X
Menu

Psikoloji Tez Konuları

Psikoloji Tez Konuları
Ortaokul öğrencilerinde saldırgan davranışların bazı değişkenlere göre incelenmesi
Examination of aggressive behaviours of secondary school students according to some variables
Depresyon ve erken dönem uyum bozucu şemalar arasındaki ilişkide otomatik düşünce özelliklerinin incelenmesi
The investigation of automatic thoughts in relation between depression and early maladapti̇ve schemas
Çalışanların örgütsel bağlılık ve iş güvenliği algıları arasındaki ilişki: Gebze Organize Sanayi Bölgesi örneği
The relati̇onshi̇p between organi̇zati̇onal commi̇tment and perci̇eved work securi̇ty: The case of Gebze Organi̇zati̇onal Industri̇al zone
Üniversite öğrencilerinin beden memnuniyeti düzeyleri ile benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Comparative analysis of the relationship between personal satisfaction and self-esteem of the universty students
Babaların duygu sosyalleştirme uygulamaları ve bu uygulamaların okul öncesi çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerindeki rolü
Fathers’ emotion socialization practices and the role of this practices to their preschool children’s social and emotional development
Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
University relations between internet addiction and depression levels in students
Çocuklarda depresyon düzeyi ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the relationship between depression levels in children and attachment styles
Üstün ve normal zekalı öğrencilerin öğrenmeye ilişkin tutumlarının karşılaştırılması
Comparison of gifted and normal students learning attitudes toward retarded
Ebeveyn kaybının duygusal zeka ve problem çözme becerisi üzerindeki etkisi
The effect of parental loss on emotional intelligence and problem solving skills
Oyun tabanlı psikoeğitim programının boşanmış aileye sahip okul öncesi çocukların duygu düzenleme beceri düzeylerine etkisi
The impact of game-based psychoeducational program on emotion – related regulation skills of pre – school children with divorced parents
İlköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin anne baba tutumlarına ilişkin algılarının problem çözme becerisi ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi
The impact of grade 3 and 4 students’ perception of their parents attitude on their problem solving skills and aggression levels
Aleksitimik skoru yüksek olanlarda benlik algısı, benlik saygısı ve değişik demografik özelliklerin değerlendirilmesi
Relationship between alexithymia and some demographic carachteristics, self esteem, and self perception
Görgü tanıklığında bellek performansını etkileyen faktörler
Factors affecting the performance of eyewitness memory
Açılım yapmış gay ve lezbiyen birey ailelerinin geçirdiği evrelerin aile sistem teorisine göre açıklanması
The explanation of phases that families of gay an lesbian individuals face according to the family system theory
Ergenlerde duygusal zeka özellikleri ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkinin incelenmesi
Relationship between resilience and emotional i̇ntelligence of adolescent
Kanser hastalarında travma sonrası stres belirtileri, travma sonrası gelişim ve kendini açma
Evli bireylerin bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin psikolojik iyi oluşları ve evlilik doyumları ile ilişkisinin incelenmesi
The relationshi̇p between cognitive emotion regulation strategies, psychological well being and marital satisfaction on married individual
Üniversite mezunu çalışan evli bireylerde evlilik çatışmasının nedensellik – sorumluluk yükleme tarzları ve algılanan güç açısından incelenmesi
Evaluation of marital conflict regarding causality-responsibility attribution patterns and perceived power in employed, married individuals with bachelor’s degree
Özyeterlilik ile akademik başarıya güdülenme arasındaki ilişki (Ortaokul öğrencileri örneği)
The relationship between self efficacy and academic achievement motiva-tion (Example of secondary schools students)
Cinsiyetçi ve saldırgan tutumlar ile kadına yönelik aile içi şiddeti doğal görme arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigating relationship between sexist and aggressive behaviors and legitimation of domestic violence
Lise öğrencilerinin problemli mobil telefon kullanımı ile öznel iyi oluşlarının incelenmesi
The problematic mobile phone usage of high school students and examining their subjective well being
Farklı liselere devam eden ergenlerin facebook bağlanma stratejileri ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the association between facebook connect strategies and academic procrastination behavior of adolescents to ongoing different high schools
5 ve 6 yaş grubu çocuklarının ilkokula hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi
