X
Menu

Radyo Televizyon ve Sinema Tez Konuları

Radyo Televizyon ve Sinema Tez Konuları
Türk sinemasında kadının temsilinde alternatif bir mecra olarak uluslararası gezici FİLMMOR kadın filmleri festivali
Kitle iletişiminde çerçeveleme kuramı açısından 2011 Türkiye genel seçimlerinde medyada siyasal söylem
The political discourse in media on 2011 Turkish general elections from the perspective of framing theory in mass communication
Türkiye’de sayısal televizyon yayıncılığının sektörel görünümü ve yönelimleri
Digital television broadcasting in Turkey: Sectoral view and trends
Yeni medya ve sanal diplomasi: Gezi olayları örneği
New media and virtual diplomacy: The case of Gezi
Türk siyasetinde reklam gerçeği: Cem Uzan örneği
Adverti̇si̇ng the fact that i̇n Turkish poli̇ti̇cs: Cem Uzan examples
Yeni medyada yeni reklam
New ads in new media
Kolektif temsillerin televizyon haberlerinde yeniden inşası
Reconstraction of collective representation in television news
Sosyokültürel, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla yeni medyada mahremiyetin dönüşümü: Facebook örneği
Socio-cultural, economic and political aspects of transformation of privacy in new media: Facebook cases
Türk televizyon kanallarında yayınlanan Osmanlı Dönem dizilerinin görsel anlatı ve estetik yapısı
Visual narrative and aesthetics structure of Otoman Era TV series in turkish television channels
İstanbul nostaljisinin kültürel mitolojisi 1953-1965
The cultural mythology of İstanbul nostalgia: 1953-1965
1960 dönemi Türk sinemasında işçi sınıfının temsili ve ilk işçi sınıfı filmi örneği olarak ‘Karanlıkta Uyananlar’
Representation of the working class in pre60s Turkish cinema and ‘Those Born İnto Darkness’ as the first proletariat movie
Çizgi romandan sinemaya uyarlamada Karaoğlan örneğinin plastik değerler bakımından incelenmesi
The analysis of artistic adaption of the araoğlan comic book to cinema
Sürgündeki sinema: Tony Gatlif filmlerinde ‘yolculuk’ ve ‘kimlik arayışı’
Cinema in exile: ‘Journey’ and ‘quest for identity’ in the films of Tony Gatlif
Küresel medya düzeninde format adaptasyonu
Format adaptation in the global media order
Siyasal iletişimde partilerin yeni medya teknolojilerini kullanma biçimlerinin analizi
The analysis of parties’ usage forms of new media technologies on political communication
Romandan sinemaya yapılan bir uyarlama örneği olarakVurun Kahpeye (1949, 1964, 1973) filmlerinin incelenmesi
As an example of adaptation from novel to the cinema, an analyses of Vurun Kahpeye films (1949, 1964, 1973)
Türk sinemasında tarihi film olgusu
Historical film phenomenon in Turkish cinema
Belgesel sinemada anlatı yapısı: Michael Moore örneği
Narrative construction in documentary cinema: The sample of Michael Moore
Auteur bir yönetmen olarak Çağan Irmak
As a auetur director Çağan Irmak
Sokak fotoğrafçılığında gerçeküstücülüğün görsel izleri
Visual traces of surrealism in street photography
2000’li yıllardan sonra Türk sinemasında baba-oğul ilişkisi
After the 2000s, father-son relationship in Turkish cinema
Türk sinemasında ürün yerleştirme uygulamaları: Cem Yılmaz filmleri örneği.
The applications of product placement at Turkish cinema: The examples of Cem Yılmaz’s movies.
