X
Menu

Sosyal Medya Tez Konuları

Sosyal Medya Tez Konuları
Sosyal medyada pazarlama: Sosyal medyada kullanıcı motivasyonunun üniversite öğrencilerinin sosyal medya pazarlama algısına ilişkin bir uygulama
Social media marketing: An application of the effect of social media motivation on university students’ perception of social media marketing
Örgütlerde sosyal medya kullanımı: Sosyal medya algıları, amaçları ve kullanım alışkanlıkları
Social media use in organizations: social media perceptions, objectives and habit of use
Sosyal medya kullanıcılarının kişilik özellikleri, kullanım ve motivasyonlarının sosyal medya reklamlarına yönelik genel tutumları üzerindeki rolü: Facebook üzerine bir uygulama
Exploring the effects of personality traits, usage and motivations of social media users on their general attitudes towards social media advertising: A research on Facebook
Sosyal medyada siyasal iletişim: 2011 Genel Seçimlerinde iktidar ve anamuhalefet partilerinin sosyal medya stratejileri
Political communication in social media: social media strategies of the ruling and opposition parties’in 2011 General Elections
Yerel politikacıların sosyal medya kullanımı: Büyükşehir belediye başkanlarının günlük sosyal medya kullanımlarının incelenmesi
The social media use of local politicians: The research on the daily social media use of municipality mayors
Sosyal medya ve demokrasi ilişkisi: Türkiye’de sosyal medyanın katılımcı demokrasiye etkisi üzerine bir alan araştırması
Relationship between social media and democracy: A field study on the effect of social media on the participatory democracy in Turkey
Halkla ilişkilerde sosyal medya kullanımı ve sosyal medyada pazarlama: Bizce Tanıtım Halkla İlişkiler Ajansı ve Sesli Harfler Dijital Reklam Ajansı örneği
Using social media in public relations and social media marketing: Bizce Tanıtım Public Relations Agency and Sesli Harfler Digital Advertising Agency Sample
Meslek li̇sesi̇ öğrenci̇leri̇ni̇n sosyal medya kullanim amaçlari i̇le eği̇tsel sosyal medya kullanimlarinin değerlendi̇ri̇lmesi̇
Vocational high school students ‘learning to use social media sites assessment of educational use of social media
Sosyal medyada mobil etiketleme farkındalığı: Sosyal medya tüketicileri üzerinde bir araştırma
The awereness of mobile tagging in social media: A study on social media consumers
Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri: Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma
The effects of social media on consumer behaviors: A research on social media users in Turkey
Kurumsal iletişim aracı olarak sosyal medya optimizasyonu: Türkiye’deki işletmelerin sosyal medya optimizasyon çalışmaları
Social media optimisation as corporate communication tool: Business’ social media optimization practices as corporate communication tool
Sosyal medyanın gelişimi ve iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları
Development of social media and social media usage habits of communication faculty students
Sosyal medyanın pazarlama iletişiminde kullanılması
Sosyal medyanin pazarlama i̇letişiminde kullanilmasi
Sosyal medya kullanımının rekreasyon eğilimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi
Examination of social media using individuals’ recreation tendencies
Sosyal medya reklamlarında tüketici algılamaları ile satın alma niyeti ve ağızdan ağıza iletişim arasındaki ilişki
Consumer perceptions with purchase intention and word of mouth relation in social media advertising
Sosyal medya kullanımının üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi
The effect of using social media on collage academic success and attitude
Sosyal medya ve ağlarda viral pazarlama etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
Viral marketing effects on social media and networks: Determining the perspectives of university students
Sosyal medyanın KOBİ’lerin tutundurulmasındaki rolü: Ege İhracatçılar Birliği’ne kayıtlı firmalar üzerine bir çalışma
Social media adoptation of SME’s in their promotion: An emprical study to Ege İhracatçılar Birliği members
Otel işletmelerinde sosyal medyanın müşteri e-sadakati üzerine etkisi: Facebook örneği
Impact of social media on customer e-loyalty at hotel enterprises: Facebook case
Gezi Parkı protestolarında sosyal medya etkisi
Social media impact on Gezi Park protests
Sosyal medya mesajlarında müşteri memnuniyetinin fuzzy sentiment analizi ile ölçülmesi
Measuring the customer satisfaction via fuzzy sentiment analysis on social media messages
Sosyal medyanın bütünleşik pazarlama iletişimi üzerindeki etkileri
The impact of social media on integrated marketing communications
Sosyal medyadan elde edilen büyük veri baz alınaraksosyal olay analizi gerçekleme
Performing social events analysis based on big data derivedfrom social media
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullandıkları dil ile sosyal medya ortamında kullandıkları dilin karşılaştırılması: Facebook örneği
