X
Menu

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tez Konuları 2016

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tez Konuları 2016

 

 • Neoliberalizm, AKP ve kamu alımları düzeni: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve değişiklikleri üzerine bir inceleme
 • Neoliberalism, AKP and public procurement order: A study on Public Procurement Law numbered 4734 and its amentmends
 • Western perception of kadro movement
 • Kadro hareketinin batı algısı
 • Türkiye’de sosyal yardımların belediyeler üzerinden yerelleşmesi süreci: Ankara örneği
 • Processing of social assistance at the hands of municipalities in Turkey: Instance of Ankara
 • Amilcar Cabral’s political ideas and their influence on cape verdean independence

 

 • Osmanlı Devleti döneminde yazılan siyasetnamelerde adalet, ahlak ve nizam düşüncesi üzerine bir inceleme
 • A treatise on the concept of justice, ethics and social order in Ottoman siyasetnames
 • Etiyopya’da enerji sorunu: Addis Ababa örneği
 • Energy problems in Ethiopia: The case of Addis Ababa
 • Military in modern republican theory
 • Modern Cumhuriyetçilik teorisinde silahlı kuvvetler
 • Seçmen davranışı ve yerel seçimler: Yerel seçimlerde Muş Merkez ilçedeki seçmenlerin oy kullanma davranışının incelenmesi
 • Behaviour of voters and local elections: Examinaton of voting behaviour of voters in Central district of Muş in local elections
 • Sakin kent (Cittaslow) üyeliğinin kamusal mekânlara etkisi: Türkiye’deki sakin kentler üzerine bir inceleme
 • The effect of the slow city (Cittaslow) membership on public spaces: An analyze on slow cities in Turkey
 • Mahalle ve Türkiye’de mahalle muhtarlığı
 • Neighborhood and neighborhood authority (Muhtarlık) in Turkey
 • 5227 sayılı Kanun’un incelenmesi ve bu kanunun öngördüğü yerelleşme sisteminin 6360 sayılı Kanun’la karşılaştırılması
 • Examination of the Law No. 5227 and No. 6360 of the Law as prescribed by the law of the decentralization system comparison
 • Vesayet makamı olarak mülki idare amirliği: Uygulama ve yargı içtihatları bağlamında bir inceleme
 • Guardianshi̇p authority as the civil administration: Practice and context a study of judicial precedent
 • Türkiye’de metropoliten şehir yönetiminde değişim ve dinamikler: Samsun Büyükşehir Belediyesi örneği
 • Changes and dynamics of metropolitan city governance in Turkey:Samsun Metropolitan Municipality sample
 • İtalyan sömürge yönetimi ve Etiyopya’nın direnişi
 • Italian colonial administration and Ethiopian resistance
 • Opening the blackbox: The transformation of the Turkish Military
 • Karakutuyu açmak: Türk Silahlı Kuvvetlerinde dönüşüm
 • Azerbaycan kamu yönetiminde e-devlet uygulamaları
 • E-government implementations in public administration of azerbaijan
 • Gönüllülük, gönüllü kuruluşlar ve devlet arasındaki iş birliği: Americorps örneği ve Türkiye için bir model önerisi
 • Volunteering, voluntary organizations and state collaboration: the case of Americorps and a model for Turkey
 • Kars dernekleri üzerine bir çalışma: SODES projelerinin derneklere etkisi
 • A study on the associations of kars: the impact of the SODES projects to associations of Kars
 • Örgütsel adalet bağlamında mobbing olgusunun incelenmesi
 • Examining the concept of mobbing in the context of organizational justice
 • Lozan’dan günümüze Êzidiler ve Süryaniler
 • Lousanne, Ezi̇di̇s and Syri̇ans
 • The trade unions during the february 28 period
 • 28 şubat sürecinde sendikalar
 • Gender and the formation of late modern national subjectivity in Turkey: Islamic and Kurdish women in local politics
 • Toplumsal cinsiyet ve Türkiye’de geç modern milli öznelliğin inşası: Yerel siyasette İslami ve Kürt kadınlar
 • Türk askeri yönetiminin dönüşümü: Osmanlı’dan 1980’lere

 

 • Belediyelerin altyapı hizmeti sunumunda vatandaş memnuniyeti: Anamur Belediyesi örneği
 • Citizen satisfaction with municipal services delivery infrastructure: The case of the Municipality of Anamur
 • Kamu hastanelerinde çalışanlara beyaz kod uygulaması: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir uygulama
 • White code practice in public hospital: An application in Aydın Hospital Gynaecology and Children’s diseases department
 • Ulus ve ulusçuluğa ekonomi-politik yaklaşım: kuramsal bir inceleme
 • A political economy approach to nation and nationalism: a theoretical review
 • Siyasi bir ideoloji olarak muhafazakârlık ve Türkiye’de muhafazakâr – demokrat siyasal kimliğiyle AK Parti
 • As a political ideology conservatism and with its conservative-democrat political identity in Turkey: Justice and Development Party (AK Party)
 • Afet riski nedeniyle kentsel dönüşüm: İzmir örneği
 • Urban renewal owing to disaster risk: The case of Izmir
 • Hannah Arendt’s conceptualizations of evil
 • Hannah Arendt’in kötülük kavramsallaştırması
 • Türkiye’de 2014 Yerel Seçimlerinde e-demokrasi uygulamaları
 • E-democracy applications in Turkey during 2014 Local Elections

 

 • 2016 © ULUSAL TEZ MERKEZİ

 

 

Share
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.