Facebook aracılığıyla teşhir edilen ve dikizlenen gündelik hayat
The expose and surveillance of daily life on facebook
Türk sinemasında anlatı ve karakter açısından birey
The individual in Turkish cinema within the aspect of narrative and character
Türkiye’deki iletişim araştırmalarında etki paradigması ve izleyici kavramsallaştırması
Media effect and audience conceptualization in the communication research conducted in Turkey
Medya okuryazarlığı geliştiriminde yeni medya platformlarının kullanımı ve bir örnek inceleme: Media smart Web siteleri
The use of new media platforms in developing the media literacy and a case study: Media smart Web sites
2000 sonrası politik Türkiye sinemasında kurmaca – belgesel etkileşimi: Gelecek Uzun Sürer filmi örneği
Interaction between fiction and documentary in Turkey political cinema after 2000: Sample of Gelecek Uzun Sürer
Çağdaş anlatı sinemasında varoluşçuluk: Nuri Bilge Ceylan sineması
Existentialism in contemporary cinema: Cinema of Nuri Bi̇lge Ceylan
Federico Fellini filmlerinde anlatım özellikleri
Expression features in Federico Fellini’s films
Yeni iletişim teknolojileri bağlamında medya okuryazarlığı
Media literacy in the context of new communication technologies
Nuri Bilge Ceylan filmlerinin Bahtin’in kronotop kavramı ile incelenmesi
Analyzing Nuri Bilge Ceylan’s films through Bakhtin’s chronotopes
Atıf Yılmaz filmlerinde kadının temsili
Representation of women in Atıf Yılmaz films
Sinemada milliyetçilik ve estetik: Türk sinemasındaki milliyetçi filmlerin analizi
Nationalism and aesthetic at cinema: The analysis of nationalist movies at Turkish cinema
Türkiye’de televizyonun ilk yıllarına ilişkin sosyo-kültürel bir inceleme
A socio-cultural analysis on the first years of television in Turkey
Etik ve estetik arasındaki diyalektik gerilimde kötülüğün sinemadaki görünümleri
Aspects of evil in cinema: the dialectic conflict between ethics and aesthetics
Almanya’ya göç filmlerinde aile kurumu
Family i̇nstitution in movies of Germany migration
Oyun oynama ihtiyacının sanatsal yaratıya yansıması yönetmen ve filmlerindeki çocuk imgesi bağlamında incelenmesi
Reflection of the desire of game playing in the field of creative art in terms of analiysing directors and their films via child image
Kutluğ Ataman sinemasında ve videolarında kimlik sorunsalı
Identity problematic in the Kutluğ Ataman’s cinema and videoarts
Küreselleşme ve Türk Milliyetçiliği; Milliyetçiliğin medyada işlenişi
Globalization and Turkish Nationalism; process of Nationalism in media
Aile içi iletişim bağlamında Türk ailesinin serbest zamanda medya kullanım pratikleri
Media usage practices of Turkish families in the context of communication within the family
Sosyal medyanın yeni tür kamusal alan yaratması ve toplumsal hareketlere katkıları: Taksim Gezi Parkı olayları örneği
Social media’s creating of a new type of social sphere and its contribution to social movements: The case of Taksim Gezi Parkı resistance
TRT, BBC ve CNN televizyonlarının kurumsal web sayfalarının içerik sunumu açısından analizi
The content presentation analysis of TRT, BBC and CNN official websites
Modernden postmoderne hasta bedenlerin fotoğraf sanatında temsili
From Modern to Postmodern, Representation of Sick Bodies in the Art of Photography
Modern Türk kimliğinin çelişkili görünümleri: Eurovision Şarkı Yarışması ekseninde yazılı basın üzerine bir inceleme (1975-2013)
Incoherent aspects of modern Turkish identity: a research on the printed press covering Eurovision Song Contest (1975-2013)
İnternet güvenliği ve çevrimiçi gizlilik alanlarında yaşanan sorunlar: İnternet ve sosyal medya kullanıcılarının internet güvenliği ve çevrimiçi gizlilik ile ilgili kanaatleri ve farkındalıkları üzerine bir araştırma
Problem encountered in the internet security and online privacy fields: A research about internet and social network users’ opinions and awareness regarding internet security and online privacy
1975 – 1983 döneminde Kuzey Kıbrıs’ta ulus – devlet inşasında kültür politikaları ve kültür pratikleri
Cultural policies and cultural practices in the nation state building process of Northern Cyprus in the the period between 1975 – 1983
