X
Menu

PAZARLAMA TEZ KONULARI

PAZARLAMA TEZ KONULARI
Spor pazarlaması: Sporun topluma yaygınlaştırılmasında pazarlama tekniklerinden yararlanma
Sport marketing: Utilization of the marketing techniques in making the sport activities available to the general public
Şampuan ürünü itibariyle tüketicinin fiyat-kalite bilinci ve tüketici gözünde fiyat-kalite ilişkisinin anlamını belirlemeye yönelik pilot araştırma

 

Türkiye’de katalogdan giyim eşyası satınalan tüketiciler üzerine bir pilot araştırma

 

İnsanların yaşadıkları konutlardan memnuniyetlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir saha araştırması

 

Türk traktör kullanıcılarının marka tercihlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
A Research to determine the brand choice of Turkish tractor users
Müzelerde pazarlama: Müze -ziyaretçi ilişkilerinde çağdaş pazarlama yaklaşımı
Marketing in museums: Modern marketing approach in museum-visitor relationships
Tüketicilerin süpermarket tercihlerinde etkili olan faktörler ve Kayseri’de bir uygulama
Factors that effect consumer’s preference of supermarket and an ımplimentation in Kayseri
Türk ve yabancı orijinli hazır giyim ürünlerine yönelik karşılaştırmalı bir imaj çalışması
A comporative image study on Turkish and foreign origin ready-wear products
Perakendecilik sektöründeki gelişmeler ve alışveriş merkezlerini tercih eden tüketicilerin eğilimi
Developments within retailing and tendencies of consumers prefering shopping centers
Moda pazarlamasının önemi ve moda sanayiinden bir örnek: Vakko
The Importance of fashion marketing and an example from fashion industry: Vakko
Esnek imalat sistemleri ve Ege bölgesi tekrarlı üretim işletmelerinde uygulama olanakları
Flexible manufacturing system and possibility of application of flexible manufacturing systems by repetitive manufacturing entreprises in agean region
Mağaza imajının mağaza markalı ürünlerin algılanan kalitesine etkisi üzerine hipermarketlerde bir uygulama
The effect of store image on perceived quality of store brands: An Empirical investigation on hypermarkets
İşletmelerin rekabetçi avantajlarının belirlenmesi süreci: Ege bölgesi’nde bir uygulama
The process of determining competitive advantage of firms: An analyses in Aegean Region
Hizmet sektöründeki firmaların lojistik uygulamaları ve lojistiğin sektördeki rekabetçi yapılanmaya etkileri
Logistics applications of firms in service sector and the effects of logistics to the sector’s competing structure
Fiyatlandırma kararları açısından pazarlama maliyet analizleri ve tekstil sektöründe bir uygulama

 

