X
Menu

Sağlık Kurumları Yönetimi Tez Konuları 2016

Sağlık Kurumları Yönetimi Tez Konuları 2016
 • Sağlık kurumlarında kurumsal itibar algısı

Perception of corporate reputation in health services

 • Sağlık kurumlarında kadın yöneticilere yönelik tutumların değerlendirilmesi: Bir kamu hastanesi örneği

Assessment of attitudes towards women managers in health institutions: A public hospital example

 • Hemşirelerde duygusal zekâ ve liderlik davranışları algısı: bir kamu hastanesinde uygulama

Emotional intelligence and leadership behavioral perception for nurses: the case for public Hospital

 • Personel güçlendirme: hastane yöneticileri üzerinde bir araştırma

Personnel empowerment: AN investigation on hospital managers

 • Sağlıkta hizmet kalitesinin değerlendirilmesi: bir eğitim araştırma hastanesi uygulaması

Evaluati̇on of the servi̇ce quali̇ty i̇n health: an appli̇cati̇on at A trai̇ni̇ng research Hospi̇tal

 • Sağlık yöneticilerinin çocuk ihmal ve istismarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyleri

Knowledge and awareness levels of health managers whi̇ch toward to chi̇ld abuse and neglect

 • Hastane idari personelinin örgütsel güven ve örgütsel bağlılık düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi

Examination of the impact of the hospital administrative staff’s organizational trust and organizational commitment levels on their intention to quit

 • Ankara ili Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 2008-2013 dönemi finansal performansının oran analizi ile incelenmesi

Evaluation of financial performance with ratio analysis of Health Ministry hospital in Ankara among 2008-2013

 • Hastane yöneticilerinin sağlık bilgi teknolojilerine yönelik tutumlarını etkileyen bireysel ve örgütsel faktörlerin belirlenmesi

Determination of individual and organizational factors which effect attitudes of hospital managers’ towards health information technologies

 • Ameliyathanede hataların azaltılmasında ekip kaynak yönetimi yaklaşımı: Bir eğitim araştırma hastanesi örneği

Crew resource management approach for reducing errors in operating room: an example of training and research hospital

 • Tıbbi cihaz kullanıcılarına yönelik ‘tıbbi cihaz kalibrasyonu genel değerlendirme formu’ geliştirilmesi

Development of an ‘medical device calibration general evaluation form’ for medical device users

 • Yaşlı bakım ve hizmetleri yönetimi konusunda bir araştırma

A study on providing care for elderly and assistance management

 • Sağlık hizmetlerinin kalitesi ile hastane bilgi sistemleri ilişkisi

The relation between qality of health services and hospital information systems

 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde işlem maliyetleri, fatura bedelleri ve teşhis ilişkili gruplara dayalı maliyet analizi

Cost analysis based on transaction costs, charges& billing diagnostic related groups (DRG) at Ankara Training and Research Hospital

 • Hastane yöneticilerinin stratejik yönetim araçları bilgi ve kullanım düzeyleri üzerine bir araştırma

A research on the information and usage level of strategic management tools in healthcare organizations

 • Aile hekimlerinin periyodik muayene rehberine yönelik bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

The evaluation of family physicians’ knowledge attitude and behaviours towards periodic examination guidelines

 • Sağlık kurumlarında lider-üye etkileşim düzeyi ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

The evaluation of the relationship between leader-member exchange and organizational citizenship behavior in healthcare organizations

 • Türkiye’deki sağlık yönetiminin mevcut durumu ve geleceğine dair nitel bir çalışma

A qualitative study regarding current situation and future of health management in turkey

 • Geri ödemede referans fiyatlandırmanın hipertansiyon ilaç harcamalarına etkileri: 2007 – 2012 dönemi değerlendirmeleri

Effects of reimbursement reference pricing in hypertension pharmaceutical expenditure: 2007 – 2012 period evaluation

 • Fenilketonüri tarama programını yürüten hemşire ve ebelerin bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve programın etkinliği hakkındaki görüşleri

Determination of the level of knowledge of nurses and obstetricians operating phenylketonuria screening program and their opinions about the efficiency of the program

 • Türkiye sağlık sisteminde finansal sürdürülebilirlik: Paydaş görüşleri ve değerlendirmeleri

Financial sustainability in Turkey’s health system: Views and assessments of stakeholders

 • Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yönetimi

Management of occupational health and safety systems

 • Diyabet hastalarının tedaviye uyum düzeyleri ile sağlık hizmeti kullanımı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler

Factors affecting adherence to treatment and health care utilization and quality of life of patients with diabetes

 • Sağlık Bakanlığı’ndaki nitelikli personel devrinin nedenlerine ve önlenmesine yönelik nitel bir çalışma

A qualitative research aimed at causes and prevention of qualified personnel turnover in ministry of health

 • Hastanelerde birim maliyet analizi ve Ankara Üniversitesi ibni sina hastanesi’nde bir uygulama

Unit cost analysis in hospitals and an application in Ankara University ibni sina hospital

 • Aile hekimliği sisteminde çalışanların aile hekimliği uygulamasına yönelik görüş ve önerileri

The opions and recommendaiions of employees working in family medicine system about family medicine practice

 • Hastane çalışanları arasında sağlık sorunları nedeniyle yaşanan işte var olamama ve işe devamsızlık davranışı ile maliyetini etkileyen faktörlerin incelenmesi

Investigating factors affecting behavior and cost of presenteeism and absenteeism living among health professions

 • Ağız ve diş sağlığı hastalarında yaşam kalitesinin incelenmesi

Evaluation of quality of life in dental patients

 • Hastanelerde i̇ş yüküne dayali personel i̇htiyacini belirleme: Kocaeli örneği

Applying Workload Indicators of Staffing Need (WISN) in hospitals: Example of Kocaeli

 • Sağlık sisteminde dış kaynaklardan yararlanma: T.C. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarının değerlendirilmesi

Outsourcing in health care system: evaluation of outsourcing practices at T.R. ministry of health hospitals

 

Share
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.