The investigation of school readiness level of five and six years old preschool children
Evli bireylerde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumların, evlilik doyumuna ve psikolojik iyi oluş durumuna etkisinin incelenmesi
An investigation of the attitude of married individuals towards social gender roles and its effects on the marriage satisfaction and psychological well-being
Ergenlerde bilişsel esneklik ile özyeterlik arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examining of the relation between adolescents cognitive flexibility and self-effication
Üniversite öğrencilerinde yeme tutumu, anksiyete ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi
Examination of levels in eating attitude anxiety and subjective well-being among university students
Bir grup üniversite öğrencisinde sosyal kaygı, depresyon ve anne-baba tutumları ile mükemmelliyetçilik eğilimleri ve üniversiteye uyum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between social anxiety, depression and parental attitude, and perfectionism tendencies and adjustment to university on a group of university students
Boşanmış ailelerin kız çocuklarında yeme tutumu bozukluğunun incelenmesi
Evaluati̇on of the eati̇ng di̇sorders in daughters of di̇vorced parents
Sigarayı bırakmada varenicline ve varenicline ile birlikte uygulanan bilişsel-davranışçı terapinin karşılaştırılması
The compare varenicline to combine varenicline with cognitive behavioral therapy for smoking cessation
Türkiye’de kasten adam öldürme suçunu işlemiş faillerin kişilik yapılarının analizi ve adam öldürme suçunun yordayıcılarının irdelenmesi
The analysis of first degree homicide offenders and the examination of the predictors of the crime of homicide
Engelli bireylerin öz-yeterlilik ve öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Research about the relati̇on between self-effi̇cacy and anger levels i̇n di̇sabled people
6 ile 11 yaş arasında çocuklarda görülen ruhsal sorunların annelerin bağlanma düzeyi, çocuk yetiştirme tutumu ve aile işlevleri ile olan ilişkisi
Relationship with mental problems that has been seen in children between the ages of 6 and 11 and mother bonding level, child rearing attitudes, family functioning
İtfaiye çalışanlarında psikolojik dayanıklılık ve kendini sabotaj düzeylerinin incelenmesi:İstanbul İtfaiyesi örneği
The study of resi̇li̇ence and self-sabotage levels i̇n fi̇re-fi̇ghters: A case study of İstanbul Fi̇re Department
Olumsuz yaşam olayları, anne ergen ilişkisi ve ergen uyumu arasındaki ilişkiler: Bir izleme çalışması
The associations among negative life events, mother–adolescent relationship and adolescent adjustment: A follow up study
Lise öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Gaziosmanpaşa ilçesi örneği
Evli çiftlerde eşler arasında algılanan kişilik benzerliğinin evlilik uyumu ve evlilik doyumuyla ilişkisinin incelenmesi
Percei̇ved personality similarity and marital adjustment and satisfaction among married couples
Problemli internet kullanımı ile ilişkili bazı değişkenler: Ebeveyn-ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke ve problem çözme becerileri
Associates of problematic internet use: Quality of parent-adolescent relationship, loneliness, anger and problem solving skills
Obsesif Kompulsif Bozukluğun çok yönlü dünya görüşü modelinin klinik örneklem ile incelenmesi
Examining multidimetional worldview model of OCD with clinical sample
İş talepleri ve iş kaynaklarının işe tutkunluğa etkisinde pozitif psikolojik sermayenin aracılık rolünün incelenmesi
The madiating role of positive psychological capital on the relationship between job demands & resources and work engagement
Ergenlerde okul odaklı öznel iyi oluş ile davranışsal ve duyuşsal problemler arasındaki ilişki
The relationship between subjective wellbeing spesific to school and behavioral-emotional problems in adolescents
Sigara içen kişilerde sigarayı bırakmaya yönelik niyetin planlanmış davranış teorisine göre değerlendirilmesi
An evaluation based on planned behavior theory for intention of smoking cessation in people whom smoke
Çalışan yetişkinlerde disleksi – iş performansı ilişkisi: Çalışanlar üzerine örnek inceleme
Employee dyslexia in adults the – Business performance between relationship: Employess example review
Evli bireylerde yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluşlarının çeşitli değişkenlerle incelenmesi
Analysis of individuals of married life satisfaction and several variablethe psychological well-being
Üniversitelere hazırlanan öğrencilerde stres düzeylerinin duyguları yönetme becerisine etkisi
Effect on the stress level uni̇versi̇ty i̇n managi̇ng emoti̇ons skills students prepared
Eğitim çalışanlarının tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin incelenmesi.