Perakendecilikte özel marka kullanımı ve tüketiciler tarafından benimsenme durumu
Private label usage in retailing and its acceptance by the consumers
Türkiye’de bankacılık sektöründe ticari kredi pazarlama faaliyetleri ve İzmir ilindeki ticari kredi müşterilerinin banka tercihini etkileyen faktörlerin analizi
Commercial credit marketing activities in banking sector of Turkey and the analysis of factors affecting the bank choice of commercial credit customers in Turkey
Bal endüstrisinde prestij fiyatlandırmayla prestijli marka yaratma koşulları
The prospects of creating a prestigious brand through prestige pricing in honey industry
Perakendecilikte ilşkisel pazarlama ve süpermarket sadakat kartları üzerine pilot bir araştırma
Relationship marketing in retailing and a research on supermarket loyalty cards
Marka değeri algılaması ve pazarlama karması ilişkisi
Perception of brand equity and its relationship with marketing mix
Azerbaycan’daki tüketicilerin süpermarketlere yönelik genel satın alma eğilimlerinin ve beklentilerinin belirlenmesi bir pilot araştırma
A study of the general buying behaviours and expectations of the consumers in Azerbaijan toward supermarkets (A pilot survey)
Formula 1 yarışının Türkiye’nin imajına etkisi
The influence of formula 1 grand prix on Turkey’s image
İleri teknoloji kullanan işletmelerde pazarlama AR-GE bütünleşmesi ve bütünleşme üzerinde etkili olan etmenlerin incelenmesine yönelik bir araştırma
A research on the examination of marketing R-D integration and factors affecting integration in high-tech firms
Tüketici tercihlerinin belirlenmesinde konjoint analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizinin kullanımı: Küçük ve orta boy işletmeler üzerinde bir uygulama
The usage of multidimensional scaling and conjoint analysis in determining consumer preferences: An implication on small-and medium sized firms
Hizmet sektöründe kulaktan kulağa iletişimin etkileri: Ankara’da beş yıldızlı otellerde bir uygulama
Effects of word of mouth in the service market: An implication on five-star hotels in Ankara
Yeniliğin yayılması modellerinin ve yeniliği benimseyen kategorilerinin internet bankacılığı ürünü üzerinde bir incelemesi
An investigation of innovation diffusion models and adopter categories on internet banking services
Elektronik perakendecilikte pazarlama uygulamaları üzerine bir araştırma
A research on marketi
̇ng practi̇ces in electroni̇c retai̇li̇ng
Ürün demeti fiyatlandırmasının tüketici satın alma niyetine etkisini ölçmeye yönelik bir uygulama

 