Çizgi filmlerde sempatik şiddet olgusu: TRT Çocuk Televizyonu örneği
The phenomenon of sympathetic violence in cartoons: The study of ‘TRT Çocuk’ Television channel
Televizyon ve sinemada gizli reklam ve subliminal mesaj
Hidden advertising and subliminal messages on television and cinema
Medyada haber etiği ve bir siyasi haber incelemesi
News ethics in media and a political newss analysis
1960 – 1990 yılları arasında Amerikan Korku sinemasındaki muhafazakârlık
Conservatism in American Horror cinema between 1960’s to 1990’s
Türkiye’de IPTV’den sosyal TV’ye dönüşüm
Conversion of IPTV to social TV in Turkey
11 Eylül saldırıları ardından Hollywood filmlerinde ‘Doğu’nun temsili: Kara Şahin Düştü, Ölümcül Tuzak ve Operasyon Argo filmlerinin analizi
Representation of the ‘East’ in the Hollywood films after11 september attacks: Analysis of the films Black Hawk Down, The Hurt Locker and Argo
Fatih Akın’ın transnasyonel sinemasında arketiplerin analizi
The analysis of archetypes in the transnational cinema of Fatih Akin
Türk korku sinemasında eski Türk inançları ve İslamiyet’e dair ögeler: Hasan Karacadağ sineması
Turkish believs and Islamic i̇tems i̇n Hasan Karacadağ movies
Toplumsal cinsiyet ve kitle kültürü
Gender and mass culture
1960–1970 arası Türk melodram filmlerinde kadın suçluluğunun namus, kıskançlık, intikam, aşk ve para bağlamında değerlendirilmesi
The evaluation in context of honor, jealousy, revenge, love and money of female criminality in the Turkish melodrama films between the years of 1960-1970
Göç sinemasının kuramsal temelleri: Türk sinemasında iç göç ve Almanya’ya emek göçü örnekleri
Theoretical foundations of cinema of migration: A Case study of labour migration to Germany and internal migration in Turkish cinema
Distopik filmlerde zaman ve mekânın yeniden yaratımı
Recreating of time and space on the dystopic movies
Televizyon ve sosyal medya ilişkisi
The relationship between television and social media
Seçim kampanyalarında nefret söylemi: 2014 yılı partiliderlerinin açık hava konuşmaları
Hate speech i̇n electi̇on campai̇gns: Open ai̇r speeches of party leaders i̇n the year 2014
Popüler kültür ile kültürel elitizm arasında İstanbul ve sinema
Istanbul and cinema between populer culture and cultural elitism
Yeşilçam sinemasında değişen kadın imgesi: Köylü kadının kentli kadına dönüşümü
Changing women image in Yeşilçam cinema: Conversion of peasant women into urban women
Çağdaş tiyatroda dijital gösterim ve medya teknolojisi – ıntermediality
Digital representation and media technology in contemporary theatre – intermediality
Sinemada kültürel unsur olarak dinsel kodların kullanımı:’Beş Vakit’ ve ‘Çile’ (Kreuzweg) filmleri örneği
Use of religious codes as cultural elements in cinema: On the example of ‘Times and Winds’ and ‘Stations of the cross (Kreuzweg) films
Türk televizyon yayıncılığında gastronomi dünyasının yeri
Influence of gastronomy world in the Turkish television broadcasting
Irak ve Şam İslam Devleti’nin yeni medya kullanımı
The new media usage of İslamic State of Iraq and al Sham
Gezi Parkı olaylarının Türkiye Televizyon Ana Haber bültenlerindeki sunum biçimi
Presentation style of Gezi Park events on the Turkish Television News Bulletin
TRT televizyon yayınlarında telif hakları ve ortaya çıkan sorunlar
Copyright at TRT television broadcasting and emerging issues
Bir iletişim formu olarak sosyal medyada fotoğraf paylaşımı: Selfie örneği
Communication as a form of social media photo sharing examples of selfie
Uluslararası medyada İsrail’in 2014 Gazze saldırısının temsili:CNN ve Al-Jazeera kanalları örneği
The representation of İsrael’s 2014 attack on Gaza in the international media: CNN and Al-Jazeera samples
Göz ve kamera bağlamında görüntünün gerçeklik, iktidar ve bakış ile olan ilişkisi
The relationship of the image with reality, power and gaze within the context of eye and camera
Reality programların etkileşimli doğasında postmodern kentin gündelik yaşam dinamikleri
Dynamics of the postmodern city of everyday life in the nature of interactive reality programs
Bir muhalefet dili olarak Gezi Parkı protestolarının söylemi
A discourse analysis of Gezi̇ Park protest
SSCB ideolojisinin Pudovkin filmerindeki temsili
