X
Menu

SOSYOLOJİ TEZ KONULARI

SOSYOLOJİ TEZ KONULARI
Sürgün edilmiş topluluklarda etnik sınırlar ve kimlik: Türkiye’de ve ABD’de yaşayan Ahıska Türklerinin karşılaştırmalı analizi
Ethnic boundaries and identity in exiled communities: Comparative analysis of Ahıska (Meskhetian) Turks in Turkey and in the US
Yeni toplumsal hareketler: Validebağ direnişi örneği üzerinden çevre hareketleri
New social movements: The case of Validebağ resistance in terms of environmental movements
Farklı sosyal kategorilerden kadınların toplumsal cinsiyet algıları
Gender perceptions of women from different social categories
Yoksulluğun bir nedeni olarak kamusal sosyal yardımlar: Sivas Merkez ilçe örneği
Public social welfare as a reason of the poverty: Example of Central district of Sivas
Televizyon ve internetin gençlerin sosyalleşmesindeki rolü: Gazi Üniversitesi örneği
The role of television and the internet in the socialisation of the youth: In the case of Gazi University
Sosyolojik açıdan suç korkusu ve yaşam memnuniyeti: Mersin ili örneği
Fear of crime and life satisfaction from a sociological perspective: Province of Mersin
Göç ve aidiyet bağlamında Bulgaristan göçmenlerinde kimliğin yeniden inşası: Mersin örneği
The identity reconstruction of Bulgarian immigrants in the context of migration and belonging : Example of Mersin
Kentsel dönüşümün sosyo-kültürel dinamikleri: Konya örneği
Socio-cultural dynamics of urban renewal: Case of Konya
İngilizce yeterliliğinde sosyo – ekonomik ve kültürel faktörler: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi örneği
Socio-economic and cultural factors in English proficiency: Bilecik Şeyh Edebali University case
Turizm sektöründe duygusal emek sömürüsünün koşulları ve sonuçları: Otel işletmeleri üzerine bir çalışma
The conditions and results of emotional labor exploitation in tourism sector: A study on hotel businesses
Siyasal alanda erkekliğin inşası: Kürt siyasi hareketinde cinsiyetin yeniden konumlanışı
Construction of masculinity in the political sphere: Re – positioning of gender in Kurdish political movement
Liderler, kurumlar ve süreçler bakımından Türkiye’de siyasal güven: Sosyolojik nicel bir araştırma
Leaders, political institutions and processes in terms of poli̇ti̇cal trust in Turkey: A quantitative sociological research
Kadın cinayetleri: Eşini öldüren erkekler üzerine bir araştırma
Femi̇ci̇de: A study on the men who ki̇lled hi̇s wi̇fe
Küreselleşme sürecinde kimliksizlik
Non-identity in the process of globalization
Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal beceri ve okula yönelik öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Observation of the relationship between the social skills and anger level for secondary school students
Popüler Türk sinemasında hegomonik erkeklik veeşcinsellik
Hegomonic masculinity and homosexuality in popular Turkish cinema
Türkiye’de dezavantajlı grupların meslek hayatına katılımı: İstanbul’da LGTBTİ bireyler
The participation disadvantages groups’ careers in Turkey: LGTBI individuals in Istanbul
Hak yaratmak: Deleuze felsefesinde hayat ve içtihat
Creating right: Life and jurisprudence in Deleuze’s philosophy
Türkiye’deki kürt siyasal hareketinde sivil itaatsizlik
Civil disobedience in kurdish political movement in Turkey
Yoksulluk kültürü ve sosyal dayanışma geleneği: Yunus Emre Kültür Vakfı örneği
Culture of poverty and tradition of social solidarity: Sample of Yunus Emre Culture Foundation
Liseli gençlerde suç mağduru olma korkusu: Ankara örneği
Fear of crime among high school youth: A case of Ankara
Sağlığın McDonaldlaştırılması: Türkiye’de sağlık alanında yapılan düzenlemeler bağlamında bir inceleme
McDonaldization of health: An analysis on regulations within the context of healthcare field in Türkiye
Türkiye’de ‘Sivil itaatsizlik’ üzerine sosyolojik bir inceleme: Sivil Cumalar örneği
A sociological analysis of the civil disobedience in Turkey: The case of Civil Jumu’ahs
Rehabilite edici bir ceza infaz türü olarak Probation üzerine sosyolojik bir analiz
Sociological analysis of Probation as a rehabilitative punishment system
Yabancılaşma ve Erich Maria Remarque’ın eserlerinde yabancılaşma olgusu
