X
Menu

Müzik Anabilim Dalı Tez konuları

Müzik Anabilim Dalı Tez konuları
Ahmet Adnan Saygun’un ‘Viyolonsel İçin Partita’ adlı eserinin teknik incelenmesi
Technical criticism of Ahmet Adnan Saygun’s ‘Partita For Violoncello’
Askerî bando orkestralama tekniklerinin incelenmesi ve Frederic Chopin’in 1’inci piyano konçertosunun 1’inci bölümünün askerî bandoya transkripsiyonu
A study of military band orchestration techniques and transcription of 1st movement of Frederic Chopin’s 1st piano concerto to the military band
İlhan Usmanbaş’ın solo flüt için ‘Fl. -75′ ve Hasan Uçarsu’nun Flüt ve piyano için’…zamansal çelişkiler kenti, İstanbul…’ adlı yapıtlarının yapısal incelenmesi
A structural analysis of the works ‘ fl.- 75’ for solo flute by İlhan Usmanbaş and ‘…zamansal çelişkiler kenti, i̇stanbul…’ for flute and piano by Hasan Uçarsu
Türkiye’de altmış sekiz kuşağı Dünya algısının popüler müziğe yansıması
Reflection of sixty eight generation World perception topopular music in Turkey
Kadının sanatta yetersizlik mitinin Fanny Mendelssohn Hensel Das Jahr (The Year) eseri üzerinden incelenmesi
The myth of inadequacy of women in art through analyses ofFanny Mendelssohn Hensel’s oeuvre ‘Das Jahr (The Year)’
Lied ve sonat formlarının Chopin’in Scherzo ve Ballade’larına yansımaları( Scherzi Op.20, Op.31,Op.39, Op.54; Ballade’lar Op.23, Op.38, Op.47, Op.52 )
Reflections of lied and sonata forms on Chopin’s Scherzo and Ballades( Scherziİ Op.20, Op.31,Op.39, Op.54; Ballade’lar Op.23, Op.38, Op.47, Op.52 )
Johann Sebastıan Bach’ın klavsen eserlerinde anlatım üslubu
Johann Sebastian Bach’s harpsichord in expression style works
Brahms’ın eserlerinde Korno; Op.40 keman, piyano, korno üçlüsünün teknik ve müzikal açıdan analizi
Studying of french horn in Brahms’s works and an analysis of violin, piano, horn trio’s Op.40 in terms of technical and musical
Nıetzsche ve müzik
Nietzsche and music
Tanburî Cemil Bey’in TRT Repertuarında bulunan sözlü eserlerinin prozodik incelenmesi
Prosodic analysis of Tanburi Cemil Bey’s vocal compositions in TRT Repertoire
The role of sound design in filmic narration: Case studies from cinema of Turkey after 2000
Sinemasal anlatımda ses tasarımının rolü:2000 sonrası Türk sinemasından örnekler
Klarnet’in Elazığ – Harput müziğindeki yeri
The importance of clarinet in Elaziğ – Harput music
Orff-Schulwerk metodu hakkında yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesi
A research about postgraduate studi̇es concerci̇ng Orff-Schulwerk method
John Cage and his use of the I Ching method
John Cage ve I Ching metodunu kullanışı
Agustin Barrios Mangore’nin ‘Ormanda Bir Rüya’ adlı eseri ve incelenmesi
An analysis of ‘Un Seueno en la Floresta’ by Agustin Barrios Mangore’s
Müziği öğrenme ve öğretme süreçlerinde metaforun kullanımı
Use of metaphor in learning and teaching process of music
5-9 yaş aralığındaki çocukların piyano eğitiminde öğrenmeyi sağlayıcı ve destekleyici görsel materyal geliştirme
A survey on provider and supporting visual materials development in piano training of the children aged 5-9
A descriptive comparative analysis among undergraduate music technology curricula
Müzik teknolojileri lisans eğitim programlarının karşılaştırmalı betimsel analizi
G. B. Viotti, Fransız Keman Okulundaki yeri ve 23 nolu Keman Konçertosunun analizi
G. B. Viotti, the role in French Violin School and analysis of no.23 Concerto
Bağlamanın elektronik ortama aktarım sürecinin incelenmesi
Analyze of translation process of baglama to the electronic media
Batı müziği keman eğitiminde Türk müziği eserleri ve etütleri
Turkish music works and etudes at Western music violin training
Gıda-ı Ruh isimli güfte mecmuasının günümüz Türkçesine çevirisi ve incelenmesi
Translation to modern Turkish of collection named Gıda-ı Ruh and analysis of it
Barış Manço eselerinin Türk müziği makamları bakımından incelenmesi
Study of works of Barış Manço according to Turkish music tunes
Şarkı söyleme sanatının teknik açıdan incelenmesi
Analysing the art of singing from technical aspect
Bilim ve sanat merkezlerinde destek eğitimi almış 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumları
Attitudes of 5th, 6th, 7th, 8th grades in science and art centers towards music lessons
Keman tarihinde Charles Auguste de Beriot ve 9 nolu keman konçertosunun incelenmesi
Study of Charles Auguste de Beriot and his violin concerto no.9 in the history of violin
Türk Pop müzik kültüründe Anadolu Rock müziği temsilcileri ve kullanılan halk türkülerinin analizi
Analysis of Anadolu Rock music represantatives in Turkish Pop music culture and folk songs existing in their art
TRT repertuvarında bulunan deyiş ve semahların müzikal analizi ve değerler eğitimi açısından incelenmesi
The musical analysis of the deyishs and semahs existed in TRT repertoire and their study in terms of the education of values
Kürsübaşı uygulamalarında yer alan müziklerin tür ve biçim yönünden incelenmesi
The study of music involved in Kürsübaşı practices in terms of kind and form
Callisto Guatelli’nin 19.yüzyıl Klasik Türk Müziği çokseslendirme çalışmaları içindeki yeri, eserlerinin transkripsiyon ve analizi
The place of callisto guatelli in the polyphonisation studies of 19 century Classic Turkish Music, transcription and analysis of his works
Elektronik müziğin estetik ve besteleme teknikleri açısından incelenmesi
Analysis of aesthetics and composition techniques of electronic music
Milli kütüphanede bulunan müzik konulu kitaplarla ilgili bibliyografya araştırması (1994-2011)
Bi̇bli̇ography study about the books on musi̇c at the nati̇onal li̇brary (1994-2001)
Âşık Eseri’den türkü derlemesi ve incelemesi
Composition and analysis of folk song Âsik Eseri
Kemençeci Haluk Recai’nin Şevk-ı Serâb makamındaki eserlerinin tür ve biçim yönünden incelenmesi
A study of works about Şevk-i Serâb tune of Haluk Recai’s in terms of kind and form
Hammâmî-zâde İsmâil Dede Efendi’nin hayatı ve ferah-fezâ klâsik faslı
Hammâmî zâde İsmâil Dede Efendi’s life and ferah-fezâ of classical
Gitar teorisi ve özgün teknik çalışmalar klavuzu
Guitar theory and the original technical studies guide
Keman eğitiminin ilk üç yılında uygulanabilecek pedagojik yaklaşımlar ve kullanılacak yöntemler
The pedagogic approaches and practisable methods for the first three years of violin education
Mardin yöresi Süryanî müziği
Assyrian music in Mardin area
Uygur klasik Türk halk müziğindeki on iki makamın geleneksel Türk müziğindeki karşılıkları üzerine bir inceleme
A study on equivalents of the twelve makams in Uigur classical Turkish folk music in traditional Turkish music
Osmanlı minyatürlerinde sultan eğlence sahneleri ve kullanılan çalgı figürlerinin ikonografisi
Miniatures of the ottoman sultan entertainment scenes and figures iconography of instrument used
The Pomak perspectives: Debates on origins, ethnic discourse and the tradition of pesna
Pomak perspektifleri: Kökenlerine dair tartışmalar, etnik araştırmalar ve pesna geleneği
Halvetilikte müziğe karşı inanç ve tutumların incelenmesi
In Halveti examination of beliefs and attitudes towards music
Cultural memory, identity and music: Armenians of Turkey
Kültürel bellek, kimlik ve müzik: Türkiye Ermenileri
Interactive sound design-FFT sound synthesis engine model proposal
Etkileşimli ses tasarımı-FFT ses sentezleme motoru modeli
The role of the timbral manipulation in electroacoustic composition in historical context
Tını manipülasyonun elektroakustik kompozisyonda tarihsel bağlamdaki rolü
Çalgıların sınıflandırma sistemleri ve bir model önerisi
Classification systems of instruments and proposal a model
Neveser Kökdeş şarkılarının ses eğitimi disiplini kapsamında incelenmesi
Examining Neveser Kökdeş songs according to the discipline of voice training
Celal Bey’in Osmanlıca ?Mektep Şarkıları? kitabındaki eserlerin analizi
The analysis of works in Celal Bey?s book ?Mektep Şarkıları? written in Ottoman Turkish
Bağlama metotlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Studying baglama methods considering different variables
The sounds of political actions in the streets of Istanbul
İstanbul sokaklarında politik eylem sesleri
‘kültürel kimlik’ ve ‘kültürel adaptasyon’ kavramları çerçevesinde Malatya’da yaşayan Romanların müzik pratikleri