İşletmeden işletmeye e-ticaret ve Kütahya ilinde bilişim sektörü işletmelerinin incelenmesi
Business to business e-business and the study of information technology industry in the city of Kutahya
Tüketicilerin yerel market zincirleri tercihleri, beklentileri ve algıları üzerine ankara kızılay’da gerçekleştirilen pilot bir araştırma
A pilot study performed in kizilay, ankara on consumer preferences, expectations and perceptions of local supermarket chains
Doğrudan posta yönteminde müşterilerin geri kazanımları ile demografik, sosyo-ekonomik özellikleri arasındaki ilgi ve yönteme ilişkin değerlemeleri
Demographical, social-economical features, spending habits of the customers that were gained back through direct mailing method and their opinions, expectations and suggestions about the method
Alışveriş merkezi imajının mağaza imajına etkisi üzerine bir uygulama
The effect of shopping center image on store image: An empirical investigation
Pazarlama iletişimi araci olarak amaca yönelik pazarlama: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.de bir uygulama
Cause related marketing as a means of marketing communications: A practice in Turkcell Communication Services Plc
Tüketicilerin hazır yemek tüketim alışkanlıklarında küreselleşmenin etkileri ve konuya ilişkin bir uygulama
Effects of globalization on fast food consumptions of consumers and a practice thereon
Üniversite öğrencilerinin süpermarketlerde uygulanan satış tutundurma etkinliklerine karşı davranışsal tepkilerine yönelik bir araştırma
A research about undergraduate students behavioural response to sales promotion tools in supermarkets
Franchising uygulamalarında franchise alan firmaları motive eden faktörlerin belirlenmesi: Gıda ve giyim sektöründe bir uygulama
Determining the factors, that motivates the companies who gets franchising through franchising applications and its application through food and clothing sectors
Mobil kanallar yoluyla pazarlama iletişimi süreci ve üniversite öğrencilerinin mobil pazarlamaya ilişkin tutumlarına yönelik bir araştırma
Marketing communication process via mobile channels and a research directed to undergraduate students attitudes regarding to mobile marketing
İzmir’de ekolojik tarımsal ürünler yetiştiriciliği ve bu ürünlerin hedef pazar olarak almanya’da pazarlanması üzerine bir araştırma
Research on organically grown fruit and vegetables at İzmir province and exporting possibilities to Germany
Yerli ve yabancı indirimli süpermarket zincirleri müşterilerinin bu marketleri değerlemeleri üzerine bir pilot araştırma
Evaluations of the national and foreign discount supermarket chains’ customers about these discount supermarkets a pilot study
İlişkisel pazarlama çerçevesinde alıcı ve tedarikçi arasındaki ilişki kalitesi ve bir uygulama
The relationship quality between buyer and supplier on the relationship marketing approach and a practice
Satış sonrası müşteri hizmetlerinin marka bağlılığı üzerindeki etkisi: beyaz eşya kullanıcıları üzerinde bir araştırma ve yapısal bir marka bağlılık modeli önerisi
The effect of after sale service on brand loyalty: A study on household appliances users and proposal of a structual brand loyalty model
Ambalaj tercihlerinde ambalajın fonksiyonlarına ilişkin tüketici tutumlarının belirlenmesi: Saç jölesi ambalajı üzerine bir pilot araştırma
Determination of consumer attitudes toward packaging functions: A market research for hair gel packaging
Tüketici tercihlerinde marka değerini belirlemeye yönelik bir model önerisi: Trabzon örneği
A model proposal to define the brand equity in consumer preferences: Trabzon sample
Üniversite öğrencilerinin kullandıkları spor ayakkabılarına ilişkin marka kişiliği algılarındaki farklılıkların belirlenmesine yönelik bir pilot araştırma
Determining university students? brand personality perceptions and differences at their perceptions of sport shoe brands they use
İşletmelerin sosyal sorumlulukları çerçevesinde yeşil pazarlama uygulamaları ve kimya sektörüne yönelik bir inceleme
The application of green marketing from the social responsibility perspective and a survey in the chemical sector
Tüketici etnosantrizminin satınalma davranışı üzerindeki etkisi: Ankara örneği
The influence of consumer ethnocentrism on purchase behaviour: Ankara case study
Mağaza atmosferinin müşteri sadakati oluşturmadaki rolü: büyük ölçekli gıda perakendeciliğinde bir araştırma
The role of store atmosphere in developing customer loyalty: A study in big food retailing
Reklamların ve cinsiyet kimliği rolünün tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi
The effect of advertisements and gender identity role on consumer buying behaviour
Hizmet işletmelerinin olumsuz durum karşısındaki tepkisinin tüketicilerin marka çağrışımına etkisi
The effect of service provider?s response against negative event on consumer brand association
Marka çağrışımlarının marka sadakati üzerindeki etkisi: Trabzonspor Kulübü taraftarları üzerinde bir uygulama.
