X
Menu

Tarih Tez Konuları

Tarih Tez Konuları
Periplus, Periegesis ve denizcilik yasaları özelinde Antikçağdan Ortaçağa Akdeniz denizcilik yazım geleneğine örnekler
Examples of the literary tradition in Mediterranean navigation from Antiquity to the Middle Ages, specific to the Periplus, Periegesis and sea laws
Yunanistan’daki siyasi partilerin Ege sorunlarına ilişkin politikaları(1974-2010)
The policies of Greek political parties about Aegean disputes (1974-2010)
Türkiye-İsveç ilişkileri (1918-1938)
Turkey-Sweden relations (1918-1938)
Phaselis kentinin baş tanrıçası Athena Polias ve Doğu Akdeniz’deki etkileşimi
Phaselis’ chief goddess Athena Polias and interaction within the Eastern Mediterranean
Erken Modern Dönem Akdeniz hakimiyeti ve Osmanlı deniz gücü: 1578 – 1645
The Mediterranean domination and Ottoman naval power in Early Modern Age: 1578 – 1645
Osmanlı – Safevi mücadelesinde askeri harekat alanı ve muharebeler: 1578 – 1590
Battles and operational area in the Ottoman – Safavid struggle: 1578 – 1590
401 Numaralı Çermik Şer’iye Sicili transkripsiyonu ve değerlendirmesi: Hicri 1314 – 1315 / Miladi 1898 – 1900
Bursa basınında Demokrat Parti (1950-1960)
Democratic Party in Bursa press (1950-1960)
İmparatorluk zabitinden Cumhuriyet subayına: Erken Cumhuriyet subaylarının anılarında askerî, toplumsal ve siyasî düşünce
From zabit in Empire to subay in the Republic: Military social and political thought in the memories of Early Republican military officers
Türkiye’de yabancı okullar ve azınlık okulları (1925-1926)
The foreign schools and minority schools in Turkey (1925-1926)
I. Dönem TBMM’de polis kökenli milletvekilleri ve Meclis’teki çalışmaları
Police origin deputies of First Period of Grand National Assambly and their works
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Çukurova’da pamuk üretimi: 1850 – 1900
Cotton cultivation / production in Çukurova in the 2nd half of the 19th century
Edirne Milletvekili Mehmet Şeref Aykut ve Birinci TBMM’deki faaliyetleri
Edirne Deputy Mehmet Şeref Aykut and his activities i̇n the First Grand National Assembly of Turkey
Mütercim Âsım Efendi hayatı (1755 – 1819) ve Târîh-i Âsım’da Fransa meselesi
Mütercim Âsım Efendi his life (1755 – 1819) and the Frenchproblem in his Târîh-i̇ Âsım
H. 1332 (M. 1913) Tarihli Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye Salnamesi; transkripsiyonu ve değerlendirmesi
Transcription and evaluation of H. 1332 (AD. 1913) Yearbook of Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye
II. Dünya Savaşı: Trakya’da Yeşilyurt gazetesinde Kırklareli, 1943
II. World War: Kırklareli in Thrace Yeşilyurt newspaper, 1943
Hidiv Tevfik Paşa: 1852 – 1892
Khedive Tevfi̇k Pasha: 1852 – 1892
Eski Anadolu’da önemli bir tapınak kenti: Kummanni / Komana (Şar)
An Important temple city in Old Anatolia: Kummanni̇ / Comana (Şar)
Milli mücadelede Giresun ve havalisi (1918-1922)
Giresun and the vicinity of the national struggle (1918-1922)
İstanbul Türk Ocağı’nın kuruluşu ve faaliyetleri (1912-1931)
The establishment and activities of Istanbul Türk Ocağı (1912-1931)
Emevîler Döneminde Hıristiyanlar
Christians in Period of the Umayyads
179 Numaralı Manisa ve 717 Numaralı Balıkesir Şer’iyye Sicillerine göre Lâle Devri’nin ilk yıllarında Batı Anadolu’da sosyal ve ekonomik hayat
Social and economic life in Western Anatolia during the first years of Tulip Era according to Sheriyye Sijils of Mani̇sa and Balıkesi̇r with the Numbers of 179 and 717 respectively
Sosyal bilgiler programında yer alan tarih konularının tarihsel düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the subject historical thinking of the social studies curriculum
19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde neft ve petrol üretimi ve imtiyazları
Production and concessions of Ottoman naphtha and oils in the 19 century
Bahrî Memlükler’de Dımaşk Kâdılkudâtları