Investigation of depression and burnout levels in education employees
Yatalak hastalara bakım veren kişilerin öfke kontrolü ve depresyon düzeylerinin incelenmesi
Anger management of the bedri̇ddn patients and caregivers and investigation of depression levels
Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) hazırlanan öğrencilerin kaygı düzeyleri ile empati becerileri arasındaki ilişki
The relationship between the test anxiety of the YGS test takers and their empathy skills
Yetişkinlerin psikolojik yardım alma tutumlarının incelenmesi: Mardin ili örneği
Investigation of seeking psychological help attitudes of the adults: Example of Mardin province
Ortaokul öğrencilerindeki problemli internet kullanımı ile algılanan anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
The relationship between problematic internet usage and perceived parental attitudes in secondary school students
Evli çiftlerde evlilik uyumu, evlilik çatışma biçimi ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi
Assesstment of marital harmony, types of marital conflict and levels of depression in married couples
Üniversite öğrencilerinin gençlik döneminde yaşadıkları aile sorunları ile depresif belirtiler arasındaki ilişkide mükemmeliyetçiliğin aracı rolünün incelenmesi
The mediator role of perfectionism on the relationship between family problems of young adulthood and depressive symptoms of university students
Özel lise ve devlet liselerinde okuyan ergenlerin beden imaj algılamaları ve özsaygı düzeylerinin karşılaştırılması
The comparison of body image perceptions and self-esteem levels of private and public high school students
Ergenlerde teknoloji bağımlılığının bazı psikososyal değişkenlerle ilişkisi
The relationship to psychosocial variables of technology addiction in adolescents
Ortaokul son sınıf öğrencilerinin mantık dışı inançlarının karar verme davranışları ile ilişkisinin incelenmesi
Analysis of relationship between alogical beliefs of final year secondary school students with their decision making behavior
Üniversite sınavına hazırlanan ve özel dershanelere devam eden lise son sınıf öğrencilerinin kendilerinde algıladıkları ego durumları ile sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investi̇gati̇ng the relati̇onshi̇p between exam anxi̇ety level and percei̇ved ego states of the hi̇gh school students that prepare to take uni̇versi̇ty entrance exams by goi̇ng to pri̇vate classroms
Young Şema Modeli’ne göre aleksitimi kavramının incelenmesi
According to Young Schema Model investigation of the alexithymia
Avukatlarda bazı demografik değişkenlerin tükenmişlik, denetim odağı ve iş doyumu üzerindeki etkisi
The impact of some demographi̇c vari̇ables to lawyer’s burnout, locus of control and job sati̇sfi̇cati̇on levels
Ergenlerde umutsuzluk ve boyun eğici davranışlar ilişkisinin incelenmesi
Analysis on the relationship of despair and submissive behaviors in adolescents
Evli bireylerde bağlanma stillerinin kişiler arası duyarlılıkları ile ilişkisi
Relationship between attachment styles and interpersonal sensitivity in married individuals
Üniversite öğrencilerinde mevsimsellik ve öznel iyi oluş ilişkisinin psikolojik semptomlara göre incelenmesi
The mediating role of psychological symptoms on relation between seasonality and subjective well – being
İlkokul öğrencilerinde dil ve konuşma bozukluğunun öğrencilerin özgüvenleri üzerine etkisi: 50. yıl ortaokulu ve dilkonmer örneği
The impact of motor speech disorder in primary school children on self-confidence of students: 50. yil secondary school and dilkonmer sample
Ölüm belirginliği ve görev koşulunun beyin fırtınasında yaratıcılığa etkisi
Mortality salience and task condition on creativity in brainstorming
Uyku bozukluğu kliniğine başvuran parasomnia teşhisi almış bireylerin parasomnia algıları ve bu algının depresyon, anksiyete ve stres düzeyine etkisi
The parasomnia perception of individuals who were diagnosed ‘Parasomnia’ applied to sleep disorder clinic and this perception’s effect to the stress level and anxiety and depression