The comparison of 8th grade primary school students language usage in Turkish courses and on social media platform (e. g Facebook paltform)
Sosyal medyada yayılan olumsuz viral pazarlama (e-Wom) iletilerinin paylaşımlarında benliğin etkisi
The effect of the ego in sharing the content of the negative viral marketing spread through social media (e-om)
Geleneksel medyanın gündem belirlemesinde sosyal medyanın etkisi: Soma örneği
The effect of social media on media of agenda setting: The instance of Soma
Belediyelerin halkla ilişkiler uygulamalarında internetin ve sosyal medyanın kullanımı: Konya merkez ilçe belediyeleri üzerine bir inceleme
The usage of the internet and social media in public relations applications of municipalities: A case study on district municipalities of Konya
Tüketici sosyalleşmesi bağlamında sosyal medyanın materyalizm ve gösteriş tüketimi üzerindeki etkisi: Antakya örneği
The impact of social media on materialism and conspicuous consumption in context of consumer socialization: A case of Antakya
Online satış platformlarında müşteri ilişkileri yönetiminin performansa etkisi üzerinde sosyal medya kullanımının rolü: Sosyal müşteri ilişkileri yönetimi (Sosyal CRM)
The role of social media usage over the effect of customer relationship management in performance for online sales platforms: Social customer relationship management (Social CRM)
Butik otel pazarlaması: Türkiye’de Butik otel pazarlamasındasosyal medya kullanımı üzerine bir araştırma
Üniversite gençliğinin iletişim ahlakı açısından sosyal medyaya bakışı
The views of university youth about social media in terms of communication ethics
Sosyal medyada eğitim hizmetleri pazarlaması: Okan Üniversitesi örneği
Educational services marketing in social media: Okan University example
Öğrencilerin algılarına göre üniversite tercihinde sosyal medyanın yeri
Role of social media in choice of university with regard to student perception
Sosyal medya kullanıcılarının sanal uygulamaları satın alma davranışları: Türkiye ve Almanya karşılaştırması
Virtual applications buying behavior of social media users: The comparison on Turkey and Germany
Sosyal medyanın kamu diplomasisi bağlamında incelenmesi
Revi̇ew of soci̇al medi̇a regardi̇ng publi̇c di̇plomacy
Sosyal medyanın markaya yönelik tutum ve satın alma niyetine etkileri
The effects of social media on attitude towards brand and purchase intention
Fen bilgisi öğretmen adaylarının, bir öğrenme ortamı olarak sosyal medyayı kullanmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi
The investigation of the attitudes of elementary science pre-service teachers toward using social media as a learning environment
Marka kişiliği algısı: Sosyal medya markaları üzerine üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma
Perception of brand personality: A search about social media brands on undergrad
Sosyal medyanın tüketici satın alma karar sürecine etkisi: Elazığ ili örneği
The effect of social media on consumer purchase decision process: The case of Elazıg province
Sosyal medya sayfalarının müşteri sermayesi üzerine etkilerinin incelenmesi
An examination of impacts social media pages on customer equity and purchase intention
Sosyal medyanın tesettür giyimi tercih eden tüketicilerinin satın alma davranışlarına etkisi
Social media tesettur wear choose the effects of the consumer buying behaviour
Eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri
Opinions of teachers and school managers on the use of social media in education
Louis Althusser’in Devletin İdeolojik Aygıtları adlı eseri bağlamında, günümüzde sosyal medya ve iktidar ilişkilerinin sosyolojik analizi
Today sociological analysis of the social and power relations Louis Althusser’s Ideological Apparatus of the State in the context of his work
30 mart 2014 yerel seçimlerinde, geleneksel medya ve sosyal medya haberciliğinin karşılaştırılması: Posta ve Zaman gazetesi örneği
A comparison between traditional media and social media journalism in march 30, 2014 local elections: Cases of Posta and Zaman newspapers
E-belediye faaliyetlerinde sosyal medya kullanımının etkilerinin e-yönetişim bağlamında incelenmesi
Analysing effects of the usage of social media in emunicipalityactivities in the context of e-governance
Sosyal medyada oyunlaştırma uygulamalarının kullanım motivasyonuna etkileri
Motivational impact of gamification on social media engagement
Sosyal medya ve kutuplaşma
Social media and polarization
Sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin siyasal katılım davranışlarına etkisi
The effects of social media on political participation behavior of university students
Siyasal iletişimde basın ve sosyal medyanın rolü: 2014 yerel seçimleri örneği
The role of press and social media in political communication: 2014 local elections case