The impact of brand associations on brand loyalty: A field study on the fans of Tranzonspor Club
Trabzon’daki tüketicilerin giyim ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir araştırma
A survey on determining factors influencing the clothing and purchase decisions of customers in Trabzon
Müşteri değeri üzerine bir örnek olay uygulaması
A case study on customer equity
Hazır giyim sektöründeki stratejik lojistik uygulamaların sektör içi rekabete katkıları ve geleceğe bir bakış
The sectoral contribution of strategic logistics implementations in apparel sector and looking ahead
Uluslararası pazarlara giriş stratejileri ve bu süreçte ortaya çıkabilecek problemler: Uşak ili tekstil sektöründe bir araştırma
Entry strategies to an international markets and the problems that will be able to appear in this process: The study of Uşak textile sector
Perakendezincirlerinin bulundukları yerel ekonomiye ve esnaf üzerinde etkisi ve Uşak ili örneği
Effects of retail chain stores on local economy and tradesmen and Uşak case
Aile işletmelerinde liderlik ve firma performansı üzerine etkileri
Leadership in family-owned businesses and its effects on firm performance
Endüstriyel pazarlarda Niş Pazarlama: Dema Sanayi A.Ş. örneği
Niche Marketing in indistrial markets: Sample of Dema Group Company
Bölümlü mağazalarda müşteri ilişkileri yönetimi:Türkiye’de bir uygulama
Customer relationship management in department stores: A case study in Turkey
İnternet’te reklamlar ve e-alışveriş ilişkisi: İnternet kullanıcılarına yönelik bir uygulama
Advertisement on the web and e-shopping relations: An implication towards internet users
Modern alışveriş merkezlerinin tüketici davranışları üzerindeki etkisi ve Konya ilinde bir uygulama
Effect of modern shopping centers on consumer behaviour and an application in Konya
Uluslararası pazarlara optimal giriş yönteminin seçimi
The selection of optimal entry mode for international markets
Kişisel değer uyumu, müşteri-işletme özdeşleşmesi, müşteri sadakati ilişkisi: Uygulamalı bir çalışma
The relationship among value congruency, customer-company identification and customer loyalty: An empirical study.
Tüketicilerin ülke ürünleri imajları algılamaları ve tercihleri
Consumers? product country image perceptions and preferences
Marka değeri yaratmada plasebo etkisi: Gazlı içecek pazarında bir uygulama
Placebo effects on creating brand equity: An application in beverages
Marka konumlandırma ve şehir markaları: Burdur şehrinin markalaşmasına yönelik bir uygulama
Brand positioning and city brands: An example about branding the city of Burdur
Bireysel bankacılıkta yenileşim (inovasyon) ve bir uygulama
Innovation in retail banking and an application
Kurumsal marka yönetimi ve bir alışveriş merkezi üzerine uygulama
Corporate bran manegement and an application on shopping mall
Pazarlamada yenilik ve uygulama örnekleri
Innovation in marketing and example of applications
Pazarlama estetiğinde mağaza imajının tüketici algısı üzerindeki rolü: Kozmetik sektöründe bir uygulama
The role of store image on the consumer perception in marketing aesthetics: An application in the cosmetic sector
Otel müşterilerinin imaj ve hizmet kalitesi algıları ile tekrar satın alma davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Determination of the relationship between the image and service quality perceptions and repeat buying behaviours of hotel customers
Uluslararası pazarlamada promosyon çabaları ve Afyonkarahisar ili mermer sektörü üzerine bir inceleme
Promotion efforts in international marketing and a study about marble sector in Afyonkarahisar
Organik ürünlerin uluslararası pazarlaması: Kırgızistan örneği
International marketing of organic products: Example Kyrgyzstan
Tüketicinin korunması ve tüketici hakları konusundaki bilgi düzeyinin tüketicinin korunmasındaki rolü
Consumer protection and the role of consumer awareness on consumer protection
Tüketicilerin alışveriş stilleri ile tüketim değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
A study on examining the relationships between consumers? shopping styles and consuption values
Mobilya ve ev dekorasyon mağazacılığında marka konumlandırma ve farklılaştırma üzerine araştırma
Research about brand positioning and differentiating in furniture and house decoration store concept
Tüketicilerin çok uluslu ürün değerlemelerinde ürünün üretildiği ülke imajı ve marka imajı etkilerinin belirlenmesi
Identifying the effects of country image and brand image on consumers? evaluation of bi-national products
Eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında hizmet kalitesinin ölçümü- bir pilot araştırma
Service quality measurement on education services marketing a pilot research
Tüketim ve endüstriyel ürün pazarlarında yer alan aracıların niteliksel karşılaştırmaları: Eskişehir ilinde bir uygulama