Alienation and concept of alienation in the works of Erich Maria Remarque
Disiplinler arası etkileşim bağlamında çağdaş siyaset teorisindeki alternatif yeni toplumsal hareket açıklamalarının sosyolojik analizi
The sociological analysis of the alternative new social movement descriptions on contemporary political theory in the context of interdisciplinary interaction
İlköğretim öğrencilerinde teknoloji kullanımı eksenli yabancılaşma: Düzce Merkez ilçe örneği
Technology axis alienation in secondary and primary school students: The sample of the Centre district of Düzce
Uyuşturucu madde kullanmak suretiyle denetimli serbestlik tedbiri alan gençler üzerine sosyolojik bir inceleme (Tokat il merkezi örneği)
A sociologial research on the treated youngters cause of drug abuse in probation system(An example of Tokat center province)
Türklük ve Kürtlük bağlamında birlikte yaşama ve iç içe geçişler: Başakşehir örneği
The intertwinements and living together context of Kurdish and Turkishness: Examples Başakşehi̇r
Almanya’da yaşayan Türkiyelilerin gündelik hayat pratikleri ve taktikler; Almanya Aachen örneği
Everyday life practices of Turks living in Germany and tactics: Germany – Aachen as a case study
Türkiye’de İslamcı kadın hareketinin tarihsel dönüşümü
Historical transformation of Islamist women’s movement in Turkey
Türk Yurdu dergisinde milli kimlik unsurları üzerine tartışmalar: 1911 – 1918
Discussions on the elements of national identity in the journal of Türk Yurdu: 1911 – 1918
Yaşlılık olgusu bağlamında yaşam memnuniyetine sosyolojik bir bakış: Karabük Yücel Huzurevi örneği
A sociological view of satisfaction in the context of old age: The sample at Karabük Yücel Nursing Home
Yeni Dünya’nın dinamiği: Yeni toplumsal hareketler
The dynamic of the New World: New social movements
Çin’deki azınlık sosyolojisi üzerine nitel bir araştırma
A qualitative research on the China’s minority sociology
The sense of efficacy and sociological moods of the teachers working in both primary and secondary schools: As an example Mersin
Köy ilkokul ve ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin sosyolojik profilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Mersin örneği
Gündelik hayatta televizyon programlarının çocukların kültürel değer algılarına etkisi
Effect of television programs on children’s perception of cultural values within daily life
Çingene alt – kültüründe sosyalleşme sürecinin suç olgusuna etkisi
Effect of sub – culture soci̇ali̇zati̇on process of Gypsy crime cases
Kimliğin siyasallaşması: Tunceli örneği
Politicization of the id; example Tunceli̇
Türk sosyoloji tarihinde İstanbul ekolü: Korkut Tuna örneği
Istanbul school in Turkish sociology history: Korkut Tuna sample
Türkiye’de çağdaşlaşma kapsamında başörtüsü: Sorunlar ve kazanımlar
Headscarf within the modernisation process of Turkey: Problems and acquisitions
Hukuk algısının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi(Mersin örneği)
Perception of impact on quality of life of law (Mersin example)
Y nesli üzerine sosyolojik bir analiz
A sociological analysis on generation Y
Tekstil işçilerinin sınıf bilinçlerine etnik, dini ve toplumsal cinsiyet kimliklerinin etkisi: İstanbul örneği
The effect of ethnic, religious and gender identities of textile workers to their class consciousness: Sample of Istanbul
Sosyal yaşam merkezlerinin sosyalleşmeye etkisi: Karabük Belediyesi örneği
The effect of social life center in socialization: The case of Karabük Municipality
2011 Van Depremi üzerine sosyolojik bir analiz -Mekan, Afet yönetimi, Algı-
A sociological analysis on 2011 Van Earthquakes-Location, Disaster management, Perception-
Oğuz Atay’ın edebi metinlerinde ana izlekler ve yazarın Türk Edebiyatı içindeki yeri
The main themes in the literary works of Oğuz Atay and his position in the Turkish Literature
Sosyal medyada simgesel şiddet: Ekşi Sözlük örneği
Symbolic violence on social media: Example of Ekşi Sözlük
Kültürel çeşitlilik bağlamında Anadolu Aleviliği
Anatolian Alevism in the context of cultural diversity
Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi’nde Roman kimliğinin oluşumu üzerine bir saha çalışması