Turizm pazarlamasında sosyal medyanın rolü: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
The effect of social media on tourism industry: A study on university students
Sosyal medyanın ülke imajinda kullanımı: Kenya örneği
The use of social media in country image:A case of Kenya
Sosyal medyada din algısı (Twitter örneği)
Perception of religion in social media (Twitter example)
İnsan kaynakları temininde sosyal medyanın kullanımı ve konuya ilişkin bir araştırma
The usage of social media in recruitment and a releated research
Toplumsal hareketler ve sosyal medya kullanımı çerçevesinde ‘Taksim Gezi Parkı Eylemi’
Within the framework of social movements and use of social media ‘Taksim Gezi Park Protests’
Depresif belirtilerle başvuran ergenlerde sosyal medya kullanımının incelenmesi
Investigation of social media usage of adolescence admitted with depressed symptoms
Sosyal medya kullanıcılarında dijital kimlik olgusu ve toplumsal olaylar bağlamında incelenmesi
A case study in social media users of digital identity in context and social events
Sosyal medyanın suskunluk sarmalı kuramı açısından incelenmesi: Twitter üzerinden ‘çözüm süreci’ ve ‘nükleer enerji’tartışmaları
Researching social media from the spiral of silence theory perspective: Discussions about ‘solution process’ and ‘nuclear energy’ on twitter
Ergenlerin sosyal medya tutumlarının kişisel gelişimleri üzerine etkileri
The impact of social media behaviors to adolescents’ personal development
Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ve bunun satın alma davranışlarına etkisi
Social media usage of college students and its impact on their buying behavior
Türkiye’deki konuşmalarda Suriyeli sığınmacıların sosyal inşası: Sosyal medya ve açıklayıcı repertuarlar
Social construction of Syrian refugees in daily talk conversation in Turkey: Interpretative repertoires and social media
Marka oluşturma sürecinde sosyal medyanın işlevi
Role of social media in the process of brand creating
Sosyal medyanın işe alım süreci üzerindeki rolü ve etkisi: İstanbul Avrupa Bölgesi perakende sektöründe bir uygulama
Social media recruitment process impact role of İstanbul a European Region and applications in the retail sector
Sosyal medyanın yeni tür kamusal alan yaratması ve toplumsal hareketlere katkıları: Taksim Gezi Parkı olayları örneği
Social media’s creating of a new type of social sphere and its contribution to social movements: The case of Taksim Gezi Parkı resistance
Sosyal medyanın siyaset ve kamuoyunu yönlendirmedeki rolü
The role of social media on politics and public guidance
Üniversitelerde halkla ilişkiler: Kurumsal web sayfaları ve sosyal medya uygulamaları üzerine bir değerlendirme
Public relations in universities: An assessment about use of corporate web sites and social media
Siyasal katılım sürecinde sosyal medyanın rolü ve etkileri
Role and effects of social media on the political participation process
Siyasal iletişim kampanyalarında yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı: ‘2015 Genel Seçimleri dönemi Web sayfaları ve sosyal medya kullanımları’
Use of new communication technology i̇n political communication campaigns: ‘Web pages and social media usage i̇n 2015 General Elections’
Sosyal medyanın kamuoyu oluşturma ve siyasal katılma üzerindeki etkileri:Kuramsal ve ampirik bir analiz
The impact of social media on creating public opinion and political participation: A theoretical and empirical analysis
Kamu idareleri ve kuruluşlarında sosyal medya: Kavramsal ve ampirik bir çalışma (Türkiye örneği)
Social media in public administrations and institutes: Aconceptual and empirical study (Sample of Turkey)
Sosyal medya ve yurttaş gazeteciliği: Gezi Parkı eylemleri üzerine bir inceleme
Social media and citizen journalism: A research on ‘Gezi̇ Park’ events
Sosyal medyanın politik pazarlamaya etkisi
The impact of social media on political marketing
Modern Türk şiirinin yeni araçlarla ilişkisi: Sosyal medya örneği
Relation of modern Turkish poem with new tools: The sample of social media
KOBİ lerde sosyal medya kullanımı: Erzurum ili üzerine inceleme
Use of social media in smes: Erzurum on the review
Metin madenciliği yöntemleri ile sosyal medyadan toplanan fotoğraflı paylaşımların, metin-fotoğraf eşleşmesinin incelenmesi
Text fotograph match analysis with text data mining technics for compiled posts which include fotograph through social media
Bir iletişim formu olarak sosyal medyada fotoğraf paylaşımı: Selfie örneği
Communication as a form of social media photo sharing examples of selfie
Fiziksel çevrenin kamusal alan kullanımına olan etkisinin davranış örüntüleri kavramı üzerinden sosyal medya aracılığıyla incelenmesi: Caddebostan Sahili alan çalışması
The impact of the physical environment on the use of public space through behavior patterns via social media: Case study of Caddebostan Coastline
Sosyal medyanın viral (elektronik ağızdan ağıza) pazarlama faaliyetleri ve tüketici satın alım niyetine etkileri