Music practices of Malatya Romanies within the framework of ‘cultural identity? and ‘cultural adaptation? concepts
Mestre Sala e Porta Bandeira with poetic lyrics: Port of nationality symbolic emancipation
Mestre Sala ve Porta Bandeira ile şarkı sözlerinin anlamları: Milliyetçilik ve sembolik özgürlük noktası
Uluslararası müzik yazısının incelenmesi
The examination of international music strory
Hammâmî-Zâde İsmail Dede Efendi’nin ?Ferahfezâ Mevlevî Âyîni? eserinin tür ve içim yönünden incelenmesi
A study of ?Ferahfezâ Mevlevî Ceramony? of Hammâmî-Zâde İsmail Dede Efendi in terms of kind and form
TRT repertuvarında bulunan Evc makamı ve misket ayağındaki (dizisindeki) türkülerin makamsal-teknik yönden incelenmesi
The technical and modal study of folk song in Evc mode and misket ayagı in TRT Repertory
Türk Gölge Oyunu’nda mûsikî
Music at Turkish Shadow play
TRT repertuarında bulunan hicaz makamındaki dinî eserlerin besteci, usûl ve form açısından incelenmesi
The analyze of religious works of tune hicaz in TRT repertory in terms of composer, usûl and form
Müzik dersi ile ilgili alınan Talim ve Terbiye kurul kararları
Decrees of Council of Education and morality regarding music lessons
Malatya yöresel müziğinin ilçelere göre dağılımı ve incelenmesi
Distribution and review of Malatya local music according to districts
Kemanda sağ el yay tekniklerinin kuramsal analizi
Analysis on theoretical violin bow techiniques
Dörtlü armoni sistemi ile Ahmed Yesevî oratoryosu
Ahmed Yesevi oratorio with the quartet harmony system
Sonic timeline: Sonification of chronological information and its possible contribution to research in rhythm
İşitsel zaman çizelgesi: Kronolojik verilerin sese çevrilmesi ve ritim araştırmalarına olası katkıları
Gitara başlangıçta sağ ve sol el teknikleri metodlarının incelenmesi araştırılması
Research on metods and tecniques of right and left hand at the early stage of guitar playing
İvan Galamian keman teknikleri ve 2. metodun incelenmesi
Ivan Galamian violin technics and research of the 2. method
Phrase rhythm and time in beste-i kadims a cyclical approach
Beste-i kadimlerde cümle ritmi ve zaman döngüsel bir yaklaşım
Giacomo Puccini’nin Il Tabarro Operası
Giacomo Puccini?s Il Tabarro Opera
Geleneksel çalgılarımızdan bağlamanın dijital kayıt ortamlarına aktarılmasına ilişkin yaklaşımlar
Approaches to tranferring of baglama, a traditional Turkish musical instrument, to the digital sound recording environments
Soundcape composition analysis of current aesthetics
Mekan sesi besteciliği çağdaş estetiklerin analizi
Dede Efendi, Zekai Dede ve Dellalzade’nin beste formunda, zencir usulündeki eserlerinin usul-aruz vezni ilişkisi yönünden incelenmesi
The review of studies composed in ?composition? form and ?zencîr? type which belong to Dede Efendi, Zekâî Dede and Dellâlzâde, in terms of the proccedural-procody relationship
Tanburî Ali Efendi’nin ağır semâî formunda bestelenmiş eserlerinin usûl-arûz vezni ilişkisi yönünden incelenmesi
Examination of procedure-prosodic relationhip in the works composed in ağir semâî form by Tanburi Ali Efendi
Burunda yapısal bozukluğu bulunan bireylerde ses özelliklerinin incelemesi
Examining voice characteristics of individuals having structural disorder in the nose
Güzel sanatlar fakültesi müzik bölümleri özel yetenek sınavlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
The evaluation and investigation of fine arts faculty special ability exams
W. Shakespeare’in ?Othello?su ile G. Verdi’nin ?Othello?sunun metinsel yönden karşılaştırılması
Comparison of W. Shakespeare’s ‘Othello’ and G. Verdi’s ‘Otello’ according to textual
Sultân III. Selîm’in beste formundaki eserlerinin usûl?arûz vezni ilişkisi yönünden incelenmesi
The examination on Sultan Selim III?s compositions in form ‘beste? in terms of relationship between the pattern and the aruz rhythm
Kanun sazı öğretiminde Klasik Türk müziği saz eseri formlarının fonksiyonlarının incelenmesi
Analysis of the functions of classical Turkish music instrumental forms in teaching the instrument of kanun
Gara Garayev’in piyano için 24 Prelüt eserinin stil ve piyanizm özellikleri