2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminin medya analizi
2014 Presidential election analysis of media
Televizyon muhabirlerinin sosyal medyayı kullanım alışkanlıkları
Social media use habits of television reporter
Türk sinemasında nostalji: 2000 – 2011
Nostalgia in Turkish cinema: 2000 – 2011
Arketipal topografyaların sinematografik düzlemde incelenmesi: Örnek film analizi Dark City
A researchment on archetypal topographies in cinematographic field: A sample analysis on epitome movie Dark City
İktidar-sermaye ilişkilerinde ana akım medya: Gezi Parkı eylemleri ve dijital aktivizm
Mainstream media in the relationships between the power and the capital:Movements Gezi̇ Park and digital activism
Türkiye’de dizi sektörü’nün ekonomi politiği
The poli̇ti̇cal economy of the seri̇es sectors i̇n the Turkey
Türkiye’de medya ve muhafazakar iktidar ilişkileri bağlamında Demokrat Parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi dönemlerine eleştirel bir bakış
In Turkey media and conservati̇sm government of relati̇onDemocrat Party and the justi̇ce and development party of periods cri̇ti̇cal a vi̇ew
Yerli durum komedilerinde tüketim kültürünün yeniden üretimi
Local si̇tcom i̇n agai̇n production of consumer culture
Popüler bir kültür örneği olarak futbol
Football as an example of a popular culture
Bir göstergeler okuması olarak Gezi Parkı eylemleri
A reading of Gezi Park actions as indicators
Gerçekliğin yeniden inşasında görsel efekt kullanımı: Spartaküs televizyon dizisinde mekan inşası
Using of visual effects on reconstructing the reality: bulding of the set for Spartacus tv series
Üç boyutlu (3D) dijital animasyon teknolojisinin TV yayıncılığında kullanımı: ‘Sizinkiler-çatlak yumurtalar’ ve ‘Can’ çizgi film örnekleri
Using three dimensional (3D) digital animaton technology in TV broadcasting: The case of ‘Si̇zi̇nki̇ler-çatlak yumurtalar’ and ‘Can’ cartoons
Siyasal iletişim ve tv reklamları:’30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AKP, CHP ve MHP’nin televizyon reklamlarının içerik analizi’
Poli̇ti̇cal communi̇cati̇on and tv ads:’AKP, CHP ve MHP’s televi̇si̇on adverti̇si̇ng content analysi̇s over the 30 march 2014 Local Electi̇on’
Türk sineması’nda senaryonun yapısal sorunlarının en iyi senaryo ödüllü filmler üzerinden incelenmesi
Study of structure problems of scripts in Turkish cinema patterned on best script awarded films
Türkiye’de seçim kampanyaları döneminde yazılı basında lider eşlerinin konumu
Press coverage of political leaders’ wives during election campaigns in Turkey
TRT’nin televizyon yayınlarının kamu yayıncılığı açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the television broadcasting of TRT in terms of public broadcasting
Gündelik hayatta benlik sunumunun sosyal paylaşım ağı Facebook üzerinden incelenmesi
An analysis of the self presentation in everyday life on Facebook
Türk sinemasında polisiye filmlerde değer temsili
The representation of value in detective films in Turkish cinema
Toplumsal belgesel fotoğraf ve AFSAD örneği
Social documentary photography in case of AFSAD
Harry Potter Ölüm Yadigarları filmlerinde ‘Yadigar’ nesneleri
Deathly hallows objects in the Harry Potter Deathly Hallows films
Türk sinemasında kadının sunumu: Atıf Yılmaz’ın 1980’li yıllarda kadın konusunu ele aldığı film örnekleri
The presentation of the women in Turkish cinema: The samples which Atıf Yılmaz has handled women in 1980s movies
Yeşilçam’da eril kötülüğün tipolojik temsili: Kötü erkek tipleri
Typological representation of masculine evil in Yeşilçam: Types of bad men
Bir auteur yönetmen olarak Fatih Akın sineması
Fatih Akın cinema as an auteur director
Yavuz Turgul Sinemasında mizah ve toplumsal eleştiri
The humor and social criticism in Yavuz Turgul’s Cinema
Kültürel bir değer olarak müzik ve müziğin mitoloji ile olan ilişkisi: Amon Amarth grubuna göstergebilimsel bir yaklaşım
Music as a cultural value and connection between music and mythology:A semiological approach to Amon Amarth
Dijital sanatlarda etkileşimsellik: Türkiye’de etkileşimsel dijital sanatların konumu üzerine bir inceleme
Interactivity in digital arts: An analyses on interactive digital arts in Turkey

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.