A field study on Roma identity construction in Çanakkale, Fevzipaşa Neighbourhood
Aydın’ın üç çerkez yerleşiminde etnik kimlik araştırması
The circassian groups and ethnic identity in three immigrant terri̇tory of Aydın
Türkiye’nin Türk dünyası politikaları: Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler
Turkic world policies of Turkey: Relations with Independent Turkic Republics
Beden ve bir anlam üretme aracı olarak dövme
The body and tattoo as a vehicle of producing meaning
Türkiye’de kamu ve özel televizyon kanallarında haber üretim süreçlerinin işleyişi
Functioning of the news production process in private and public tv channels in Turkey
Denetimli serbestlik sistemindeki rehabilitasyon hizmetlerinin hükümlülerin yeniden sosyalizasyonu sürecine etkileri: Aydın örneği
Effects of rehabilitation services in probation system on the resocialization process of offenders: Sample Aydın
Zihinsel engelli çocuğa (7 – 21 yaş arası) sahip ebeveynlerin sosyal destek algılarının incelenmesi: Isparta il merkezi örneği
Mentally handicapped children (7 – 21 years) perception study of social support of parents have to: Isparta province sample
Bir dini grup üzerine sosyolojik araştırma: Galibiler – Antalya
An soci̇ologi̇cal research of a religious group: Gali̇bi̇ler – Antalya
Milliyetçilik kuramları bağlamında Kürt milliyetçiliğinin analizi
An analysis of Kurdish nationalism in the context of nationalism theories
Kayseri’de çekirdek aile ağı ilişkileri
Nuclear family’s network relations in Kayseri̇
Görsel medya unsurlarının aile üzerine etkileri: Ankara Mamak ilçesi örneği
Family on the effects of visual media items: Ankara Mamak county instance
Bozahmetli Yörük Aşireti üzerine sosyolojik bir araştırma
A si̇ci̇ologi̇cal research on Bozahmetli̇ Yoruk Tri̇be
Bilişim çağında kadınların kartpostal üzerinden kurdukları simgesel etkileşim
Bi̇li̇şi̇m çağinda kadinlarin kartpostal üzeri̇nden kurduklari si̇mgesel etki̇leşi̇m
Yaşlılık statüsü, rolleri açısından yaşlıların toplumsal beklentileri ve sorunları: Isparta örneği
Aging statute, in terms of roles social problems and prospects of elderly: Sample of Isparta
Berlin’de yaşayan üçüncü kuşak Türklerin Türkiye ile bağları ve kültürel aktarım süreçleri
Relation of the third generation Turks in Berlin with Turkey and their cultural transmission process
Kentsel hareketlerden Gezi Parkı eylemlerinin yazılı medyada temsili
Representation of the urban movement Gezi Park protests in the printed media
Anadolu’da toplumsal dönüşüm: Kayseri ve Aksaray örneklerinde karşılaştırmalı sermaye birikimi
Social transformation in Anatolia: A comparison of capital accumulation in the cases of Kayseri and Aksaray
‘Gözetim Toplumu’ teorilerinin tarihsel ve teorik bir incelemesi
Historical and theoretical examination of ‘Survellance Society’ theories
Gençlik kategorisinin görünmeyen yüzü: Engelli gençlik
Invisible face of the youth category: Disabled youth
Korku kültürü ile kent ilişkisi üzerine kuramsal tartışma
Theoreticaldiscussionof the relationshipwith thecity ofcultureof fear
Neo-muhafazakârlıkla gelen melezlik paradigması: Türkiye örneği
The paradigm of hybridity from neo-conservatism: Case of Turkey
Türk toplumunda din görevlisine bakış
Outlook on religious officials in Turkish society
Küreselleşmenin tüketim kültürü ve davranışı üzerine etkisi
The effects of globalization on consumer culture and behavior
Kutsal oyun kavramı ve gündelik hayatta zamanın nitelendirilmesi
The concept of sacred game and designation of time in everyday life
Gençlik şiddetinin toplumsal nedenleri (Sivas merkez ilçe örneği)
Reasons of the social violence in the youth: A sample of Si̇vas
Toplumsal eşitsizlikler üzerinde etnisitenin etkisi
The effects of ethnicity on social unequality
Proje temelli kalkınmaya eleştirel yaklaşım: Muş ili örneği
A critical approach to project-based development: Sample of Muş province
Oryantalizm: Coğrafi ayrımdan söylemsel ayrışmaya Türk düşünce hayatı örneği
Ori̇entali̇sm:From geographic seperation to discoursive segregation, example of the Turkish ideological life