The effects of social media on viral (electronic word of mouth) marketing activities and consumer purchase intention
Sosyal medyada Facebook üzerinden sahte sınıf oluşumu ve sınıf atlama
Creating a pseudo-class through Facebook and climbing social ladder in the social media
Televizyon ve sosyal medya ilişkisi
The relationship between television and social media
Siyasal seçim kampanyalarında ınternet ve sosyal medya kullanımı: USA – Demokrat Parti – Türkiye Ak Parti örneği
Poli̇ti̇cal electi̇on campai̇gn use of internet and soci̇al medi̇a: Instance of USA – Democrati̇c Party (DP) – Turkey Ak Party (AKP)
Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
Social media addiction: A Research on university students
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı kapsamında sosyal medya (Facebook örneği)
Uses and gratifications theory within the scope of social media (Facebook sample)
Hizmet sektöründe çalışan büro personelinin sosyal medya kullanım alanları ve düzeylerinin iş doyumu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi (Ankara ili uygulama örneği)
Determi̇nati̇on of the effects on the work sati̇sfacti̇on for soci̇al medi̇a usage area and levels of the offi̇ce employees worki̇ng i̇n servi̇ce sector (Ankara province of appli̇cati̇on examples)
Sosyal medya tercihlerinde kullanıcıyı etkileyen faktörler
Factors affecting the user in social media choices
Sosyal medya ve siyaset ilişkisinin müzakereci ve agonistikdemokrasi yaklaşımları çerçevesinde analizi: Türkiye’de 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Twitter kullanımı
The analysis of the relationship between social media andpolitics in terms of deliberative and agonistic democracy perspectives: The use of Twitter during the 2014 Presidential election process in Turkey
Sosyal medyada yer alan pazarlama faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkileri
The impacts of social media marketing activities on society
Sosyal medyada otosansür: Facebook örneği
Self-censorship in social media: Facebook sample
Sosyal medyada reklam kullanımı örneği olarak yerli reklamların incelenmesi
Inspection of domestic advertisement as an example of advertisement use in social media
İnsan kaynakları yönetiminde örgütsel değişim açısından sosyal medyanın etkileri
The effects of soci̇al medi̇a i̇n terms of organi̇zati̇onal change in human resources management
Kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde sosyal medya kullanımı: Sakarya Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma
Utilization of social media within the framework of the teory of ‘uses and satisfactions’ : A research on the students at University of Sakarya
30 Mart 2014 Ankara Büyükşehir Belediyesi yerel seçimlerinde siyasi partilerin sosyal medya çalışmaları
Social media usage of political parties on 30 March 2014 local election in Ankara Metropolitan Municipality
Popüler kültürün oluşmasında ve aktarılmasında sosyal medyanın rolü
The role of social media in the formation and transferred of popular culture
Gündem belirleme kuramı çerçevesinde siyasal karar verme sürecine sosyal medya etkisinin incelenmesi
Research of the social media effects to the political decision making process within the frame of agenda setting theory
Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin müşterinin algıladığı değer bileşenlerine etkisi üzerine ampirik bir çalışma
The effect of social media marketing activities on the drivers of customer equity – an empirical study
Sosyal medyada simgesel şiddet: Ekşi Sözlük örneği
Symbolic violence on social media: Example of Ekşi Sözlük
Küreyerel fotoğrafa özdüşünümsel bir yaklaşım: Bir sosyal medya tasarımı
A self-reflexive approach to glocal photography: A social medium design
Etkin kriz yönetiminde sosyal medyanın rolü ve önemi
Sosyal medyada pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin marka bilinirliliğine etkisi üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma
The effects of social media marketing activities to consumer’s trademark awareness: A study on university students
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Spor kulüplerinin sosyal medya aracılığı ile taraftarları üzerinde marka sadakati oluşturma çalışmalarının değerlendirilmesi
A study on creating brand loyalty through social media activities of Beşiktaş, Fenerbahçe and Galatasaray sports clubs
Öğrencilerin okul dışı sosyal medya kullanım amaçlarının öğrencilerin ders başarılarına etkisi
The effect on out of school lessons success for students of social media usage purpose

Uyarı : Bu Blogda yer alan Tüm Tez Konu Başlıkları Yök Tarafından onaylanmış Tezlerden derlenmiştir. Bu konu başlıkları, ilgili alanda Tez/Proje/Makale hazırlayanlar için Fikir ve örnek olması amacıyla hazırlanarak Bu blogda yayınlanmıştır. Bu başlıklara https://tez.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.