Damascus Qadi al – Qudats in the Period of Bahri Mamluks
176 Numaralı Besni Şer’iye Sicili’nin transkripsiyonu Ve değerlendirilmesi
The transcription and evaluation of 176 numbered Besni Caza’s Şer’i̇ye (Regilion Affairs) Register / Record
Afganistan’da modernleşme çabaları: 1834 – 1919
The struggle modernism of Afhganistan
19. yüzyıl mimarlığında Karaağaç istasyon kompleksi
Karaağaç station complex in 19th century architecture
Kafkasya’daki Gregoryan ve Musevi Türkler üzerine yapılan çalışmalar
The language studies on Gregorian and Jewish Turkish in Caucasia
İlyas Esenberlin’in Köşpendiler (3. kitap) adlı eserinin Kazak Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne çevirisi ve dil incelemesi
Köşpendiler, written by İlyas Esenberlin, is the translation from Kazakh to Turkish and linguistic analysis
Sâbit b. Kays b. Şemmâs’ın hayatı ve İslâm tarihindeki yeri
The life of Sâbit b. Kays b. Şemmas and his position in Islam history
Debûsî’nin hayatı, eserleri ve fıkıh usûlündeki yeri
The life and works of al – Dabusi and his place in Islamic jurisprudence
Osmanlı basınında Tercümân-ı Ahvâl’in yeri ve önemi: 1860 – 1866
The role and significance of Tercümân-ı Ahvâl in the Ottoman press: 1860 – 1866
Uygurların (744/5-840) İpek yolu üzerindeki ticari faaliyetleri
Title of the thesis : Commercial activities of Uighurs on the Silk road (744/5-840)
Ebû Dâvûd’un (Ö. 275/888) Sünen adlı eserinde yer alan Megâzî ile ilgili rivayetlerin tespit ve tahlili
Determination and analysis of riwāyas about Maghāzī in Abū Dāwūd’s Sunan
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde modernleşme, bireyselleşme ve virtüozite ilişkisi: Şerif Muhiddin Targan
Relationship between modernization, individualization and virtuosity during transition from the Ottoman period to the Republican era: Şerif Muhiddin Targan
17 numaralı Sivas Şer’iye Sicili’nin transkripsiyonu I250-1251/1835-1836 )
Transcription of numbers 17 Sivas Relidious Registry
1 numaralı Konya Şer’iye Sicili (970-1019/1563-1610) değerlendirme ve transkripsiyon
The numbered 1 Konya Şer’iye Sicili (970-1019/1563-1610) evaluation and transcription
Osmanlı Döneminde Karadeniz’de balıkçılık (1500-1700)
The fishery in the Ottoman Era in the Black Sea (1500-1700)
Tanzimattan sonra Kadı ve Naip yetiştirmek amacıyla kurulan okul: Mekteb-i nüvvâb
The school established after Tanzimat in order to bring up Qadi and Regents (Naib): Ottoman School of Regentship
Sâd Sûresi 30 – 40. âyetleri ışığında Süleyman (as)’ın imtihanı
Trial of Solomon in the light of verses 30 – 40 in Sorah Sad
1845 yılı nüfus sayımlarına göre Bor kazası
Bor district according to census in 1845
Temettuat defterlerine göre Lâdik kazasında sosyal ve ekonomik hayat
Social and economic life in Ladik accident book by Temettuat
Sümer ve Türk kültürünün mukayesesi ve çıkan sonuçlar
Comparison of Sumerian and Turkish cultures and the results seen
1957-1969 arası (xı.-xıı. ve xııı. dönem) Tbmm Nevşehir milletvekilleri ve faaliyetleri
Between 1957-1969 (xi.-xii. and xiii. period) Nevşehi̇r parliament deputies and activities
Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Said Nursi’de din-siyaset ilişkisi
Sai̇d Nursi̇’s toughts on politics and religion relations in late ottoman and rebuplican periods
Maraş ve çevresinde aşiretler (1774-1865)
Tri̇bes i̇n Maraş and i̇ts surroundi̇ngs (1774-1865)
Bir siyasetçi ve lider olarak Seyyid Abdülkadir
Sayyid Abdul Qadir, as a politician and a leader
İslam mezhepler tarihçilerinin mezheplerle ilgili hadisleri değerlendirmeleri
Interpretation of historian at the islamic sects about hadith narratives related to secterian
Yunan medeniyeti’nin oluşması ve tarihsel gelişimi
The formation and historical devolepment of the ancient Greek civilization
Demokrat Parti iktidarında Hatay’da sosyal ve ekonomik hayat
Social and economical life In Hatay during The Democrat Party supremacy