Suç ve değer ilişkisi: Suça sürüklenmiş çocuklar üzerine bir araştırma
The relation between crime and values: A study on juvenile delinquency
Bir iktidar biçimi olarak devlet kavramı: Erken dönem sovyet sinemasında iktidarın görünümü
The concept of state as a form of power: The appearance of power in the early period of soviet cinema
E-devlet ve yurttaşlık ilişkisi üzerine sosyolojik bir değerlendime: Aydın ili örneği
A sociological evaluation on e-government and citizenship relation: In Aydın
Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede bir sosyal politika örneği olarak Şönim’ler üzerine nitel bir araştırma: Ankara örneği
A qualitative study on centers for preventing and monitoring vilonece as a sample of social policiy in struggle for domestic violence against women: Ankara sample
Temellendirilmiş kuram yaklaşımı ile bir gençlik mekanının (PUB) ilişkisel sorgusu
A relational inquiry of a youth space(PUB) with grounded theory approach
Sağlık riskleri algısının gıda tüketimine yansımaları: Eskişehir örneği
The reflections of health risks perceptions on food consumptions: A case of Eskişehir
Türkiye’de siyasî partilerin gençlik kollarında ve bağlı yan kuruluşlarında faaliyet gösteren gençlerin siyasî katılımlarına ilişkin algıları
The perception about political participation of young people who are active in youth organizations of political parties in Turkey
Trafik suçlarının suç kuramlarındaki yeri ve sosyolojik analizi
The sociological causes of traffic offences and their situation in the context of sociological theories of crime
Toplumsal cinsiyet bağlamında erkeklik; Gaziantep örneği
Masculinity within the context of gender; the case of Gaziantep
Türkiye’den yurtdışına işçi göçünün Türk sinemasına yansıması:Almanya örneği üzerinden görsel analiz
Reflection of labor migration from Turkey to the abroad to the Turkish cinema: Sample of visual analysis through Germany
Yaşlıların yaşlılık algısı: Antalya/Finike ve Polonya/Rzeszow örneği
The elderly perception of old people: the case of Antalya/Finike and Polonya/Rzeszow
Uydu kentin mekânsal üretimi: Başakşehir 4. ve 5. Etaplar
The spatial production of satellite town: Başakşehir 4th and 5th Phase Apartment Complexes
Türkiye’de İslami kimliğin inşası sürecinde din eğitimi (2002-2014)
Religious education in constraction of İslamic identity in Turkey (2002-2014)
Girişimci kadınların başarı ve güçlenme öykülerinin toplumsal cinsiyet analizi: Batı Akdeniz örneği
Gender analysis of women entrepreneurs’ success and empowerment stories: West Mediterranean sample
Sosyal devletten çalışma refahına geçişte güven kavramı: Özel sigortalar
The term of trust from social state to work welfare state: The case of private insurance
Parçalanmış ailelerin yoksulluğu ve geçinme stratejileri: Elazığ örneği
Poverty and livelihood strategies of broken families: Elazıg case
Göç mekânlarındaki gençlerin kimlik inşası: Sultangazi örneği
Migration of youth in venues construction of identity : The case of Sultangazi̇
Kentte sosyal ayrışma ve mekânsal dönüşüm: Kapalı sitelerde kadının konumu
Social segregation and spatial transformation in the city: Position of women in gated communities
Ceza infaz kurumlarının ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin suça sürüklenen çocukların toplumsallaşmasındaki rolü
Juvenile delinquent, penitentiary institutions, house of child training, probation, socialization, crime and deviance, control theory, rehabilitation programs
Denetimli serbestlik sisteminden yararlanan çocukların sosyolojik bir incelemesi (Ağrı il merkezi örneği)
A sociological study of children who are benefited from probation system: A case study of Agrı city
Estetik cerrahi müdahaleler ve modern beden: Samsun ili örneği
Plasti̇c surgery interventions and modern body:Example of Samsun
İstanbul’da yaşayan Türkiye Yahudilerinin sosyo-kültürel özellikleri
Socio- cultural characteristics of jews cominity of Turkey live in İstanbul
Madde bağımlısı bireylerin bağımlılık süreçlerinde ailenin etkisi
The effect of family on drug addicts during the process of addiction master’s thesis
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.