Characteristics style and pianism his 24 Preludes works for piano of Qara Qarayev
Çizgi film müziklerinin yapısal olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi
Structural analysis and assessment of the cartoon musics
Theory and application of musical hybridisation: the use of atonal harmony with textures, rhythmic patterns and musical forms of popular music
Müziksel melezlemenin kuram ve uygulaması: atonal armoninin popüler müzik doku, ritmik kalıp ve formları ile kullanımı
Flütün entonasyon problemi üzerine teknik çalışmalar
Technical studies on the problems of flute intonation
Piyanonun gelişimi ve teknik yönden romantik dönemin sonuna kadar incelenmesi
Development of the piano and technically researching the piano to the end of romantic era
Oda topluluğu için müzik ile Ahmed Adnan Saygun’un yaylı çalgılar dörtlülerindeki müzik dili
The musical language in the string quartets of Ahmed Adnan Saygun
Arrangements of selected Turkish tunes for early-elementary piano education
Başlangıç piyano eğitimi için düzenlenmiş Türk ezgileri
Rakım Elkutlu’nun eserlerinde usul aruz vezni ilişkisi
Relatiom ship from rhythm and aruz meter in Rakım Elkutlu compositions
Statistical evaluation of production techniques as they relate to perceived Turkish makam music case study: Kanun
Türk makam müziği ile ilgili kayıt yapım yöntemlerinin istatistik yoluyla değerlendirmesi: Örnek olarak kanun incelemesi
Post romantik iki Rus besteci: Rachmaninoff-Medtner ve Medtner’in tanınmayışı
The two post romantic russian composers: Rachmaninoff-Medtner and Medtner as unknown composer
Paul Hindemith’ in Ludus Tonalis eserinin incelenmesi ve bu yapıda örnek eser yazılması
The analysis of Ludus Tonalis by Paul Hindemith and composing similar compositions with it
Tarih boyunca Türk askeri müziğinde kullanılan sazlar
The instruments used in the Turkish military music from the past to the present
Orta Karadeniz Bölgesindeki çalgı yapımcılarının keman yapımına ilişkin görüşleri
The opinions about producing violins by musical instrument makers who live in the Centra Black Sea region of Turkey
Kanun icrası tekniği bakımından Erol Deran taksimleri üzerine bir araştırma
A study on Erol Deran?s taksims in terms of his kanun technique
Saraylı Neş’e-i Dil Hanım Mecmû’a-i Mûsikî-i Zîbâ
Saraylı Neş’e-i Dil Hanım Mecmû’a-i Mûsikî-i Zîbâ
TRT repertuarında bulunan nihavend makamındaki çocuk şarkılarının besteci ve usûl yönünden incelenmesi
Investigation of child song with nihavend maqam available in TRT repertoire according to composers and usûl
Çoksesli koro müziğinde kullanılan İtalyanca yapıtlardan seçilen örneklerin telaffuzları ve Türkçe tercümeleri ile İtalyan dilinin fonetik özellikleri
The Turkish translations and pronunciations of the examples selected from compositions of the polyphonic chorus which are performed in İtalian and phonetic characteristics İtalian language
Franz Anton Hoffmeister Re Majör Viyola Konçertosu
Franz Anton Hoffmeister D Dur Viola Concerto
Bireysel ses eğitiminden toplu ses/koro eğitimine geçiş sürecindeki yaklaşımlar
Approachs at the stage of transition from individual sound education to group sound/chorus training
Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarda müziksel algının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Assessment and evaluation of musical perception with trainable children with mental disabilities
Afyonkarahisar müzik kültürüne hizmet edenler
Musicians who served the music culture of Afyonkarahisar
Robert Schumann’s miniature piano pieces which are related to literary ideas
Robert Schumann’ın edebi fikirlerle ilgili minyatür parçaları
Geleneksel Türk sanat müziğinde uygulanan ses eğitimi yöntemlerinin incelenmesi
Examining the methods of voice training being applied in traditional Turkish classical music
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 2010 yılına kadar Türk operacılığı üzerine bir inceleme
Research on Turkish opera from the establishment of Turkish Republic until the year of 2010
Ahmed Adnan Saygun ve ‘İnci’nin Kitabı’ Op. 10
Ahmed Adnan Saygun and ‘İnci’s Book’ Op. 10

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.