Hatay milletvekillerinin Tbmm’deki çalışmaları (1939-1950)
The studi̇es of Hatay deputi̇es i̇n Turki̇sh Grand Nati̇onal Assembly(1939-1950)
Cumhuriyet döneminde ilkokul tarih/sosyal bilgiler ders kitaplarında eskiçağ tarihinin öğretiminin incelenmesi
Study of prehistoric period in history/social studies textbooks during republic era
H.1090-1091 m. 1679-1680/ b-75 no’lu Bursa şer’iye sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirmesi
Dağıstan ulemasının Osmanlı Devleti’ne göçü ve iskânı(1850-1917)
İmmigration and settlement of Dagestan ulema to Ottoman Empire(1850-1917)
Zonguldak Halkevi ve faaliyetleri (1932 – 1951)
Zonguldak Community Center and activities (1932 – 1951)
Türk kadın hareketini kadınlar dünyası ve Türk kadın yolu dergileri üzerinden okumak
Reading Turkish women’s movement via kadinlar dünyasi and Türk kadin yolu journals
Osmanlı taşra toplumu ve vakıf kurumu: Kudüs, 1703-1831
Ottoman provincial society and the waqf: Jerusalem, 1703-1831
Türkiye’de 1938 1960 yılları arasında değişen mazi algıları
Changing past perceptions between 1938 and 1960 in Turkey
Osmanlı–Venedik egemenliği’nde Balkanlar ve Dalmaçya kıyıları: Savaş, diplomasi ve sınır (1691 – 1721)
Balkans and Dalmatian coasts under Ottoman–Venetian rule: War, diplomacy and border (1691 – 1721)
Osmanlı tereke kayıtlarındaki iç mekân ithal aydınlatma eşyaları : (19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başlarına Geç Osmanlı iç mekân aydınlatmasının sosyal ve kültürel tarihine yönelik mukayeseli bir etüt)
Import interior lighting wares in the ottoman heritage records : (A comparative etude about social and cultural history of late Ottoman interior lighting from the middle 19th century to the beginning of 20th century)
Hz. Âişe’nin hayatı, şahsiyeti ve Hz. Peygamber sonrası İslâm tarihindeki rolü
Hadrat Aisha’s life, personality and role in the history of İslam after the Prophet Mohammad
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Ermenilerle ilişkileri (1908 öncesi ve sonrası)
Relationship between Committee of Union-Progress and Armanians
Napoleon Bonaparte’ın Osmanlı Devleti ile ilgili politikası ve Akka kuşatması
Napoleon Bonaparte’s policy with regard to the Ottoman Empire and the siege of Acre
Rize’de Kıpçak izleri
The relics Qipchaq in Rize
Türk siyasi hayatında Milli Nizam Partisi
National Order Party (Mi̇lli̇ Ni̇zam Parti̇si̇) in Turkish politics life
Abbâsî Devleti döneminde Avrasya’yla gerçekleştirilen uluslararası köle ticareti (750-945)
International slave trade with the Eurasia in the period of the ‘Abbâsid Empire (750-945)
BOA 6 (H.1151-1152/M.1739) ve 31 (H.1221-1222/M.1806-1807) numaralı Kalebend Defterleri (İnceleme ve metin)
BOA 6 (H.1151-1152/M.1739) and 31 (H.1221-1222/M.1806-1807) number Kalebend Books (Review and text)
Şam Eyaleti’nin güney sancaklarında (Filistin) nüfus xvı. yy
Demography in the south sanjacks (Palestine) of the Damascus province in the sixteenth century
Hoca Ahmed Yesevi ve Türklerin din anlayışına etkileri
The effects Khoja Ahmed Yesevi̇ and Turks on the perception of religion
Neolitik Dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi
The Southeastern Anatolia Region in Neolithic Period
Cumhuriyet Dönemi’nde Diyarbakır’da eğitim (1923-1950)
Diyarbakir education in the Republican Period (1923-1950)
437 numaralı Nüfus ( Medrese yoklama ) Defterinin transkribi ve değerlendirmesi
The transcription and evaluation of the Population Registration book (Madrasah attendance register ) with the number 437
Eyyûbî Sultanı I. Melik Adil döneminin siyasî tarihi 89589-615/1193-1218
Political history of the period of Ayyubid Sultan Malik Al-‘adil i (589-615/1193-1218)
Kâzım Karabekir’in Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasındaki faaliyetleri
The acti̇vi̇ty of Kâzim Karabeki̇r i̇n the Progressi̇ve Republi̇can Party
212 numaralı Urfa Şer’iyye Sicili’nin (H. 1290-1294 / M. 1873-1877) transkripsiyonu ve değerlendirilmesi
