gören işletmelerde analizi ve bir anket çalışması
An examination of subsequent events due to Turkish Accounting Standards and Turkish Auditing Standards, an analysis in traded share companies and a survey
Kurumsal yönetimin bağımsız dış denetçi seçimindeki rolü: Borsa İstanbul’da işlem gören imalat sektörüne ait işletmelere yönelik bir araştırma
The role of corporate governance on external auditing selection: An investigation of firms listed in Borsa Istanbul in manufacturing industry
Derneklerde muhasebe ve vergi uygulamaları
Accounting and tax applications in associatan
Şirketlerin kendi hisselerini almaları ve satmalarının TTK ve TFRS açısından değerlemesi
Valuation of companies’ buying and selling their shares in terms of TCC and TFRS
Türkiye’de ilk halka arzların kısa ve uzun dönem performansı
Short and long run performance of initial public offerings in Turkey
Kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında çevresel faaliyet raporlaması: BİST 100 Endeksinde yer alan şirketler üzerinde bir içerik analizi
Environmental activities reporting in the context of corporate social responsibility: A content analysis on BIST 100 Index companies
Dış ticaret işlemlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre muhasebeleştirilmesi
Accounting treatment of foreign trade transactions according to Internaional Financial Reporting Standards (UFRS)
İşletmelerde finansal başarısızlık tahmini ve yapay sinir ağları modelinin kullanımı: Borsa İstanbul’da bir uygulama
Financial failure estimation on enterprises and utilization of the model artificial neural networks: An application to Borsa Istanbul
İşletmelerde finansal performans değerlendirme aracı olarak ekonomik katma değer (EVA) ve BIST’te bir uygulama
In corporates, economic value added as a measure of financial performance and an application in BIST
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile ABD ve AB ülkeleri kamu gözetimi kurulları karşılaştırılması
Public Oversight and Control of Accounting Standards Authority with US and EU countries comparison of public oversight committee
Muhasebede sürekli denetim anlayışı ve yeni Türk Ticaret Kanununda muhasebe meslek mensuplarının rolü
Continuous audit in accounting and the role of accountants in the new Turkish Commercial Code
Yoksullukla mücadelede mikro kredi uygulamaları Konya ili örneği
Micro credit applications in struggle against poverty:Konya provi̇nce survey
Finansal krizler ve türev ürünler: Yeni krizler ve finansman araçları
Financial crises and derivatves: New crises and financial instruments
Satın alma ve ödeme döngüsü hileleri ve ortaya çıkartılması
Purchase and payment cycle frauds and its detection
Finansal kriz ortamında kredi derecelendirme kuruluşlarına eleştirel bir bakış: Güven kaybı ve yeni düzenlemeler
A critical view to credit rating agencies in the financial crisis: Loss of confidence and new regulations
Finansal risklerden korunma muhasebesi ve finansal tablolarda raporlanması
Hedge accounting and hedge accounting reporting in fi̇nancial statements
Firmaların finansal kararları üzerinde davranışsal önyargıların etkisi
The impact of behavioral biases on firms’ financial decisions
Yenilenebilir enerji kaynağı olarak rüzgar ve hidroelektrik enerji üretiminde birim maliyetlerin karşılaştırmalı analizi ve Türkiye uygulaması
Comparative analysis of unit costs of wind and hydroelectric power as renewable energy sources and an application in Turkey
Firmalarda sermaye yapısının firma değeri ve performansı üzerindeki etkisi
The impact of firms’ capital structure on the firm value and performance
Yeni Türk Ticaret Kanunu sonrası Türkiye’de bağımsız denetim
New Turkish Commercial Code after the independent auditing in Turkey
Türkiye’de yaşanan finansal kriz dönemlerinde uluslararası brüt sermaye hareketlerinin analizi
Analysis of international gross capital movements at financial crisis terms in Turkey
Türkiye Muhasebe Standardı 40 çerçevesinde yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi
Accounting of investment properties in scope of Turkish Accounting Standard 40
Faaliyet tabanlı direkt maliyetleme ve bütçeleme sistemi – Jeotermal merkezi ısıtma sektörü uygulaması
Activity based direct costing and budgeting system – Geothermal central heating sector practice
Yeni bir sermaye piyasası aracı olarak sukuk: Yapısı, işleyişive muhasebeleştirilmesi
Sukuk, as the new method of capi̇tal market it’s structure, process and converti̇ng i̇t i̇nto accountancy
Türkiye’de firma değerleme yöntemleri ve firma değerini etkileyen faktörler
Firm valuation methods and the factors that affect firm values in Turkey
Global altın fiyatlarının modellenmesi ve tahmini
Modeling and forecasting of global gold prices
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.