X
Menu

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bilim Dalı Tez Konuları 2016

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bilim Dalı Tez Konuları 2016
 • Kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin tıbbi müdahaleden doğan hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeylerinin ölçümü: Ankara – Eskişehir illeri kamu hastaneleri uygulaması

The knowledge level of nurses of their legal and criminal law obligations in connection with their medical interventions – case study: Public hospitals in Ankara and Eskişehir

 • Kamu hastanelerinde merkezi satın alma, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri: Sivas – Kayseri – Tokat – Yozgat örneği

Central procurement system of public hospital, the problems and solution proposals: Sivas – Tokat – Yozgat – Kayseri case

 • Örgütsel bağlılık üzerinde örgütsel güven ve iş tatmininin etkisinin belirlenmesine yönelik bir alan çalışması

A case study towards determining the effect of organizational trust and job satisfaction on organizational commitment

 • Sağlık kuruluşlarında insan kaynakları yönetimini etkileyen faktörler :Manisa hastaneler örneği

Factors affecting human resources management in health organizations: Manisa hospitals sample

 • Yeni liderlik yaklaşımlarının ve liderlerin çatışma yönetimi stratejilerini kullanma düzeylerinin çalışanlar tarafından algılanması: Kastamonu hastaneleri örneği

New leadership approaches and staff perception about levels of strategy using for conflict management of leaders: The case of Kastamonu hospitals

 • Hasta hakları ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personeli ile hastaneye müracaat eden hastaların hasta hakları konusundaki bilgi seviyelerinin ölçülmesi

Patients rights and assessment of the knowledge of the crew of Gölcük Necati Çelik State Hospital and the people whom seek treatment with respet to patient right

 • Sağlık çalışanlarında iş doyumu ve iş doyumunu etkileyen stres faktörleri (Akdeniz Üniversitesi Hastanesi laboratuvar teknikerleri örneği)

Job satisfaction and stress factors affecting job satisfaction for health workers ( the example of the laboratory technicians i̇n Akdeniz University)

 • Sağlık işletmelerinde kurumsal girişimcilik ve performansa etkisi

Corporate entrepreneurship in healthcare institutions and the impact to performance

 • Ankara’da bir vakıf Üniversitesine bağlı semt polikliniğine başvuran hastaların tamamlayıcı sağlık sigortasına bakış açılarının değerlendirilmesi

 

 • Aile hekimliği dünya ve Türkiye uygulamaları: Aile hekimliğinde hekim-hasta ilişkisinde iletişimin rolü ve tarafların memnuniyeti üzerine etkilerinin incelenmesine yönelik bir alan araştırması

Family practice world and turkey applications: A field research on the analysis of the role of communication and satisfaction of the parties in doctor-patient relationship in family practice

 • Türkiye’den medikal turizm kapsamında hizmet alan hastaların memnuniyetlerinin belirlenmesi: Ankara ili örneği

Determination of satisfaction level the patients who get service within scope of medical tourism in Turkey: Ankara province example

 • Sağlık çalışanlarında iş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi (Antalya Atatürk Devlet Hastanesi) hemşireler örneği

Health workers job satisfaction and life satisfaction in the health sector, particularly hospitals

 • Sağlık yöneticilerinin yaşam kalitesinin belirlenmesi: Ankara ili örneği

Determination of quality of life of healthcare executives: Example of Ankara

 • 60 Yaş ve üzeri bireylerin yaşlı hizmet metkezini tercihleriyle yaşam kaliteleri ve sosyo kültürel demografik özelliklerinin ilişkisi: Bir araştırma

The research on relationship between quality of life, socio-cultural and demographic characteristics of seniors benefit from elderly services centre

 • Toplam kalite yönetimi algısının bireysel performansa etkileri üzerine sağlık çalışanları uygulaması

The perception of total quality management effects on individual performance practice of health care workers

 • Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde performansa dayalı ek ödeme sisteminin sağlık personelinin motivasyon ve hizmet kalitesine olan etkisinin Bursa örneğinde incelenmesi

The discription in Bursa sample of the ministry of health public hospital additional payment system performance and effects on health personel motivation quality of the effect

 • Çalışanların örgütsel bağlılık ve iş tatmin düzeylerinin incelenmesi: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde bir alan çalışması

Investigating organisational commitment and job satisfaction levels of the employees: An empirical study in Kahramanmaraş Necip Fazıl City Hospital

 • Tükenmişlik, stres ve sağlık çalışanları

Burnout, stress, healt care workers

 • Hemşirelerde tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi: Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Organizational commitment of burnout syndrom and effectsof i̇ntention to leave in the nurses, for example: Ankara DIşkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, health institutions management, master’s thesis,2015.

 • Sağlık çalışanlarında örgüt güvenlik iklimi ve çalışan güvenliği arasındaki illişkinin incelenmesi: Bir alan çalışması

A study on the correlation between safety climate culture and healthcare workers’ safety conditions: A field research

 • Türkiye ve Filistin’de sağlık belirleyicileri konusunda inanç ve tutumlar: Ankara ve Nablus örneği

Beliefs and attitudes regarding determinants of health in Turkey and palestine: The case of Ankara and Nablus

 

Share
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.