A qualified comparison of the middleman working in consumer and industrial product markets:A survey in Eskişehir
Tüketicilerin ürün satın alma eğilimlerinde ülke kökeni imajı etkisi; Azerbaycan otomobil piyasasında pilot uygulama
Country of origin effect on consumer buying willingness; research on Azerbaijan automotive market
Müsteri yoğunlugu ile tüketici alışveriş davranışı ilişkisine yönelik teknoloji marketinde bir pilot araştırma
A research of the relationship between customer density and consumer shopping behavior in a technology market
İşletmelerin çevrecilik politikalarının tüketici tutum ve davranışlarına etkisi
The effect of environmental policies of the companies on consumer attitude and behaviour
Kıyaslama düzeyinin şikayet telafisinin algılanan adaleti ve şikayet sonrası tüketici davranısı üzerindeki etkisi
The effect of comparison level on the perceived complaint recovery justice and post complaint consumer behavior
Televizyon reklamlarında tanınmış kişilerin kullanılmasının reklamın hatırlanması üzerindeki etkisi konusunda bir pilot araştırma
A pilot research study on the effects of advert awereness in which famous individuals are used on television adverts
Bankacılık hizmetlerinin pazarlanması: Halkbankası Samsun Bölge Koordinatörlüğü uygulama örneği
Marketing of banking services:An implementation reference at T. Halkbank Samsun Regional Office
Hizmet işletmelerindeki ilişkisel pazarlama uygulamalarının müşteri bağlılığı üzerindeki etkileri
The effects of relationship marketing applications on customer loyalty in service sector
Siyasal pazarlama uygulamalarının seçmen tercihleri üzerine etkileri -İzmir ili örneği-
The effect on the electors’ choices of the political marketing applications – the city İzmir as an example-
AB sürecinde beyaz et sektörünün İstanbul’daki dağıtım kanalları ve bir uygulama
In istanbul a pragtice over marketing channels at white meat sector trought process off European Union
Havayolu işletmelerinin hizmet kalitesi açısından karşılaştırılması
Comparison of airline companies for the purposes of service quality
Zincir gıda perakende marketlerine yönelik farklı şikayet davranışları gösteren tüketicilerin gruplandırılarak, gruplar ile sosyo ? ekonomik ve demografik özellikler arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bir pilot araştırma
Exploring relations of socio-economic and demografic characteristics with groups by grouping consumers who have indicated different complaint behaviors incline towards food chain retail markets and a pilot study
Farklı kişilik özelliklerine sahip bireylerin risk algılarının tüketici davranışı açısından incelenmesi: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
Analyzing of perceived risk between the individuals who have different personality traits within the framework of consumer behavior: A research on university students
Konut pazarlamasında kullanılan yöntemler ve konut finanslama tekniği olarak mortgage sistemi
The methods used in house marketing and mortgage system as a house financing technique
Eğitimde hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bir uygulama
The effect of service quality in education on consumer satisfaction: An application at Dumlupınar University Institute of Social Sciences
Endüstriyel pazarlara ilişkin satın alma modellerinin müşterinin algıladığı değer ve ilişki kalitesi bağlamında incelenmesi ve tamamlayıcı bir model önerisi
Investigation of industrial buying behavior models in the context of customer-perceived value and relationship quality, and a complementary model proposal
Türkiye’deki ve Avrupadaki futbol takımlarının web adreslerinin pazarlama açısından içerik analizi
Content analysis of Turkeys and European football teams web pages in terms of marketing
Yeşil pazarlamanın modern pazarlamadaki yeri ve küresel bazda değerlendirilmesi: Uygulama örnekleri
The role of green marketing in the modern marketing and the evaluation of it according to the global view: Application samples
Sağlık sektöründe algılanan değer ile müşteri sadakati arasındaki ilişki: Bir hastane örneği
The relationship between perceived value and customer loyalty: Hospital example
Zincir mağazaların yürüttüğü mağaza kartı uygulamalarının müşteri bağlılığına etkisi: İstanbul Avrupa yakası çalışması
Effects of the store card applications that chain stores have implemented on customer loyalty: A case of the Europeen side of İstanbul
Termal turizm işletmelerinde reklamcılık ve halkla ilişkiler uygulamaları: Bir araştırma
Advertising and public relations aplications in thermal tourizm management: A practice
Sosyal sınıflarda mesleklere göre tüketicilerin otomobil alma ve kullanma alışkanlıklarına etkisinin incelenmesi
The investigation of the effect of purchasing car and habit of using it on consumers in social class
Tüketim fantezilerinin satın alma davranışı üzerindeki rolü
The role of consumption fantasies on the buying behaviour

 

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.