Transcription and evalution of Urfa Sharia Court record numbered 212 (H. 1290-1294/ M. 1873-1877)
1824-1834 tarihleri arasında Gaziantep’te sosyal, siyasî ve iktisadî yapı (142 numaralı Gaziantep Şer’iyye Sicili metin transkripsiyonu ve değerlendirmesi s.1-253)
Social, political and economic situation in Gaziantep between 1824–1834 ( Transcription and analysis of Judicial Records, number 142 of Gaziantep p. 1-253 )
Kars Selim’de tarihi ve arkeolojik araştırmalar
Historical and archaeologyical research in Kars-Akyaka
Kars ve çevresi manastırları: Bagnayr, Hripsine, Horomos, Khtzkonk ve Kız Kalesi Manastırları
Monasteries in Kars and its Neighbourhood: Bagnayr, Hripsine, Horomos, Khtzkonk and Kız Kalesi Monastery
1980-1983 yılları arasında Türkiye’de sosyal ve kültürel hayat
Cultural and social life in Turkey between 1980-1983 year
XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877)
Social and economical situation in Batumi region in XIX. century
Birinci Dünya Savaşı’nda Rusların Doğu Karadeniz’deki askeri faaliyetleri (1914-1917)
The Russian military activities in the Eastern Black Sea in the First World War (1914-1917)
Adalet Partisi Kars milletvekilleri ve meclis faaliyetleri
Justice Party Kars MPS and parliamentarty activities
Çanakkale cephesinde tahliye ve sıhhiye faaliyetleri
Evacuation and sanitary activities on the Çanakkale front
XVIII. yüzyıl sonlarında Manisa vakıfları (Şer’iyye Sicillerine göre)
Charities in Manisa in the late XVIII. centruy (Accordind to Court Recordes)
Muhafazakârlık ve Demokrat Parti’nin 1950-1954 dönemi muhafazakâr politikaları
Conservatism and conservative policies of the Democratic Party during 1950-1954 period
Demokrat Parti Aydın Milletvekilleri ve TBMM’deki faaliyetleri (1950-1954)
Democratic Party Aydın deputies and their activities in the Assembly (1950-1954)
16. yüzyıl son çeyreğinde Osmanlı Devleti Gürcistan eyaletinin idari ve nüfus yapısı
Population and governingstructure of Georgia State of Ottoman Empire in the last quarter of 16th century
II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı – Mısır ilişkileri
The Ottoman-Egypt relations in the Period of Abdülhamit II
1871 Vilayet Nizamnamesinin II. Abdülhamid Dönemine yansıması
The reflection of 1871 Provincial Regulations on Abdulhamid Period
Stalin Dönemi Sovyetleştirme siyasetinde pioner teşkilatının rolü: Azerbaycan örneği
Role of the pioneer organization on Sovietization in the Stalin Era: The example of Azerbaijan
28/3 numaralı Fransa Atik Ahkam Defterinin transkripsiyon ve değerlendirmesi
28/3 number France Records of Provosions waste transcription and evaluation
Abbâsîler Döneminde vezirlik (295-530/908-1136)
The Abbasid vizierate (295-530/908-1136)
Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin aşkı
The love of the Galata Tower and the Maiden’s Tower
İslamî Dönemde tuleytula tarihi – Fethinden mülûkü’t-tavâif Dönemine kadar (93-422/712-1031) –
The history of toledo in İslamic Period – From its conquest (by Muslims) to the muluk al-tawaif period (93-422/712-1031) –
Romandan sinemaya yapılan bir uyarlama örneği olarakVurun Kahpeye (1949, 1964, 1973) filmlerinin incelenmesi
As an example of adaptation from novel to the cinema, an analyses of Vurun Kahpeye films (1949, 1964, 1973)
Rıdvanpaşazâde Abdullah Çelebi, Târih-i Mısır (İnceleme ve metin)
Ridvanpasazade Abdullah Çelebi, History of Egypt (Review and text)
Türk basınında Winston Churchill İngilteresi (1940-1945)
Winston Churchill England in the Turkish press (1940-1945)
Türk basınında Stalin Rusyası(1939-1945)
Stali̇n’s Russia in Turkish press(1939-1945)
578 ve 579 nolu nüfus defterlerine göre Kartal kazasınındemografik ve sosyal yapısı (1831 – 1840)
578 and 579 of accidents Eagle population by nolan bookdemographic and social structure (1831 – 1840)
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.