Madde kullanım bozukluğu olan genç yetişkinlerdeki psikolojik belirti yoğunluğunun incelenmesi
The investigation of the psychological symptom burden in young adults with substance use disorders
Üniversite 1. sınıf öğrencileri ile ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin ahlak gelişimlerinin karşılaştırılması
Facebook’taki sosyal karşılaştırma sürecinin ve bu süreçle ilişkili faktörlerin incelenmesi
Examination of the social comparison process on the Facebook and associated factors
Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi
Resistance against the high school senior student test anxiety
Özel gereksinimli çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların çizdikleri resimler aracılığıyla algı ve sorunlarının karşılaştırılması
Comparing perception and problems of children with special needs and normally developed children through their drawings
Lise son sınıf öğrencilerinin anne baba tutumları ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
The investigation of relation between attitudes of parents of senior high school students and students’ academi̇c procrastination
Ergenlerin atılganlık, utangaçlık ve yalnızlık düzeyleri
Adolescents’ level of avertiveness, shiness and loneliness
Konuşma ananalizi yöntemiyle farklı iki kültüre sahip olan Yunanistan ve Türkiye’de bulunan doktorların hastalarıyla etkileşimlerinin incelenmesi
Examination of interaction between doctors and patients in two different cultures:Turkish and Greek using conversation analysis method.
Madde kullanım bozukluğu olan ergenlerin ve ebeveynlerinin, geniş otizm fenotipi ve aleksitimik özelliklerinin incelenmesi
The study of broad autism phenotype and alexithymia properties of the drug abuse in adolecences and their parents
İstismar mağduru çocuğun korunmasında bir uygulama: Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)
Protecting the victims of child abuse an application:The Children Monitoring Centers
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal zeka ve iletişim becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Students of the vocational school of social intelligence and investigation communication skills in terms of different variables
İletişim becerileri ile yetişkinlerdeki bağlanma biçimlerinin psikopatoloji belirtileri arasındaki ilişki
The relationship between communication skills and adult attachment styles in comparison with psychopathological symptoms
Bir travma yaşantısı olan statü kaybının travma sonrası gelişim ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
The analysis of the relationship between of post traumatic growth and self esteem and that of the loss of statute which is an experience of a trauma
20-40 yaş arası psikolojik tedavi alan kadınlar ile almayanların depresyon, anksiyete ve benlik saygısı düzeyleri
Levels of depression, anxiety and self-esteem among women between ages 20-40, who have received psychological treatment or not
Lise öğrencilerinin stresle baş edebilme becerileri ve affedicilik özelliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
An investigation about high school students’ coping skills with stress and forgiveness characteristics regarding different variables
Tekrarlayan düşük yaşayan kadınların ruhsal süreçlerinin incelenmesi
The mental processes of women who experienced habitual abortion
Evlilik süresinin,cinsel yaşama ve evlilik uyumuna etkisi ve sonuçların sosyo demografik özelliklere göre karşılaştırılması
Eva the evaluating the effects of the duration of marriage on sexual life and marital adjustment by means of demographical features
Okul öncesi çocuklarda anksiyete belirtileri ile annelerinin bağlanma biçimleri ve ayrılık anksiyeteleri arasındaki ilişki
The relation between the seperation anxiety and the signs of anxiety in children with their mothers’ attachments types
Yetişkinlikte romantik ilişkiler ve depresyon arasındaki ilişki
The relationship between romantic relationships and depression in adulthood
Ortaokul öğrencilerinin yaşadığı sınav kaygısının nedenleri ve anne – baba tutumlarının sınav kaygısına etkisi: Merzifon örneği
The causes of test anxi̇ety i̇n secondary school students test anxiety effect of parents’attitudes: Merzi̇fon example
Türkiye’de özel sektör ve kamu sektörü çalışanlarının motivasyonel önceliklerinin incelenmesi
Examination of motivational priorities of private and public sector employees in Turkey
Lise öğrencilerinde yeme tutumlarının ve internet bağımlılığının bazı değişkenler açısından incelenmesi
Exami̇nati̇on of factors which are effecting eati̇ng attitudes and internet addiction of high-school students
Özel eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon) ve devlet okullarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri
Burnout levels of teachers working in private educational institutions (Rehabilitation) and state schools
Lisede çalışan rehber öğretmenlerin mesleki öz yeterlik algıları ve mesleki tükenmişliklerinin incelenmesi (İstanbul ili Bahçelievler ilçesi örneği)
To researchi̇ng the self-suffi̇ci̇ency of hi̇gh school counselors and the burnout of hi̇gh school counselors
Lise öğrencilerinin anksiyete ve utangaçlık düzeyleri arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Investigation in terms of different variables of the relationship between anxiety and shyness levels of high school students
Denizcilik sektöründe mobbing örneği olarak bir araştırma.
A research example on mobbing in the maritime sector.
Üniversite öğrencilerinde öznel iyi oluş ve benlik saygısının stresle başa çıkma tarzlarıyla ilişkisinin incelenmesi
Analyzing the relationship between subjetive well being and self esteem levels with the stress coping strategies university students
Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılığının bazı değişkenlere göre incelenmesi
Investigation of the secondary school students internet addiction according to some variables
Üç-altı yaşları arasındaki otistik çocuklarda uygulamalı davranış analiz yönteminin stereotipik davranışlara etkisi
Effect of applied behavior analysis method on stereotypic behavior in children with autism between 3 and 6 years old
Organ bağışına onay veren ve vermeyen ailelerin bazı sosyal psikolojik değişkenler yönünden karşılaştırılması
Some social psychological variables that is related to the consent regarding organ donation among the families
Çocuklukta aile içi fiziksel şiddete maruz kalmış ve kalmamış ergenlerde, öğrenilmiş güçlülük ve öfke kontrol düzeylerinin karşılaştırılması
Comparison of learned resourcefulness and anger management levels between physcially abused and nonabused adolescents by their parents during childhood
Yaşlıların yaşlılık algısının yaşam kalitesi ve depresyonla ilişkisi
Relationship of life quality and depression with perception of age
Üniversite öğrencilerinin zaman perspektifleri ile başa çıkma stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
The relationship between time perspectives and choice of coping strategies among university students
İnternet kullanım süresinin ergenler üzerindeki psikolojik etkileri
Psychological effects of the duration of internet usage on adolescents
Çalışan kadınlar ve çalışmayan kadınlarda anksiyete düzeyinin, stresle başa çıkma yöntemlerinin belirlenmesi, karşılaştırılması ve sosyodemografik etkenler açısından incelenmesi
Working women and working women of anxiety level, the determination of stress coping methods of investigation for the purpose of comparison and demographic factors
Ergenlerde iletişim becerileri ve utangaçlık arasındaki ilişkinin incelenmesi
A survey on the relationship between developing communication skills in the adolescences and shyness
Kronik böbrek yetmezliği olup hemodiyaliz alan 20-65 yaş arası bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin, bireylerin mutluluk düzeyleri ve yakın ilişkilerdeki yaşantıları üzerindeki etkisinin incelenmesi
Investigation of the effects of psychological resilience on the happiness levels and close relationship experiences of the 20 to 65 aged hemodialysis patients with chronic kidney disease
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.